Back to top

Gazette van Brugge 23/2/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ET9HHHHKV ' ■* ' Wt SÊÊÈ& L 28 S3.*" Jaer JfySift Woensdag 23 February 1848 GAZETTE VAV BBTGGE EN ©Ell PROVINCIE WEST-VLAENDEREN ¥ T oor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ÖNAFHANGKELYKHEYÖ Vcrschynt den Maendag Woensdag en Vrydag I Alle pakken en brieven Vraclitvry toe te zenden insehryvingsprys — Voor Brugge a maenden fr 4-75 ct De aenkondigingen 25 eentimen den regel onder de vyf i> Buyten Brugge vraclitvry » 6-25 » j regels een frank Suite nlandsch ITALIË — Rome II february De officieele gazette van lieden behelst eene proclamatie Van den Paus die met eene verrukking Onthaeld is gewor¬ den liet is ten gevolge eener betooning die den 8 dezer bin¬ nen Rome heelt plaets gehad dat den Paus tot zyn volk die raadgevingen beeft gegeven waer in men de gcnialigheid en weerdigheid ziet doorstralen Deze zyn op cencn zeer be¬ hoorleken oogenblik gekomen want de gemoederen waren zoo beroerd dat byna alle de ministers uit vrees van ern¬ stige gevolgen aen den Paus hun ontslag aengeboden hadden Ziet hier die bewonderensweerdige proclamatie « Pius PP IX « Romeinen denkt niet dat hy doofd blyft aen u ver¬ langen aen uwe vrees den Opperpriester die sedert twee jaren van uwent wege zoo veel bewyzen van liefde en ge¬ trouwheid ontvangen heeft Wy houden niet op te overwe¬ gen hoe die burgerlyke instellingen door ons tot stand gc- bragt zonder door eenige magt er tóe gepraemd te zyn maer alleen aangespoord om het welzyn van ons volk te bezorgen en dooi' de achting zyner edele hoedanigheden zich konncn uitbreiden en verbeteren zonder aen het geen wy aen de Kerk verschuldigd zyn te kort te doen « Voor aleer de publieke stemme des volks zich had laten lioorcn wy hadden reeds onze gedachten op de herinrich¬ ting der milieie gevestigd en wy hebben den middel gezocht Vreemde officieren te bekomen om deze die reeds op eene zoo"vereerende wyz'é het pauzelyk gouvernement dienen ter hulp te komen Ten einde den kring der werkingen zoo veel mogelyk uittehreiden voor alle de gecne die door hunne bekwaamheid en ondervinding aen de verbeteringen in don Staat kunnen medewerken wv hebben besloten in onzen ministericelen raed het getal der wereldlyk.cn te vermeerde¬ ren Indien dé goede overeenstemming der vorsten aen de welken Italië de nieuwe hervormingen verschuldigd is eene waarborg is voor de bewaring dier weldaden met even zoo veel goedkeuring als hcrkcntclykhcid Ontvangen wy hebben die goede overeenstèmmingbewcrkt door met hun de ailer- vriendclykste betrekkingen te bewaren en te versterken « Niets van al dat aen de rust en weerdigheid van den Staat kan medewerken zal verwaerloosd worden Romeinen en onderdanen der PaUzelyke Staten door uwen Vader en Vorst dié u zekere bewyzen zyner bezorgdheid heeft ge¬ geven én nóg bereid is er u te geven indien dat God geweer- digd aen zyne gebeden de gratie te vcrleenen om uwe herten en die van alle de Italianen door den vredelievenden geest zyner wysheid te Verlichten anders hy is bereid aen alle magt wederstand te bieden uit kraChte zelve der reeds ver¬ leende instellingen zoo alsook aen de ongeregelde bewegin¬ gen even als hy zal wederstaen aen de vragen tégenstrydig aen zvne pligten en uwe eer « Luister dan de vaderlyke stemme die ü tracht gerust te stellen van u niet te laten verleiden door de geruchten die door onbekenden uitgestrooid worden om het Italiaensche volk te bewegen door de inblazingen van eenen vreemden oorlog voorbereid en aengeslookt door binncrtlandsehe sa¬ menzweringen of doorde kwaadwillige onverschilligheid der regeerders liet is maer eene teleurstelling Men wilt u door den schrik hetopenbacr geluk in de wanorders doen zoeken Men wilt de raadgevingen dergene die u regeren door éust- stooringön verydelen en door de verwarring beweegredens Verzinnen voor eenen oorlog die inen ons voor geene hoc- genaemde redens zoude kunnen aendoen « Kan Italië van dat gevaer bedreigd Wórden zOo lang eenen nauwen band van vertrouwen en herkentenis die door geen geweld Wordt gestoord de magt der volkeren met de Wysheid der prinsen en de heiligheid van het regt vctf eenigd Maer wy voor het geen ons persooneellyk betreft Wy hoofd en Opperpriester van den heiligen katholyken godsdienst zou den voor onze verdediging