Back to top

Gazette van Brugge 23/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
HOF VAN ASSISEN TE ANTWERPEN ZAEK VAN ZOERSEL AKT VAN BESCHULDIGING 2® VERVOLG 7 e Diefstal — 4 Beschuldigden Standaert Fidéle Maes Seraphyn De Groot en Langnus Ti< n dagen na den diefstal ten huize van Üe Roeelt te Basele met geweld gepleegd had een anderen ae.slag van denzellden aerd in de gemeente Pu ts op het gehucht Callort plaefs Leze gemeente behoort toe tot In t arrondissement Mechelen In het midden van den nacht van 28 lot 29 july zag Philips Hosiers dry mannen in de ka¬ mer dringen in welke hy met zyne vrouw te bed lag Den eenen droeg eene keers den anderen was gewapend met eene mestvork en deze twee kwaeddocneis liet bed genaderd zynde hehben de echtelingen op lyt en leven geboden het geld dat zy bezaten af te leveren Daer den man wilde opstaen heeft diengenen der roovers welke de vork hield hem tol drie herhaclde malen gedreigd hem niet zvri wapen te doorsteken indien hy de minste beweging deed om uit het bed te ontsnappen Anderen hebben dien tyd te baet genomen om het kofter te doorzoeken hetwelk de kleederen der vrouw en eene zilveren horlogie behelsde welke zy hebben genomen De kostbaer- ste voorwerpen lagen iri eencn tweeden koffer hetwelk de dieven niet hehben kunnen openen ondanks het gebruik vande vork waer- yan zy zich bedienden als van eenen hefboom om het deksel op te ligten hetwelk al hunne poogingen hoeft wedertaen Met geschreeuw der echtelingen Hosiers heeft geëindigd met de vrouw van Servacs Merckxop te wekken en het gerucht hetwelk de kwaeddoenersgehoord hadden in het huis belendende dat van Ho¬ siers hoeft hen de vlugt doen nemen alvorens hun crimineel ont¬ werp t chebben ten uitvoer gehragt Merckx zynen huermante hulp zynde gesneld vernam van hem zelf dat men op zyn leven had toe¬ gelegd en hy de wanorde in het huis Hosiers waer al de goederen ondereen op den vloer lagen kon men ligtelyk erkennen dat de die¬ ven langs daer waren ingekomen De vrouw Hosiers had het eerste oogenblik van vertoef te baet genomen om in een ander vertrek te vlugten en het is de dochter Rlerckx welke haer te dier plaets ont¬ dekt heeft en haer de noodige zorgen heeft gegeven door den staet van ontsteltenis in welken zy zich bevond Om iu dc wooiiing te g» raken hadden de daders van het schelm¬ stuk het slot van een venster van den koeistal verhioken en waren Jangs daer ingeklommen Maes en Standaert hebben \erklaeni dat zy dezen aenstag in gezelschap van Langnus en Seraphyn L)e Groot hadden voltrokken en hy de algemeene overhooring van LI juny heelt Langnus zoowel voorden diefstal van Calfoit als voor den¬ genen van Basele de imuw keurigheid der opgegevene omstandig¬ heden bekend venolgcns toen hy zich alleen bevond in tegenwoor¬ digheid van den insti uctie-regler is hy zooverre g' gaen dat bv het bestaen zyner eigene helydenissen loochende van welke die niagis- straet zelve getuige was geweest Wat aenga"t Seraphyn De Groot hy heeft gestadig in zyne aflooeheningen volhard Standaert en Maes hebben volgehoude zoo als de echtelingen Hosiers ariderzyds vei kla¬ ren dat den diefstal i ich tot hef stelen der zilveren Itcrlogie heeft be - Jiaeld l)« ze horlogie is door de dieven niet teerlingen verbeeld en i t lot heelt zeaen Seraphyn DeGroct doen te beurt vallen 8 n Diefstal — 7 Beschuldigden Standaert J B De Groot Seraphyn De Groot Frans Hersée Isabella Lauw er s J L Heyvaert en Maria AntoinncUa De Ridder Den 12 augusty waren Standaert J B De Groot en Seraphyn De Groot verzameld in de gemeente Wuestwezel in het gehucht Goorein- de en bereidden er zich tot eenen nieuwen aenslag men had hun de wooning der weduwe Leenaerts welke in dit gehucht gevestigd is aeng^wezen als een huis waer zich