Back to top

Gazette van Brugge 21/2/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Y 22 55 ste Jacr Maendag* 21 February 184' V,mX GAZETTE TM m -.0 ' EJS BEK PROYIYCIE WEST-YLAEI\BEREI\ Voor Staetkunde Koophandel en ONAFIIANGKELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-73 ct " Buyten Brugge vrachtvry » G-25 » Alle pakken en brieven vraehlvry toe te zenden I De persoonen die I!eVm,lnv,l ï I I TTi 7~ De aenlamdigingen d«„ reg el „der de vy Loch d™ S Z laten toekomen regels een frank linifenlan dseh FRANKRYK — Parys 19 februari/ Reformistsch Banket Er is vastgesteld geworden dat het banket van de aen- hangers der hervorming van de kieswet in Frankryk dvns- dag zal plaets grypen De plaets voor hetzelve is noch "niet bepaeld 11e burgers behoorende tot de nationale wacht waervan de groote meerderheid zich voor het banket schynt te verklaren zullen zich in uniform doch zonder wapens vereenigen in hunne respectieve ineijerien en vcrvob'ens in stoet de voorzitters gaen afhalen Zooliacst de polieic het banket komt verbieden zullen de inschryvers na de wetti" bcstatigde protestation uiteenscheiden ten einde alle voor¬ wendsel tot wanorder uit den weg te ruimen In alle geval zal slechts eenen toast voorgesteld worden namely k acn de hervorming der kieswet als doelwit • acn' liet geheiligde regt tot verceniging als middel Intusschen zvn aller gemoederen reeds bekommerd niet alleenlyk om liet banket maer ook opzigtens de financieele en politieke gesteltenis te Parys Het gouvernement schynt groote mactregelen in gereedheid te houden De bietste berigten uit Parys gewagen van cene onver- wachtc omstandigheid liet ministerie zoude alle tegenkan- ting tegen het banket gestackt hebben Verscheiden voor- waerden zouden gedebateert en wederzyds toegestaen zvn Men zoude dan mogen verwachten dat een gedeelte der op¬ positie de extra-constitutionnele oppositie aen het kabinet zyne medewerking zal ontzeggen- " Den liter Lmile de Girardm afgevcerdigden van Greuze en hoofd-redacteur der Presse heeft zyne 0 demissie gezonden als lid vari de kamer — Men meldt dat het koninglyk bevelschrift waerby Rugeaud het opperkommando over bet garnizoen en de banlieue van Parys toevertrouwd wordt reeds ondertee¬ kendis — Den 9 is den prins van Joinville met zyne gemalin te Algiers aengekomen Den hertog en de hertogin van Auinale hebben HH KK IIH op de reede ontvangen — Men leest in den ALdbar van Algiers van 8 february « Abd -el-Kader vcrzeld door vier zyner bloedverwanten moet zich naer Parys begeven ten einde een bezoek af te leg¬ gen aen den koning Na dit bezoek zal den emir de hoofdstad verlaten om zyn verblyf te houden in eene stad van het zuiden van Frankryk j dos ressorts met voorregt voor de notarissen van de arron- dissements hoofdplactsen Den voorstel van Mr d'Anelban wierd van de hand gewe¬ zen door 32 stemmen tegen 39 dengenen van het gouverne- nemcut door 39 stemmen tegen 34 — Meerderheid 23 Den statu quo had dus op den voorstel van Mr de Haussy cene meerderheid van 25 stemmen en op Mr d'Ancthan 15 De ernstige worsteling gedurende dry zittingen betrof dan enkel vk den statu quo verdedigd door MM Raikem en Do- lez tegen de eenheid des ressorts dit is degelykheid verde¬ digd door MM d'Ancthan en De Muelenaere Op voorstel van Mr De Brouekcre had de kamerden voor- Abd-el-Kadcr heeft niet stellig afgezien van het voordeel der capitulatie doch heeft er in verwilligt dat zulks onbe- pacldclyk uitgesteld worde » — Den lieer Sabaticr wiens vertrek naer Egypten men heeft aengekondigd neemt eenen brief mede van Abd-el- Kadcr aen Mehemct-Ali waerin den emir eene sehuylplacts in zyn land verzoekt en verklacrt zich geheel aen zyn geza" te onderwerpen ° Kinnenlandsch Brussel 19 february Luidcns de 1 ndèpeiidance zoude den heer de Rote opper¬ hoofd der nyverhcidsafdeeling by het ministerie van binnen- landsche zaken benoemd zyn tot konsul van Beb'icn te Al¬ giers en vervangen worden door Mr E Romberg thans bureeloversten by liet bestier van den uitwendigen handel in liet ministerie der buitcnlandsche zaken UniMci- der Volksvertegenwoordigers Zitting van den 1 7 february De beraedslaging over het notariaet had in deze zitting het