Back to top

Gazette van Brugge 18/2/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Vi - T 21 55 s,e Jacr Try dag IS February C?f7 i e jUsS G AZETT E VAN BRUGGE EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en 0NAFI1ANGKELYKHEYD Vcvseiiynt den Maendag Woensdag en Vrjdag Inscbryvingsprys - BRUGGE Algemeen Overalgt Volgens dat wy vernomen hebben mogen de tvdingen door twee gcndsche dagbladen medegedeeld over eCne aen~ staende wv/iging in het bclgicsch ministerie als een enkel verdichtsel beschouwd worden Hel vooruitzicht van het hervormings banket blyft in Pa- rvs alle de gemoederen vestigen en doet even 7.00 zeer zyn invloed op den ünancieelen als staatkundigen toestand ge¬ voelen De staatkundige beraadslaging in de kamer der ge¬ deputeerden nu ten einde geloopen en den financieelcn crisis byna verdwenen zynde eene zoo groote daling als deze die men op de feansehc fonds bemerkt kan acn niet anders toegeschreven worden ten zy acn de groote verlegen¬ heid de speculateurs door eene betooning ingeboezemd die in de staatkundige kwesticn de geweldenaryen van den opstand zou konnen doen tusschenkomcn Het fransch gou- 'ywncfiient schynt groote maetregelcn van voorzorg genomen te hebben Den Constitutionnel meldt dat ingeval van op¬ roer te Parvs men alleen cenigc uren noodig heeft om langst den yzeren weg van zestig tot tachentig duizend mannen li¬ nie troepen in de hoofdstad te doen komen De tvdingen uit Italian welke wy heden afkondigen behelzen geen nieuws van aanbelang De verrukking is altoos zeer groot de betooningen over het gebeurde 111 Palermo Napels en Piëmont geen haren gang en de regering van Sardenien en Toskanen vervolgen hare krygstoebereidsels juist als moest de oorlog in de aenstaende lento uitbarsten Men spreekt van eene leening welke den groot-hertog van Toskanen voornemens zou wezen te doen Volgens cenen 1)\ zonderen brief uit Turvn liep dacr het gerucht dat de wetgevende Kamers door tic hieuwe staatsregeling in tc voeren in de maand j iily zullen vergaderen Munchen hoofdstad van Beijeren is gedurende eenige dagen ten prooi geweest van burgerslryd Den koning had het noodig geoordeeld de akademip een half jacr te sluiten De onvergenoegdheid over dezen maetregel had tot oproerige bewegingen aanleiding gegeven Den koning heeft hierop toegegeven dezen maetregel ingetrokken en de bekende danseres Lolla Monies verwydrrd I E O 'I E Si 9 V K E li ES » X Y li CORRECTIONNELE REGTBANK VAN BRUGGE Zitting van den 11 februarxj Men zal zich nog herinneren dat op IG november Inetstlc- den des avonds 0111 negen uren eene bende werklieden der vaart van Zelzaetc zich toelieten de grootste baldadig¬ heden tc plegen ter herberg den Peereboom te Oostkcrke Naer de vensters te hebben ingeslagen wierd cenen der kwaeddoenders door ecnen der knechten aangehouden Ter- wyl dat den herbergier Bortens om verdere hulp naer de Ecu nacht in de Juüsche Alpen Op den weg van Laibaeh naer Triest komt men door Adelsberg alwaer bet wydbcrocmdc hol van den zelf¬ den naem den reiziger met verbazing en bewondering ver¬ vuld Men vindt van de beschryving van dit zonderling hol echter zoo vele reisverhalen dat bet overbodig ware dezelve hierin te voegen Met eenige vrienden uit Capo d'Istria begaf ik my naer Weenen Wy zochten liet AdclsLerger Hol Mync vrienden keerden weder naer huis en daer ik nog eenige dagen lan¬ ger afwczeml zyn kon zond ik mync bagagie naer Triest en vertrok des morgens vroeg van den voet