Back to top

Gazette van Brugge 16/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 10 tot den 15 february t0 Ludovicus Verpoort gewezen vleeschhouwer oud 80 jaren 5 maenden geboren en woonende te Brugge eclitgenoot van Anna De Bruykere overleden in de St Catharinastr C 12 n° 12 Joseph us Bocquevoort zonder beroep oud 87 jaren ge¬ boren te Folx-les-Caves Brabant woonende te Brugge echtgenoot van Maria Rosenbaum overleden in de Maria- straet C 5 n° 55 Carolus Inslron werkman oud o7 jaren geboren te Caester woonende te Kortryk ongehuwd zoon van 1 rancisctts by Cathanua Moerman overleden in de Werkhuisstraet C 14 u° 100 Charles Davis oud 5 weken overleden langst de Lange- reije F 4 n u 17 Petrus De Busscher oud 1 jaer overleden in de Werk¬ huisstraet C 14 n° 100 Sylvia \au de Kerckhove oud 16 maenden overleden in de Raemstraet 1 7 n° 40 Iieiena Vercaemer werkvrouw oud 48 jaren geboren en woonende te Bruggé weduwe van Emmanuel Chere overleden in de Graveustraet E 9 n° 40 Franciscus Caron werkman oud 2o jaren geboren en woonende te St Kruys ongehuwd zoon van Franciscus h y Begina Vermeulen overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 ' 11 Louisa Plancke oud 12 jaren geboren en woonende te Zedelghem dochter van I'ranciscns by Eugenia Verhulst overleden in de Gevangslraet B 14 n°61 'Catharina Van Hove werkvrouw oud 74 jaren geboren te Oostende woonplaets onbekend dochter van namen van vader en moeder onbekend overleden in de Werk¬ huisstraet C 14 n° 100 Carolus De Groote oud 3 jaren overleden in de Fonteinc- s tra et D 1 6 n° 73 Petrus De Hooren werkman oud 24 jaren geboren en woonende te /.arren ongehuwd zoon van Joannes by Colcta Staclens overleden in de Hooistraet B 8 n" 47 Franciscus Van Hccke oud ó jaren overleden in de Bal- zemboornstraet B 1 1 n° 46 12 Plultppus Ilacke wever oud 48 jaren geboren en woo¬ nende te Brugge Koopmansstrae't B 11 n ° 48 wedu- waer van Isabella Saelens overleden ïti de Mariastraet C 9 n° 8 Leonia Van de Kerckhove oud 15 maenden overleden in de Ganzestract B 8 n° 20 Amelia Tracoen werkvrouw oud 48 jaren geboren te Vuerne woonende te Brugge ongehuwd namen van vader en moeder onbekend overleden in de Mariastraet C 9 n u 8 Josephus Timmerman oud 8 jaren overleden in de St Gillis-dorp-straet E 14 n° 20 Petrus Goessaert soldaetby de eerste compagnie voltigeurs van het tweede hataillon van het zevenste regiment in garnizoen te Brugge oud 22 jaren geboren te Beirlegern Oost-Vlaeuderen woonende te Scheldewindeke onge¬ huwd zoon van Petrus by Maria Rimne overleden in de St Joorisstraet n° 13 Joannes Spisschaeit zonder beroep oud 86 jaren 4 maen¬ den geboren en woonende te Brugge weduwacr van van Francisca Millecam overleden in de St Catharina- straet C 12 n° 12 Augustus Aiithierens oud 7 jaren en half overleden in deSchacrestraet B 7 n° 8 Francisca Sobrie huishoudster oud 44 jaren geboren te Ooteghem woonende te Brugge ecblgenoote van Carolus Cosaert overieden in de Bezemstraet E 1 n° 44 Cathariua Pector kantwerkster oud 72 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Antonius Van Elsiaude- overleden in de Laagestraet B 11 n° 21 Adoiphus De Geeter oud 7 jaren overleden in de Maria straet C 9 n° 8 Petrus Rotey werkman oud 29 jaren geboren en woo¬ nende te Maldeghem ongehuwd zoon van Joannes by Angelina De Lille overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Leo D'hont werkman oud 51 jaren geboren te Moorslede woonende te Maldeghem echtgenoot van Sophia Halvoet overleden in de Mariastraet C 9 u° 8 Jacobus De lloose werkman oud 21 jarer geboren en woonende te Maldeghem ongehuwd zoon van Paulus by Barbara Cruyt overleden in de Maiiastraet G 9 n„8 14 Emma Holstraate oud 6 maenden overleden in de Vulder- straet B 9 u" 87 Benjamin Allaert wei kman oud 67 jaren geboren tot Oudenburg woonende te Knocke ongehuwd zoon van Joannes bv Cecilia Caesens overl in Werkhuisstraet C 14 ri" 100 Henricus Roinbaut werkman oud 24 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Colcta Van de Ris- paillie overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Ludovicus Prosec oud 1 maend overleden langst de Potteriereije F 8 n° 50 Joannes Hoest Vleessch houwer oud 45 jaren geboren en woonende te Brugge weduwaer vau Amelia Meule- brouek echtgenoot van Sophia Tanghe overleden in de Peperstraet A 11 n° 56 Cecilia Tytgat oud 3 jaren 3 maenden overleden langst de Spiegelrcije F 3 u° 18 Eduardus De Wyndt oud 2 jaren overleden in de Werk- huistraet C 14 n° 100 Guillelmus Creteris werkman oud 60 jaren geboren en woonende te Brugge Lophemstraet C 1 n°57 echtge¬ noot van Carolina Diimoii overleden in de Werkhuis¬ straet C 14 u° 100 15 Franciscus Aiithierens werkman oud 78 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Isabella Demeyer overleden in de Mariastraet G 9 n° 8 20 Geboorten BEKENDMAKINGEN A REPME LES 0I1TO GlIMfJES SUMS 1.