Back to top

Gazette van Brugge 21/2/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
•Ac lyken niet zou hebben kunnen weervinden Rosscel heeft nok verteld dat toen hy in den krygsdienst was en in gar¬ nizoen te Vilvorde hy met eenen zyner makkers bet ont¬ werp had gevormd om zynen kapitein te vermoorden met geen ander oogmerk dan om zich te doen door den kop schieten maer dit ontwerp mislukte door de afwezigheid des kapiteins Algemeen Overzigt De builenlandschc tydingen zyn beden van geen groot belang ter uitzondering dergene van Italian welke de alge- nseenc arndacht der staatkundigen blyven vestigen Het «eliynt dat de Sicilianen in hunnen wederstand volharden en de constitutie van 4812 volstrekt hebben willen Luidens de laatste bcrigten was te Palermo eene voorloopige regering voor ganseh Sicilian tot stand gekomen en te Messina een comité van openbacr wclzyn hetwelk zou beslist hebben hardnekkig wederstaad te bieden Twee telegrafische depê¬ ches melden dat de constitutie den 44 february roet veel plegtighcid te Napels is afgekondigd en dat den groothertog van Toskanen insgelyks eene staetsrcgcling acn zync onder¬ danen heeft beloofd liet geleerde Pa via is het tooneel geweest van ernstige on¬ lusten tusschen de Ooslenrykers en de Italiaensche bevolking Van weerskanten zouden tien inenschen door dolk en kogel gedood en eene menigte gekwetsten gevallen zyn Deze ty¬ dingen komen langs Frankryk en zullen wel nadere bevesti¬ ging vereischcn Te Parvs ziet men nog met gespannen verwachting het hervormings-banket tegemoet Hetzelve was eerst op zondag bepaald maer is nu definilivclyk op morgen 22 verschoven Een ïGE woord over de Gciiceslieercn Wy hebben de eerste acngekondigd dal de militaire doc¬ tors van wege het gouvernement belast waren zich in de ge¬ meenten te begeven waar de ziekten meest woeden Wy liebben de eerste gevraagd of het waer was dal zv van wege den gouverneur contre ordre ontvangen hadden en nader¬ hand hebben wy gezegd dat zulks maer al te waer is Men heeft onze gezegdens willen logenstraffen doch hier in kau noch en zal men niet gelukken en nuzullen wy antwoorden aen deze die ons seliynheiliglyk willen berispen — Hel is ons onverschillig of liet den eenen of den anderen persoon is wie liet contre ordre der militaire doctors geteckend heeft wy willen niemand personeel acnranden maer aen het be¬ spier die zyne plichten niet kvvyt zullen wy rekening vragen Wy hebben bet gedaan aen den gouverneur als hoofd van de provinciale regering — Men zegt ons hier op dat dc heel¬ kundige commissie aanstonds bveengeroepen geweest is zoo¬ dra de bevelen van het ministerie te Brugge aengebragt wa¬ ren dat incn dc district-kommissarissen belast heeft dc ge¬ meenten te gaen bezoeken ahvaer den typhus woedt dat deze hceren eenstemmig dc hulp der militaire doctors ge¬ weigerd liebben ingezien er genoegzame burgerlyke doctors zyn om de ramp te bestryden Wy gelooven dat de zaek klaer is Den gouverneur zegt onpligtig te zyn men legt alles ten laste van de heeren district-commissarissen en van de heel¬ kundige commissie Wy willen voor alsnu wel geloven aen de onschuld van den gouverneur en aen dc schuld der di¬ strict-commissarissen liet zyn de nieuwsbladen die in dage- lyksche betrekking zvn met liet opperhoofd der provincie die ons dit verzekeren maer wy moeten nogtans hier onze groote verwondering te kennen geven en vragen hoe het komt dat wy reeds den maendag avond eenige tegenkantin¬ gen kenden die ons deden voorgevoelen dat het order van den minister geene uitvoering zoude hebben gehad Wy zullen niet zeggen dat het was vóór dat de district-commis¬ sarissen de noodigc inlichtingen ontvangen hadden maer het was zekeriyk vóór dat zv in de mogelykheid waren van hunne rapporten te zenden Wy willen hen wel als mede- pligtigcn beschouwen van hulp geweigerd te hebben maer wy geloven dat het gedrag der burgerlyke geneeshccren ten opzigte van hunne militaire eollegas meer overhalende ge¬ weest is dan dc onderrichtingen der district-commissarissen Het blykt ter zeiver tyd klaerlvk uit de verschooning van den gouverneur waer in wy vinden « Versclieide burgerlyke doctors die sedert lang met yver en ze.lfsopoffering het tooneel der verwoestingen niet verlaten hadden verklaerden stellig dat zy besloten hadden hun ontslag