Back to top

Gazette van Brugge 25/2/1848 pagina 1 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
V 24 55."' Jaer ■?* «flt "Vrjdag 25 February GAZETTE VA \ BRUGGE EN DEIt PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFIIAPiGRELYKIIEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 macnden fr 4-75 et » Buyten Brugge vrachtvry » 6-25 » laten toekomen regels een frank Muitenlandsch in FRANKRYK — Parys 22 february Een besluit van den prefekt van policie,de dato zond,ig20 february wasacngeplakt Hetzelve vcrboodt het rcformistsch banket en kondigde aen datalle de mnctregelen genomen wa¬ ren om bet verbod te doen eerbiedigen — Daarenboven had Mr Delessert cene proclamatie aen de ^ inwooners van Parys de dato maendag 21 february in de straten der hoofdstad doen afkondigen Luidens den inhoud derzelvc was het gouvernement voornemens zich niet tegen het ontworpen banket te verzetten en enkelyk de contraven- °P tie te bestatigen de genoodigden ter banketzael tolaetcnde tle in de hoop dat deze de wyshcid zouden hebben zich op de p' eerste uitdaging te vertrekken ten einde niet eene enkele overtreding tot cenen akt van wederspannigheid te verande¬ ren Zulks was den eenigen middel oin de zaek te doen be¬ te oordeelen door het oppergezag van liet hof van cassatie Ech¬ ter liet het manifest der bladeren van de oppositie andere in- zigten raden liet bragt een gouvernement tot stand nevens en liet echt gouvernement van het land nevens het gouverne- aet ment aengesteld door de Charte en gestaefd op de meerder¬ heid der kamers het betracht cene publieke bctuigenis die gevacrlyk is voor de rust der stad het roept in overtreding ïen der wet van 183 1 de nationale wacht byeen en schaert ze 3e j vooraf in geregelde haeg volgens legiocnnummer acngevoerd doorde officieren De klaerste wetten zyn aldus geschonden ast Het gouvernement zal ze weten te handhaven De proklama- tie noodigd dan de goede burgers om zich te gedragen naer do wetten en zich niet by samenrottingen aen te sluiten uit vrees van aenlciding tegeventot beweenclykc wanorders Een bevelschrift van maendag 21 february en insgelyks uit de prefekluer van policic voortkomstig herinnert de policie-ordonnancien van lajuly 1831 tegen de samenrottin¬ gen Den luitenant-generael Jacqueminot opperkommandant der nationale wacht van de Seine liet een dagorder uitgaen onder datum van maendag 21 dezer waerby hy vcrklaerdc namens de wet te protesteren tegen den hoon dat zekere lieden vreemd aen de instelling dezelve byeenroepen en de regtcn van de opperhoofden overweldigen Tol slot bezwoer gencrael Jacqueminot zyne onderhoorigen op dat zy 's lands vertrouwen niet zouden verydclen hetwelk aen zyne bewa¬ king de verdediging van het constitutionneel vorstenschap en van het wettelyk order opdroeg Wanorders van dynsdag 22 february Eene ongemeene woeling heeft zich opgedaen onder al de klassen der bevolking Men wist dat meer dan 100,000 mannen vercenigd waren te Parys en in de forten en dat elk regiment juiste bevelen had ontvangen om dynsdag mor- gend vroeg alle de punten der hoofdstad te bezetten Het is op grond dezer maetregelen dat Mr Duchatcl in de kamer vcrklaerdc dat alle de noodige schikkingen aengewend waren om het banket inet de magt te beletten — In den morgend van dynsdag 22 is eene pooging tot opstand omtrent de kamer der gedeputeerden aengewend geworden Rond 11 uren zyn een aentai persoenen over de afsluilingshekkcn in den hof geklommen De dcurwaerders moesten de grootste moeite aenwenden om niet zachtheid de volksmenigte te vcrwyderen De ruitcry en de municipale wacht in galop toegesneld verdreven het volk naer de kaeijen en naer de Coneordeplaets Van 11 uren en half af is de kamer der gedeputeerden door de krygsmagt bezet geweest Rond den middag kwam cene samenrotting uit de Bour- gognestract gestroomd De gewapende magt verdreef dezelve doch met gematigheid De geroepen Weg Darrot vyf-en- twintig centimen voor den kop van Guizot Vivat de her¬ vorming wierden aengeheven door deze bende grootendecls uit haveloozc en met kielen gekleedc mannen samengesteld Omtrent een ure namiddag waren de samenrotlingen nog sterker Zy snelden achtereenvolgclyk