des Adclsbergs om door de wouden der Juiischc Alpen een uitstapje naer Görz te doen Deze streek was toenmaals nog zeer onveilig en den een¬ zamen reiziger was dikwyls bloodgesteld aenlict gevaer door Iilyrische roovers uit hunne sluiphoeken overvallen en zelfs vermoord le worden Uit voorzorg had ik uit Adelsberg eene myner pistolen en nivnen dolk medegenomen mync beurs onder den schouder in cenen geheimen zak geborgen en eene andere met eenige zilveren enkopere munten by my gestoken ten einde daermede by ecnen onverhooptcn acn- val de roovers te bevredigen Aldus tocgcrigt en vaneenen degenrotting voorzien kwam ik tegen den avond in een eenzaem bergdal en bespoedigde I gendarmery van Wcstcappelle snelde eene bende van tien kwam wedrr op hunne stappen sloegen een kassyn acn | stukken en stonden gereed om de deur inteleggen met een stuk hout Twee douaniers gestandplaetst te Oostkcrke niet \ verre van dacr op dienst zynde vloogen ter plaots markten gebruik van hunne sabels om de kwaeddoenders tot de rust tc dwingen maer ecnen van hun onlfing cenen hevigen slag op drn arm Reide de douaniers vlugttcn De bende is dan in huis gedrongen heeft een deel der meubels verbrv- zcld en is vertrokken naer den eersten van hun gevan¬ genen verlost te hebben Den brigadier der gendarmcrv van Westcnpprlle te samen met zync mannen zyn ter plaats ge¬ komen cn naer eenige barakken langs den vanrd doorzogt te hebben hebben twee mannen aangehouden het waren Karei Nonnen an oud 26 jaren geboren en woonende tc Doel Oost-Vlacnderen en Willem Pollemail oud 22 jaren geboren en woonende te Zantvliet liet is ten gevolge dezer feiten dat zy verseheenen voorden reglbank alwaer zy heide zyn veroordeeld geworden in ccno gevangzitting van zeven niaenden — De genaemde Felix Rouckaert oud 23 jaren schoen¬ maker Louis Peere oud 17 jaren wever en Karei Ro¬ bert 19 jaren kleermaker verdagt van op I dezer ten huize van den tacrlebakkcr Brasseur in de Breydelstract dry ruiten yerbryzeld te hebben zyn in eene opsluiting van elk zeven niaenden verwezen — Pieter Godfroid oud 38 jaren timmerman geboren en woonende tc Brugge verdagt van cenen zak inhoudende 52 franken gestolen te hebben ten nadecle van Norbertus Pellyzer op 18 january laatst is veroordeeld in een j:ier gevangzitting mync schreden voor het invallen van de nacht HOF VAN ASSISEN TE ANTWERPEN ZA Eli VAN ZOERSEL A KT VA Y BESCHULDIGING Den procureur gencrad b v het hol van appel le Brussel vrrklaert lat het hof hv besluit vau 3 january 1848 verzonden heeft voor het hof van assisen der provincie Antwerpen de genoemden l." AViiheimns Stan di rl oud 48 jaren leurder geboren te S I.- Gillis Wars provincie Oust Vlaenderen woonachtig te Lisp voor¬ stad Lier provincie Antwerpen a ° Joannes-Baptist De Groot oud 5ï jaren herbergier geboren en woonachtig le Zwyod-rcht provincie 0st- Vlaoodrren 3.» Scrapliinns De Groot oud 26 jaren leurder geboren te flaes- doncli "woonachtig te Melsele proitneie Oost-Vlaendrren 4 ■> Fiilelis Mans ond 33 jaren h Udi r geboren te St -Nilvolacs vvoonachleg te Kichlr clit provincie Oost-Vlacnderen 5." Petrus Auguslinus Van Roste oud 37 jaren leurder geboren cn laelsl woonachtig le St.-A'icolaes provincie Oost V laeiideren thans voortvlugtig 6.° Silvrsier De Groot oud 22 jaren znnn van voornoemden Jnannr s Baptist vissclicr gel wen en woonachtig le Zvvyndrecht' provincie Oost - V In en deert 7.