Back to top

Gazette van Brugge 18/2/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
I 4 zoeken maer deze kans ontsnapte hem "want de kwaeddoeners nebben niets verzuimd ten einde den uitslag hunner onderneming des te zekerder te maken Twee gewapende mannen welke huiten de "wacht hielden fjrypen den heer Desforges vast t slepen hem voort trappen hem met de voeten en d wingen hem weer naer binnen te gaeo Van dien oogenblik af' is het huis aen de plundering overgegeven • de struikroovers dooi loopen-alle de kamers doorzoeken al de meu¬ belen en hunne woede klimt ten top door de misleiding die ze o n- d< rviriden van den schat niet te ontdekken wiens aenloksel hun tot de misdaed had a en gezet Zy vei beelden zieh dat de echtgenooten Desforges hunne gelden op eene verzekerde plants hebben gebragt en om ze tot de bekend¬ making hiervanf te dwingen doen zy hun alle vmede tormenten on¬ derenen Kenen der struikroovers grypt eenen yz eren staef en wil or den heer Desforges mede naer het hoofd slaen dezen is gelukkig genoeg dien doodelvken aenslag te ontwyken maer hy is aen den linken armen gei aekt en twee andere slagen welke by gel y '< ty «lig onUangt veroorzaken hem lievige smerteu Andere kwaeddoeners onsfeken een vuer van hout en strooi in den heerd van de schouw en lotdry niael toe werpen zy mevrouw Desforges in het midden der "vlammen Ifdre kleederen vatten vuer endaerden heer Desforges liaer wil verdedigen tegen deze barbaersehe handélwyze overlaedt men hem met beschimpingen men wyst hem zyne vrouw uitgestrekt op d< n brandstapel aen hem hetzelfde Jol voorzeggende Wy kunnen al liet verschrik kelyke van dien nacht niet beter af¬ schilderen dan door eenige regels overtezetten uit eenen brief wol- konden heer Desforges schreef aen eenen zynor vrienden op l maert *s morgens teu 2 uren onderden indruk van de schrikkelyke gebeur¬ tenis welke had piactsgchad « Eonc bende gewapende struikroovers zegde den heer Dosiorges heeft hy ons g< durende een uer alles te voer en te zweerd ge/.et zilverwerk juweelen wvnen likeuren -voorrae'd van \lecseh en anderen alles is in hunne handen overge- gaen IVa myne vrouw -verscheidene wonden toegebragt te hebben hehbeii zy z» op het vuer uitgestrekt en ik van mynen kant hen wreedaerdig gestoken onder de voeten getrapt gewordon en hel» door middel \an een yzeren staef verscheideno slagen ontvangen die my oogctw.yfcld zoinicii gedood lieliben indien ik ze niet door mynen linkerarm had afgeweerd die letterlyk verbry/.eld is en waervan ik mv wel ligt nooit zal kunnen bedienen » De struikroovers hadden de groot- deur ingeloopen 0111 in het bui¬ tengoed te dringen en zy hadden zieh ten dien einde bediend van een stuk hout dat zy op de plaets der niidaed gelaten hebben Liet was «enen boom van 4 meters 'lengde en 60 a 70 eentimors omtrek onge¬ veer dry stukken van minderen omvang waren aen het groote stuk gehecht om zulks in beweging te brengen liet geluktezonder moeite nneeni ge achtereenvolgende bewegingen om aen dat werktuig eene aenzienlyke stoo'ende kracht te geven -en de deuren vielen tut brv- zels hy eene zoo magtige werking Drv dagen waren veiioopen sint-s dien aenval waervan de tvding «en algemeen gevoel vau vrees had had opgewekt en de vverigste opzoekingen hadden dujuslicic nut op het spoor der schuldigen kunnen brengen toen eene on voorrij tige pooging de opperhoofden dezer schrik kelyke bende overleverde Donderdag 4 maert hnod zich eenen persoon aen die tot de wer¬ kende klassen scheen te behooren in den winkel van Jacob Kxyn goudsmid en juw elier woonetide op de Veemarkt te Antwerpen hem den wensch betuigende om hem alleen te spreken Dezen man ■alleen zynde met den goudsmid begint hem te vragen tegen w elken prvs hy goud koopt l\a eenige onderhandelingen -eindigt Kryn met h< m 3 Irs per once aenlehi- den wanneerzyn ondervragen plotseling van tael veraiidert Gy zu't my zegde hy geen kwaed willen doen ik ben huisvader ik heb eene vrouw en vijf hinderen en hy ■spreekt aldus