Back to top

Gazette van Brugge 21/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Overzigt der Koophandel van de week K°jFy '■ VVy hebben geen de minste verandering in den prys dezer boon te vernielden en de verknopen hebben zich be- paeld tot 2000 balen diversche soorten — Ruwe Suiker ïiisgelybs zonder verandering en ter uitzondering van het af¬ doen van 600 kisten witten en 35o kisten blonden Havana j is in dit artikel niets omgegaen — Ryst is iets slapper nieuwe Carolina van welke circa ^00 vaten werden verkocht geldt 27 a 2g frs en Bengaelschen 12 a 19 — Fruit Zoowel uit de band als in'ppeobare veiling weiden i5oo kassen Appelsienen en Citroenen afgedaen De Messina Citroenen gelden frs n a id per halve kas — Honing van Havana is iets slapper en "wordt op frs 3o ij2 a 36 gehouden — Zuidzeelraen Zon¬ der orngaug by gebrek aen gereed goed — Oliën Ter uit¬ zondering van 70 hectoliters Gallipoli en Korfu ging in dezelve niets om Lynolie is leeger en geldt frs *79-81 per hectoliter - — Potasch is opgebeurd en men vermeldt den verkoop van 3oo vaten Amerikaensche aen ƒ 18 a ig — Ztoc^blyft in goe¬ den stand en er zyn wederom verhandeld 3oog kil inlandsch aen f 28 t]2 en i5 vaten Russisch aen f 2g in consumtie — He andere artikels vertoonen geene noemeusweerdige verande¬ ring Cs'acai en Zacdhttndel De markt is voor al de Graensoorlen in eeue buitenge- woone kalmte vervallen en voor sommige artikelen zyn de pry- zen wederom roei kelyk verminderd He hinnenlandsche markten blyven overvloedig van binnenlandsche Tarwe en Rogge voor¬ zien en de daling alhoewel boven alle verwachting vooruit gegaeu schyot nog niet gestaekt te wezen — Oliën en Vette Zaden insgelyks flauw en dalend en de openbare veilingen zyn deze week zonder uitkomst gebleven BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelijken van den 18 february Ludovicus De Coniuck koetsier met Juliana Brunei dienst¬ meid Franciscus Van Rentergliem chef der stads-lameerns-aenste- kers met Rosalia Van Houtrive byzoudere Overledenen van den 17 lot den 19 february 17 Joannes Sanders zonder beroep oud S6 jaren geboren te Clemskerke woonende te Hadzeele echtgenoot van Joanna Proot overleden in de Bouveriestraet C 5 u° 35 Ludovicus Rillebrandt oud 2 weken overleden in de Jan Miraelstraet E 18 n° 36 Florentina Neels oud 10 jaren overleden in de Mariastr C 9 11° 8 18 Leboi ius Ilerrny werkman oud 25 jaren geboren en woonende te Oostcamp ongehuwd zoon van Emmanuel en van Regina Ketels overleden in de Hooistraet B 8 n° -47 Franciscus Fonteyne werkman oud -45 jaren geboren en woonende te Geud weduwaer van Isabella Sidon over¬ leden in de Werkhuisstraet C 14 n° 100 Joannes Van Welle oud 2 jaren en half overleden in de Wyngaerdstraet G 10 n° 31 Sophia Stas zonder beroep oud 59 jaren geboren te Deynze woonende te Meenen eclitgenoote van Amedée Gerard overleden in de Bouveriestraet D 16 ti° 16 Tlieresia Van den Kerckhove byzondere oud 65 jaren 4 maeuden geboren en woonende te Rrugge ongehuwd dochter van Joannes by Regina De Vos overleden langst de Komkaei E 10 n° 88 Sophia Logier kantwerkster and 19 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Carolus by Coleta De Meester oveil in de Helmstraet D3 11° 55 19 Maria Baert oud 4 jaren overleden in de Werkhuisstraet C 14 11" 100 Casimirus Van Dorpe werkman oud 52 jaren geboren te Houttave woonende te Breedene echtgenoot van Lucia Beye overleden