aen/ienlyke geldsommen be¬ vonden en van dan afkon zy hunne schuldige poogingen niet orit- gaen Tussehen 1 L en 12 ure 's nachts hebben zy zich gerigt naer de wooninge hunne hegeerlykheid ten prooi gewezen en ter plaetse gekomen zynde /vnzy iu den koeistal gedrongen langs een venster hetwelk door Standaert wierd opengetrokken Den stal was vande andere vertiekken gescheiden door eene d< ur waer van zy den gren¬ del hebben opengeschoven en zy zyn zonder beletsel geraektin de kamer waer dc' weduwe Leenaerts met hare kinderen sliep Deze vrouw werd te midden van eencn diepen slaep verrast en ontwa¬ kende bespeurde zy hy haer bed een man met eenen mestvork ge¬ wapend een ander bevond zich by het bed van haren oudsten zoon hy had eene spade den derden doorzocht de meubelen en kleederen ieder hunner hield eene brandende keers De weduw e Leem ei ts werd met schrik bevangen op het gezigt de¬ zer k w aeddoeners die haer huis plunderden en zy had ter nauwer- nood kraehts genoeg om hun te vragen wat zy hehben wilden fV y moeten op het oog en blik u w geld hebben gy moet het ons tuonen zooniet zal ik u dooden L)it was het antwoord door den naest- staenden roover gegeven Daer zy klaegden geen geld te hebben en eene ongelukkige van middelen beroofde w eduwe te wezen hebben zy niet opgehouden haer met de dood te dreigen en na haer uit haer bed te hebben doen komen hebben zy haer in den keuken opge¬ sloten van welke een der dieven dc deur bewaerde Den oudsten zoon Pieter Leenaerts heeft hun elkander hoorei» aenmoedigen zyne moeder het leven le benemen indien zy weigerde het gespaerde geld te leveren en hy zelf stond voor hunne haldadigheiden bloot Kin- delyk toen zy overal gesnuffeld hadden en de voorwerpen uitge¬ kozen welke hun het best aenstonden hebben zy zich verwyderd medenemende verscheidene j uweelen eenen mantel een laken vrou¬ wekleed dry rokken dry laken frakken hemden beddelukens en eene som van 66 franks Standaert J 11 De Groot en Seraphyn De Groet hebben bekend dat zy dien diefstal volvoerd hadden mot de omstandigheden w elke wy komen te verhalen volgens de uitleggingen welke J B De Groot heeft bezorgd Het was hy zelf die by de vrouw de wacht hield Seraphyn was by het bed des oudsten zoon en Standaert brak de meubels open Zy hadden in de stad een yzeren werktuig genomen hetwelk hun gediend heeft om de binnendeur te openen en de kofiers open te breken zy hadden er ook de spade gevonden en de mestvork waervan J B De Groot dreigde tegen de weduwe Leenaerts gebruik te maken Alle dry zvn het eens geweest om te zeggen dat Frans Herseé hun de inlichtingen had gegeven welke zy omtrent deze wooning bezaten Hersée woont te Glieel heeft gelyk Standaert en Seraphyn De Groot geen ander beroep dan dat van leurder en reisde veel door de gemeenten in de nahnerschap van Turnhout en Hoog¬ straten Z ne tegenw oordigheid t< r plaetse heeft hein ditsin staet ge¬ steld zyiiehyzonderheden in tewinnen welke hy aen Starnlaerd heeft medegedeeld en de tusschenkomst welke de voornaemste daders des schelmstuks hem toeschryven komt overeen met het gedrag het¬ welk by eeiiige inaenden later heeft behouuen hem bet buitengoed te Zoersel aenwyzende Standacit liadacn Jan De Groot vooraf laten weten dat teGoorein- de zich slechts eene weduwe niet hare kinderen bevond en dat dry mannen genoeg waren om den diefstal te bedryven hy had ilacren- boven gezeid dat een deel van den buit moest toekomen aen den genen de inlichtingen bezorgd had J 11 De Groot he»dt verklacrd dat onder zyn deel begrepen was een gouden hert dathy dit juweel tegen den mantel en twee jongens- kleederen had verruild en dat hy die voorwerpen door zyne vrouw naer den Berg van Antwerpen had doen dragen haer wysinakende dat hy dezelve gekocht had