Back to top

Gazette van Brugge 23/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Bsi^ BtuW HM ■ •il Men had het slot van een klein kasje opengebroken hetwelk 183 frs behelsde maer deze som was door vodden verborgen en zoo is zy de begeerlykheid der kwaaddoeners ontgaèn Eene ladder denzclt- den nacht gestolen ten nadeele der weduwe Van Rcmbrouck was in den hof van Lissens verlaten geworden Standaert de daders dezer misdaed noemende heeft verklaerd dat Seraphyn De Groot hun had vastgesteld dezelve te bedryven en dat dezen was met J B De Groot die de huislieden hadden aengetast J B De Groot en Macs hebben hunne pligtigheid herkend tuner Serripbvn De Groot beeft niet opgehouden te beweren dat hy aen de¬ zen diefstal geen deel beeft genomen i 2.® Diefstal — 7 Beschuldigden Standaert J B De Groot Seraphyn De Groot Fidelis M aes j Egidius Huysmans Francisca Van der Kinderen Peeter Van Boste Op zeker tydstip voor den diefstal die gact volgen bevond Stan¬ daert zich te Borsbeeck by eenen landbouwer die goederen in pacht had toobehoorende aen Jan Schoensetters van Borgerliout Dezen landbouwer was CornelisDe Laet Bv andere gelegenheden had Stan¬ daert reeds by hem de herbergzaamheid genoten en hy meende zon¬ der gevaer inlichtingen te mogen nemen omtrent het verblyt van den eigenacr der hoeve omtrent het minder ot meerder vermogen dat hy bezat De Laet noemde Schoensctters en de gemeente waer by ■w oonde dacr byvoegende dat den gryzaerd wel van zy ne inkomsten kon leven indien by wilde verzaken aen het beroep van hovenier bet welk hy uitoefende Ken man zoo als Standaert kon niet missen uit deze inlichtingen proiyt te rapen en gedurende den nacht van 13 tot 14 october is hy mei zyne gewoone makkers inliet huis der echtelingen Schoensetteis gedrongen Op het oogenblik dat den man door het gerucht van het openbre¬ ken eener deur opgewekt uit het bed wil springen vertoonen zich twee mannen en verbieden hem te verroeren Den eenen is gewapend met eene vork den anderen met een mes Zy eischen van den ouden man dat hy hun de plaets aenwyzc > waer hy zyne spaerpenningen heeft vergaerd en het gebaer waer mede dit bevel vergezeld gaet doet hem het gevaer begrypen het welk zyn leven bedreigt De vrouw Schoensetters heelt insgelyks de vork naer hare borst gerigt en haer bestaen ter genade dier onversaegde kwaeddoenders gezien De twee mannen welke by In t bed stonden waren niet alleen in huis gedrongen daer waren er anderen die de verschillende meube¬ len openbraken met hulp der sleutels welke zy zich hadden doen bestellen of zy verbryzelden dezelve * wanneer zy bun doel door de gewoone middelen niet konden hereiken Terw yl zy zich met deze alg< ineene plundering onledig hielden had de meid van Schoensctters welke boven sliep het gedruisch gehoord veroorzaekt door bet gaen en komen het openbreken der koffers en kisten en had geen tvvyfel omtrent de aenwezigheid der dieven zy begon uit alle hare krachten te schreeuwen om hulp te roepen en de bende is in de grootste overyling weggeloopen zonder den tyd te nemen al den buit weg te dragen lnderdaed de echtelingen Schoensetters behben op den vloer in eene kamer hunner wooning gevonden dry frakken dry laken man¬ tels eene zyden falie en eenen zak vol lynwaed en de dieven hadden zich zoo Spoedig weggepakt dat een hunner zyne klak verloren had Nochtans hebben zy eene som van omtrent 350 frs een gouden bert een paer gouden oorboekels twee paer zilveren gespen en eene kleine snuiidoosvan gecomposéerd nietael