Back to top

Gazette van Brugge 21/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
trrre van eenij doel aen den diefstal gehad hebben hy van Stan¬ dout zelf vernomen had dat Maria De Graaf hem hare medewer¬ king had geleend maer by het verhoor van den 1 1 juny veranderde hv van stelsel en verldaerde dat hy dieri diefstal had volhragt hier hyvoej onde dat hy wel overtuigd Was dat Standard hem niet vilde beschuldigden van misdaden aen welke hy vreemd zoude zyn I nideiis de Ivyzonde' lieden welke hy verschaft heeft in een eigen handig sehrilt de dato 1 1 september 1*847 hoeft hy voor zyn aejideel indenoplu gst van den diefstal behalve oene som van 350 fis Ijnwaod en vrouwckleederen ontvangen uitgenomen den laken man¬ tel li v heelt later deze voorwerpen in eene openbare roepzaet te Ale- clielen gehragt om t gold van ie maken 2." Diefstal — 2 Beschuldigden Standaert en J B De Groot Den tweeden diefstal waerinede wy ons hebben onledig tehonden had plaets in den nacht van 28 tot 29 maert 1844 in dezelfde ge¬ meente waer J B De Groot zyne wooning had eri met bystand van zynen weerdigen makker Standaert en door de kennis welke hy van de plaetselykheden had heeft hy in weinig tyds en zonder beletsels den winkel der weduwe De Zutter weten uit te rooven Toen deze jufvrouw den 29 maert beneden kwam bespeurde zy dat byna alle hare goederen verdwenen waren Deze koopwaren geschat op eene weerde van meer dan 1500 frs bestonden in verscheidene stukken katoen siamoise eri haei daerenboven waren er 42 shawls vele zakdoeken en verscheidene kilogrammen saei welke de dieven had- ilenmedege nomen Om deze misdaed te volvoeren welke eene stoutigheid veropenbaert ■waerover men zich echter niet te zeer moet verwonderen by mannen die er de daders van zyn namen zy tot inklinimingen hraek toevlngt Den winkel van jut'v De Zuttee ontvangt het daglicgt naer de zyde van den hof af hangende van hare wooning langs een venster waer uien erkend heeft dat de dieven eene glasruit hadden gebroken en Jangs hetwelk zy waren ingeklommen Dezen hof is omringd door eeneu muer en hagen en men heeft de¬ ze afsluitingen noodzakelyk moeien doorbreken ot overspringen om binnenliet beluik te geraken Standaert was den eersten die zich eene van de daders dezes diefstafs verklaerde en tevens beklapte hy J li De Groot om liriri te hebben aangehitst denzelven te bedryveu en hem den dag der volvoering ter plaels te hebben gebragt In deze omstandigheid beeft hy eenige uitleggingen gegeven omirentde ge¬ woonten zyos medescliuliligden die altoos zorgde zegt hy de I uizen waer liy w ilde indringen vooral te gaan bezien on die om beter tegen de verrassingen beveiligd te wezen trachtte zich te verzekeren dat de wacht zich niet bereidde patrouilje te houden hy voegde da rby dat De Groot door hrmidddeling zyncr dochter iiiliclitiiigen had beltoirieii onilrei.t de verdeeling der vertrekken de wooning der we¬ duwe De Zutter samenstellende Toen Standaert in tegenwoordigheid dezer jufv was gebragt is by in al de omstandigheden des diefsfals getreden waervan zy de vol- maekte nauwkeurigheid heeft moeten erkennen Wat aengaét J B ï)e Groot na eerst gelyk voorden diefstal van Melsele alie deelne¬ ming uen de misJaud geloochend le hebben heeft hy geëindigd zyn uendeel van verantw o rdelykheid te aen veerden bewerende nochtans misleid tezyn geweest door de trouwelooze streken w elke Standaert te werk stelde om lu m tot het k w aed aen te dry ven De twee beschuldigden zyn het eens omtrent de middelen welke 7,y hebben aengeweud om de goederen te gelde te maken deze wer den in twee zakken gestoken een van welke in de scliucr van zekeren Kottier werd geborgei den anderen is dcnzelfdeii dag naer Berchem gedragen By de aeiikomst der koopwaren werden zy dadelyk door de zorgen van Standaert verkocht en toen De Groot des morgens in bet dorp kwam bad hy niets meer te doen dan zyn aendeel