° Barres parallèles fixes liorizonlales 2.° Barre fixe horizontale 5." Barres parallèles verticales mobiles 4.° Corde verticale de suspention 5.° Corde parallèle verticale mobile avec anneauis 6.° Echelle de 16 cchellons 7.° Mat 8.° Mat de perroquet a 5 ecbellons Pour les plus amples iinformations 's adrèssér au bureau de cctte feuille HÏT El HAND TE PACI1TEA om in gebruyk ervan te komen met 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 34-35-43 C G 80-0-0 R Land ■iasT-s en vette Gars te CouCkelaere en Keyem Thans in luier van Pieter Carbonea A oor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge lloogstraet De algemeene Maetschappy tot aetimocdiging van den krVgs- dienst onder de bescherming van Z M den Koning waer- vau deeenigste Agenten in de provincie West-Vlaenderen zyn De lieereu Inghetls-De Tilly te Brugge « Mestdagli gemeente-secretaris te Iseghem « Parel zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne " Hamman stedelyken ontvanger te Oostende i' Van Den Bergh gemeente- secretaris te T hielt " Joos-VerschaevC bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aenvCerden aen de voorzieniiigskas doöt baer geopend om de jongelingen door bet lot getroffen liutine vervanging in de nationale indicie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorwaer- den die de bovengenaemde Agenten aen debelanghebbendezul- ieii doen kennen A G BREXELLES MAETSCHAPPY PAN ALGEMEENE ASSU¬ RANTIËN tegen tje varen van BRAND geau¬ toriseerd by koninglyk besluyt van 2 junij 1830 Gevestigd te Benssel De Maetschappy verzekert legen den brand en het vuér des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premicn Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant betaeld De verbintenissen der Maetschappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Lange-reye uiyk E la 7V 0 20 By uytscheyding van Bedryf VERKOOP AEN PMS VAN FACT1RE De weduwe AVANZO woonende in het Breydel-straetje B 16 N." 1 te Brugge beeft de eer bet publiek kenbaer te maken dat zy de koopwaren haer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van facture bestaende in nieuwe en oude printen en Gravuren in bladeren en geëncadreerd Lithographien Zantjes Acrdryks-kaerten Atlassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkuudige Werktuygen Barometers Thermometers Eiijueur-Schallen Aerdhollen Compassen Graphometers ' Koleuren Pinceeleu Crayons Pennemessen alle soorten vau Inkt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor Portretten in miniature ware Napelsche Snaren Chocolat van Venetien Schryfpenneu Pypen Dommos Schaek en Fotospelen Bretellen Beursen Ëau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en versclieyde andere artikels te lang m te melden N li l)e Printen en Lithographien worden verkocht met eene vermindering van vyfti°' ten honderd ° KOOP II A JA j EL Axtwerpen 15 fehruary Ter uitzondering van den verkoop van /joo kisten blonden Havana Suiker hebben wy geen andere zaken vernomen Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 12 l'ebruary Wissel-Cours van Parys van den 14 fehruary 3 |> °j 0 december fr 74 06 5 p °[> 16 maèrt llö 70 Cours van Amsterdam van den 12 fehruary WerkeL lie schuld 54 3|10 Amortisatie-Svndikaet Ou op Handel-Alaetschappy 163 0,0 ZEE-TYDINGEN OOSIENDE 16 fehruary Aenkomsten van den 11 tol 15 fehruary De engelsche male LVidyeon van Doever met de korres- pondentie en 27 passagiers den hollandschen bom Twee G uurtjes kap Keus van Schevetiingcn met haring dei» hollamlschèu bom Pilornella Fierrnan kap Haasnoot van Kutvvyk met haring den franschen schooner Transit kapit S.iusset van Duynkeike met ballast den franschen schooner l'Actif kap^ Borëe van Duynkerke met hallast het engelscli stoomschip Sir Edward Banks kap Oveuden van Londen met diversche goederen 12 passagiers en Speerden de bel- gische mal e Title de Bruges vau Doever met de korrespou- dentie en 9 passagiers de belgisohe male Fille d' Ostende vau Doever met de korreSpondentie en at passagiers de en¬ gelsche sloep Amity kap Richmond van Burnham'met oes¬ ters de engelsche male Yiolet van Doever met de