Back to top

Gazette van Brugge 23/2/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Binnenlandsch Brussel 22 february Kamer der Volksvertegeuwoordigers Zitting van den 21 february ITet wetsontwerp waerby de akten der raden van de prud'hoinmes ontslagen zyn van het regt van zegel en regis¬ tratie is op het tapyt gekomen Het nut van het wetsont¬ werp is ondersteund geworden door MM de ministers der juslicie en der financien Mr T'Kint-De Nacyer Mr.Broquet Goblet en Mr Bricourt echter heeft dien ketsten den wensch betuigd dat lief ontslag niet aen de meesters maer enkelyk aen de werklieden zoude toegepast worden De opmerkingen van Mr d'Anethan gaven aenleiding tot liet afschaffen eener schikking voorgesteld tot intrekking van het pro Beo voor den raed der prud'hommes by middel der vernietiging van art S der wet van 9 april 1842 De hoofd¬ reden der stemming van het wetsontwerp was dat de kosten van zegel en registratie betaeld door de akten van het geregt der prud'hommes zoo gering zyn dat de afschaffing derzelve gcene schade zal tot gevolg hebben voor den schat en dat de afschaffing betracht wierd door de raden der prud'hommes van Gent en Antwerpen De tweede stemming is verschoven tot de volgende zitting na deaennemingvan twee wyzigingen voorgedragen het eene door Mr d'Anethan het andere door Mr Tielemans en bei¬ den bestemd tot het volledig maken van den zin der wet Vervolgens heeft de kamer aen liaer dagorder gesteld het wetsontwerp nopens de samenstelling der hoven van as¬ sisen Antwerpen 22 february Men zal zich herinneren dat over ccnige maenden een meisje op de liaen vanCappellen wreedelyk werd mishandeld Den genaemden Frans Van Hoydonck ofschoon getrouwd maer van zyne wettige vrouw gescheiden levende had aen dit meisje weten wys te maken dat liv met liaer zoude trouwen doch verzweeg zorgvuldig dat by gehuwd was Eens waren zy samen naer Cappellen gegaen om "hunnen trouwdag te bepalen en het is onderwegen dat Van Hoy¬ donck liaer zoo gruwelyk mishandeld heeft dat zy voordood was blyven liggen Dezen man stond maendag voor het hof van assisen te Antwerpen te regt onder beschuldiging van moordpooging Van Hoydonck door den jury pligtig ver¬ klaard zyndc is ter dood verwezen Ily hoorde zyn dood¬ vonnis zeer koeltjes en in bet celryluig klimmende riep hy luidkeels en onbeschacmdelyk Allez ry op.' — Eenen kerel uit de 4° wyk die zyne vrouw met een snydend werktuigd eene merkelyke wonde had toegebragt is eergisteren aengeliouden De reden dezer wandaed zou aen huwelyks-minnennyd toegeschreven worden De vrouw is schier dood naer het gasthuis gedragen en scbynt zelfs reeds overleden te zyn — Men voltooid op dit oogenblik het hangar bestemd voor de goederen treinen op de overwelfde OudeLeeuwenrui dat het te kort is en 180 a Het is een gebouw van 150 meters lengte met een yzeren dakwerk Sommigen zeggen 200 meters lang zoude moeten wezen — Den schroefstoomboot Director is gisteren uit Londen gearriveerd om eenen derden stoombootendienst lusschen onze haven en de grootc handelsmarkt van Engeland te beginnen — Men bemerkt dat er voor het oogenblik vele aerdap- pelen naer Engeland worden uitgevoerd Dezelve komen meercndcels per spoorweg uit Brabaml Limburg en Luik — De nieuwgebouwde belgische galjoot Boussole kapitein Sikkes heeft gisteren haren eersten togt ondernomen Zy begeeft zich naer S Ubes GjEiNT 22 february nalsrcgting van Dewilde Maendag was onze stad andermacl het tooneel eener hals- regting Van de verledene week af had men het gerucht verspreid dat eene hoofdstraffe zoude ten uitvoer gebragt worden inderdaed den aenvang dezer weck moest de treu¬ rige voorspelling zien verwezenlyken Zondag ontving de Maendag 7 dezer regterlykc overheid bevel tot de halsregting van JanFrancies Dewilde oud 59 jaren geboortig van Lokeren gewoond