in den prys der verko< ping te trekken Acht dagen na den diefstai heeft hy ter¬ zelfder plaets gebiagt te goederen welke in de scheur van Kottier waren gebleven en op deze wyze waren de schuldigden nog eens hunnen buit kwyt geraekt zonder de aendaclit der overheden om¬ trent hun crimineel gedrag te hebben opgewekt 3." Diefstal — 2 Beschuldigden Standaert en Seraphyn De Groot Deze diefstal wérd gepleegd ten lotdecle eens ingezetene van Zwyndreebt J B Geldhof herbergier woonachtig aen de baen van Zwyndrecht by den bareel Den 18 juny des jaers 1845 was het kermis te Zwyndrecht en mcerdaneen landman was tot middernacht m de herberg gebleven zoo dat Geldhof zelf zeer biet was slapen ge¬ gaan Des anderendaags met den dagenraed werd by opgewekt door zekeren Jan Viuck die daer vourby gaende bespeurde dat de deur der herberg wyd open was en dat de traliën van liet keldergat gebro¬ ken waren Geldhof toefde niet te erkennen dat er dieven in zynen kelder wa¬ ren gekomen en dat zy ar verscheidene kilogrammen boter en vleesch hadden uitgehaald Dit den kelder waren zy in de keuken gekomen waerzicli eene cummode bevond van welkezy de schuif hadden open¬ gebroken en eene soin van 3 a 4(10 frs was verdwenen Zy handen daerenboven eene kas behelzende een dozyn teilooi en en eeuigeeije- ren medegenomen Deze kas weid op cent u afstand van omtrent hon¬ derd meters in het veld wedcrgevoiiileii zy was in verscheidene stuk¬ ken verbryzeld De Opzoekingen welke onmiddelyk na den diefstal plaets hadden om er de daders van te ontdekken hebben geen resultaat gehad eu het was Fidelis Maes die ze aen de juslicio kenbacr mackte Luidens de inlichtingen in zyn schrift van 30 april vervat had hy van Serapbyn De Groot en btundaeit Vernomen dat zy zich aen deze misdaed hadden schuldig gemaekt en Standaert heelt d ze be¬ kendmaking door zyne eigene hclydenis bevestigd Hy heeft staeude gehouden dat J B De Groot zyne tegenwoordigheid in ife herberg had te baet genomen om tie plaets ie onderzoeken toen iiy ecus een tienguldenstuk wasgaeu uitwisselen daer echter by voegende datliy niet was toegelaten geweest om in de gestolene soul te deelen WatSeraphyn De Groot betreft hy heelt deze beschuldiging verre van zich verslooten aenkoiidlgéiide dal hy van den diefstal luid ken¬ nis gehad Alhoewel liet meeijelyk is de radens te raden die hem in zyne voorgevingen doen volheiden na de bekentenis van een zyner beklappers en als hy zich aen andere misdaden schuldig erkent die niet minder ernstig zyn wy mogen echler niet uit het oog verliezen dat de verklaiingen van Maes eu Standaert volmaekt overeenkomen en dat op hel tydstip dut zy werden verznmrld.de beschuldigden zich te dien opzigte oret hebben kunnen veistaen Verklaringen mei zul- ken waei borg omringd stellen eene heligting daer welker wigtig- lieiil niet kan miskend worden en welke bcstaet ondanks de tegen- Strydige gezegden des beiigtcn welkezy beschuldigen 4.® Diefstal — 5 Beschuldigden Standaert J B De Groot en Ser De Groot ^ ïn de maend juny ls46 liet j er na den dielstal ten huize van Jan Geldhof bedreven had er te Zwyndrecht nog een andere dielstal plaets ten nadeele der weduwe Kemseke lentenierster woonachtig in die gemeente eu de omstandigden welke met denzelven vergezeld heb¬ ben hebben eene zoo gi oute overeenkomst met de misdryven van vclke wy verslag hebb n gedaen dat den prokureur des kunirigs te Dendermonde in z.ynen brief van ö juny aen den schepen gelast met de policie aen dien inagistraet zeide a Ik moet u doen opmerken "h dat dezer diefstal van Uenzclfden aenl is en hetzelfde karakter » heeft als degene welke ik u in niyiie brieven van 3 april 1844 en » 19 juny 1845 heli doen kennen en dal er allereden bcstaet om te » gelooveu dat bet dezelfde daders zyn » Nochtans moet er opge- inei'kt worden dat fry de gewoone omstandigheden van hraek en in- klininung eene bezwarende omstandigheid te