gevolg welk men suits twee dagen te gemoet zag • het u-ets ontwerp is uitgesteld geworden Zulks was den uitsla" van dry namelyke oproepingen De twee gewigtige oproepingen zyn die waerby uitsprack gedacn wierd de eerste over den voorstel van den lieer d'Ancthan nopens de eenheid van res sort by arrondissement de tweede over 's gouverncments voorstel tocheiligcnde het gemengde stelsel dit is dc eenheid rang vergund aen de wyziging van Mr De Bricourt De wy¬ ziging betrof de notarissen van de landelyke kantons ten decle acnhoorig aen dcarrondissementshoofdplaels Hetzelve wierd van de hand gewezen door 74 stemmen tegen 13 Dan ging de kamer over tot de stemming wegens de wy- zigmg van Mr d'Ancthan luidende zoo als volgt « De notarissen oefenen bun ambt uit in liet°regterlyk ar¬ rondissement der plaets hunner residencie zelfs ' mo-'en zy werken buiten dat arrondissementen door ganseli het ressort van bet bof van appel met de byzondere magtiging van den eersten voorzitter van dat bof « Die magtiging zal gemotiveerd zyn en kosteloos vergund worden op verzoek der partyen zy zal vermeld zyn in den akt en toegevoegd blyven aen de niinule » Na korte debatten wegens bet vracgstuk of de vergadering Vooreerst zoude stemmen over de wyziging van Mr Henot of den voorstel van de niiddensectie en het gouvernement be¬ sliste de kamer vooreerst te stemmen over art 5 voorgesteld door het gouvernement en uitsluitende uit de hoof Iplaets des arrondissementsallede notarissen weike daer hun vcrblvf niet houden Het was opgesteld zoo als volgt « De notarissen oefenen bun ambt uitbinnen de Volgende palen Zy die gevestigd zyn in de hoofdplaets van hel re"- terlyk arrondissement in de gansche uitgestrektheid van dit arrondissement en de andere in het rcgterlyk arrondisse¬ ment hunner residencie ter uitzondering van de hoofdplaets- zells mogen zy werken buiten het arrondissement en dool ganseli liet ressort van het hof van appel alswanneer zv op verzoek der belanghebbende partyen doordat hof aengcs'teld De vergadering verwerpt dat artikel met 39 stemmen te- gen 34 Ten gevolge dezer stemming heeft Mr den minister der justicic verklaerd dat 's gouverncments voorstel verworpen zynde het wetsontwerp op een anderen basis gcvesti"d wor¬ den moet Het gouvernement mag dan ook den noodmen tyd eischen om te onderzoeken hetgene hem te doen staet Óm een wetsontwerp in te trekken is een koninglyk besluit noodig de kamer behoefde dus slechts den uitstel uit tcspre- De kamer heeft indcrdacd beslist dat liet wetsontwerp op het notariaet uitgesteld is Wy naderenden oogenblik waerop de parlementaire werk- zaemlieden in publieke zitting eenige vertraging kunnen ondergaen Geen ontwerp van wezenlykeaengclegenlieidisin gereedheid ö Zitting van den 18 february Ry den aenvang der zitting hoorde de kamer verslag over een aen tal petitiën Eenedezer petitiën bragt toevallig eenme verklaringen te wege tusschen Mr De Roo Mr Frère-Orban en Mr Rodeiibacb Den heer Dc Roo begon met te zeggen dat het ministerie nog niets had gedaen voor Vlaenderen Mr Frerc-Orban heeft het tegenstrydige houden staen Mr Kodenbnch heeft met eene onbetwistelyke gegrondheid be¬ weerd dat het ministerie wel iets had gedacn maer dat de omstandigheden veel meer eisebten Na dc opsomming der petition beeft de kamerzich onledi" gehouden met het wetsontwerp hetwelk onder zekere voor- waerden de wederbetaling toelact van de borgstelling der compagnie van dc Groot-Luxemburger spoorbaen Zitting van den 19 february De kamer heeft lieden de beraedslaging van bet wetsont¬ werp betrekkelyk de borgstelling der compagnie van Luxem¬ burg hernomen Zy heeft eindelinge na hevige debatten met 44 stemmen tegen 19 liet ontwerp aengenoruen De debatten zyn maer de herhaling geweest van het "een er in de voorige zitting aengeliacld is De lieeren De Tlmux Orban Cogcls en Malou hebben dc acngehaelde beweegre¬ dens bestreden Den minister der openbare werken heeft de zelve verdedigd en doen blyken dat het tevens billyk en voordeehg was de wet aen te nemen De kamer heeft zich zoo als wy boven gezien hebben by de stemming met eene groote meerderheid volgens liet 'be¬ voelen van den minister geuit ° Halsregting van Rossecl en