voort om de goedwilligheid van den goudsmid tot zich te trekken H y doet hem eenen middel te genioet zien oin eene ivinst te verwezenlv ken van 5000 frs en verklaert hem dat hy eene Jioe- vecdheid zilver heeft geschat op vier kilogrammen eenen massief' gouden hairkam met kostbare gesteenten bezet een koralen hals- sieraed eene gouden repetitie horlogie verschillige kleinooden met diamanten bezet dat alle deze voorwerpen voortkwamen van den diefstal te Zoersel in den nacht tussehen den 28february en 1 maert gepleegd en waervan hy eenen der daders was Dan heelt men over de weerde gespi oken van dat goud en die edele gesteenten en einde] y k beraed.daegd den onbekenden heeft zich ver¬ bonden om ze den volgenden dag te leveren tegen eene som van "twaell honderd francs maer liv had gezegd dat zynen broeder hem vergezellen zou en den goudsmid slechts eene som van duizend francs in dezes tegenwoordigheid tellen moest Kene uer later zoude hy zelf' li *f overige komen ontvangen De geregtelyke overheid wieid dienzelfden dag verwittigd van deze pooging en zy heeft zich onniiddjlyk beziggehouden met de te nemen maatregelen om den m.ui die zoo onbewimpeld van zyne misdaed sprak aentchouden op den oogenblik dat hy drager zou zyn der gestolen» voorwerpen Toen hy vrydag 5 maert tuvsehen acht «n half en negen uren des mor»ejis kwam was hy al 'een maer den persoon dien hy voor zynen broeder liet doorgacn is eenige minu¬ ten dnerna binnengekomen Dezen trok eene gouden horlogie uit zynen zak en torn hy dezelve op honderd vvltig franken schatte machte Kryn hem de opmerking dal zy ten hoogste er zestig weerdig was en zegde hem te wachten om' dit punt te i egden tot deaenkomst der kostbare voorwerpen Den onbekenden hadden aengekondigd dat «ene vrouw gelast was dezelve o vcrtcbiengen en het nog een uer zon aenlooprn eer zy aenkwani Dien ten gevolge maekten zy zich ger ed om liet huis van Kryn te verlaten maei op het oogenblik datzy den dorpel van de d» ur wil¬ den over schreiden ontmoeten zy «ten kommissans van policie Van echter alles wat om my gebeurde ik luider lag verzonken gadeslaen cn begon luider te ronken alsof ik in dcndicpstcn slaep Deze vcinzery is zoo als men later zal ont¬ waren my zeer wel te pas gekomen Mynen diepen slaep kon geenc verdenking wekken dacr ik op de gedane vraeg van waer ik kwam eene plaets bad genoemd welke op ten minste vyf uren afstand lag zoo dat men wel bereiken kon dat ik na zulk eenen togt door bet gebergte zeer vermoeid moest zyn Het was nacr myne j uer gissing omstreeks middernacht de heide vreemdeling den weerd en zyne vrouw hadden zich sedert eene halve ter rust begeven en doorliet geheele huis heerschte de diep¬ ste stilte toen ik plotselings aen de deur hoorde kloppen het dcurde niet lang of de vrouw van den huize verscheen met eene lamp en opende Eenen man van een aenzienlyk en cerbiedwcerdig uiter- lyke trad binnen Hy zal tussehen dc veertig en vyftig jaren oud zyn geweest en droeg eene soort van jagtgewaed Naer zynen tred en voorkomen te oordcclen scheen hy ziekrlyk en zwak De vrouw bood hem spyze en wyn aen doch hy bedankte voor beiden nam zynen mantelzak van het buiten de deur vastgebonden pcerd en belastte dc vrouw voor liet zelve tc zorgen Hy sprak het italiacnseh zeer vlug en zuiver Vermoeid zonk hy op eenen stoel neder en scheen reeds te zullen insluimeren toen de vrouw terug kwam cn hem in eene kamer geleidde die naer myne gedachten ongeveer tien schreden van de keuken vcrwyderd was Weidra keerde den Bogliaci t die hun by liet verlaten van het huis wachtte Da n is eene hev ige worsteling aengevangen.en slechts na de grootste pogin¬ gen rn-t de hulp van Kryn en van vetsdieiae andere persoenen heelt den coninussarisvun policie zich van beide boosdoeners meester gemackt De mannen tiv de jnstieie als de plegers van de misdaed aenge- geven w aren Willem Standacrt cn Jan Baptist I)e Groot Den eersten zegt te zyn leurder van beroep hy doorliep gewoon- lyk de landelyke gemeenten «iet koopwaren