meer is komen voegen le geweldadigheid doordc kwa-.dduencrs gebezigd om Immie onder- tieuiing tc vtiJvoer-eu • Op liettydstip desdiefstals had de weduwe Kemseke eene dienst¬ meid genaemd Fr incisca Van de Vvver en uit hoofde des lioogen ouderdoms van de weduwe KcmSeke welke 82 jaren telde sliep die meid in dezelfde kamer als hare ïiieesterresse De hevige zomerhitte belette Fraiicisca Van de Vy ver in te slapen In liet midden van dén nacht werd hare eendacht eensklaps opgewekt doorliet gcdruiscli uit eene naburige kamer komende en hetwelk veroorzaakt scheen door het opentrekken van eene schuif De meid was in allcrhacst opgestaen om de oorz ek van dit ge- druiscli op ti sporen maer in dit verlrrk licht ziende had zy hare kamer niet verlaten waervan zy nauwelyks den tyil gehad bad de deur te sluiten als een man toesnelt die a'n deze tachtigjarige vrouw- met dreigende stem gebiedt alle liet geld hetwelk zy bezit at te le¬ veren De weduwe Kemseke in hoop van nog groofere onheilen te verhoe¬ den geeft eenige vyfFraiikssliikken om het aen een der roov-rs loe te werpen die zich in den hol bevond en er de wacht scheen te houden Deze vrywillige afgave bevredigde hen niet en zy vernieuwden met geweldige bedreigingen het hevel van de deur ilerslaepkamer te ope¬ nen Deze twee persoonen durfden aen dit schrikbarend bevel niet lan¬ ger wederstand bieden zy zwichtten en op bet oogenblik dat de deur opengaet storten de roovers in de kamer rukken jufvrouw Kemseke uit het bed en leiden haer met de meid in een ander vertrek in wel¬ ke zy ze beiden opsluiten Dan doorloopen zy het huis en doorzoeken al de meubelen In de slaepkamer verbreken zy het slot een et' kas en rooven eene som van 5 a 0nil fis hestaendein vylï'ranks- tien en vyf guldenstukken Zy nemen daerenboven eene groote hoeveelheid grauw garen en ver¬ scheidene kleedingstukken welke zy in de nabuerschap der pacht¬ hoeve vail Frans De Smet achtergelaten hebben De dieven waren behendig genoeg geweest om de blinde eener venster te openen gelegen tegen den hof afhangende van de wooning der weduwe Kemseke en na er eene glasruit te hebben gebroken welke zy inet kotidrek hadden bestreken om het gedruiscli te ver¬ minderen hetwelk de glasscherven in het vallen zou hebben kunnen veroorzaken hebben zy moeten inklimmen om in liet huis te dringen By zyn verhoor van 5 mei zegde Standaert dat hy dien diefstal in gezelschap der twee andere beschuldigden J B De Groot en S De Groot had fl epleegd Na eenige alloocheningen heeft J B De Groot bekend dat Stan¬ daert de waarheid had gezegd en hy heeft omstandige uitleggingen gegeven omtrent de wyze op welke zy de vensterblinden hebben geopend Hy heeft beweerd dathy niet in huis was getreden en dat hy niet weel wat er binnen gebeurd is Serapbyn de Groot heelt de gedragslyn gevo'gd welke wv reeds hebben doen opmerken en ondanks de dubbele beschuldiging tegen hem ingebragt door mannen die hem beklappende hunne plig'ig- hcid erkennen heelt hy niettemin over zyne onpligtigheid gepro¬ testeerd Den 22 juny werd j ufvrotiw Kemseke tegen de dry beschuldigden overhoord j maer zy kan niet zeggen ol zy er eene n enkelen gezien had gedurende den nacht van 5 tot 6 junv Nochtans heeft zy getuigd dal de verklaring van J B l)c Groot nauwkeurig was Dezen kende zeer goed jufvrouw Kemseke Hy moest dus vreezeu insgelyks door deze jufv rouw of door hare meid gekend te zyn en dit veriilaert de rol welke hy op het oogenblik der misdaed gespeeld heeft en de om¬ standigheid door Francisca Van de Vy ver opgemerkt dut den dief inden hol eene dwyle of doek voor het gezigl had Seraphyn de Groot heeft den dag der ouderhooring zyn systeem niet laten varen Standaert die door zyne bekentenissen J B De Groot had overtuigd toen dezen laetsten voor de iusticie scheen te willen verbergen de misdaden gepleegd in de gemeente welke hy bewoonde Standaert werd door het voorbeeld verleid