te geven van het oogen - blik dat eenen vreemden doctor hen gezonden wierd » — Wat wil dit zeggen Was liet uit nienscliiicvendheid of uit vrees van hunne eer te kort te doen dat zy dit ontslag zouden gegeven hebben Was liet bun ontslag van geneesheer of wel dit van de eene of andere verecrende plaets die zy zouden kunnen bekleeden — Hierop zullen wy uitleggingen ver¬ wachten en dan stof hebben om in een volgend artikel er op wedertekeeren — Wy bcwcercn nu dat het de afjoiistigheid alleen is die de goede voornemens van den minister heeft doen mislukken en indien de rapporten van de district- commissarissen ganseh overeenstemmen met die der heel¬ kundige commissie wy durven ronduit zeggen datwy groote redens hebben te vermoeden dat zy onder deri invloed der commissie hebben gehandeld of wel zich ten minsten hebben laten misleiden Wy zullen voor het oogenblik in geene verdere uitleggingen treden wy behouden deze voor een andermael Maer wat er van zy is het eene reden van geene doctors te zenden op de plaetsen waer zy onontbcerlyk zyn oin dat er gemeenten zyn waer er geene ontbreken Wy geloven dat Ardoye ingezien men den heer burge¬ meester doctor Beeekman byzonderlvk noenid geene genees- heeren vorderd en dat de hulp die de militaire geneeshee- ren aldacr zouden kunnen gebragt hebben overtollig zoude geweest zyn Dat de geneesmiddelen die zy van bier zouden gevraegd hebben niet te pas kwamen — maer is dit een reden om ander gemeenten van die hulp te beroven Indien den opzichter van den gezondheidstoestand van Brussel be¬ kend heeft dat dc zieken geene doctorsontbreken boe komt bet dat hy nog de meest lydende gemeenten bezoekt in de provincie Oost-Vlaenderen Hoe komt liet dat men aldaer zoo gocdwilliglyk de liulpe ontvangt die door liet ministerie gezonden is Ontbreken er meer doctors in Oost-Vlaendercn dan in West-Vlacnderen Is men aldaer niet bevreesd van het accord te breken en de aeiVnemelykheid van de burger¬ lyke doctors te kwetsen Of bestaet er mogelyks iuOost-Vluen- deren geene aen bet menschdom noodlottige aljonstige wil¬ lekeurigheid die zoo als alhier alles onder zyne magt zoude willen doen buigen Ja wy zeggen het ook er zyn burger¬ lyke doctors die den grootsten lof verdienen en die in deze tydsomstandighcïd het vaderlandscli eerteeken verdienen Er zyn doctors wiens naem in gouden letters zoude mogen verkondigd worden Maer er zyn er ook die de smeekingen der armen verachten 1' — Weinige dagen geleden hebben wy verontweerdigd geweest over liet gedrag van een dezer heeren die zich mrrrmnels voor eenen mensclilievenden en zeer liberalen doctor heeft willen doen kennen — Eenen armen vader smeekte hem op zyne knien om dat hy zyne dochter zoude gered hebben — Ily had geen tyd — De omstaenders wilden dc visite betalen men liep hem smec- kendena.- — Hy wilde niet terugkceren men verwachte hem opcenc andere plaets — Des anderendags hetarme kind was dood Vyf-en-twintiggetuigen zullen deze daed bevestigen Maer wie in de stad weet ook niet dat er geneesheeren zvn die liever onverschillig wie het zy arm of rvk hulpeloos zouden laten sterven indien den eenen of anderen confrater voor wie zy geene vriendschap gevoelen liet huis binnen¬ getreden is Wy vragen hier of-er zich by het uiloeffenen eener zoo edelmoedige als menschlievende kunst dergelyke gevallen zouden mogen aenbieden Het is niet noodig ver¬ dere daedzaken aentchalen Onze tegenstrevers bekennen dat het de afjonst is die den kraclitigen middel van den mi¬ nister belet heeft en het is hoogst berispelyk voor deze die aen het hoofd der provincie geplaetst zyn indien zy zich door aljonsligen hebben laten misleiden Gisteren avond heeft de vertooning voor den armen in de Mactscliappy Kunstliefde plaets gehad Zoo als wy gezegd heb¬ ben het publiek was toegelaten en het heeft kunnen oordee- len dat den roem door dc leden van Kunstliefde verwor¬ ven niet overdreven is De Mietschappy Yver en Broedermin die veertien dagen geleden ook eene vertooning voor den armen gegeven heeft had enkclyk uitnoodigingsbrieven aen de byzonderste heeren onzer stad gezonden en niemand dan hare leden en deuitge- noodigden waren toegelaten geweest Wy weten niet waer- om dre Mactscliappy voorden armen spelendeook het publiek niet toelaet Onzen onvermoeijelyken en liefdadigen burgemeester