in alle plaetseri inlichtingen trachtende in te winnen om de uitvoering zyner misdadige voornemens te bewerken Zyne vnorgaende daden zyn -betreurensweerdig In 1823 wierd liy veroordeeld tot vvf jaren alw angarhcid atoor liet hof van assisen te Antwerpen wegens een diefstal met bezwarende omstandigheden en in 18211 veroordeelde liet hot van assisen van Oost-V laendemi hem opnieuw voor acht jaren tot drz-lfde straf voor diefstal met beklimmingen brack 01 sc h o o M h »t schynt dat Joannes-Baptist De Groot tot heden toe nog niet verschenen is voor de repressieve juridietie had hv toch geen beleren naem als Standacrt In de gemeente Zwvndrecht waer hy eene herberg hidu wierd zynen naem niet dan met afgryzen genoemd en was zyn huisdikwils dè veriiimelplaets van een aental slecht befaetnde menschen die daer de voorttirengselen hunner diefstallen welke zy op andere plaetscn verrigtten kwam verleren Daer vereenigden zich de voornaemste plegci S dermisdaed welke de tegenwoordige vervolgingen veroorzoektfn Fide lis M/tes Seraphyn Me Groot Pi l code m us \ 'ande rheyden Petrus Van Roste die dc grenzen overgegaan is om het lot zyner makkers te ontkomen en Stand uer t alt-yd tot het kwaed voorbereid die zich voor het hof van assisen vertoont onderbesehuldiging van achttien gokwalifi- eerde diefstallen De verdeeling van den huif geschiedde inSgelvks in het huis van De Groot en het was in de herberg tc Zwvndrecht dat al deze misdadigers de winst berekenden die in de misdaed bestond Isabella Lauwers van hare zyde stond haren man hevig hy en gebruikte alle middelen om deze gevairlykc nn nschen aen te lokken wacraen zy de grootste beleefdheden bewees Kens deed zy verwyting aen het nrnisje dat De Groot uit zyn eerste huwelvk had behouden datzy niet vriendelyk genoeg was tegen de vrouwen en by zitten van ai die dieven De aenlionding der twee voornaemste beschuldigden wierd van een aental andere aenhoudingen gevolgd het is aldus dat de justieie eindelyk er in gelukt is alle de plegers van den aenslag van den 28 tebruary voor de balie te doen Veisehynen De horlogie welke Standaert en Joan nes -Baptist De Groottekoop geboden hadden wierd stellig herkend als bchooreude aen den heer Desforges en ofschoon de eenzelvigheid er van bewezen wierd op eene on wed'TSprekelyke ' wv7.p volherdden De Groot en Standaert daerom niet minder gedurende eenen geruinien tyd dit sprekende teeken door de hevigste ontkenningen liet zoo verzwarende bewys te \erstootèn welk tegen hen voortsproot uit het bezit van djt voorwerp voortkomende van den diefstal Het was den 9 van denïaend april dat Joannes- Baotiste De Groot het eerst deze stelling verlatende de bekentenis deed de misdaed te Zoerzel bedreven te hebben en zyne medepligligen noemde Eenige dagen later volgde Standaert dit voorbeeld en is in lange ontwikkelingen getreden over de hyzor.ilerheden van deze misda¬ dige onderneming Eindelyk op 3n apiil heeft Fidelis Macs aen den overheidspersoon een handschrift t< r hand gesteld inhoudende de namen der plegers van 16 verschillende diefstallen met aenwyzing der plaetsen waer zy bedreven zyn en het proces heeft de nauwkeu¬ righeid d 7.er onderrigting bewezen Wy moeten iloen opnnrken dat de voornaemste ontdekkingen dajjteelienen van een tydstip dat de beschuldigden geene briefwisseling konden houden De overeenstem¬ ming der bekentenis verzekert ons de waerheid er van cn bew vst te gelyker tyd dal zy verdienen met het meeste vertrouwen aeogeoomen te worden Na die voorafgaende opmerkingen gaén wy over de chronolo¬ gische orde volgende tot liet verhael «Ier misdaden die de verzen¬ ding voor de assisen der beschuldigden hebben veroorzaekt en tot blootlegging van den last die de instructie tegen hen heeft vereenigd [ Het tervolgpernaesle.] ROSSEEL EN VANDENPLAS Den prokureur des Konings verzeld door den regter ter instructie en den greffier hebben zich maendag naer de ge¬ vangenis der Kleine Karmelieten begeven en Vandcnplas on- dervraegd ten einde by schrift