Back to top

Gazette van Brugge 18/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 1 5 tot den 1 7 february j 5 Joannes Carpels werkman oud 43 jaren 3 maenden geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Anna Burghgracve overleden in de Gravenstraet E 10 n" 56 Paulina Storm naeister oud 34 jaren geboren te Oostende woonende te Brugge echtgenoote van Petrus Verstraete overleden in bet Óost-Gbistelbof E 1b n° 49 Philippus Ciseau werkman oud 27 jaren geboren en woonende te Lcffiughe echtgenoot van Barbara Vogels overleden in de Hooistraet B 8 n° 47 Carolus Nemegeer zonder beroep oud 19 jaren geboren en woonende te Wyngene ongehuwd zoon van Petrus by Barbara Van Gamnelaerc overleden in de Hooistraet B 8 n" 47 •16 Hl aria Beleau werkster oud 44 jaren geboren te Oostende woonende te Brugge echtgenoote van Franciscus Daneels overleden in het West-Ghistelhof E 16 n" 44 Eugenius Vermeerscb werkman oud 40 jaren geboren en woonende tc Wyngene echtgenoot van Barbara Brocckaert overleden in de Hooistraet B 8 n° 47 Rosalia Van Wassenhove oud 9 maeuden overleden in de Werkhuisstraet C 14 n° 100 Adelaide De Vestel oud 2 jaren overleden in de Werk¬ huisstraet G 14 n" 100 Rosalia Van de Voorde oud 8 jaren overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Joanna Maes huishoudster oud 27 jaren geboren te St Pieters-op-den-Dyck woonende te Brugge echtgenoote van Eduardus Coudeville overleden iu de E/ els tract E 7 n" 9 Joannes Ilaeghe werkman oud 41 jaren geborenen woonende te Hooglede echtgenoot van flieresia Dc W uil overleden in de Werkhuisstraet C 14 n° 100 Maria Meirscliaert spinnette oud 47 jaren geboren te Eecloo woonende te Adcghem echtgenoote van Petrus Meel overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 17 Bruno De Gryse oud 19 m lenden overleden iu dc Werk¬ huisstraet C 14 i." 100 Petrus Van Belle werkman oud 63 jaren geborenen woonende te Brugge op de Waclplaets C 10 ii° 7 1 echtgenoot van Anna Lucas overleden iu de Mariastraet C 9 n» 8 8 Geboorten BEKENDMAKINGEN* CAHTÈRES» exempts de douleur POIS LEPERBRIEL adoucissans a la guimauve su ppurAtifs au garou Taffetas rai'raichissant sevrebras compresses etc — A Paris lau- bourg Moutmartre 78 iet dans les pharmacies 8429 A MPIM1HE LES «METS dïllMSTipS SBIHSTS 1 ° Barres parallèles fixes horizontales 2." Barre fixe horizontale 5.° Barres parallèles verticalcs mobiles 4.° Corde verticale de suspentiou 5.° Corde parallèle verticale mobile avec anneaux 6.° Echelle de 16 echelons 7.° Mat 8." Mat cle perrofjuet a 11 echelons Pour les plus amples miformatious 's adresser au bureau de cettu fenille ISÏT Eli \\m TE PACHTEN om in gebruyker van te komen niet 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en 11 34-35-45 C G 80-0-0 IE Land en vette Gars te Couckelacre en Keyem Thans in luier van Pieter Carboncz Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge lloogsüaet Te Pachten Een HUYS dienende voor 7,ilversmidts-Winkel staende in de Geldmuut-straet sectie 1 '21 u.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M me Hanssens-Van Be Wallc Zich te adresseren by den Notaris J CLAER1I0UDT in de floog-straet te Brugge Openbare Werkooping A en Stalhille-brug Op maendag 21 february 1848 om 3 uren namiddag zal den Notaris D A RSWILDER residerende te Slalbille overgaeu tot den INSTEL van Een WOON I1UYS zyncle d'Herberg het Vrye met eene Twee-Wooust en H 0-3-98 C Erve aeu Stallulle-brug ge- bruykt door Amandus De Langhe en andere De zitting zal plaels hebben in de te veylen herberg en er is een p °l a te winnen voor den hoogsten Instel Men yraegt te Knopen Zoodanige groote als kleyne verhevene partyen TURF of VEEN-GRONDEN gezeyd Deerinck-Land gelegen langst hcyde zyden van de vaerd van Brugge naer Nieuport te begin¬ nen aeu Scheepsdaele-brng Zich t'adresseren hy genoemden Notaris ÜARSWILDER INSTEL op zaterdag 26 