hebbende te Gent en laetst te St Nikolaes op 4 december laetslcden door het hof van assisen van Oost-Vlaenderen ter dood veroordeeld wegens moord opde78jarigcMariaPersyn weduwe Philip Herman alsook wegens dieften van hemden te Waesmunster en eene koe te Tenisehe had het hof van cassatie zyne voorziening verworpen Den zelfden dag om 4 uren namiddag vernam Dewilde dat zyne voorziening in cassatie en zyne genadevraeg van de band gewezen waren Hy antwoordde daerop « Wat wilt gy dat ik er aen doe Het is nu zoo > Men liet hem den keus over van eenen biechtvader Den veroordeelden ont¬ ving dan onverwyld met gelatenheid den geestelyken troost van Mr Bactens aelmoessenier der gevangenis Voor 9 uren had hy reeds zyn biecht gesproken Na zyne biecht bood men hem te eten en drinken maer hy weigerde zulks en vroeg enkelyk oorlof om eene pyp te rooken Men vcrwilligdc daerin Twee ecrweerde Recollectcn paters Gregoriuscn Ambro- siusbragtcn den nacht door by den veroordeelden die den ganschcn nacht niet kunnende slapen van tyd tot tyd een glas bier dronk Hy ontving ook het bezoek ven den genees¬ heer verzcld door den bestierder hy hield niet op met eenen paternoster in de hand te lezen." Maendag niorgend om 6 uren heeft den ecrw aelmoessenier eene mis gelezen tydens welke Dewilde godvruchtig communiceerde Na renige minuten in liet gebed doorgebragt te hebben is hy teruggekeerd naer zyne kamer waer hy hetontbytnam met koffy Van dan af heeft den aelmoessenier hem niet meer verlaten Weinige minuten na 9 uren deed men Dewilde de schrik- kelyke toilette ondergaen Hy was tamelyk kalm echter ty¬ dens de opschikking veranderde hy verscheidene mael van koleur Toen die toebereidselen voleindigd waren kon hy slechts opstacn met behulp van den aelmoessenier en den scherpregter Van torn af heeft hy zvne krachten verloren Den bestierder der gevangenis bood hem een glaswyn maer hy weigerde hetzelve te aenveerden By het stappen op' de kar wankelde hy Omtrent 9 uren en half ging den treurigen stoet in aentogt in het midden van eene ontelbare menigte die alle de straten oppropten welke den veroordeelden moest doortrekken van het Rasphuis naer het oud Spanjaerds kasteel Dewilde hield zich zeer gerust en scheen zich aen zyn lot te onderwerpen Den aelmoessenier legde zich onoplioudelyk toe om hem tot eene goede dood voor te bereiden en meermalen deed hy hem het kruisbeeld kussen Nauwelyks was hy halfwegc gekomen ol'Dewilde was alsgansch ineengezonken Behalve de begeleiding van een tiental gendarmen te peerd en stedelykc policie agenten welke de kar omringd hadden by den overlegt bemerkte men eene stérke ontwikkeling van de gewapende magt op het Kasteelplein Een talryk de¬ tachement voetvolk en detachementen ruitery hielden laci- de ontelbare nieuwsgierigen in bedwang Het was cenige minuten tien uren geslagen toen Dewilde op de rampzalige wipplank vastgehecht wierd Zelfs dan heeft den ecrweerden almocssenier hem nog niet verlaten hy deed hem nogmaels het kruisbeeld kussen Eene seconde nadien als den priester nog regt stond kondigde een dof gemor onder de volksmenigte aen dat het menschelyk regt voldoening ontvangen had Mr den aelmoessenier heeft van wege het volk een gebed verzocht voor den onthoofden en neerknielende gezamenlvk met den scherpregter en zyne knechten volbragt hy moedig zyne smertvolje taek Langzaem verdween de menigte Den raedshcer van het hof van appel Mr Vuylstcke daertoc aengesteld door den eersten voorzitter heeft zich met den griffier Saison in den morgend begeven naer de gevangenis tegen het geval dat den veroordeelden veropen¬ baringen zoude te doen gehad hebben Dewilde heeft geant¬ woord niets te verklaren te hebben BRUGGE Beroerten te Parys De tydingen heden alhier uit Parys toegekomen melden dat het hervormings-banket gisteren geen