te bestaligcn dc bekentenis¬ sen welke by zaterdag mondelings deed voor bet bof van as¬ sisen alsook om hem te onderbooren nopens de pooging van brandstichting in zyne bakkery wegens welke by eene eer¬ ste macl vervolgd geworden was Vandenplas beeft zyne be¬ kentenissen bevestigd en is in breedvoerige omstandigheden getreden bctrekkclyk de misdaed in bet buis Evenpoel Wat de pooging van brandstichting betreft ten dezen opzigle is by in zyne logenstraffingen blyven volberden Nog niets is vastgesteld nopens dc gratievracg aen den koning Dynsdag hebben de veroordeelden uitdrukkelyk verklacrd zich niet te voorzien in cassatie Er zyn bevelen gegeven opdat niemand in dc gevangenis toegelaten worde by de veroordeelden Daer bet vertoef welk aeri de veroordeelden overbleef om zy terug cn sloeg my in bet voorbygaen gedurende ccnigcn seconden gade Ik bleef zoo als vroeger ronken cn onbe- wegclyk Ongeveer eene uer later wierd dc deur van eene zydekamer zacbtjens geopend en den woerd trad met eenen dicven-lanteern in de band en door twee persoonen waerin ik de reeds vermelde vreemdelingen meende te herkennen binnen Nu trad hy op dc teenen naer den oven bief den lanteern omboog en liet bet licht van denzelvcn op my val¬ len keerde zichdaerop weder tot zyne makkers cn fluisterde hun toe « Hy slaept voorwaerts ■ Vervolgens sloegen alle dry den weg naer de kamer des vreemdelings in en gedurende eenige oogenblikken wasalles weder zoo stil als te voren Ik luisterde met gespannen ver¬ wachting maer verroerde mv niet ofschoon ik in eene on¬ rust verkeerde die ik vergeefs beproeven zou te schilderen Plotseling hoorde ik eenen doffen angstkreet dacrna rogche- len hetwelk eenige oogenblikken duerde en een half uer later boorde ik de schreden van iemand die terugkeerde Toen ik den angstkreet hoorde greep ik zachtjes naer myne pistool die in den binnenzak van mynen rok stak spande voorzichtig den baen en voelde of ik mynen dolk gereed bad doch deed voortdurend als ware ik in diepen slaep ge¬ zonken Den weerd trad weder in de keuken en wachtte aldaer naer het scheen zyne medegezellen af Gedurende dat by wachtte hield hy onafgewend bet oog op my geves¬ tigd Naer zyne gebaren te oordeclen scheen by tegen hen te zeggen « Als by eens niet sliep verbergt u ik zal het zich in cassatie te voorzien dynsdag te middernacht verliep hebben dc verdedigers der beide veroordeelden MM lcr * Ver¬ baegen en Gilbert zich naer dc gevangenis begeven ten einde te vernemen of zy van bun vermogen zouden gebruikmaken Den bestierder der Kleine Karmelieten heeft verklacrd dat noch Rosseel noch Vandenplas eenigzins het verlangen had¬ den te kennen gegeven van dien middel te baet te nemen Waerschynelyk zullen opgenoemde verdedigers een genade- smeekschrift aen Z M inzenden waervan den uitslag met bet einde der week zal gekend zyn P S Rosseel en Vandenplas zyn woensdag door den ael- moessenier van bet gevang en den abbé Triest gewezen ael- moessenier bezocht geweest en hebben gisteren gebiecht Wv vernemen dat zy beden uchtend zeer vroeg de doodstraf hebben ondergaen Inschryviiig voor de VI aen tiers De inschryviiig voor de Vlaenders neemt krachtig toe in onze stad Men beweerde dat den heer gouverneur afwezig bleef om op de menigvuldige lvsten die dagelyks rondgedra¬ gen worden voor concerten balen vertooningen lotingen enzoovoorts ten behoeve van den armen niet tc moeten teckcrien cn byzondcrlvk om zyne handteckeniiig te konncn- weigeren op dc groote lyst der provincie in een' woord dat hy zich wilde gedragen zoo als bet verleden jaer tvdens de leening van 60,000 franken voor den armen van llrugge Wy mogen verzekeren dat men dit macl gemist is wanuieii lieer graef de MuelÈnaere beeft goedherliglyk de commissie verwittigd dat by voor duizend franken zoude ingeteekend hebben cn zyn edel voorbeeld is aenstonds gevolgd gewor¬ den De dry of vier-cn-dertig eerste inschry vers 'lu bben al voor duizend franken getcckcnd verder hebben wy eeni»c giften van acht honderd vvf