Er is door de instructie uitgemaekt dat Isabella Lauwers in dit gesticht verpand heeft den 11 january 1847 een laken mantel en een rok den 26 january een frak den 18 february een ander jongenskleed dry voorwerpen welke door de wed Leenaerts herkend zvn als werkelyk voortskomende van den te haren nadeele gepleegden diefstal De vrouw De Groot heeft beweerd dat zy bv alle gelegenheden te goeder tronw had gehandeld dat haer man een broeder te Brus¬ sel had er dikwerf van huis was om hem te bezoeken dat hy eens den Irak had medegebragt zeggende derizelven van zynen broeder ontfangen te hebben dat hy haer eenen anderen lag den mantel had behandigd gevende de verzekering dat hy deuzelven gekocht had De opsporingen welke men tydens de procedure gedaen heeft hebben in den berg van S Nikolaes doen ontdekken een rok van roo- den baei en een kleed van blauw laken toebehoorende aen de wedu¬ we Leenaerts welke haer in den nacht van 12 tot 13 augusty ontsto¬ len waren De pand briefjes voor deze kleederen zyn in beslaggeno¬ men ten huize van Wil De Bidder vader van Antoinetta De Hinder vrouw van Lodewyk Heyvaert Dezen wasin het begin van mei 1847 hy zynen schoonvader gaen woonen en het is aldus dat de pand- brieijes der goederen door dc vrouw Heyvaert ingebragi en welke zy onder den naem van Willem de Ridder deed opschryven zich in het huis dezes laetste hebbende bevonden Toen men hein den rok en het kL-ed heeft getoond heeft Willem De Ridder verklaerd dathy deze kleedingstukken niet kende en van hliunen kant hebben Heyvaert en zyne vrouw geweigerd deswege uitleggingen te geven IV y zullen hier doen opmerken dat Lodewyk Heyvaert nauwe be¬ trekkingen had gehad met den voornaeinslen beschuldigden en dat hy peter was geweest over een kind van hetwelk Stanüaert's byzit op het einde van 1846 was bevallen 9® Diefstal — 10 Beschuldigden Standaert J B De Groot Seraphyn De Groot F Maes Van Roste Sylvester De Groot Hersée Isabella Lau¬ wers Joanna Francisca Van der Kinderen en Maria Josina De Graef Wy hebben hiervoren gezien dat Frans Hersée veel in de omstre¬ ken van Hoogstraeten reisde om er waren te leuren eu liet ge beurde liern dikwerf dat hy met vrouw en kinderen in de scheur van Adriaen Marquis-en sliep wiens hoeve gelegen isin het gehucht Werkhoven op het grondgebied der gemeénte 3Ieir In den nacht van 1 tot 2 september werd deze hoeve aengetast door eene bende hestaende uit zes loo vers en zy gelukten daer iu le geraken gravende eenen weg onder den groud welke hun tot den peerdenstal toegang gaf Dezen stal had gemeenschap m< t de keuken hy middel eener gegrendelde deur maer zulke ou versaegde mannen moesten zich door dit beletsel niet laten afschrikken en de deur bezweek spoedig onder hun geweld Toen zv in de kamer waren gekomen waer de echtelingen Mar- quissen sliepen is een der roovers tot het bed genaderd hy was ge¬ wapend met eene mestvork en dreigde den pachter en zyne vrouw te dooden indien zy den minsten schreeuw slaekten Twee anderen begonnen de koffers open te breken en de weerden welke zy er vonden hunne verwachting niet beantwoordende hebben zy de ech¬ telingen Marquissen gedwongen uit hun bed te komen om het ie doorzoeken De meid Maria Brosens had willen opstaen maer men had haer met eencn vorkslag bedreigd indien zy de minste bewe¬ ging deed Dit tooneel van gewelddadigheid en plundering duerde lang en de daders hebben verscheidene zilveren horlogiën twee paer gouden oorboekels twee gouden ringen twee gouden kruisen eene som van 250 k 3 00 lis zes pistolen een geweer en dry mestvorken medege¬ nomen Jn zyn schrift van 30 april heeft Fidelis Maes de eerste der daders dezes zwaren aenslags genoemd en de voornaemste der gestolene voorwerpen opgegeven daer hy voegende dat juw celen