Back to top

Gazette van Brugge 18/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
EBi Jan is tot burgemeester benoemd in vervanging van den beer Van Wonlcrghem die zyn ontslag gegeven heeft — Het volgende feit geeft cene byzondere bydraeg tot de geschiedenis der zeden te Berlyn De nood dreef in de dagen eenen man tot een zonderling hulpmiddel Hy begaf zich in di dii rgaerde en maekte toebereidselen om zich aen eenen boom op te hangen toen by een naer bet uiterlyke vermo¬ gend lieer zag naderen Teruggehouden verhaefde hy dat by wegens eene scludd van vvf ryksdaelders tot dezen wan- bopigen stap gekomen was Hy verkreeg die som maer boe verbaesd was den inensclilievenden gever toen by eenige dagen daerna aen eene andere plaets denzelfden man dezelfde manoevre zag varrigtcn en dezelfde geschiedenis vernam Hy naderonderzoek bleek dat dit middel reeds eenige malen en telkens met goed gevolg was aengewend Hywierd door de policie gevat maer men bevindt zich in eene zekere ver- gelegenheid onder welk regts-titel men hem straffen zal In Londen geschieden dergclyke opligtcryen dagclyks — Men scliryf uit Alexandrien Men spreekt liier van van eene verschrifckelykc moord die op de grenzen van Abyssinien zoude plaets gehad hebben Zeven missionnarissen onder de welke een bisschop Mgr Cazolani waren over dry of vier maenden door onze stad getrokken zich naer Abyssinien begevende Men verzekert dat toen zy op de grenzen van dit rvk acngekomen zyn zy vermoord zyn geworden Den franschen consul zoude reeds de tvding ontvangen hebben — Den toestand der fiinaneien in Portugael ziet er zoo ellendig uit dat men voorstelt een decides koningryks te vrr- kooprn om bet ander deel te redden Trouwens bet denk¬ beeld is vooruitgezet 0111 twee der Azorische eilanden het grondgebied van de Groene Kaep dat van Santo Thomacs cn del-Principe dat van Goa enz by opbod te veilen Door dit middel denkt men ten minste honderd milliocn cruzados byeen te krygen ®' ei1 leest in de Gazette des Höpitaux van den 13 January Op den tvd van weinige jaren hebben de toebereidselen samengesteld niet de vruchten van bet Nafé van Ambten [Hdnsais esmlentus van Linnaeus het vertrouwen van de beste geneesheeren verworven dagclyks bewyzen hare borstgenezende eigenschappen nieuwe diensten aen de ge¬ neeskunst nog onlangs zyn de siaoop en den deeg van Nafé met het beste gevolg gebruikt geworden tegen de heer- sehende volksziekte grippe die zich in Frankryk en elders opdeed Aen de geneesheeren der hospitalen van Parys zvn wyde eerste proeven verschuldigd welke daermede tegen de kwael aengewend wierden de verzachtende uitwerkselen welke zy verkregen hebben verspreiden het gebruik door de erva- renste dok toors ook leest men in een verslag van MM de scheikundigen Barruel en Cottereau de bemerkingen van schier al de leden der Koninklyke Akademic van genees¬ kunde en van de professors der faculteit van Parys besta- tigendc 11a welgevolgde cn meermalen herhaeldc proeven de wonderlyke krachtdadigheid der borst rnedecynen van arabischen nafé Velen dezer herren schreven ook de siroop van Nafé voor in de plaets van de tisanen tegen de ontstekingen van macg borst en darmen de slymachtige en onstekingstillcnde eigenschappen van de siroop hebben de beste uitslagen op¬ geleverd Kortom volgens bet gevoelen onzer meest ervarene geneesheeren moeten de toebereidingen samengesteld met de vruchten van nafé van Arabien op den eersten rang geplaetsl worden van de meest verzachtende zelfstandigheden voor de zintuigen van de verteering en van de long 8433 Gent 17 februari Het bedrag der inschryving beliep gisteren morgend reeds tot boven de 75.000 francs De militaire geneesheeren Dioz van het 5." regement li¬ nie Greindorge van de artillery en Kluyskehs aen het militaire hospitael dezer stad verbonden zyn ter beschikking van den gouverneur ad interim der provincie gesteld om hunne confraters der burgery te helpen den geneeskundigen dienst 111 te rigten in de gemeenten wacr de armoede ende besmettelyke ziekten heerschen Deze geneesheeren zyn in alle plaetscn gezonden waer