honderd en dry honderd fran¬ ken gezien en men verzekerd ons dat men reeds tot eene som van 50,000 franken gekomen is zonder bier in te be- grypen de koninklyke giftc van 10.000 franken — Eer zy Ben u mildadigc Bruggelingen niettegenstaendc dc groote opofferingen die gy ten allen tyde te doen hebt voor uwe 22,000 arme stadsgenooten niettegenstaendc uwe byzon- derc giften van bet gepasseerde jaer gy hebt verstaen dat bet er op aenkomt uwe broeders van de dood te redden en gy aerzeld niet bun te helpen Het concert dat gisteren avond in de zael van de Reunion plaets gehad beeft is buiten verwachting weinig gevolgd geweest cn tien opbrengst beeft geen 800 franken konnen bereiken Men weet dat die boeren van dc stad jacrlyks af¬ slag van pachten en lasten bekomen op voorwendsel dat zy hunne zael betalen door bet concert voor den armen Men weet ook dat de zael meer dan 100,000 franken aen de stad gekost beeft — Wy zullen bier op verder wederkoeren — Wy komen een treffende bewys acnhalen der liefda¬ dige edelmoedigheid die dc soldaten van liet belgieseb leger bezield bet leger toont dat bet ook gevoelig is acn de el¬ lende die de Vlaendercn verwoest en bet doet groote opof¬ feringen om zoo veel bet bet hem mogelvk is deze ellende te verzachten eene sommc van negentic'n honderd franken komt ter beschikking der onderstands-commissie gesteld te worden door bet 7 p regeinent van linie alhier in garnizoen Luik ook wil bet voorbeeld aenvanglvk door Ant¬ werpen gegeven navolgen Eenige dames hebben daer eer¬ gisteren inzamelingen voor de noodlydenden van VJaende- ren begonnen — Onzen stadgenoot den beer P Dc Vlamynck graveur komt door den Koning en de Koningin in gehoor ontvangen te worden acn wie by eene verzameling van scboone teeke- ningen heeft laten bewonderen volgens de schilderyen van den vermaerden schilder Hunding wiens meesterstukken al- bier in betS Jans-bospitael bewaerd worden Dc ministers en andere hooge persoonagien hebben insgelyks bet werk van onzen medeburger gewaerdeerd en er met tien groot- sten lof over gesproken Den heer De Vlamynck bcsteeiFrccds sedert vyf jaren alle zyne oogenblikken aen dat schoon werk dat wy mogen bctmet zekerheid zeggen een derzeldzaeinslc cn belangrykste zyn zal die er in steendruk bestaen — Den heer Cb De Ceuninck is tot burgemeester te Keyem benoemd in vervanging van den beer Van Aeker overleden Den beer H Markey schepenen van het gemeente St.- onderzockcn » Hy naderde met zynen lanteern de ladder die vroeger was weggenomen bief ze zachtjes van den grond op en plaetste ze tegen den oven aen den kant alwaer niy- ü nc voeten lagen en klom naer boven Gecrnc wil ik erken¬ nen dat ik in dien vreeselyken toestand alle myne tegenwoor¬ digheid van geest cn bedaerdheid moest verzamelen om my niet te verraden Ik bad my des avonds nedcrleggendc mynen kiel zooda¬ nig over my geworpen dat myne armen en banden bedt kt waren zoo dat men myne wapens niet kon zien Toen den weerd de laetstc sport van dc ladder had bestegen liet hy my met eene plotselyke wending liet licht des lan teems op myn gvlaet vallen boog zich naer myne voeten en beet my zoo dal bet my zeer deed iu de leunen van den linkervoet Van dat beslissend oogenblik hing alles af eene onnatucrly- ke beweging kon my verdacht maken ik deed dus alsof ik door de pyn iu mynen slaep wierd gestoord ademde onrus¬ tig en bootste een lang gerekt ronken naer als dat van iemand die ontwaken zal trnk mvnen voet eenigzins zy waerts cn zonk toen weder in diepe rust Den weerd steeg vervol¬ gens voldoen de ladder af cn volgde de beide vreemdelingen in dc kamer waeruit zv vroeger gekomen waren In een vurig gebed bedankte ik den hemel voor mvne red¬ ding en zonk eindelyk in weerwil van mvnen voortduren- den angst in vasten slaep Toen ik ontwaekle scheen de zon reeds door de vensters en eenige muilezeldryvers zaten in de keuken aen bet ontbyt Met de grootste zorgvuldigheid £3
Gazette van Brugge 18/2/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item