naer het ministerie van buitenlandsehe zaken alwaer zy de ruiten vcrbryzelden onder de geroepen van Weg Guizot het hoofd van Guizot By het verdryven van het volk moest de gewapende magt kneuzingen en steenslagen verduren Het schynt dat de mu¬ nicipale wagt met stccnen bejegend wierd in" de Elyzecsche Velden Eencn onderofficier is gesneuveld en twee soldaten gekwetst j Om o uren en half doorliep eene samenrolting de St Mar- tinswyk de Marseillaise zingende en eene drykleurige vaen zwacijcnde Een gedeelte derzelvc riep voor de woonmg van Mr Barrot Vivat de hervorming iveg Barrot Na de hekkenpypen der kerken van l'Assomption en St Roch te hebben afgerukt hebben de oproerlingen het too- nee hunner eerste onlusten moeten verlaten Zy zyn dan naer het faubourg St Antoine gesneld alwaer zy Janteernen verbryzcldcn rytuigen omwierpen en winkels openstampten doch nergens boden zy ernstigen wederstand tegen de troepen Men bewondert het geduld der troepen de municipale wacht de dragonders en de jagers zyn met steenen bejegend geweest en nogtans onthielden zy zich van gebruik te ma¬ ken van hunne wapens Eene barrikade dynsdag uvond opgerigt aen den hoek der stract de l'Arbre see en waerachter zicli eene groote sa¬ menrotting ophield is veroverd geworden door de linie- troepen en de nationale wacht 5 e legioen Men zegt dat schier gafisch het 9« legioen onder de wapens verschenen is in het faubourg St Antoine Den hertog van Nemours heeft zich te peerd in de gelede ren der troepen op de Carrousselplaets vertoond Om 9 uren 's avonds kwamen een vyftigtal jonge lieden in den wyk der scholen de Marseillaise zingende In deRacine- straet plunderden zy cenen wapenwinkel Om 10 uren en half hebben een aentai met vuerroeren en pistolen gewapende persöonen eene barrikade opgeregt in de St Dcnisstraet Vervolgens hebben zy gevuerd op eene pa¬ trouille Een sterk detachement van de' municipale wacht heeft ze op de vlugt gejacgd De schikkingen door dekrygsoverheid aengewend hadden te middernacht alle voortzetting van wanorders onmogelyk gemaekU Men leest in den National « De stryders bezetteden ach- tereenvolgelyk om elf uren de straten Tiquetonne Bourg- l'Abbe Grénctat en Transnonain Nauwelyks waren er een veertigtal voorzien van wapens Weldra hadden zy geen kruid meer Het bloedigste gevecht ontstond in een huis der Beaubourgstraet waer vyf persoonen gevangen gehouden wierden Men zoude ze hebben willen verlossen en een ge¬ vecht met geweerschcuten zoude tusschen de municipale wachten en de stryders ontstaen zyn Eenen soldaet der mu¬ nicipale wacht zoude gesneuveld zyn alsook een jongeling.» Dynsdag nacht heeft de municipale wacht geweerscheuten uitgewisseld met het volk hetwelk twee barrikaden verde¬ digde vervolgens heeft zy dezelve met de bayonnet veroverd Op eene dcrzelve heeft men het lyk gevonden van eenen poolschen uitwykeling Eenen anderen Pool is aengehouden met een vuerroer en eenen sabel in de hand Woensdag morgend was alles wederom rustig te Parys Wanorders van woensdag 23 february De gisting der gemoederen is lieden nog grooter dan den vorigen dag By het aenbreken van den dag hebben regimen¬ ten dragondersen van de linie het boulevard Bonne Nouvelle de straten S Martin S Denys enz bezet Overal waren er op deze punten barrikaden met omnibussen en andere voer¬ tuigen gemaekt 'S morgends hebben de bedienden van de verscheidene ministerien het bevel ontvangen om dc wapens als garde- nationael te nemen De soldaten der linie zyn op alle punten van de hoofdstad geplaetst hebbende elk twee boinben pie¬ ken en bylen Dc bylen zyn bestemd om de barikaden in stuk te slaen 'S morgends rond tien uren heeft er een gevecht plaets gehad by dc rue S Eustache tusschen de troepen en het volk hetwelk eene barrikade aldaer verdedigde Van beide zyden werden er geweerscheuten afgelost Men spreekt van dry ge- dooden en verscheidene gewonden Dc roode vlag was op verscheidc barrikaden opgeheschen Hel Carrousscl en den voorhof van de Louvre zyn gesloten en met troepen acngcvuld Regimenten curassiers dragon¬ ders linietroepen en artillery bezetten het plein van het Car¬ rousscl De linie en de garde-nationael bevonden zich in den voorhof