aen goudsme¬ den van S Nikolaes verkocht waren door Francisca Van der Kinderen en Maria De Graef Volgens hen» is het Standaert die de rollen heeft uitgedeeld en zyne medepligtigen gewapend met de vorken in den peerdenstal gevonden en het is hy ook die de meubelen heeftopen- gebroken Er valt op te merken dat het genootschap nieuw e leden had by- gewonnen in den persoon van Pieter August Van Hoste die volgens Standaert ter verzamelplaets werd gebragt door J ti De Groot en indien ineu dezen moet gelooveu door Fidelis Maes Deprocedure heeft de uitleggingen der daders bevestigd omtrent de omstandigheden des diefstals de rigting welke zy by hun vertrek gevolgd hebben en de voorvallen onderwegen Maes heeft verklaerd dat zy verdoold waren geraekt dat zy het geweer by lVIai quissen gestolen hadden weggeworpen dat zy op verscheidene plaetsen by name te Loenhout by boeren hadden stil gehouden om er melk te drinken Nu een geiuige heeft verklaerd dat hy op 2 september op eenen zandweg op een kwartier uers van de hoeve M uqnissen sporen zag van vier a vyf persoonen naer Zundert gaende en een inwooner van Groot Zundert gemeente van Noord braband zekere Lenaert Kokker heeft om 4 uren 's morgens verscheidene aen de plaeis vreemde persoonen ontmoet die hemden weg naer S l.enaers vroegen een hunner droeg een geweer Ten 6 uren hebben onbekenden zich aeng'-meld hy Pieter Van Tichelt landbouwer in het gehucht de Snappen te Loenhout zy waren ten getalle van zes en gingen nooit meer dan tw< e binnen De anderen bleven huiten leder hunner heeft eenen hal veil liter melk gedronken en alvorens te vertrekken hebben zy te Loenhout gelyk te Groot-Zundcrt naer den w eg van S Leiiaers gevraegd waer zy haest schenen te hebben om aen te komen Sedert den nacht des diefstals is Frans Herséö op de hoeve Mar- quis c en niet meer gezien geweest en deze omstandigheid versterkt de eenparige verklaringen der daders des sbheMsllfks die hem beschul¬ digen inlichtingen te hebben gegeven om hel zelve te bedryven IV y moeten er bovendien byvoegeu dat hy 15 dagen cf 3 weken te voren in de schuer had vernacht en dc meid Maria brosei.s had opgemerkt dat hy de wooning was rondgegaen als hadde hy de plaetsclykheid w illen oversohouwen en zy had hem in de keuken zien treden eens langs de hoofdpoort en eene andere mael langst den peerdenstal Ded ieven hebben het geld onder wegen met elkander gedeeid en Standaeit werd belast 31 frs 50 c te bestellen aen Frans Hersée die hun de hoeve had aengewezen Vier dagen later zyn zy vergaderd in de herberg van J B De Groot te Zwyndrecht om er over te gaen tot de deeling der juweelen Hersée bevond zich hy deze vergadering en hy heeft mei Fidelis Maes de twee paer oorboekels de twee ringen en de twee kruissen gekregen J B De Groot had voor zyn deel en dat van zynen zoon Sylvester eene som van 62 frs twee horlogiën en twee pistolen Eene dezer horlogiën is den 7 january 1847 door Isabella Lauwers in den Berg van Antwerpen verpand zy bekent dit zeil maer zy wil zich verregtveeidigeu door dp redens welke wy vroeger heblx n aengehacld toen er gewag is geweest van het verpan¬ den van verschillende voorwerpen voorlsgekomen van den diefftal te G ooreinde Antwoordende bv een verhoor hetwelk zy den 15 mei heeft onder¬ staan heeft de vrouw van Fidelis Maes Joanna Francisca Van der Kinderen bekend dat zy eerst naer 8 Nikolaes en dan naer Hulst was geweest om er juweelen te verkoopen aenduideride de som wel¬ ke zy daernp ontvangen bad hyvoegende om bare goede trouw te bewyzen dat zy altoos haren echten naem had aangegeven dat haer man haer tot dien stap gedwongen had zonder haer den oorsprong der juweelen te melden en Maes door redens welke het niet moei - jeiyk is te hegrypen haest zich de voorgevingen