indien wy onregtveerdiglyk aengevallen wierden talryke kinderen hebben die ons zou¬ den ondersteunen als zynde het huis van den vader en het middenpunt der katholyke eenheid « Het is eene groote gunste des Hemels onder alle de gunsten van Italië verleend dat wy met onze dry miljoenen onderdanen twee honderd miljoenen broeders teilen van alle talen en alle natten Dit is het geen dat in andere tyden en De persoonen die Bekendmakingen te plactscn hebben worden aanzocht deze dags voor de verschyning van liet Blad te laten toekomen te midden de verwarring van het roomséh volk de behoe- denis van Rome beeft gemaekt dit is het geen altyd den volkomen ondergang van Italië belet heeft Het zal altyd zyne bescherming zyn zoo lang den Apostolyken Stoel te midden het Schiereiland zal staende blvven i Zegent dan Italian O grooten God en bewaert aen hét Zelve de duerbaerste uwer gaVen liet geloove Zegent het met den zegen die uwen vicaris het aengezigt voor u ter aerde gebogen ootmoediglyk afsmeekt Zegent het met den zegen die de heiligen die er het daglicht hebben ontvangen u vragen de Koningin der heiligen die het beschermd de apostelen wiens glorieryke ovcrblyfsclen er bewaerd wor¬ den en uwen menschgcwordon Zoon die gewild heeft dat Rome de verblyfplaets van zynen vertegenwoordiger op de aerde zoude zyn geweest « Gegeven te Rome by Maria-de-Meerdere 10 february 1848 « Pius PP IX a Het Roémsch volk heeft den II february nieuwe toegevin¬ gen gevraagd den II Vader is op den balkon van het Quirinal verschenen en zynen zegen gevende de volgende woorden uitgesproken « Myne welbeminde onderdanen vooraleer ik den zegen g'cvc aen u aen den pausclykcn Staet en zelfs aen geheel llalicn ik wil dat gy my bcloove dat gy allen eens van herte zyn zult dat uwe vragen niets tcgenstrydig met de heilig¬ heid van dezen Staet cn de Kerk zullen bevatten Eenparig geroep van het volk Ja wy ziveeren het Het is dacrom dat ik alle de geroepen die deze van myn volk niet zyn maer van een zeer klein getal mannen niet kan niet moet en niet wille aannemen Ik smeeke dan God u te zegenen onder de uitdruk kelyke voorwaarde getrouw tc blyven aen den Opperpriester getrouw aen de Kerk En op die beloften geve ik u inyncn zegen ik zegene u uit geheel myne ziel¬ vermogens Bewaerd getrouwelyk de beloften die gy aen God en het II geloof komt tc doen a Dé officiële Gazette van Napels van II dezer hééft eindelyk de beloofde Napelsch Constitutie afgekondigd Zy is op den¬ zelfden leest geschoeid als de FranscheGhartc maer verschilt wezentlyk van dezelve in twee punten De Fransche Charte kent slechts den cyns of een zeker bedrag der belastingen door de burgers betaeld om deze het regt van kiezing en kiesbaerhcid toe te kennen de Napelsche Constitutie kent dit regt ook toe aen zekere bekwame persoonen Onderdeze betrekking is de laetste vrygevigcr dan de eerste maer zy staet achter deze in het stuk van vryheid van geweten De roomsche katholyke eerdienst is namelyk religie des Staels vcrklaerd en de uitoefening van allen anderen eerdienst mag niet worden toegelaten of gedoogd Betrekkelyk Sicilicn wordt bcpaeld dat verscheidene gedeelten der Constitutie volgens de behoeften der bevolkingen van dit eiland mogen gewyzigd worden De brieven uit Palermo van den 6" zeggen dat er op ge¬ heel Sicilian geene Napelsche troepen meer aenwezig waren behalve de garnizoenen van de kasteelen van Messina en te Syracusa en dat 6 a 7000 Palermitanen op marsch zouden gaen om de beide sterkten te beniagtigen Eene deputatie had zich van Napels naer Palermo begeven ten einde te trachten de gemoederen op Sicilien te doen bedaren Men zcide dat het parlement tc Palermo tegen den 15" zouden byeengerocpen worden Den generael Busacca die Messina heeft doen bombardecren is by zyne aankomst te Napels gearresteerd ENGELAND — Londen 19 february Lord John Russell heeft gisteren in de gemeente-kamer liet budjetvoor 1848 voorgedragen De ontvangsten zyn ge- raemd op 51,250,000 pond sterl 1,281,250,000 fr de uitgaven op 52,315,700 p st 1,507,822,500 fr dus zou er een te kort zyn van 1,065,709 p st 26,642,725 fr maer den oorlog met de Kaffers inZuid-Afrika zal wel zestig millioen fr vereisehen Lord John Russell heeft over de kwestie van het verdedigen des lands gesproken zonder echter zyn besluit te doen kennen Ily heeft