plaets heeft kon- nen hebben De toebereidselen tot hetzelve zyn des morgens door daertoe aengestelde werklieden weggenomen alle de toegangen waren door de gewapende magt bezet om den toegang aen het volk te beletten Vele straten van Parys zyn door ontelbare volksmasscn al zingen en schreeuwen door- loopen geweest Alle de troepen zoo te voet als tc peerd waren marsch- veerdig in de kazernen van Parys In de militaire school alwacr er een sterk artillery-park is bevonden de kanonniers zich by hunne stukken bereid op het eerste bevel tc vertrekken Men heeft onder het volk de geroepen te wapen leve de hervorming iveg mei Guizot gehoord Het gerucht was verspreid dat het volk by den konings wapenmaker binnengedrongen was De stract Saint-Honoré is gebarrikadeerd op verschilligc punten Een regiment dragonders die de plaets St Ilonoré bezet en de aenpalendc strateu heeft op het volk gereden met den sabel in de vuist Een rytuig gekwetsten is naer het bospitael gevoerd De allergrootste gisting heerscht door geheel Parys De Maetschappy Burger-Welzyn cn de Brugschc Nyverheid Wy vernemen dat de Maetschappy Burger-Welzyn voor¬ nemens is een nyvcrheidsschool in de belangen der werken¬ de klas op tc regten — Wy moeten haer geluk wenschen dat zv de eerste durft een gedacht werkstellig maken dat door deskundige persoonen geuit is als zyude de reddings¬ middel voor onze kwyncnde nyverheid — Het goede dat deze nieuwe inrichtingkan te wcegbrengen is onafineetbaer en wy twyfelen niet of deze die zich met de stichting der school benioeijen zullen moed genoeg hebben tot het einde toe te volherden Ongelukkiglyk ontmoet men in onze stad niet dan tegenkanting als men iets nieuws wil invoeren of beginnen in alle standen in alle conditiën bcstaet er een afjonst die doodend is voor deze die de middels niet hebben om de hinderpalen uit den weg te ruimen Wil den eenen of anderen eene nyverheid beginnen elk bemoeid zich ermede en naer dal men in chorus gezongen heeft De fabrieken in Brugge kunnen niet bestaen dan begint men den persoon aen te randen men doorzoekt zyne handel en lcvenswyzc men treedt in zyn huishouden men gaet in zyne kas men beknibbelt alles en indién er crediet te benemen is tracht men de rekening zon tc maken dat wie het zy verlegen zoude worden met den meest moedhebbenden in betrekking te komen Ja men heeft veel moed noodig om hier in Brugge iets te beginnen cn zoo lang den kwaeden geest in onze stad zal woeden is er voor de toekomst te vreczen — Wy verhopen dat onze medeburgers eindeling zullen gevoelen dat het niet is met tegenkantingen en beknibbelingen dat zy den bloei van koophandcl-nyverbeid kunnen te weeg brengen In het belang van allen ware het te wenschen dat deze die zonder kennis over alles snateren den mond gesloten wierden Dit is niet altyd mogelyk wy weten het en hetware zoo min mogelyk dc ooren testoppen van deze die ract genoegen naer liet kwacd cn den laster luisteren Wat er van zy wy zouden gcern onze hulp bieden aen al wie voorstellen in dc belangen der stad zoude te doen hebben wy zullen deze met genoegen aen onze lezers mededeelen,en daer wy geen onderscheid van persoonen maken het zal ons onverschillig zyn doorwic dezelveons toegezonden worden mits er geenc partygeest of persooneeleacnvallen doorstralen Dit wil niet zeggen dat wy geen politiek gevoel willen hebben neen zeker onze politiek is van het tc houden niet deze die het meeste goed aen onze stad en aen onze provincie zullen konnen te weeg brengen en in het algemeen belang zullen wy niet aerzclen aen het bcsluer die at-nzyne plichten tekortdoet rekening te vragen zoo als wy reeds in onze voorige nummers gedaen hebben Voor alsnu vragen wy de medewerking van alle persoonen diG zoo als wy het goede willen werkstellig maken wy vragen de medehulp van allen Vlaming die