in de Hooistraet R 8 n° 47 13 Geboorten BEKENDMAKINGEN TOGIETERY Jf DETH1EWIIT Li a ust o» oa 9 OP DE EYER MARKT TE BRUGGE Heeft de eer het Publiek ter kennis te brengen dat hy by vriendelyke overeenkomst de van ouds befaeinde Tingietery gekend onder den naem de KATTE van zynen vader koomt overtenemen en by zyne reeds bestaende te voegen Hy verhoopt zoo door de nauwkeurige uytvoering in alles wat zynen stiel betreft als door de gematigheyd der pryzen by voortduring hetzelve vertrouwen van een ieder te blyven behouden waervan zynen vader zoo vcele jaren genoten heeft PA TE DE NAFÉ f II I P P F SI MOP DE N A F E 1 fr 25 ct * 2 fr Les médecins recommandent contre cette affection la Pate cl le Sirop de Nafe d'Arabie dont les propriétés efficaces ont éta constatées dans les hopitaux de Paris - — Entrepot a BrVxeli.es cliez M Brenin-Labiniau Montagne de la Cour 5 Dépots chez MM IVillcms a Anvers Duclos-Bogaert a Bruges C F Imschoot a Gand Dclcour-Froidbise Albert Péters- Vaust a Liège Smout i Louvaiu Smout a Maliues Louys a Namur Carette a Tournay E lienne-Chap u is a Verviers et dans toules les autres villes de la Belgique — L'étiquette de chaquc article porte toujours la signature Delangrenier — Se défier des contrefacons 8457 4 MPIilDRE LES OBJETS fiïMMPS STOMS 1 ° Barres parallèles fixes horizontales 2.° Barre fixe horizontale 3.° Barres parallèles verticales mobiles 4.° Corde verticale de snspention 5." Corde parallèle verticale mobile avec anneaux 6.° Ec helle de 16 echelons 7." Mat 8.° Mat de perroquet a 5 echelons Pour les plus amples imformations 's adresser au bureau de cette feuille UIT ER IIANi TE PACHTEN om in gebruyker van te komen met 1 October 1848 Eeue goede en welgelegene HOFSTEDE en 11 34-35-43 C G 80-0-0 R Land j||j en vette Gars te Couckelaere en Keyera Thans 111 liuer van Pieter Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet VAN EENE SCHOONS COLLECTIE Op DONDERDAG 24 february 1848 om 3 uren namiddag in de cstaminet den Gouden Arend te Brugge door L DEL- BAERRE Bloemist te Gend Betaelbacr ten kantoore van den Greffier Cn MOULAERT "lEWinrh Tc Beernem DYNSDAG 22 februari 1848 2 ure namiddag in 't Linde- veld by 't aenyvys en nieuwen steenweg van Wynghene na Beernem ten behoeve van Mevrouwe de douairière Van den fp'ouwere en Mejoufvrouw Beaucourt van 75 KOOPEN Hoppe- Vermaek- Boon- Haeg- Perssen en staende Sparren Onder de directie van de Zaekhandelaers MAT OF en VAN REYBROUCK te Oostcamp Openbare Ver koo ping VAN PATRIMONIELE ONROERENDE GÖEDEIIEN STELLIGE TOEWYZING zonder uytstel woensdag 23 on februarius 1848 om 2 ure namiddag ter herberg den Arend by Francis Pollet te Cortemarcq op den Burg van In llüoghlede Koop 1 ad 9 — De hoeveelheid van H 9-1 5-60C Zaeiland Meersch en deel Bosch by na t'eenen blokke gelegen in Hooglilede verre noordwest van de kerke en zuidwest d'her- berg de Lokhedyze — Gebruikt door Joannes Steen Ingesteld met 13,250 francs In Gits Koop 10 en 11 — Hofstedeken t'samen groot H 3-42-44 C» gesitueerd te Gits verre noord van de kerke gekuchte Turkyen — Ten gebruike van Joannes Vion Ingesteld met 2,300 francs In Thourout Koop 12 ad 14 — Hofstedeken groot in 't geheele 3 hecta¬ ren 45 aren 89 centiaren gestaen en gelegen te Thourout verre zuid van de kerke en oost hy d'herberg 't Zivartegat — Gebruike door Jacobus Van Coppeivolle Ingesteld met 2,300 francs In Wercken Koop 15 ad 17 — H 3-74-50 