medegenomen Om in het buis te geraken waren zy een venster der scheu^ inge¬ klommen na dezelve opengebroken te hebben Van de schuer kwam men zonder heb tsel in den stal die langs eene deur met het binnen¬ huis gemeenschap had Hel slot dezer denr was verdraaid Sprekende van dezen diefstal in zvn schrift van 30 april zeide Macs dat hy den zei ven had uitgevoerd met Standaert ï B De Groot en Seraphyn De Groot dat Francisca Van der Kinderen de juweclcn te Hulst was gaen verkoopen dat het huis van Schoensetters hun was aangewezen door den man eener melkboerin Woonende te Antwer¬ pen tusschen de Borgeihoutsehe- en Roodepoort Standaert en De Groot hebben door hunne bekèndtenissen de be¬ klappingen bevestigd* van welke zy het voorwerp waren Zy hadden zich insgelyks verzekerd van de medewerking van Peeter Van Roste Dezen bevond zich by Dc Groot toenzy uit Zwyndreclit zyn ver¬ trokken hv is met hen ter hcstemmingsplaetsaengekomen waer zy Maes en Stun-laert hebben ontmoet maer in hunnen togt naer Bor¬ gerliout werl hy eensklaps door hevige buikpvnen N bevangcn en ge¬ dwongen stil te houden Standaert heeft hem op eener groeten afstand in het veld gebragt waer by hem in eene gracht veriaten heeft en waer zyne makkers hem later weder zyn gaen vervoegen* leder hun¬ ner heeft hen een 5 franksstuk gegeven Men zal zich herinneren dat de klak van eenen der dieven na hun vertrek in het huis van Sehöensetters werd wedergevonden den instructieregter heeft deze klak den 19 october 18-16 aen August Seis laten zien die woont op le Sleenhouwersvest te Antwerpen en klak¬ ken van die soort riïatkl hy heeft zonder aerzeling vrklaerd datzy in zvn werkhuis was verveer digd geworden hlykens de kwaliteit der voedering was het meer dan vier weken geleden dat hy ze verkocht had Fidelis Maes heeft erkend dat de klak de zvne was en uit de uitleggingen gegeven op liet einde van zvn verhoor van 2 april 1847 * blykt dat hy ze gekocht heeftin den winkel van August Seis Dts a n de reu dags na hunne aenbotiding zyn J H De Groot en Standaert in tegenwoordigheid der vrouw Schoensetteis gebragt zon¬ der liet stellig te verzekeren heeftzy in IJe Gi oot den persoon mecnen te zien die zich gedurende den nacht van 13 october omtrent hare bedstede hield hy had toen een licht in de hand en De Groot heeft de erkent juris door zyne bdylen\s versterkt zeggende dat hy met Maes bel.m werd den man en de vrouw te bewaken I)c eerste inlichtingen door de instructie ingezameld omtrent den persoon die aen de dieven de wooning van Schoensetters had aerjge- wezen lieten zich toepassen op den persoon van Egidius Huysmans ]lv w erd den 3 mei 1847 om ln uren 's avonds aertgehouden op dit oogenblik w as hy drager van een groot pak roode kooien en op de hem gedane vr agen antwoordde hy dat hy den dag in de gemeente Borsbeeck had doorgebragt dat iry de kooien voor 50 centimen ge¬ kocht had van eenen landbouwer inetn nie Egidius Liekens maer bet proces-verbael den 4 mei door den burgemeester van Borsbeeck opgemaekt bestatigtdal de voorgeving van Huysmans met de waer- heid strydt Huysmans isin de maend april 1845 te Antwerpen komen Woor.en voorheen woonde hy in de gemeenten Bouclé ut en Borsbeeck Te Bouchout was hy den naestcn gebeurman van CornelisDe Laet den huerder der eigendommen van Schoensetters en meermalen had hy De Laet beklaagd de eischen dezes laatste wiens welgesteldheid bv kende le moeten ondergaen Hy ontving te zynent aen het doip vreemde persoonen en onder anderen Standaert die In m