Vamlenplns Den laetsten akt van het bloedig drama van St Goo rick x- plem is vrydag te Brussel op liet plein b y de Halpoort ver¬ toond geweest Daegs te voren had een koninglyk besluit op voorstel van den minister van justicic bepaeld dat er geene reden bestond om Rossecl en Vandenplas levens-m- nade te bewyzen Deze hadden overigens geen verzoek" y — ^ 1^„3 guuu VLT/-UCK in gratie ingediend en hebben vrydag morgend ten zes uren van den lieer directeur der gevangenis de tyding ontvangen dat hun laelste uer gekomen was De twee veroordeelden bevonden zich toen in het gebed en den directeur ziende verschynen zeiden zy hem Wy Weten Waervan kwestie is - wy zyn gereed Onmiddelvk daerna hebben zv zich in dé kapelle begeven waer na gebiecht en de absolutie ontvan¬ gen te hebben zy in elkanders armen vielen en zieli wel twee minuten sprakeloos omhelsd hielden Zy hebben ver¬ volgens gecommuniceerd en naliet eindigen der mis smakelyk ontbeten Ieder hunner at dry koeken en dronk twee kommekens koffy Rosseel heeft aen den prokureur des Rollings gevraegd of by op het schavot mogt spreken • maer dezen magistracl heeft hem van dit denkbeeld afgekeerd' Ten acht uren en half zyn Rosseel en Vandenplas benei dengekomen om zieli in banden des schcrpregters te stellen Zy kwamen met vaste treden in de kamer waer den sclia- vottooi moest volbragt worden Rosseel was zeer bednerd nauwelyks was er eenige ontsleltenis op zvn gelaét te lezen.' Vandenplas integendeel uitermaet bleek en bevend Beiden trokken echter zelve iiunne vesten uit en gingen gerust zitten Terwyl den schcrpregter bun dc handen bond hairen liemds- band afsneed luisterden zy naer de Vermaningen liunuer biechtvaders dc cerw Iieercn Triest en Cels De schavoltooi voleindigd zvnde zyn zy naer de geregtskar gegaen welke ben' op het binnenhof wachtte en zvn er zénder hulp der beulsknechten ingeklommen Beide schenen in hun lot te berusten Het was omtrent acht uren en half als den rouw¬ stoet in aentogt ging Het gedrang was ontzettend in de nabuerscliap der gevangenis alsmede in de Wolstraet de Hartstraet en op het Boulevard De guillotinne was in 'den nacht gerigt op het plein naest de Halpoort en by geene der vorige halsregtnigen had men zulken toeloop gezien Wel veertig gendarmen te peerd begeleiden de gcre-fckar en had¬ den de grootste moeite om door het gedrang heen te kl'ie ven Rossecl en Vandenplas zaten nevens elkander op dezelfde bank en tegenover hen hunne biechtvaders Ieder veroor¬ deelden was met eenen mantel omhangen en boog het hoofd voorover tot op de schouder des geestelyken di!f hem den troost van den godsdienst insprak Zoo heeft men op den ganschen weg hun aengezigt niet kunnen zien Rosseel en Vandenplas op de geregtsplaets gekomen zv nde hebben zich op de geregtskar nog eens omhelsd en vervolgens ook het kruisbeeld Vandenplas is den eersten af¬ gestapt Door de schcrpregters geholpen is hy het schavot opgogaen terwyl zyn biechtvader op dé trappen geknk-Id Ïderi StC lf beden " itS P r « k ' °P hct inblik datdenvalbyl gen op ' r0ZCn Cr UU volksscllacr eenigo toejuiehin- Terwyl dit voltrokken werd bleer Rosseel op dn kar ™ «ten naer den eerw heer Cels luisteren d scherpre-tm hebben eemge moeite gehad om het lyk des eersten gére- ten van de plank te krygen en onder het scliavot te werpem Eenige seconden zyn aldus verloopen Daerna is Rosseel on gestaen Hy | lee ft nogmacls gevraegd om eenige woorden tot het volk te mogen spreken maer dit is hem geweigerd geworden Alsdan beeft hy nog eenen halvcn minuet met zj nen biechtvader gesproken is vervolgens op de wipplank geleid en den valbyl sneed zvnen levensdraed af z 7 n dc twec hoofden naer de ont cdingszael van St Jansgasthuis gedragen en daer aen galvanische proefnemingen onderworpen geworden Die hoofden zullen vervolgens ontleed en in dc vérzamelirm der Universiteit geplaetst worden Twee dagen v'oor dc hallree tuig heeft Rosseel aen den prokureur des Konings bekend dat zyn inzigt na de dryvomhge moord geweest was,deiyken der dry vermoorde vrouwen over elkander op bet bed ic werpen en dit met het huis in brand te steken op dat mc.i é
Gazette van Brugge 21/2/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item