february 1848 ten 5 uren namid¬ dag in de estaminet den Gouden Arend Muntplaets te Brugge van 1° Een HUYS genaemd bet Gouden Kussen te Brugge op den hoek van de Noorzand-en St Amandstraten D20,n°80 Bewoond door den heer Cruysmans Een HUYS alsvoren inde Predikheerstraet dichte deLange- straet B 8 n° 60 Gcbruykt door Rernard stoeldraeyer En 3.» Een HOVENIER-HOF groot II 0-66-44 C G 1-1-50 R te Assebrouck dichte den Aerdenweg van Brugge naer Oedelem Geferuykt door Joannes Isselé Instel-penningen te winnen De voorwaerden by den Notaris J CLAERIIOUDT te Brugge belast met deze veiling V t ie W'fr-Hb Tc ÏTccrncm DYNSDAG 22 februari 1848 2 ure namiddag in 'tlinde- veld by 't aenwys en nieuwen steenweg van Wynghene na Beerncm ten behoeve van Me vrouwe de douairière Van den Wouwere en Mejonfvrouw Beaucourt van 15 KUIH'Ó Hoppe- Vermaek- Boon- Haeg- Perssen en staende Sparren Onder de directie van dc Zaekhandelaers MADOE en VAN RE V BliOVGK te Oostcamp Hoont" Venditie TE WESTCAPPELIE Onder de directie van den Notaris VAN DER ÜOFSTADT te Brugge Op maendag 21 february 1848 om 12 uren 's mid¬ dags zal er ten behoeve van M'herGraef De Thiennes- Dc Rumbcke op zyne hofstede-landen gcbruykt dooi¬ de weduwe Pieter Latestc aldaer publiek verkocht worden 100 Koopcn groote zware en langstammige Olmen Abeel en Esschen en Achtkante BOO MEN dienstig voor allerhande werken endoor de nahyheyd van den steenweg van Ramscappelle zeer gemakkelyk voor den transport Dc vergadering op d'hofplaets der zelve weduwe Latestc Deze vei hooping bctaelbaer ten kantoore van den zelvcn Notaris zal gehouden worden mits stellende goede bekcude medekoopers BY STERFGEVAL Y E li KOOP ING- VAN MEWMkAmE- Kif MElfAGIE- issi»asa 9 BEÖDERYEN KLEEDEREN LINNEN Garen Twynders-Halaem KOPIE FOURSOÏSES HET VZW ROOSTEUIVGEN EN EENE PARTYE NAEY -GAREN OP MAENDAG 21 FEBRUARY 1848 Ten Sterfhuyze van d' Heer LOUIS LOOTEN in het Verbrand Nieuwland te Brugge YRRKOOPZ AKL STIDEMÜÏS DYNSDAG 22 february 1848 en volgende dagen zal er voor de Verkoopzael Stedenhugs in de Wolleustraet te Brugge verkocht worden alle slag van Meubelen Menagie-Goederen Porceleyn Crislal Spiegels Bedderyen Mans- en Vrouw- Kleederen en Linnen Diamanten Goude en Zilveie Juweelen en Zak-Ilorlogicn Benevens eene hoeveelheyd Saeyette Slaeplyven Baey enz Alle breeder vermeld By affichen Bexjde Verkoopingen betaelbaer ten kantoore van L CROU- TELLE Deurwaerder en Zaekwaernemer in gemelde Ver¬ koopzael K O O P II A N 1 E L Antwerpen 17 february Granen De dalende beweging is gedurende de week ein¬ digende den 20 february nog vooi tgegaen Zy is geweest 46 c in de Tarwe en 56 c in de Rogge wier gemiddelde piyzen respectively k bepaeld zyn op lis 20*o5 eu frs 12-^5 Koloniale Goederen Wy hebben den verkoop vernomen van 1200 balen diversche Kolfy 3o vaten nieuwe Caroliua-Ryst en 6o kisten blonden Havana Suiker Piousselaere 18 february Koolzned-olie fl 41-tlU tot nll-UU Ie tonne van 4Sstoo|icn lin- olb" 11 34 -00 tot 34-1)5 e — Koeken van koolzaed Ir 19 110 tot 311-111 van linzaed fr 23-0 tol 34-' 0 de 100 kilos — Tn we IV 20 Oo lot 33-51 et rogge Ir 17-00 tot 18-00 et In.vor 11 00 lot 13-75 et booncn fr 30-00 tot 23-00 et den zak vuil 150 liters Markt van Veurnc van den 16 february Mid'lcnprys der granen per zak van 145 liters tarwe fr 22-50 a 37-50 e Ilogge fr 10 00 a 17-75 e teerste fr 14-30 a 10-25 et Haver fr I 1-50 a 12-50 c llooneii fr 16-50 a 18 00 Korlryk 14 february De lioolzaed-olie is verkocht fl 41 3|4 tot 00 0 0 lin-olie fl 34 1|3 tot 00 0|0 -camomille fl 00 OjO tot] 00 0|0 tie tonne van 48 s I oopen oliette olie 000 tot 000 francs den hectoliter Prvs der granen Terwe Ir 17-65 et roode tervve Ir 17-05 ct rogge Ir 1 1-53 ct Haver fr 8-10 et den hectoliter Pryzcn der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 44 february» Soorten K nolzaeii OKilliette I I g smaek