insgelyks is gaen bezoeken sedert dut lluysmans zyne wooning naer Antwerpen heeft overgebragt Nochtans heeft by in zyne onderhooring beweerd dat hy te Bouchout de lieden doo:zond welke hem de bei bergzacm- beitl kwamen vragen dal by sedert twee jaren slechts door leden zyner familie is bezochten geene andere persoonen ontvangen had by heeft er zelfs by gevoegd dat by den veldwachter van Beuehout had hooien spreken van de aetihootling van den leurder van Lisp* zekeren Mus die bretellen verkocht maer dat dezen man niet wel¬ ken by geene betrekkingen bad gehad te zynen huize niet bad ver¬ nacht en in zyne wooning in de stad niet gekomen was Toen hy van den instruetie-regter vernam dat het tegendeel door de verklaring van zyne vrouw en kinderen was dacrgcsleld begon Ilu^ntans te beweren dat by niettehuis was toen dien uiau geko¬ men is dat daerenboven de zaek maer tweemaal te Antwerpen was voorgevallen en dat indien hy den nacht te Bouchout jn het wagen¬ huis heeft doorgebragt dathyer niet van onderligt was Hy heelt niettemin bekend dat hv hem eens twee frs heeft geleend en dat den leurder dezelve heeft weergegeven Standaert vner de eersle mael gewag makende van den diefstal van Burgerhout uitte zich in dezer voegen « Wy hebben medegenomen « eene som van 400 frs eene medaillon een paer zilveren gespen cc en eerie horlogie Van Roste heeft voor zyn deel 20 frs ontfangen « en het huis is Fidelis Maes door een my onbekend persoon aenge- a wezen Ik ken Egiduis Huysmans sedert ten minste zeven jaren cc ik heb in zyne wooning te Bouchout en te Antwerpen vernacht ik cc ben hem twee-of dry mael gaen bezoeken en Fidelis Maes heelt my « vergezeld Huismans en zyne vrouw zyn by my te Lips gekomen « ik was afwezig zy hebben er g ëlen volgens dat ik van Maria De « Graef geboord heb Het is omtrent twee jaren geleden dat ik hem cc geld geleend heb en ik heb het zyne dochter weergegeven die cc eens te Lisp in myn huis was gekomen » liet is niet de dochter maer de schoondochter van Hutsmans Marie Catharina Raeymaeckers> die dezen stap gedaan heeft en na vele aerzelingen lieel't zy bekend dat zy ten tyde der jaarmarkt zieli in Standaert's huis heeft bevonden echter bewerende dat zy daer bui¬ ten haers ouders wete gegaeij was omdat zy gehoord had dat dien leurder in zyn huishouden was- en dat zy hemwensehtc te zien Hier m Oct worden opgemerkt dat De Groot en Fidelis Ma< s niet Opgehouden hebben te zeggen dat men op de vrucht des diefstals eene som van 4 0 frs gegeven had bestemd voorden man die het huis van Sehöensetters had aengewezen dat zy het alle dry eens zyn geweest om de wooning huns medepligligen te bepalen dat volgens de voorgevingen van Maes dc dochter dezes laetste by Standaert ge- gaenwas ter gelegenheid der kermis van Eïnbiehcm dat zy 20 frs getrokkeu had en dat Standaert er later nog 10 had gegeven By de zware tigten welke tegen Huysmans uit de vereeniging de¬ zer verklaringen ontstaeiij is zich noch komen voegen het propost der vrouw vaneen der voornaamste beschuldigden en hetwelk be- wysf dat de deelneming van Huysmans hekend was aen alle degenen dieeensge betrekkingen melde leden van dit crimineel genootschap hadden In het begin der maend april 1847 bevond de zuster van F Maes getrouwd met Peeter Van Boste zich te Kdelghem in de wooning der echtelingen Nau wela n ts er was spraek van het slecht volk dat het pla tte land had rondgeloopen van de diefstallen welke het begaen had en zy zeide hy deze gelegenheid dat Egidius Huysmans van Borsbeeck