heeft dit feest met zyn tegenwoordigheid vereerd wy hebben daer ook met genoegen den heer schepen Vanderhofstadt be¬ merkt * Gisteren uchtend ten 7 uren wierden de inwooners onzer stad door het opsteken van het nationnael vaendel en het spelen van den heijaerd aengekondigd dat het feest binnen onze muren was Met den middag hebben zich de leden van Burger-Welzyn van hunne gewoone vergaderzael naer liet stadhuis begeven om dc uitreiking bytewoonen der medalien vergund aen 52 ingezetenen onzer stad die zich by de nati- onnale tentoonstelling te Brussel onderscheiden hebben Dit feest is door onzen achtbaren heer burgemeester met eene welgepaste aenspraek geopend waerin hy de industrië¬ len opgewekt heeft in de poogingen te blyven volherdcn door hen aengewend om zich ter hoogte der hcdendaegsclie concurrentie en nieuwe uitvindingen te houden Dien edelen magistraet heeft die gelegenheid waergenomen om een woord over de Mactschappy Burger-Welzyn te spre¬ ken heeft alle het goed doen uitschyncn die door gemelde Mactscliappy voor stads industriëlen kan worden te weeg gebragt en haer aengewakkerd om in haren loffclyken on¬ dernomen taek gctrouwclyk te volherdcn — De mactschappy Yver en Broedermin heeft gisteren eene uitdeeling van 800 brooden aen den armen onzer stad gedaen van den opbrengst der vertooning door haer ten voordcele der noodlydende gegeven — Den heer Van Stcenwinkel doctor van den depot van het 2 C linie te Gent in bezetting heeft zich ter beschikking van de provinciale overheid gesteld ten einde gezonden te worden naer een der vlaemsche dorpen ahvaer den typhus het meest verwoestingen aenrigt — Te Oostende heeft zich zoo als te Brugge en andere plaetsen eene commissie uit de trcffclykste persoonen dier zeestad samengesteld om giften ten voordcele van de noodly¬ dende der Vlaenderen in te zamelen — ■ Alle de bedienden hy de administratie van het cnregis- trement kadaster douanen en accynsen hebben eenen dag soldy voor dc ongelukkigen van Vlaenderen afgestaen — By koninglyk besluit van 12 february heeft den ge¬ noemden Thomas Pceters landbouwer en barbier geboren teWercliler woonachtig te Aerschot ter dood verwezen op 9 december laetsledcn door dc assisen van Brabant we¬ gens moord met voorbedachtheid op zyne gemalin Angelica Scheppers gepleegd in den nacht van 20 tot 21 april 4847 en wiens voorziening in cassatie den 21 afgewezen wierd ontslag bekomen van de halsregting Zyne straf is veran¬ derd in levensdurenden dwangarbeid — By een ander koninglyk besluit word de doodstraf door het hof van assisen tegen den genaemden Van Mol uii- gesproken als pligtig aen vergifting op den genaemden Bu¬ reau Van Poxnmereuil in eeuwigdurende dwangarbeid ver¬ wisseld — Eene vrouw had ter markt van Antwerpen eene hoe¬ veelheid eieren gekocht Te huis gekomen zynde nam zy een zeker getal tot een eerste gebruik Maer elk ei dat zy openslag was bedorven Gestoord over dezen tegenslag die zy een bedrog noemde liep zv terug naer de markt en deed den boer de eieren terug nemen Den landman verstond dit vlaeinsch niet en zegde Wat verkocht is blyfl verkocht ik zat er niet in Over zoo een antwoord nog meer in gram¬ schap gcraekt zvnde nam de boozc vrouw de eieren sloeg ze een voor een den boer op den kop zoodanig als of hy uit eenen eivloed kwame Men begrype wat zonderlinge figuer onzen eierkoopman maekte na dat het wyf hem ver¬ laten had — In de verloopen maend january zvn cr te Berlyn 147 lieerden geslapt welke66.913 pond vlecsch voor deconsum- tie hebben geleverd Sedert een jaer is er door deberlynsehe bevolking 244,625 pond vlcesch verbruikt voorstkomende van 522 peerden Tot dusverre heeft men geene bewyzen dat liet eten van peerdenvleesch voor de gezondheid hindcr- lyk is geweest - — De Gazette van Bremen meldt dat de gezondheid van den keizer van Rusland zoo zwak is dat het te vreezen is dat Z M aen de reis naer Berlyn zal moeten ontzeggen — De dagbladen van de Vereenigde Staten vervatten we¬ derom de tyding van een groot ongeluk Een stoomboot met katoen geladen gaende van deroode rivier naer New-York is door eenen brand vernietigd Vyf-en-derlig persoonen zyn by deze ramp omgekomen — Uit Oppernau wordt van den 9 geschreven dat die stad in den afgeloopen nacht door een vrecselyk ongeluk geteisterd werd Ter middernnchts ure Werd brand