zyncr vrouw te be- vestïgeu De feiten door het regterlyk onderzoek daergesteld vernietigen deze onderscheidene beweringen Aldus eens vertrouwelyk niet de dochter van J B De Groot sprekende zeide haer Joanna Van der Kinderen dat zy naer S Nikolaes gaende om er oor- en vingerringen le verkoopen zy de he te kleederen van Isabella Lauwers hadaenge- daen on onderwegen beefde Tevens sprak zy baerva i de gewoonten haers mans en haer gansche gesprok bew yst dat zy de talryke dief¬ stallen kende aen welke hy zich pligtig maeMe In de maend juny 1847 werd de vrouw Maes overhoord tegen twee goudsmeden va ii S Nikolaes Fidelis en Joseph Lo.iewyk Linteloo Den eersten meende haor stellig te erkennen ma r Joseph Linteloo verklaerde zich niette herinneren haor ooit gezien te hebben en als¬ dan om het geheugen desgetuige te verversehen herinnerde zy hun datzy de namen van Antoinetta Van Dyck had aengenomen woon¬ achtig op den Doel en datzy hem twee ringen twee sloten en twee oorboekels had verkocht Joseph Linteloo heeft beweerd dat hy geen het minste geheugen van deze zaek behouden had maer zyn register bewyst dat op 5 september 1846 eene vrouw zich hy hem beeft aengemeid onder den naem van Amalia Van Dyck datzy den Doel voor hare woonplaets heeft opgegeven en dat hy van deze vrouw de juweelen ge kocht heeft van welke Joanna Van der Kinderen gesproken heeft Den beschuldigden Maes heeft insgelyks aen de justicie doen ken¬ nen dat Maria De Graef te Hulst was gaen verkoopen de aen Stan¬ daert ten dcele gevallen horlogie hy de deeling der voorwerpen ten nadeele van Marquissen gestolen en dat zy er 12 guldens op ontvan¬ gen had maer dat men haer eerst zooveel niet geven wilde De instructie heeft de nauwkeurigheid dezer hyzonderheden insge¬ lyks bewezen en ons berigt dat te Hulst een horlogiemaker genaemd Karei Hodrigo woont die omtrent liet midueu van October 1846 eene zilveren repetitie-horlogie voor 12 guldens gekocht heelt en deze omstandigheid verhaelt dat hy aenvangelyk omtrent den prvsniet kon eens worden met de vrouw welke hem de horlogie te koop aen- bood Deze vrouw zeide geboren te zvn op de Belgische Clinge dat haer man van S Gilles Waes afkomstig was en den getuige heelt zelfs een verw ard geheugen dat zy haer man den naem van Standaert gaf Het ware ongel w yfeld overtollig te doen opmerken dat deze aendui- diugen zich volkomen op dezen laetstcn en zyne Inzit toepassen en toen Rodrigo tegen Maria De Graef overhoord w°rd herit hy ver¬ meend in haer de vrouw weder te zien van welke hy in zvne verkla-* ring gesproken had 10 e Diefstal — 6 Beschuldigden Standaert J B De Groot Seraphyn De Groot F Maes Van Roste Isabella Lauwers By de huiszoekingen te Zwyndrecht in de wooning van J B De Groot had er de overheid een half dozyn koffylepeltjcs in beslag ge¬ nomen en Macs heeft verklaerd dat zesdergelyke lepeltjes te Nieuw- kerke by S Nikolaes waren gestolen Inderdaed in den nacht van 21 tot 22 novemb r 1846 hebben kwaerldomers ingenomen het huis van den heer flemelaer die gemeente bewoonende en in de beneden¬ vertrekken welkezy alle hehben doorloopen en waer zy alle de meubelen hehben geopend hebben zy niets gevonden dan verzilverde koffylepeltjcs en eene beurs behelzende eenige centimen Zy bereiden zich diens\olgens naer hoven te gaen en reeds hadden zy de trapdeur overweldigd als jufvrouw Hemelaer gedruisch hebbende gehoord en opgestaen zynde 0111 er de oorzaek van te onderzoeken inde keuken licht bespeurde en de scliaduwe van eenen man op den meur zag Dadelyk begon zy geweldigtte schreeuwen en haer man een pistoolschot door het venster gelost lubbende namen de dieveu de vlngt Met waren Standaert J B De Groot Seraphyn De Groot Maes en Van Hoste Na de haeg des hofs te zy n overgek lommen