er deel had aen gemaekt dat hy het was die de noodige inlichtingen gat Francisca Van der Kinderen door haren man beklapt om de l»y Schoensetters gestolene juweelen te hebben te gelde gemaekt heeft bekend datzy dezelve te Hulst had verkocht en hare overhooring met jufvrouw Glaessens Welke ter dier plaets in goud en zilver handel iry ft heeft dies aeogaende geene twyfelingen gelaten Deze getuige heeft verklaerd dat in de maend december 1840 eene vrouw haer een paer oorboekels dry ringen en een gouden hert voor 18 guldens had verkocht eene som gelykstaende met degene die door Francisca Van der Kinderen verklaerd werd en indien jufvrouw Claess'ehs de be¬ schuldigde niet erkend heeft deze heeft herinnei d dat zy denzeltden dag in dien winkel voor 14 stuivers eenen neusdoek had gekocht om¬ standigheid waarvan de getuige de wezenllykheid niet heelt kunnen herkennen BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 19 tot den 21 fehruary 19 Joanna Z utter ma n spinette oud 57 jaren geboren te Oostcamp woonende te Th our out weduwe van Franciscus Mahieu overleden in de Gevangstraet 13 14 n° 61 Ludovicus Van Roose spinder oud 81 jaren geboren en woonende te Ichteghem echtgenoot van Maria Reys overleden in de Hooistraet B 8 n° 47 Petrus Van de Voorde Werkman oud 88 jaren geboren te Landerzeele j by Mechelen woonende te Brugge in de Leeuwstraet n° 55 weduwaer van Isabella Desmidt overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Joufv Vanda-Emilia Syczepanska zonder beroep oud 15 jaren geboren te Namen woonende te Brugge doch¬ ter van Mr Antonius bv vrouw Angela Napier overleden in de Eeckhoutslraet B 14 n° 81 * 20 Joufvrouw Maria Sehnitzius koopvrouw oud 61 jaren geboren te Doornyk woonende te Brugge ongehuwd dochter van Antonius by Maria Grousse overleden in de Wapenmakersstraet A 2 n° 88 Pliilomena Verbandt oud 1 1 maenden overleden in de Roefyzerstraet D 1 1 n° 98* Franciscus Loötens werkman oud 25 jaren geboren en woonende te LotlcnhulJe ongehuwd zoon van Augustinus by Joanna Mcire overleden iu de Werkhuisstraet C 14 n° 100 Rosalia Dossche kantwerkster oud 18 jaren geboren en woonende te Brugge overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Louisa Hollebeke oud 27 maenden overleden in de Roo- peerdstraet F 6 n° 47 21 Gustavus Sluys oud 2 maenden overleden in de Sinede- slraet D 12 n° 2 Coleta Van Overstraete kantwerkster oud 88 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Josephus by Anna Six overleden in de Kreupelstraet j D 12 n° 22 Josephus Denys werkman oud 22 jaren geboren en woo¬ nende te Brugge Ilelmstraet ongehuwd zoon van Josep¬ hus by Maria Van Siirnbrouck overleden in de Mariaslr C 9 n° 8j Coleta Kerrcbrouck werkvrouw oud 56 jaren geboren te St Kruys eebtgenoote van Josephus De Graevej over¬ leden in de Mariastraet G 9 n° 8 15 Geboorlen BEKENDMAKINGEN VAN EENE SCHOONE COLLECTIE \m Op DONDERDAG 24 february 1848 orn 8 uren namiddag- in de estaminet den Gouden Arend te Brugge door L DEL- BAERRE Bloemist te Gend Betaelbaer tew-kantoore van den Greffier Ch M0ULAERT tVT ER HAND TE PACHTEN om in gebruykervan te komen mét 1 october 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 34-85-45 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in liuer van Pieter Carboiie2 Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogsttaet A BEPBESDilE LES OBJETS GYMXASTIQDES SDIÏASTS 1 " Barres parallèles fixes borizontalcs 2.° Barre fixe horizontale 5.° Barres parallèles verticales mobiles 4.