geroe¬ pen in den ascli Dezen brand ting ontslacn wat ten duidelykste blykt uit de verlócijely- cn binnen weinig tvds lagen zes huizen en eene scheur is door boosaerdige brandstich- ke maetregelen die men nam om dc stuiting van den brand te beletten Men had naniclyk door inbraek in de brandhuisjes de mondstukken afgedracid van de spuiten de brandladders doorgesneden en zelfs eenen dam gelegd in de Mulhbnck zynde de heek die onder de stad loopt en dus ophield water te geven De brandstichters staken den brand aen in de schuer van de pastory Des morgens ten 4 ure wierd nog in onderscheidene huizen vuer gevonden dat blykbaer met boos opzet daer gelegd was terwyl de ttf- gedraeide montstukken der brandspuiten in een byzonder huis wierden gevonden Men hoopt de barbacrsclie daders op het spoor te komen ' ÜSB— — — — De Echo de la Frontière dagblad van Valencyn vcrhaelt het volgende treffend geval Over zeven of acht jaren wandelde een jonge kaporacl van het garnizoen van Atrecht treurig en neerslagtig langs de rivier op eenigen afstand van de stad als hy ontmoet wierd door den pastor van een naburig dorp die door des kryginans zwaermoedigheid getroffen en eenige daed van wanhoop vreezende met hem in gesprek trad en met goed¬ hartige belangstelling naer de reden van zyn verdriet vroeg Zoo troostelyk waren de woordep van den braven zielen¬ herder dat hy gehikte den kaporacl naer de pastory te brengen en daer bekende dezen dat hy liet geld zyner kompagnic verteerd had Dit zeggende smolt den jongeling in tranen roepende gedurig Ach myn armen vader Den pastor vernam verder dat dc verspilde som 70 franks be¬ droeg Hy deed hem een streng maer christelvk en teder vermaen en sprak « Zie daer zeventig franks ik bezit niets meer ik leen u dit geld met goed gedrag en door den tyd zult gy die som ik ben er zeker van kunnen op¬ sparen en my wedergeven.» Dc verwondering en erken- telykhcid des kaporaels afmalen ware niet mogelyk hy kon nauwelyks zooveel goedheid begrypen « Ga eindigde den pastor uw opregt berouw is voor mv eene waerborg dat gy mydesom zult uitkeeren » Den jongen kaporacl na den priester hertclyk omhelsd en bedankt te hebben nam afscheid Over veertien dagen kwam een afgedankt soldaet uit het leger van Afrika te Atrecht den weg van het dorp vragen hy moest daer van wege zynen kozyn oud-sergeant-majoor by de Fransclie armee nu beambten by de burgerlyke administratie te Algiers aen den pastor eene doos beliandigen behelzende 70 franks eene fracije zilveren horlogie eneenen treffenden brief getuigenis van ie diepste en billykstc erkentelykheid HOF VAN ASSISEN TE ANTWERPEN ZAEK VAN ZOEItSEL- ART VAN BESCHULDIGING 1." Diefstal — 2 Beschuldigden Standaert en J B De Groot Den diefstal welke deze lange opsomming van criminele daden opent werd in het jaer 1843 bedreven Den 10 mei bespeurde de meid van Pieter Palinctx landbouwer woonachtig in de gemeente Mels' le arrondissement Dcndermonde dat kwaaddoeners den nacht hadden te baet genomen om in haers meesters wooning te dringen zy hadden de blinde van een venster op het voorhof uitziende ge¬ broken by middel van «-en ploeg kouter dcnzelfden nacht gestolen ten nadeelevan Dominions Van Itoey Een der yzeren vensterstaven vras insgelyks onder hunne poogingen bezweken en na een glasruit te hebben geb-oken waren zy er in gelukt het venster te openen en by middel van inklimming in liet huis le komen Palinckx heelt hestatigd dat men hem verscheidene juweelen zes beddenlakens vrouweklcederen en eene som van 700 a 8fln frs in verschillende geldspeciën had ontroofd Ite daders dezer diefstallen waren onbekend gebleven en eene ordonnancie van de raadkamer der re^tbank van Hendei monde van 30 mei 1843 behelst dat er geene reilen bestaet om de vervolgingen voorl te zi tten Maes was don eersten die de pligtigen hekend maekte in de nota van 3(1 april deed hy kennen dat deze diefstal door Standaert en J II De Groot was gepleegd geworden en Standaert zelve beves¬ tigde het zeggen zyns medebeschuldigden De Groot verstiet eerst krachtig deze aentyging entoen den instrucie-reg'er hemden 20 mei kennis gaf van de aenli lagte van welke by van wege twee andere beschuldigden het voorwerp was ging hy tot te bewecreu dut wel
Gazette van Brugge 21/2/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item