en iri tegen¬ woordigheid van jufvrouw Kemseke vermeende hy z-vne vorige vra¬ gen te moeten herroepen 5." Diefstal — 2 Beschuldigden Standaert en Maes Alvorens de omstandigheden betrekkelyk dit vyfde heschuldigings- feit te verhalen moeten wy doen opmerken dal te rekenen van de maend juny 184ti de misdaden in eene steeds toenemende evenre¬ digheid verme rdeiiden Tot dit tydstip waren de diefstallen welke wy hebben beschreven door een lydiuinite van ettelyke maenden van elkander gescheiden maer nu den aanslag by de weduwe Kemsl.e bedreven w aer wy gezien haddon dat voor de eerste mael geweldailigheden werden gepdeegd gevoelden Standaert en zyue makkers hunne stoutheid nog door de straffeloosheid vermeerderen De associatie die tusschen lien J B De Gioot en S De Groot bestond was niet genoeg meer ter uitvoering van hunne ontwerpen en Standaert heelt sedert eenigen tyd makkers gezocht onder zyits gelyke mannen dienltoos tegen de maelschappelyke orile worstelen In deze gevaerlyke klas moeien wy rangschikken Fidelis Maes welken wy een der workzaemste en onderrn-menste leden des penoot- schaps zullen zien worden Nu talryke veroordeelingeu wegens landzwerviug en bédelary te hebben ouderstaen yerschynt Maes in 1836 voor de correctionele regtbauk van Dendermondi» onder betigting van enkelen diefstal eu een vonnis den 25 july uitgesproken legt hem eene straf van dertien maenden gevangzitting op In de maend february 1839 werd hy voor het hol van assisen van Antwerpen gebragt wegens diefstal niet verzwarende omstandigheden en verwezen tot öjaer opsluiting en om vervolgens onder de byzondere bewaking der policie te slaen Nauwclyks hail Mat s de deuren der gevangenis voor zich zien ope¬ nen in de maend novemb< r 1845 ol Standaert komt hem vinden om hein voor te stellen liet platte land als leurders te doorloopen hy bood hem aen \oor h -m eene pas en eene r«iskaert te verveerdigeii liet schynt volgens de instructie dat Maes tot den zomer van 1846 de aenbicding des stomen k waeddoeners heeft wederstaen die hem in zyne inzigten wilde doen treden maer in het begin der maend july is lij Standaert omtrent den Ouden God gaen vervoegen en zy heb¬ ben zich naer de gemeente St Job -iik-'iGoor arrondissement Turn¬ hout gewend Een w einig huiten de grenzen dier g< meen te en op het grondgebied dergene van Brecht bevindt zich eene kleine hoeve bewoond door de e ht.lingeo De Locht • Den 3 july onlwaerde dc vrouw by haer opstaen dat er des nachts dieven in hare wooning waren gedrongen en dat zy eene menigte kleederen hadden medegenomen Zy heeft vervolgens besta - tigd dal ineu ook eeneu gouden ring eenige paren beddeiakens cemge kilogrammen ryst- garst- haver-ineel alsmede 5 J'rs in specie hadden on Hoofd De blinde van een venster was opengebroke n niet hulp van een ploegkouter welke was wedergevonden onder liet venstei langs hetwelk de pligtigen in huis waren geslopen na een vensterglas te hebben verbryzeld Dit venster verlichtte eene kamer waer zich bevond een kofler heiielzt.nde al de vuorvverpen welker wegneming bestatigd was Dit kolft r bad insgelyks de sporen der hraek behouden welke men had moeten aen wen tien om den dief¬ stal te voltrekken Reeds den 30 april heeft Maes zyrie plcgtigheid bekend verkla¬ rende dat hv zich inet Staudaeit had vereenigd én gaf zulke juiste ïniichlingeu dat men zyne geloofweerdiglmid niet°kun in twyfel trekken Stan laeri daeren boven is zyne openbaringen by debekend- tenissen zyns medepligtige komen voegen welke wyders versterkt worden dour eene toevalige omstandigheid welke de procedure besiatigd heelt Maes heeft verklaèrd dat by hunne terugkomst uit de gemeente Brecht zy eenen man en vrouw gezien hebben die samen reisden en dat zy beu in het voorbygaen hadden aengèsprok'en Nu den 3 july had de weduwe Veiheyen kantwerkster tc Brecht hare wooning lil het midden van den imcht verlaten om zicii naer