° Corde verticale de suspention 5.° Corde parallèle verticale mobile avec anneaux 6.° Echelle de 16 echelons 7.° Mat 8.° Mat de perroquet a 5 echelons Pour les plus amples imformations 's adresser au bureau de cette feuille Te Pachten» Een IIUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie B 21 n.° 22 te Brugge laetslbe- woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by deii Notaris J CLAERHOUDr in de Hoog-straet te Brugge TS?" HF MM® 1 Ja iSU WSÏ JR JBbTi BIKUh Den Notaris FELIX VAN CATLLIE te Oostende zal Donderdag 2 ea Maerte 1848 ten 2 uren namiddag ir estaminet Café de la Concorde op de Keyzerskaey te Oostende bewoond dour Amandus Termote overgaen tot de FINALE TOEWYZING zonder eenig uytstel van 1" Een HÜYS PAKIIUYS eu gewezen ZOUTKEET Oostende in de Oesterput- en Vryhaven-straten Ingesteld fr 8,500-00 2° 121 aren en 80 centiaren GRAS ZAEYLAND BEBOUWDEN GROND te Oudenburg op het gescheed met Clemskerke gebruykt door Leo Dewaele Ingesteld fr 1,500-00 8° Eene BEZETTE OBLIGATIE van fr 3,628-10 ct aen 5 p 0 [ o ten laste van den heer Philippe Swarts te Oostende Ingesteld fr 2,800-00 4" Eene personneele OBLIGATIE van fr 1,058-20 ct last van Louis Kempynck te Brugge Ingesteld fr 600-00 5° Eene personneele OBLIGATIE van fr 1,058-20 ct last van Pieter Kempynck te Stalhiile Ingesteld fr 600-00 Met octroy van justicie ten overstaeii van den heer vrede- regter van het kanton Oostende De conditiën en tyteleu berusten ten kantoore van den zeiven Notaris VAN CAILLIE Kapelle-straet n° 29 te Oostende op de té en ZEE-TYDINGEN OOSTENDE 23 fehruary Aenkomsten van den 21 en 22 fehruary De belgische sloep Ocean kapitein Messen van Nieüport met ballast de belgische sloep Neptune kap Romens van Louden met diversche goederen het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kapitein Ovendéu van Londen met di¬ versche goederen en 24 passagiers den engelstheu schooner Belus kap Renoof van Messina met fruit 5 de belgische male Ville de Bruyes vau Doever met de korrespondentie en 27 passagiers de belgische male F ille d' Ostende van Doever niet de korrespondentie en 20 passagiers Uitgevaren De belgische sloep Union kap DevOs naer Londen met aerdappeïen de cngelsche male Widgeon naer Doever met de koirespoudentie en ig passagiers de engelsche male Onyx naer Doever met de korrespondentie en 21 passagiers de bel¬ gische male U ille de Bruges naer Doever met de korrespon¬ dentie en 21 passagiers ANTWERPEN 22 fehruary Aenkomsten van 20 en 22 fehruary Den zweedschen schooner Echo kap Nilson van Charles¬ ton met katoen en rysf de zweedsche bark Fama kapitein Peteison van Tangarok met lynzaed den engelschen sloom- boot Director kap Rawlinsou van Londen met diversche goederen den belgischen schooner Rembrandt kap Gotnheer van Para met cacao en katoen den belgischen stoomboot Princess Victoria kap Jacksou Van Londen met 20 pass ■» giers 9 poerden en diversche goederen den eogelscheu stoomboot Transit kap Main vau Hull met 3 passagiers eu diversche goederen de zweedsche brik Twa B roder kapil Hagstrom van Cette met vvyu den zweedschen schooner Neptun kup Sjostrom van Odessa met tarwe SYisscl-Cours van Parys van den 21 fehruary 3 [i °|o 22 deceuiber lr 73 05 5 |j °[" 15 maert 119 55 Cours van Amsterdam van den 1 9 february Werkelvlte scltuld 53 7p> Amortisalie-Svndikaet 83 3|4 Handel-Maetschappy 162 O 1 Brugge — Drukkery van L.-B IIerkebocdt op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 23/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item