hnnne tegenwoordigheid noodig geacht wordt en zy kwy- verborg ik myne wapenen wierp den kiel weder over my en verliet myne legerstede ' Nooit in nivn leven had ik de stralender zon met zoo veel Vreugde begroet en ik zegende dat gesternte hetwelk de verschrikkingen van den nacht doet verdwynen en bet pad der wandelaers met zyncn gulden gloed bestraelt Om door eene al te spoedige verwydering geen opzien te baren vroeg ik nog tot mvn ontbyt wyn brood en salami belaelde myne verteringen verliet het moordhol De we r' din was den eenigsten persoon van den vorigen avond die zich dezen morgend vertoonde Dat er eene moord was gepleegd daeraen vielnict tetwv- elen en evenmin dat den zoo laet acngekomen vreemdeling als het offer was gevallen Ik besloot nu mvne verdere reis door de Alpen op te geven naer Idria te snellen en de poli- ae van het gebeurde in dc herberg kennis te geven oen ik omtrent eene uer op den grooten weg was voort gewandeld zagik by eene kromte van denzelven op gcrin- gen afstanil eenen ruitermet eene buks en eenen hertsvan¬ ger gewapend die naer het scheen zyn peerd aenhieliLom my af te wachten In de verte had hv'cene groote gelvkenis met den vreemdeling die ik geloofde dat hv vermoord was 11 ik hield hem zells aen voor dien man,doch nader komen¬ de zag ik dat ik my bedrogen had maer hield my overtuigd « '1 C ^leedcrcn des vermoorden droeg Den ruiter ensclite my eenen goeden morgenen zette den togt met W pi utende voort onder anderen vsoeg by my of ik ook ten zich van hunne zending met eenen iever en eene zelfop¬ offering die den grootsten lof verdient Den beer Greindorge bevindt zich thans te Nevelc waer de dood al de geneesheeren weggemaeid heeft en hy geeft er sedert acht dagen bet voorbeeld dat door den heer Jans- sens te Ardooyc gcvolgt wordt Den heer Kluyskens bevindt zich te Maeter waer de ziekte en de ellende met eene groote strengheid woeden Den heer Dicz neemt hulpmaetregclen tc Nazareth en in de omringende gemeenten Den heer Sauveur inspecteur van den burgcrlyken ge¬ zondheidsdienst bezoekt insgelyks de meest lvdende ge¬ meenten Werkdadige hulpmiddelen zyn overal verleend waer de noodzakclykheid dit doet gevoelen De geneesheeren en de plaetselykc besturen zenden dagc¬ lyks verslagen aen het provineiael gouvernement in en den dienst is overal best ingerigt Antwerpen 17 februari Uit de gelden tot dusverre voor de noodlydende Vlamin¬ gen te Aiitwerpen ingezameld is eene eerste hulpsom van 75,000 fr by gedeelten opgezonden aen de gemeenten door de gouverneurs aengewezen als het dringendste hulp behoe¬ vende De hulpsommen gaen afzonderlyk van 100 tot 2,050 lranks iedere De verdeeling zyn geëvenredigd aen het getal der armen met eene bylaeg voor dc gemeenten waer zich de meeste zieken bevinden Ten einde het opzenden van dub¬ bele giften te vermyden zyn de comités van Gent en Brugge yan de bovengenoemde bezendingen onderrigt geworden Brussel 17 februari lianier dei* Valksvcrtcgcuwooriligers Z tiling van den i 5 februari Dc kamer der volksvertegenwoordigers beeft in deze zit¬ ting de beracdslaging van het wetsontwerp op het notariact voortgezet Het verslag over de discussie laet blyken dat er in deze zaek al zooveel denkwyz.cn dan afgeveerdigden zvn Men denkt over bet algemeen is dat de discussie zonder ge¬ volg zal blyven Zitting van den 16 februari De derde zitting voor het onderzoek van bet wetsontwerp op liet noteriaet heelt een beslissend belang voor liet ver¬ schuiven der zaek opgesomd in de wykende beweging van den minister der justicie Maendag bestreed Mr de Haussv de verzending tot de sectien door Mr Castiau voorgesteld woensdag was hy den eersten 0111 die verzending te betrach¬ ten zells bekent hy dat het gouvernement nog eens zvn werk zal moeten in overzigt nemen Mr Lejeune beeft gevraegddat de discussie zoude acnvan- gen met art 5 hetwelk inderdaed het hoofdpunt des wets- ontwerps behelst Den minister der justicie beeft zich by dit verzoek aengesloten de algemccne beracdslaging heeft een einde genomen en de discussie is aengevangen nopens art 3 luidende zoo als volgt « De notarissen oefenen hun ambt uit binnen de volgende palen degene in de hoofdplacts van bet regterlyk arrondissement gevestigd in de ganschc uitge¬ strektheid van dat arrondissement en de andere in het reg¬ terlyk arrondissement hunner residencie ter uitzondering van de hoofdplacts zelfs mogen zy hunne werkzaemheden uitoefenen buiten dat arrondissement en in gansch het res¬ sort van het hof van appel alswanncer zy op verzoek der belanghebbende door dat bof acngesteld zyn » Aen dit artikel zyn twee wyzigingen voorgesteld geweest het eene door Mr Honot het andere Mr Bricourt Het slot der discussie nopens art 3 is uitgesproken De wyzigingen zullen gedrukt worden In de volgende zittum zal de kamer overgaen tot de stemming Alle de sectien ter uitzondcrini van dc 3" zvn woensdag byeengekomen ten einde over te gaen tot het onderzoek der dry politieke wetsontwerpen op maendag door den minister van binncnlandschc zaken aengeboden Geenc ernstige dis¬ cussie heeft zich opgedacn de conscrvateurs schenen voor het tegenwoordige ten minste buiten de debatten te willen blyven Dc afschaffing der verdceling van de kieskollegien wordt door niemand tcgengekant de verandering aen debe- noemingswyzc der burgemeesters is niet zeer groot Wat het misschien in de bewuste herberg was geweest By deze vrae* keerde ik my tot hem 0111 tc antwoorden en hem van ter zyde aenzieiide ontwaerde ik dat den man eene groote geiy- kenis had met den weerd uit de herberg doch zyn geiaet en stem zoodanig had veranderd dat hem riiet had kunnen herkennen zoo ik hem niet van ter zyde had acngezien Voorziglig genoeg om my te beheerschcu bad ik zyncn groet beantwoord en zegde hem dat ik in bet bewuste huis nchtverblyf gehouden en wel is wacr aldaer eene goede tafel bad gevonden maer my in plaets van op een goed bed te slapen met een matras had moeten behelpen — Dan zult gy wel gecnen byzohdcren goeden nacht heb¬ ben doorgebragt mynheer — Integendeel hernam ik ik was zoo afgemat dat ik my niet herinner ooit beter te hebben geslapen ook was de vertering zeer billyk zoo dat ik cigcnlyk gezegd over niets te klagen heb Hy deed my nog eenige onverschillige vragen gaf zich uit voor eenen in den omtrek woonenden graef wcnschtc my cene goede reis zette zyn peerd aen sloeg eenen zyweg van het woud in en verdween weldra achter de hoornen Er bleef by my geen twyfcl meer over of den ruiter was den weerd uit de herberg die zich zoodanig had gemaskerd 0111 my iu het nette lokken doeii totmyn geluk bad ïnyuc veinzery my andcrinael het leven gered loen ik te Idria welke plaets op nog slechts eene halve dagreize afstands lag aenkwam gaf ik terstond van het gc- toevoegen der capaciteiten aen het kiezerskorps betreft men toont zich verwonderd dat men nog niet gezegd hebbe welk het nauwkeurig eyfer is waermede de hervorming het kie¬ zerskorps zal versterken FRANKRYK — I'arys 1 6 february Den heer minister van buitenlandscbe zaken verwittigd zynde dat uit vrecze voor eene beroerte een groot getal vreemdelingen toebereidselen mackten om de hoofdstad te verlaten heelt tot alle dc afgezanten en zaekgclastigden der vreemde mogendheden te Parys eene nota gestuerd ten einde hun gerust te stellen en te doen kennen dat alle de maetrcgelen door bot gouvernement genomen waren om de wanorders te voorkomen Dynsdag om 9 uren 's avonds is de groote deputatie van de kamer der gedeputeerden gelast met Z M het adres aen te bieden in antwoord op de troonrede door den koning ontvangen geworden Talryke gedeputeerden had¬ den zich by de commissie toegevoegd De hertogen van Nemours en Montpensier stonden links en regts den troon Mr Sauzet heeft lezing gegeven van liet adres 1 Den koning heeft geantwoord Mynheeren de gedeputeerden 1 Het is altyd met de zelfde voldoening dat ik jaerlyks de verzekering ontvang van dc regtzinnige medewerking en van dien bystand welken gy niet opgehouden hebt my te bieden sedert den nationalen wcnsch my op den troon riep Het is door het wederzydsch vertrouwen cn door de innige verknochtheid tusschen alle de magten van den Staet dat wy het groot gebouw