Antwerpen tu j begeven zy was vergezeld van haren zoon oud 34 jaren Toen zy om 8 uren 's morgens omtrent 's Gravenwezel waren gekomen heb¬ ben zy iwee mannen bemerkt die hun goeden daggewenscht hebben leder dezer mannen was drager van een pak waervan Jan Verheyen en zyne moeder onmogelyk den inhoud konden onderscheiden Zy waren daerenboven slecht gek 1 cd en hunne houdingen baerden vrees in ftoch de weduwe Verheyen nurh haer zoon hebben Maes of Standaert herkend nia< r zoo als men ziet «Ie omstandigheden door di -getuigen vermeld stemmen overeen met de uitleggingen vaneen der beschuldigden 6.® Diefstal — 6 Beschuldigden Standaert J B De Groot Seraphyn De Groot Sylvester De Grooi Langnus en Maria Josina De Graef "Willem De Roeck steenbakker van beroep bewoont met zyne zuster de gemeente Basele arrondissement Dendermonde De wooning van dezen zeventigjarigen gryzaerd wordt door Standaert gezamentlyk met Maes aen de begeerly kheid hunner makkers aen- gewezen Het is by deze gelegenheid dat wy de personnagie van Sy 1— vesti e De Groot zien verscbynen Hv werd hy het genootschap aenge- nomen door zynen vader die dikwils over zyne groote armoede klaegde.en die op deze wyze zeide hy het regt erlangde om een dubbel paerd in den buit te hebben Nochtans heeft J B De Groot beweerd dat Staudaeit lu m wel een jaerlang gekwollen had om dien diefstal te bedryven en hy voegt er zellsby «lat de aenhouding dezes laetste eene veilige waerhorg is voor «Ie landlieden Maer na al de thans beki-nde omstandigheden zou het moeijelyk zyn De Groot als een slagtoffer der kwellingen vanStandaert te beschouwen en de reisbaen zeil welke hy gevolgd heelt om zich by de andere k w aeddoeners te vervoegen^ geelt het be wys dat a He zyne daden de vrucht van eene vryen en doordachten wil waren Trouwens en het is hy zelf die ons deze omstandigheden bezorgt hy was met zynen zeon alleen toen hy zyne w « oning den 17 july verlaten heelt zv hebben zich gerigt na«'r Hacsdunck en den weg volgende welke naer Hoog Kameren leidt hebben zy Seraphyn De Groot ontmoet dezen wachtte hen al Er was overeengekomen dat hy van eenen zak moest voorzien zyn om den buit in te sie'- en en van een kapmes h« sleiml om verscheidene inbraken te vergein ak- kclv ken Zy hebben te sam ni hunnen weg naer T< msche vervolgd hetw elk zy zyn voorhygegaen om «le door Staudaei t bepaelde ver¬ zamelplaats te hei eiken Dezen is weiharst in gezelschap van Langnus aengekomen en zy zyn gevyven naer het huis van Willem De Roeck gegacn Maes die zich den eerslen ter plaetse bevond vervoegde zich by hen Alsdan hebben zy de middeh n heraeind om iu «Ie woo¬ ning te g* rak< n het kapmes van Seraphyn De Groot was het werk¬ tuig hetwelk inde handen van Standard diende om de blinde van een venster der keuken uitziende op het voorhof open te krygen eu na het gering beletsel hetwelk den val tegen hunne poogingen stelde zyn zy zonder moeileiu de slaepkamer van Willem De Roeck geraekt Den grysaerd was door In t gedi uisch opg< wekt geworden en hy was overeind gaen zitten om de oorzack der iu zyne wooning heer- schende wanorde te kennen maer op hetzelfde oogenblik greep een kerel hem by de keel en beveelt hem met dreigementen de plaets aen te wyzen waer hy zyn geld heeft gelegd Een tweeden kwaeddoener treed in dezellde kamer en na uit de handen des eersten eene brandende keeis te hebben genomen b« gint hy in alle hoeken te snuffelen Den roovpr die aldus de wacht hield by den gryzaerd en zicli tot die dreigementen en mishandelingen op hom toeliet was nie- man«l anders dun J B De Groot Ondanks zyne hooge jaren en het gevaer hetwelk zyn leven liep hield Dg Roeck niet op met schre< u- weli hy had zynen aenvaller by de kleederen gegrepen en worstelde met zulke moedige kracht tegen hem dat op den oogenblik van het vertrek Dc « root zich uit deze géw elilige knelling niet kon los ukken en een ander k wae«ldoeuer