zoo als wy gevoelig is over den stact in welken men de Vlaenders laet kwynen wy vragen dc medehulp der leden van Burger-Welzyn dieniet onge¬ voelig hunne nyverheid aen vreemden zien slagtoffrren van onzen kant zullen wy alle pogingen aenwenden om voor een¬ ieder regt te bekomen De officiële graenpryzen voor alle de markten van Belgien die wy hier achter volgens den Moniteur mededeclen besta- tigen eenen afslag zoo voor de tarwe als rogge De tydingen die wy van den vreemden ontvangen melden insgclyks alom eene dalende beweging — Gisteren avond hebben wy voor dc tweede mael sedert dat onze stad met den gaz verlicht is eenen gaz-eklips gehad omtrent ten 7 uren begon men eene algemcene beweging in de gazbekken zoo van dc stadslanteernen als der byzondere huizen en herbergen te bemerken deklaerte derzelve begon langzaem te verminderen tot dat eindelyk het meerderdeel derzelfde eensklaps uitgedoofd waren Wy zouden wenschen dat degene die met het bestier van het gazlicht gelast zyn indien zy de oorzaek dier ongevallen kennen voorlaen maetregclen zouden nemen om zulks te voorkomen want zy moeten zoo als wy ondervonden hebben dat dit eene algemcene verwerring voor het oogenblik in de estaminets byzondere huizen cn werkplaetsen ten gevolge heeft Had een dcrgelyk geval zich zondag in de zael van Kunstliefde opgedaen men kan veronderstellen wat eene stooring de vertooning zou hebben ondergaen — De gemeente Lisscweghe komt te bctoonen dat zy niet onverschillig aen de noodlydende vlaemingen is konnen blv- vcn zy komt haer gifte beloopende tot 550 franks by degene der reeds ingezamelde te voegen — Er volgt uit den officiëlen staet dat er te Gent tydens het jaer 1847 door de bierbrouwers van Gent verlilacrd zyn 405,675 hectoliters cn 4 liters bier Er bestaen te Gent 58 brouweryen Deze stad telt daerenboven 21 stokers en deze hebben tydens het jaar 1847 gestookt 151,602 hec¬ toliters en 64 liters genever — Het kanton van Neufchatcau Luxemburg telt thans twee eeuwelingen de weduwe Andrics van Petit-Voir telt 101 jaer de anderede weduwe Brahy van Fineuse telt er 100 Deze laetste is zeer welvarend doet alle het huis¬ werk en naeit zonder bril — Sedert den 20 dezer is de toepassing der wet begon¬ nen die den vryen omgang verbied in de statiën van Staets spoorweg Hier van blyven nogtans voorloopig verschoont • de senateurs en volksvertegenwoordigers dragers hunner medalic de van dienst zyndc regterlykc policie-officieren - de van dienst zynde ambtenaeren de landelvke briefdra¬ gers in uniforme of voorzien van hunne brirfbus de veld¬ wachters in uniform als ook de persoonen die regtstreeks van den minister eene kaert bekomen hebben Zoo als wy bemerken het zal wederom den burger en den boer zyn die alleen zullen betalen of er buiten blyven — Donderdag laetst heeft een werkman van den spoor¬ weg van Scillc by Namen het hoofd onder een waggon verpletterd gehad — Woensdag den 16 february hebben er te Guétih on¬ der de werklieden aen den spoorweg gebezigd ontlusten plaets gehad Het schynt dat het uitstel van betaling de oor¬ zaek van deze ontlusten is geweest De schepen der gemeen¬ te Gimouillc is zeer mishandeld geweest Een werkman die dc stichters van dezen oploop wilde verklikken is schier dood op het veld blyven liggen men wanhoopt voor zyn le¬ ven Een der voornaemste aennemers Govard genoemd heeft verscheidene messteken ontvangen Men heeft opzich- telyk aen deze zack een rcgterlyk onderzoek begonnen — - Men leest in de Gazette van Keulen De oudste persoon die heden leeft is eene dame van Mos- kow die den ouderdom van 168 jaren bereikt heeft Op haer 122 jaer heeft zy haren vyfden man gehuwd Midden-prys der Tarwe cn Rogge in Belgien gedurende de derde week van february
Gazette van Brugge 23/2/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item