l.ynzaed Caineline Kempzaed OI.IEN de hectoliter 83 00 A 00 Oil oo oo a no on 01 00 a 00 00 82 Ol « 83 75 83 00 a 00 00 85 50 è 00 00 GR4NEN de hectoliter 35 00 a 36 50 i 0 III a 00 00 00 00 a 00 on 33 01 è 35 00 30 00 a 33 00 01 00 a Oil 1)0 XOKKBN de 100 kiloyr 10 35 a 17 01 10 III a 01 on III 10 a U.I 00 16 50 A 21 01 1 • oo a oo on 16 00 a 60 III Wisscl-Cours van Parys van den 46 february 3 p u | 0 32 december tr 74 50 5 p 15 maeit 117 00 Cours van Amsterdam van den 18 february \V erkely ke scluild Ainorlisalie-Svndikaet Handel-Maetschappy » 54 0 1 II 83 tip 103 3,8 Yzeren Weg van Van Brugge naer Kortryk Ten 8 u 50 min 's morg 00 20 35 panud 's avonds ZEE-TYDINGEN Gisteren is in de have van Brugge aengekotnen de belgische pleit Deux Amis k pitein Yolleniaere komende v in Londen met 56,ooo kilos guano en 5o ballen katoen aeu de consigiia- tic van II te Jonckheere OOSTENDE 48 february Aankomsten van den 46 en 17 february De engelsclie male Widgeon van Doever met de korres- pondentie eu 7 passagiers het engelsch sioomscbip Triton kap Taylor van Londen met diversche goederen en li passa¬ giers de belgische male V We d'Ostende van Doever met de korrcspondeulic en 2t passagiers Uitgevaren De engelsclie male Violet naer Doever met de korrespon» denlie en 5 passagiers liet engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Oveuden naer Londen met diversche goederen en 36 passagiers de engelsclie brik Christine Murray kapit j Cooper naer Londen met schors den helgischen schooner Union kap Denduyts naer Liverpool met schors de belgi¬ sche sloep Dart kap Gore naer Londen met diversche goederen de engelsche male Widgeon naer Doever met de korrespondentie en 23 passagiers de fransche brik Cyyne kap Fuchs naer Havre met koloniale goederen de engelsche sloep Amity kap Richmond naer Burnham met hallast ANTWERPEN 47 february Aenkomsten van 16 en 17 february Den zwecdschen schooner Amalia kap Dalhstrom eti de belgische luik Windhond kap Nolting beide van Rio-J,i- neïio met kofly den franscben schooner Argus kap Ilous- saye van Havre mei diveische goederen de iiollandsche smak J antina kap Brouwer van Londen met suiker de engelsche j bark Marquis of Chandos kap Colense vau Rio-Janeïro met kofly de belgische pleit Anna Maria kap Muys van Londen met suiker eu kolfy de kniphausersche kofF Hendrika Jantina kap Leeuwc van Londen met diversche goedeien de pruissiscbe baik Fortuna kap Kramer van Odessa met granen de russischc brik Kosack kap Mohr van Odessa met granen den russischen drymaster Adonis kap Datirnan Van Odessa met tarwe en rogge — Nog beneden de ïivier den zweedschei dryinastcrAeAo kap Nielsel van Charleston — iu.Siais-cËig ö" rm Vertrek' uren van den 1 zeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 38 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermondc Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken Keulen en Paryst — Ten 11 uren naer Oostende — Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen T.uyk i — Ten 2 ure 50 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys,(nacht-treyu — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 42 uren 50 min en ten 3 uren 45 min Tusschen Brugge en Gend alle de konvooyen blyvcn staen te Aeltrc en Landeghem te Bloemendaele blyven al de kon- I vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende allo de konvooyen blyvcn staen te Plasschendaele te Jabbeke blyven alle de konvooyen staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 44 uren West - Vlaenderen Van Korlryk naer Brugge Ten b uren 30 min 's morg a 7 n 45 a » a 12 » 25 i • i 4 a 45 i> 's avonds Staende te Lopbem Zedelghem Thourout Lichtervelde Qits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge — Drukkery van L.-H Herreboudt op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 18/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item