onzer constitutionnelc instellingen zien bevestigen Frankryk vindt dacrby de waerborg de rust en deszclfs toekomst en ik het heil van te hebben mogen me¬ dewerken tot de verwezenlyking mynrr liefste wenschen degene van het in vrede dc vryheden te zien genieten welke het met zooveel roem overwon alsook alle de voordeelen welke de Voorzienigheid hem schonk « Ik was acngedacn van de bctuigenissen van vriendschap waermede de kamer der gedeputeerden my omringde toen ik in myneliefste verkleefdheden getroffen wierd Ik bedank liacr deswege uit ganscherherte zoo alsook óm dc gevoelens welke zy my komtbetuigen in het adres dat gy my uit haren naem mcdedceld » DUITSCIILAND — Frankfort 28 January In den namiddag van den 9 dezer ontstond te Mun- ehen een groot oploop Eenige studenten leden der Alk- man nia werden op de slraet door andere studenten zooda¬ nig gehoond en vervolgd dat zy onder de byeenschooling van eene groote volksmenigte welke de Loloniannen uit¬ floot in eene herberg vlugten moesten Maer ook bier wer¬ den de Loloniannen erg bestookt zelfs zoodanig dat een hunner die een klap kreeg zekere graef G zich met een dolk verdedigen wilde welke hem echter uit de band werd geslagen Eindclyk verscheen cene afdeeling militairen cn bevrydc dc Loloniannen uit eene groote benauwdheid 1 erzclver tyd werd Lola Montes toen zy in cene straet ge¬ zien werd door eenen volkshoop Omringt en beledigd zy moest zelfs dadelykheden verduren en geheel uitgeput" vlugtte zy in de Thealinerkerk na dat men onderscheidene deuren van buizen waerheen zy vlugten wilde mede voor haer gesloten had Daerop bragt haer eene afdeeling militairen naer de koninglyke residencie waer juist tlie dan¬ sant gehouden werd Inmiddels was de oploop zoodanig aen- gegroeid dat een gedeelte van het garnizoen uitrukteen onderscheidene pleinen bczctlc Langzamerhand gingen de volksscholingen uiteen Des avonds waren al de troepen in de kazernen verordend Het besluit zou toen genomen ge¬ weest zyn alle studenten-gezelschappen tc ontbinden cii°dc universiteit van Munchcn te sluiten Deze tvding bragt de menigte tot bet uiterste en alles raekte weder op dc been - de glazen werden gcbarikadeerd aen alle kanten waren de jongheden door dc burgers bygestacn met dc troepen handgemeen en aen weerskanten vielen gewonden Maer den 10 was alles veranderd was Munchen den 9 vol strvd en in rouw gedompeld den 10 was zy vol vreugde en 'in feestgewaed Den koning beeft toegegeven De universiteit is weder geopend terwvl dc verwydering van de al te ver¬ moerde Lola Montès stellig besloten was en zy reeds vertrok¬ ken is beurde aen de policie kennis Dadclyk wierd.er cene estafet¬ te naer Görz gezonden die nog dienzclfden dag met een aen- tal sbirren te peerd terugkeerde waerna ik toen liet don¬ ker wierd mede een peerd nam my behoorlyk wapende en het commando naer de herberg terug geleidde Wy reden scherp door In het midden van den nacht kwamen wy op de plaets aen Terstond omsingelden vyf of zes sbirren bet huis ik en de overige bonden onze peerden vast en vroe¬ gen om binnen gelaten te worden Eindclyk wierd de deur g oprnd daer men zich gewis verbeeldde dat wv reizigers waren Nauwelyks ontwaerde ons echter de weerdin of zy gaf eenen schreeuw en riep baren man toe ■ Heb ik het 11 niet gezegd dat hy niet te vertrouwen was — Houdt uwen mond domme gans antwoordde hy haer cn gy myne hec- ren wat beveelt gy » Terstond wierden den weerd cn zyne vrouw aen elk nder gebonden en liet geheelc huis doorzocht Er was niemand anders dan zy te vinden Men vond hot jagtgewaed van den vermoorden hetzcllde dat den weerd 0111 zich te vermommen had gedragen daerenboven eene acnzienlykc som geld en eindclyk na dat men het wyf eenen tyd lang had gefolterd perste men haer de bekentenis af wacr hetlvk begraven lag' en vond het dan ook van verschillende dolksteken doorboord in den tuin bedolven Wy lieten eene wacht in de herberg en escorteerden het cchtepacr naer Görz Van hunne medcpligtigen zag men ech¬ ter geen spoor
Gazette van Brugge 18/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item