moest hem te hulp komen om De Roeck te dwingen los te laten slaende hem in[het aemigt en hem den arm wringende De kreten des grvzaerds waren teroore zyner zuster gekomen welke boven sliep zy wilde afkomen maer toen zy beneden was bespeurde zy dat eeneu kerel voor de deur was gesteld en weldra gebood men haer weder naer liare kamer te kéeren Spoedig gehoor- zaemde zy aen dit hevel en de haer gelatene vryheid te baet nemende opende zy een venster en riepuital bare krachten om hulp de vrees van verrast te worden dw ong de kwaeddceuers «.e vlugt te nemen Toen zy zich verwyderd hadden heelt men bemerkt dat zy eenen sclir yflessenaer hadden niedegedragen behelzende eene som van 7 a 890 frs Dit meubel werd in het vlakke veld wedergevonden en by W De Boeck teruggebragi benevens eenige papieren zonder w eerde Al de beschuldigden hebben achtervolgens huimedeelm ming in «leze misdaed bekenden allen uitgenomen Langnus zyn in hunne bekeiidtenissen bly ven volherden Standaerd wees eerst dezen laetsten aen als een der da'lers van den diefstal daer hy voegende^ dat hy zyn e wooning teMechelcn had lnderdacd Langnus woonde sedert «enigen tyd in die stad waer hy koopman in vodden was Hy verscheen op l february voor den in¬ structie regter en hield sty 1 staeude dathy noch De Groot nocli btandaert noch Maes kende welke hem eene maend Jater als een der dadeis van de misdaed van Zoe zei opgaven Vier verhooren welke hy heeft ouderstaen hebben aen Langnus dit systeem van afloocheningen niet kunnen doen verlaten maer toen hy in tegenwoordigheid der beschuldigden weid gebragt de hem als hunnen medepligtigen opgaven eu ir bun lot vereenigd< n werd by geduong n «le waerheid te belyden \au de hem aengaende beklappingen Later is hy lot zyn eerste systeem teruggekomen her- roe pende alle zyne bekeiidlenissen Wy hebban gezien dat de dieven eenen schryflessenaer hebben medegenomen welke 7 a 8ud frs behelsde Na eenemyl wegste heb¬ ben afgelegd hebben zy stilgehou«l«fii ten einde tot d» deeling der soin over te gaen Men nam eerst 15 Irs om de diensten des kerels te bcloonen die het huis aen Staudaeit had aengewezen en bet overige werd by gelyke paerten tusscln n de daders dér misdaed verdeeld leder ontving 80 frs voor zyn paert Alle deze dacdzaken worden klacrlvk laergestid«l door de ant¬ woorden van J b De Groot die beweert dat in«.n hoogstens eerie som van 500 frs gedeeld beeft Standaert heelt het verschil dier som met degene door den aenklagcr opgegeven willen uitleggen en hy heeft veiklaenl datzy een deel des gebls verloren hadden maer J B De Groot geeft hem op «lit punt eein uitdrukkely ke logenstraffing cn schryft aen Standa«'rd degewoonte toe zyne makkerseen gedeelte weerden welkezy konden magtig worden t«i ontfutselen 1 er staving zyner vour eving datSlandaci t aldus naden dielstal van Basele heeft moeten handelen verzekert hy in eene hei berg door den kozyn z«*lf van Willem De Ro*ck le hchlien hooren zeggen dat zich onder de geslobïne voorvverpi-n 3 tienguld«'nstukken bevonden terwyl niemaml dezelve op het oogenblik der decling gezien heelt Omtrent hetzelfde tydstip deed Standaerd te Mechelen twee goud¬ stukken uit wiss< len en hy kon of duride ideizelver alkouist niet opgeven acu E Maes die hern deswege on Ier vroeg Zy waren in «1« kleederen zyner by zit Maria Josina Dc Graef en deze zal zich uit dien hoofde te verantwoorden hebben wegens medepligligheid in den diefstal door he< ling Sedert vyl jaren heelt zy geuurig in het he- staen van Standaerd gedeeld en de kennis welke zy in dit gemccn- zaeni verkeer van de verstoktheid faaers minnaers heeft verkregen heeft haer moeien beletten te gelooveu dat den ouden dwaugai bei¬ der wettigen bezitter van dit goud was hetwelk hy haer toevui- trouwde om hetzelve beter voor eenieders oogen te verbergen Wordt voortgezet
Gazette van Brugge 21/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item