der Tuileries Het 4." legioen der garde-national heeft de kreten van leve de hervorming weg met Guizot laten hooren Ook de 5." en een gedeelte der 2 e legioen hebben dit voorbeeld nacrge- volgd Een uer namiddag Een sterk en welgcvoed musketvuer lact zich van verre hooren Gedurende den nacht zyn verschcide barrikaden afgebro¬ ken De opstandelingen hebben ook voorbereidsels gemaekt want des morgends was er een groot getal gewapend De meeste kleine straten zyn gebarrikadeerd en zoo wel verdedigd dat noch dc ruitery noch het voetvolk er durfde indringen In de stract Montorgeuil hoorde men ook geweerscheuten de municipale wacht is teruggedreven ccnige zyn ont¬ wapend De kurassiers van Rambouillet en de jagers van Vincennes zyn ook te Parys aengekomen Deze laetste houden de Cité en de Pont d'ArcoIe bezet Verscheidene regimenten zyn reeds vermoeid Den rae I der ministers en eene menigte hooge ambtenaren zyn bestendig in het kasteel vergaderd Men verwacht versche troepen langs den spoorweg Den opstand schynt nu tusschen dé straten S Denys en S Martin byeen getrokken te zyn De fusilade tusschen het volk en de garde-national is zeer levende Men spreekt van kanon¬ scheuten tegen de barrikaden gelost Dc volksbewcgingschynt zeer beduidend te worden Alle kazernen der stad zyn mei troepen omringd Alom vecht het volk achter de barrikaden Vier uer namiddag Men verneemt dat deputation der beide kamers door de garde-nationael vergezeld zich naer de Tuileries begeven om de verzending van het ministerie te Vragen Aei/ienelyke inwooners hebben zich by deze de¬ putatie gevoegd Men ziet er ook leerlingen van de polyteeh- niekc school Vier uren en half Den kolonel Besson is in de Tuileries aengekomen hy wordt door den heer Jacqueminot ontvan¬ gen die hem te gemoct gact en hem verzoekt de garde-na¬ tionael tot bedaring zien te brengen want verzekert hy het ministerie heeft zyn ontslag in handen van den konin* gegeven ° Ten 5 uren 's avonds Den post Bonne Nouvelle komt ontwapend te worden en men heeft dc aldaer opgeslotene gevangenen verlost ' Men heeft zich ook naer dc prefecture van policic begeven om alle de persoonen sedert gisteren aengehouden in vrv' heid te doen stellen De nationale wagten hebben ook eenige gevangenen uitge¬ laten in de meijerie van het 3 de arrondissement opgesloten Men komt cene gebeurtenis te verhalen die ongelukkiglyk van eenen zeer ernstigen aerd is lri de stract genaemd Vielle rue du Temple een sterk piket van het 7 d0 legioen nationale wagt trok voorby de koning- lyke drukkery gevolgd door eene talryke menigte schreeu¬ wende leve de hervorming leve de nationale wagt Op dit oogenblik zoude den post der municipale wagten aldaer geplaetst eene losbranding gedaen hebben en zeven nationale wagten waeronder den tambour major van het legioen zouden door ballen bereikt gevallen zyn • De verbittering door die voor altydbeweenelyke gebeurte¬ nis verwekt is macr wat bedaerd geworden wanneer men in den wyk van den Tempel dc omverwerping van het mi¬ nisterie Guizot vernomen had Omvemcrping van het ministerie Den koning heeft den heer Guizot en den heer Duchatelet omtrent ten 2 uren van den namiddag doen roepen Na eene langdurige onderhandeling de twee ministers hebben den koning hun ontslag aengeboden Hunne collegas hebben dit voorbeeld gevolgd De heeren Molé en Dupin zyn omtrent de zelfde uer by den koning geroepen Ten vier uren heeft den koning aen de opperbevelheb¬ bers van Parys het ontslag der ministers doen kennen Men verhaeldc dat den keus des konings voor zyn minis¬ terie daer omtrent op de volgende staetsmannen gevallen was De heeren Molé voorzitter van den raed minister voor de buitenlandsehe zaken De Faure minister voor de bin- nenlandsche zaken Vivien minister voor dc justicie cn cerendienstcn H Passy minister voor de financien gene- rael Audinot hertog van Reggio minister voor den oorlog Billault minister voor de zeeinagt en koloniën Lanver of den gracf Dara minister voor de openbare werken Gouin minister voor den koophandel en landbouw De Tocqueville» minister yoor liet openbaer ondcrwvs
Gazette van Brugge 25/2/1848
pagina 1 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item