voorgesteld den inkomtax voor vyf jaren tc verlengen en denzelven voor twee jaren van 3 tot 5 per cent tc verhoogen Ierland van den mactregel uitzonderende De beraadslaging is onmidde- lyk begonnen — Eergisteren hceftdelords-kamerdetweede lezing goed¬ gekeurd van de wet waerby de regering gemagtigd wordt Om diplomatische betrekkingen met dén II Stoel vast te stel¬ len Gedurende de beraedslaging werd het ontwerp onder anderen ook ondersteund door den bisschop van S David cencn der uitstckendste prelaten der engelsche kerk endoor den hertog van Wellington — - De dagbladen melden lieden de benoeming van den bisschop van Chester tot den post van primaat van Engeland aartsbisschop van Cantorbery Dezen prelaat is een van de dry of vier bisschoppen die zich niet tegen de benoeming van doctor Hampden verzet hebben Ook is het waérschync- lyk dat deze benoeming het grootste deel der hooge geestc- lykheul zal mishagen en reeds heeft een harer organen de Morning-Post gezegd dat men gecnen slegtcren keus had kunnen doen — De London-North-Wcstern spoorweg die 428 mylcn lang is heeft in het jaer 1847 in het geheel 2,220,281 p st 55,507,025 fr opgeleverd — Brieven uit Manchester melden dat vier weveryen die wekelyks 1000 balen katoen verwerkten bunnen arbeid hebben moeten staken ten gevolgevan de duerte der grond¬ stof andere fabrieken van den zelfden aerd zyn eveneens dacrtoe genoodzaekt Den hoogen prys van den ongesponncn katoen maekt de positie der wevers zeer moeijelyk FIIANKRYK Paüys 21 february Reronnistscli Banket De bladeren der oppositie hebben een manifest afgekon¬ digd hetwelk eene reeks aen bevclingen en schikkingen ver¬ vat strekkende op de publieke bctuigenis welke dynsdag 22 plaets grypen moet in plaets van zondag met goed order tc doen afloopen De inschryvers voor bet banket behoorende tot de nationale wacht zullen volgens dit manifest als een kordon vormen rondom de civiele inschryvers zy zullen niettemin ongewapend zyn De intcekenaren zyn genoodigd zich te onthouden van allerlei geroep op onderscheidingstee¬ kenen op het handhaven van het beste order te waken Men begroot het getal der inschryvers of genoodigden op 1,500 Het banket zal plaets grypen in een lokaal der Elyzeesehc Velden Den Courier Francais meldt dat dry pairs van Frankryk zullen aenwezig zyn op het banket namelyk MM d'llarcourt d'Alton-Shée en De Boissy De administratien der spoorbanen van het Noorden en Orleans hebben bevel ontvangen op dat zy een toereikend getal lokomotiven cn wagons in gereedheid zouden houden om des noods troepen te vervoeren naer Parys Ter infanterie kazern in de Ilivolistraet palende aen den staf der nationale wacht bestond een aenzienlyk magazvn Van allerlei wapens Eene groote hoeveelheyd dezer wapens is overgebragt naer de andere kazernen Men zegt dat de Carrousselplaets den hof der Tuileries dé Rivelistraet én de kaeien dynsdag tot bivouaks-kampen zullen veranderd zyn en dat het publiek en er niet zal toe¬ gelaten worden Het gerucht is verspreid geweest dat men in het Palais- Roial eene fabriek van katoenbuskruid had ontdekt alwaer meer dan 500,000 kil van dat kruid zouden in bewaring gehouden geweest zyn I.AETSTE TYDINGEN liet banket zal niet plaets grypen — ■ Alen heeft in de ka¬ mer vernomen dat het banket zoude verboden worden dat eene proklamatie van den prefekt van policie van 6 uren 's morgens af alle samenrotting zoude verbieden De plaets waer men zich voorstelde het banket te geven nioest krygs- gewyze bezet worden van 's morgens af Een bevel van den opperkommandant der nationale wacht verbiedt aen deze alle byeenkomst — Vrydag-morgend heeft een detachement der garde-na¬ tionale van hot 5 legioen die een post der Tuileries ging aflossen in het voorbygaen langs den generalen staf de kre¬ ten uitgegalmd van levé de hervorming Weg met de minis¬ ters Het ministerie heeft beslist dat de manschappen die deze kreten uitgegalmd hebben voor den tuéhtraed zouden ge~ bragt worden — Eene vry zonderlinge gebeurtenis maekt thans tc Algiers het onderwerp aller gesprekken uit Een der beroemdste hoofden der provincie Constantina Sidi-Ahmed Ben-Aloha- med el Mokrani kalif van Medjana treedt wettiglyk in den echt met eene jonge Fransche vrouw van goeden huizes
Gazette van Brugge 23/2/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item