kerrespon- denlie en 19 passagiers- Uitgevaren De engelsche sloep Amity kap Richemond nner Burn- liam met Lalhist de Belgische sloep Neptune kap Romers naer Londen met 20 peerden de bclgische male Fille d'Os- tende naer Doever met de korrespondentie en i5 passa»ieis- den hollandschen hom Twee Guurtjes kap Keus ^naer Sèhevtniiigen met hallast den hollandschen hoeker ' Jonge Leeuw kap lioooeveld naer Vlissinghe met Wvh den hoi- la.idscl.en bom Piternelle F ierman kap Haasnoot naer Katwyk met ballast de engelsche male Widgeon naer Doever met de korrespondentie en 20 passagiers de engelsche male Garland naer Doever met de korrespondentie en 16 passa¬ giers den belgischeti schooner Reine kap Jansen naer Huil met diversche goederen de bollandsche knff Handel kapit Retissien naer Delfzyl met hout den pruissischen schooner Emma Elise kap Barcker naer Amsterdam met tarwe de Belgische male Ville d' Ostende naer Doever met de korres¬ pondentie en a5 passagiers ANTWERPEN 12 fehruary Aenkomsten van 11 en 12 fehruary De belgische bark Louis kap Audiens van Havana met suiker de belgische galjoot Jeanne/te kap Dievoort van Liverpool met zout de belgische galjoot Clèmence kapitein Ninteiiian van Liverpool met zout en diversche goederen • de belgische galjoot Jonge Antonius kap Vau Overlaet 'van Londen met suiker de engelsche brik Emerald kap Fligg van Odessa met rogge de russische brik Ilia kap Antmi n.' van Odes a met rogge en tarwe de russische brik Catharina Charlotte kap Christen van Odessa met tarwe en wol • de zweedsche brik Helena kap Asberg van Marianopel' met raepzaed de pruissische brik Sophia kap Brandt van Liban met hout en lynzaed den franschen schooner l'Éclai- r^ k ap - GuiStl a ",' van Na '"-s met garst de hollandsche kotf bieka kap de Groot van Marseille met divirscbe goede¬ ren den amerikaenschen drymaster Alhamhra kap Wilson van New-Orleans met tabak en katoen den ann rUaenscheu drymaster James II S/epherd kap Ainswoith van New- York met diversche goederen den spaenschen drymaster General Minna kap De Larragau van Havana met suiker de oostenry ksche hark Flora kap Sutlora van Kerlch met lynzaed den engelscheu stoomboot Transit kap Main van Hull met manufacturen den deenschen schooner Helena \m Manchke van Montevtdeo met huiden de hoil.iudsche koff Anna en Willem kap Posthemus van Petersburg met wol en diversche goederen de hollandsche koff Liefdadigheid kap Lukje van Petersburg met rogge — Nog beneden dè rivier de engelsche bark Gaodluck de russische bark Kosac/r de pruissische bark Forluna alle van Odessa de uapolitaea' sclie brik Gahrielle van Napels Aenkomsten aan 13 tot 15 fehruary De belgische bl ik Antverpia kap Claeys van Neuvitas met diversche goederen de belgische pleit Jeune Caroline kap Roskamp de belgische sloep Foltigeur kap De Goede' de oldenburgsche koff Jonge Marianna kap Cornelius allé van Bergen met stokvisch de hauoveische koff Maria,' kap Cordes van Roggen walde met raepkoek de hollandsche koff Jongen Hendrik kap Wuver van B rdeaux met wyn de hollandsche koff Maria kap Swart van Londen met r'yst • de napoütaensche brik Gabriel kap Coseiiza vau N„pelé met diversche goederen de engelsche bai k Goodluck kapit Lacroix van Kertch met lynzaed de hollandsche koffen Juf¬ vrouw Ellegonda kap Gooss ns Juf» rouw Grietje kapit Klep hout de hanovcische koff St Antonius kap Vau Uie- reudonck alle van Londen met suiker den belgischen stoom¬ boot Prin ces Fictor ia kap Jackson van Louden met 7 passagiers en diveische goederen de belgische bark Louisa kap Lams van Batavia met koffy en diversche goederen dé deensche huk Ceres kap With van Montevideo met buitlen¬ den engelscheu schooner Rachaél kap Hannon van Buënosé Ayros met huiden de napolitaeusche biik Indiana kapitein Carmelich van Paleimo met solfer en fruit de zweedsche brik Hazard kap Hedgvist van Kei tch met lynzaed de noordsche blik Ceres kap Wetlesen van Berdiansky met lynzaed de belgische pleit Jonge Johanna kap Bannine van Londen met suiker den hanóverscheii ever Argo kapb Buchholtz van Flensburg met raepkoek den hollandscheé hoeker Jonge Leeuw kap Booneveld van Bordeaux mit wyn — Nog beneden de rivier de belgischebiik Windhond kap Nolting van Rio-Janeïro de zweedsche bark Fa ma ' kap Petersen van de Zwaite Zee de bedgisebe pleit Ttvea Gebroeders kap Oldendick van Londen Brugge — Drukkery van L.-B IIerrebocot op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 16/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item