C Zaeiland te Wercken verre noordoost van de kerke wyk Boozee Ingesteld met 2,340 francs In Ilandzaerae Koop 18 — H 1-04-20 C Zaeiland in Handzaeme verre noord van de kerke ook gekuchte Roozee voormeld — Ge¬ bruikt met 't laud in Wercken door de kinders van Bernard Goddyn Ingesteld met 500 francs Koop 19 en laetsfen — Eene partie Bosch groot 1 hectare 6 aren 30 centiaren nevens 't voorgaende In regie 0111 daer aen te komen met de geldlelling Ingesteld met 500 francs Alles met regt tan samenvoegingen en 11 p „f voor alle onkosten Deswegens alle nadere inlichtingen te bekomen by de Nota¬ rissen KETELE te Cortemarcq en SOENEN t'IIooghlede Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 11 0 22 te Brugge laetstbe- woond door M toe Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de floog-straet te Brugge ISelangryk JBerigt VAN DEN Yzeren Weg GROOT 1RTÖGDÖ5I VAN RADEN van 64 Miljoenen 846,060 fra nes Verdeeld in pryzen van 110,000 francs 85,000 franc» 75.000 francs en zoo voorts tot 90 francs dit alles volgens plan i De Actiën en Plans over deze leening zyn te -bekomen by den Zaekwaer nemer DE FRANCE in de Sint-Jöoris-straet sectie E 18 N.° 21 te Brugge alwaer men alle inlichting dieswegens kan bekomen '1 actie voor 5 francs 6 « « 25 « 1 4 « « 50 « 80 « t 100 « De aenstaende trekking zal plaets hebben den 29 februarius 1848 en behelst 40 seriën van 50 pryzen ieder dus 2000 winnende nummers die door den bank in specièn zullen he- laeld worden ZEE-TYDINGEN OOSTENDE 21 february Aenkomsten van den 18 era 19 february De engelsche male Widgeon van Doever met de korres- pondentie en g passagiers nog een engelsche male van Doevet met de korrespondentie en i4 passagiers Uitgevaren De belgische male Ville de Bruges naer Doever met de korrespondentie en 33 passagiers het engelsch stoomschip Triton kap Taylor naer Londen met diversche goederen en 25 passagiers de belgische male V ille d'Ostende uaer Doever met de korrespondentie en li passagiers ANTWERPEN 19 february Aenkomsten van 18 en 19 february De hanoverschc koff Harmonie kap Lucht vau Bandholm met tarwe den engelschen stoomboot Soho kap Culler van Louden met 3 passagiers en diversche goederen — Nog bene¬ den de rivier de zweedsche hark Echo kap Nielsen van Charleston fr 0-31 ct Menagie-Brood fr 0-24 ct Roggen Brood fr 0-16 ct Mastelein Brood fr 0-20 ct alle ly d- kilogr Pryzen der Granen op de Markt van Gend van den 18 february Witte Tcrwe tr 19-71 ct par hecoliter Roode Ter we o 17-07 « « Rogge « 9-46 « « Geerst e 00-00 « « Boekweit 00-00 s « Haver a 9 00 « « Aardappelen « 7-00 « a Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 18 february Soorten Koolzaed OEilliette Td g sinaek Lynzaed Caineline Kempzacd OLIËN de hectoliter 00 00 k 00 00 00 00 a 00 0I> 00 00 a 00 00 83 50 k 00 00 00 00 a 00 00 00 00 è 00 00 GRANEN KOEK KN de hectoliter de 100 kilogr 25 00 a 26 50 00 10 a 00 00 00 00 a 00 00 22 00 a 25 00 20 00 a 23 00 00 00 a 00 00 17 00 00 00 oo oo 16 50 a 00 00 k 00 00 a 18 00 a 20 00 17 50 a 00 00 16 UO a 17 00 Wisscl-Cours van Parys van den 19 february 3 p °| 0 22 december lr 74 10 5 p 15 maert 116 70 Cours van Amsterdam van den \ 8 february Werkelyke schuld 57 7[8 Ainortisatie-S.vndikaet 83 OjO Handel-Maetschappy 162 1 [4 Brugge — Druklsery van L.-B Herreboudt op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 21/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item