° Nicodemus Vanderlievden oud 16 jaren leurder geborenen woonachtig te Kieldrecht provincie Oosl-Vlaendereri eene herberg lo bereiken welke men my aengeduid had Mynen weg liep door eene der meest woeste bergpassen De zon daalde reeds in ecnen zwakken purpergloed welken zy nog eene wyl tyds achter liet begon al meer en meer voor de nevelen die oil de dalen opstegen te verhleeken Na ecnigen tyd voertgegnen te zyn ontwaarde ik cindelyk in de verte een gebouw dat zwygend en eenzaem deze wilde streek scheen tc beheerschen I)e toenemende duisternis van den avond gaf hetzelve tc meer een afkeer wekkend aenzien Het uitgestrekte sombere woud boezemde een onacngcnacm gevoel in cn niet ten onregte mogt men verwachten dat van aehter dezen of geenen boom eenen bandiet zou tc voor- schyn treden Wie in bergachtige streken heeft gereisd zal gewis meer dan eens hebben opgemerkt hoe ligt liet oog- zieh in do berekening der afstanden bedriegt en wel tot groot verdriet voor eene hongerige rnneg en vermoeide le¬ den De herberg scheen slechts een myl ver en echter had ik byna twee uren noodig om dezelve tc bereiken Terwyl ik in de keuken van het huis trad en eenige spyzc vroeg behaegde my nog het gezigt van de weerd noch dat van zync vrouw Acn eene groote tafel zaten twee kerels van een zeer verdacht voorkomen Do maeltyd was intus- schen heter don ik verwacht had De beide vreemdelingen wenschten my in het italiaenscli smakelyk eten en naer de gewoonte des lands noodigde ik hun uit acn de maeltyd deel tc nemen voor welke uitnoodiging echter altyd wordt bedankt Alle pakken cn brieven vrachtvry toe te zenden | De persoonen die Bekendmakingen te plaatsen hebben worden Voor Brugge 3 niaenden fr 4-73 ct i De aankondigingen 25 centimen den regel onder de vyf i aenzoeht deze dags voor de verschyning van het Blad tö Buy ten Brugge vrachtvry » 6-25 » I regels een frank | laten toekomen 8.° Egitliu^XangnUS bygennpmtl O i lo oud 60 jaren leurder ge¬ boren cn woonachtig le Mrcbelcu » provincie Antworpcit > 9." Josephus-Lii'lo vieus Ibyvaert oud 31 jaren wever geboren en woonachtig te St.-iXicoJae* provincie Antwerpen 10 ° Francis Hei sêe oud 38 jaren > lcuder geboren te Lillo woon¬ achtig to Dhed provincie Antwerpen lt.° Egidius Huysmans ttu l 57 jaren feoei wachter géboren te Vrem«Je woonachtig te Antwipen 12° Isabella l,;iit^'T8 oud 46 jaren eclitgenoote van Joannes- Raptist Dé Groot- y voornoemd herbergierster geboren te Catloo woonachtig te /.wvndrecht 13»« Maria- Jos'-phina De Cocne oud 39 ja en bvzit van Nicodemus Vapdcrheyden leurster geboren te llaesdoncU woonachtig te Kiel- dreebt 1-1 ° Joanna-Francisco Vanderkiodcren oud 29 jaren leurster i eclitgenoote van FUelis Maes voornoemd geboren te Belgisch Clingy woonachtig te Ki< blrccht 15.° Maria-Josinn De Graof oud 24 jaren byzit van Wilhelmus Slandaert b urstur geboren te Belgisch Glioge woouaebtig te Lisp^ voorstad Lier 16 ° Vlaria- Antonctte Deridder nu l 22 jaren > ocgtgenoote van Joseplius-Ludovicus Ileyvaert voornoemd geboren en woonachtig té St.-Ni kolaes 17.