heelt Wil¬ lem S'andaert er de deur van geopend om zyne makkers in te laten vervolgens niet hu lp van J B De Groot heeft hy den hond gekeeld om hem te beletten door zyn bassen liet welslagen hunner poogingen niet in gevaer te brengen Het is ook Standaert die door een ven¬ ster klimmende den eersten in den keuken is gekomen zich gehaest heeft de d< ur te openen de geheele bende is dadelyk komen toege¬ sneld ter uitzondering van Seraphyn De Groot die buiten wacht heeft gehouden Des morgens heelt men hestatigd dat de blinde van het venster in derzelver bovengedeelte eene open irig had welke er den dag te voren niet hestoi.d en dat eene ruit gebroken was ïner za^ er nog den koeidrek welken de dieven de voorzorg hadden gehad op het glag te slryken AVy hebbende gansch onvoorziene omstandigheid gemeld welke hun tot den aftogt hadden gedwongen Maes heeft op ditoogenblik eenen hlaesbalg genomen om denzelven des noods als verwerings wapen te gebruiken J.II De Groot hekent dat hy de zes koffy lepeltjes heeft ontfangen en den heer flemelaer heeft ze herkend in \oege het minste tvvyfel uit te sluiten Deze zes lepels heeft Issahel la Lauwers onhetw isthaer in haer bezit gehad en als men deze vrouw hare beste kleederen ziet leenenaen Franciska Van der Kinderen dendag dat deze te S Niko- laesjuweelen ging te gelde maken welke de vrucht van diefstal zyn kan men niet aennt meu dat deze zich een oogenbhk vergist hebbe omtrent den oorsprong der voorwerpen welke haer man nazyne nachtelyke uitstapjes medebragt 41.® Diefstal — 4 Beschuldigden Standaert J B De Groot Seraphyn De Groot en Fidelis Maes Nauwelyks zyn er eenige dagen verloopen sedert dat de beschul¬ digden niet schrik bevangen door het losbranden van eerf vuerwapen uit het huyis van den heer flemeiaer te Nieuwkerke gevlugtzyn ofwvzien hun op nieuwste S Nikolaes by de uitvoering hunner ontwerpen tot de geweldigste middelen hunnen toevlugt nemen inaer haesten wy ons het tc zeggen ditmael heeft den uitslag hunne poo- gingen niet bekroond en de moedigen wederstand van jufvrouw Lis- sens heeft hun uit hare wooning verjaegd welke zy voornemens waren uit te plunderen Deze jufvrouw om dry ure gedurende den nacht van 26 tot 27 september ontwaekt zynde bespeurde uit hare slaepkamer dat er licht wasin een ander gedeelte der wooning t en zv riep aeiisfonds I/rand Op dit geroep stond Lissens haestig op en liep eene duer openen op den kelder uitkomende maer hy kon ni< t verder gaen want op hetzelfde oogenblik wienl liv bv den Ivve ge¬ vat en ter aerde geworpen Terwvfeen man hem by de keel greep t als om hem te verworgen spropg een anderen naer de jufvrouw Lis¬ sens die luierman volgde en wilde haer eenen hylslag op het hoofd geven maer wel verre van zich door het dreigend gevaer te laten afschrikken worstelde deze jufvrouw moedig om haer leven te ver¬ dedigen en gelukte haren aenvaller te ontwapenen Inbare kamer getreden zynde ziel zy er nog twee kerels bezig met een meubel open le breken en alsdan verdubbelt haer geschreeuw en dier zy erin gelukt is de stractdeui te openen trokken de roovers van binnen spoedig hy hunne makkers op de plaets en alle vier namen in overy- ling de vlugt Toen de policie kommissaris ter plaets was gekomen bloedden Lissens wonden nog De inagislraet hestatigde dat de dieven over eene haeg waien geklommen welke de plaets van de naburige eigen¬ dommen scheidt en dat zy er zelfs eenige takken hadden afgekapt zonder t wyfel om gemakkely ker over de heining te geraken l)e deur op dé plaets droeg teekens die het gebruik bewezen hetwelk men van de byl gemaekt had om de deur open te brekeu eu 111 de kamer tc dringen waer de echtelingen Lissens sliepen
Gazette van Brugge 23/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item