° Isahe'le Vanvcel on I 37 jaren eclitgenoote van voornoem¬ den Francies Ilersée leurster geboren te Essclien woonachtig te Gheel B- sebuldigd van misdaden voorzien door lc ailikels 381 382 > 384 385 386 iN° l en 2 3(13 59 69 62 63 en 2 van liet strafwet boek l)ien ten gevolge heeft den oodergetoehonden prohurenr-generael den tcgenwoordigen akt van beschuldiging opgema- kt door welken by voorstelt dat er uit de processtukken de Volgende omstandigheden voortspruiten De laeiste maenden van het jaer 1847 wierden gekenmerkt door talryke diefstallen in de arrondissementen Demiormondc Antwer¬ pen Mechcleri en 'J'urnhout Ve scheid *ne dezer dielstallen onder¬ scheiden zich van geu oone misdaden van dcrr/.efden aerd door dé \ euzw ai ing der omsfan lighcden dieze verge/.' blcn fmlerdaéd indien de inhr.tek en beklimming de gewoone middelen waren van inkoom aerzelden de plegers van deze schclmeryen niet des noodig nm den grond te omlennynen om zich eenen onderaerdschen gang tc hanen^ ee zy kwamen langs dien weg in de woo"ingen welke zv wildon uit¬ plunderen In meer dan eene gelegenheid wierd de veiligheid der per- sooneri in gevaer gehragt en ru -n zag aeuvalle.n begaen met opentlyk gevvebl die am de slechte dagen herinnerden van een wanordeiyk tydvak dat gelukkig- genoeg zeer verre van ons is De stbutmoeilight id van de booswichten scheer» in de mnenderi january en February 1847 te ve Ban wen toen eenen diefstal gewa- pe»ileilufiid gepleegd in bet arrondissement Antwerpen den schrik kwam verspreiden onder le bewooners di f an Istreek In den nacht van 28 February op 1 ma» rt wierd den heer Desf'orgcs die met zvno familie een klein buitengoed bewoont gelegen op I» t grondgebied der gemeente Zoersel wakker gemarkt door In t geweld der slagen op zyne huisdeur H v Sj ringt uit het bed ten einde de oorzaOk van dat geweld te kennen en tenzelfden tyd klinken heldere stemmen hem toe De deur had dien zoo heviger» aenval i iet kunnen wederstaen en majui' n n»ct de pistool in de hand en dezwaerste bedreigingen in den mond zyn daer Hy li' cft ten hoogste den tyd om zich in zyne kamer optesluiten eene geweerseh' ut gelost in den gang dien op d ze hamer uitkomt doet hem beg ry pen dat de n»is< a ige»s welke zyne wooning omsinge¬ len gereed zy» alle hinderpalen uit den weg le i-uimeri Den heer Dcsforgrs lu'Slnit door hel venster te springen cm hu^p Hot zal ongeveer elf uren zvn geweest toen ik den weerd verzocht mv eene slaopkamer aen te wyzen Na eene goede maeltyd verwachtte ik ook een goed bed en verheugde my reeds in dat ecrlyk vooruitzigt doch vond my daerin zeer teleurgesteld daer de vrouw des huizes my zegde « Signorc wy hebben gecne kamer meer vry deze beide hceren op de vreemdelingen wy zonde hebbon de eene kamer in gebruik en de andere moet voor de alhier aenko- mendc reizigers blyven Wilt gy u met eene slaepplacts op den oven vergenoegen zoo zal ik daorop eene matras leggen a Ik zette eon zurr gezigt cn wilde reeds aen merken dat ik zoo goed als de reizigers welke men verwachtte eene kamer kon betalen dat ik den eerst aengekomen was enz Na ecnen zvdclingsehen blik op het eerwcerdigd gezelschap geworpen te hebben 3 bèdacht ik echter dat de geringste grootspraok alhier wel eens verkeerd zou kunnen zyn cn nam dus het nonbod acn Spoedig wierd de matras gehacld en eene kléine ladder by den oven die in hot achterste gedeelte der keuken was ge¬ metseld goplactst om op het bovenvlak van denzelven to klimmen» Daer het gcheele huishouden mv zeer verdacht voorkwam zoo ontdeed ik niy slechts van mynen kiel die ik over mv wierp doch legde mv overigens geheel gekleed neder en in zoodanige rigting dat ik het gcheele vertrok koa overzien In weerwil van mync vermoeidheid hield zekere onverklacrbare vrees en onrust mv den slaep uil de oog en cn ofschoon ik vau lieverlede deed alsof ik sliep koa ik
Gazette van Brugge 18/2/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item