Back to top

Gazette van Brugge 16/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Frans Witboek oud 33 jaren metser beiden te Brugge WP 'Lns verscheidene dieftcn in 4846 en 1847 bcstaende uit lood ketels konvncn kleederen enz met bezwarende omstandigheden gepleegd ten nndeele van Piclcr Deuys L De Block Picter Kips en anderen aldaer ZEERAMPEN liet is ten onregtcdat men ons gemeld heeft dat de Ash- leij kapitein Brown van Oostende op de Malplin vergaen was Men schrvft thans van Londen de dato 10 february dat dit schip na dry dagen op de Blacklhilt te hebben vast¬ gezeten aldaer zonder merkelyke schade is acngekomen L- Men scbevft uit Harwick 9 februarv dat eene brik nacm Onbekend op de Gunfleet Sand acn den grond zit — Reine des Anges kapitein Vermcrsch cp 19 november van Duynkerken naer Marseille vertrokken nog niet ter harer bestemming acngekomen zvnde voedt men levendige kom¬ mer over bet lot van dit schip — De Lezard 5 weken later vertrokken is op 6 february te Marseille acngekomen Men is insgelvks zeer bekommert voor de Francois Lame- mis kapitein Bureau is op 12 december van Adra naer Duynkerken vertrokken met eene ladinglood — VanCber- burg sehryfl men dc dato 10 february dat de dogre Trois Amis kapitein Aamelin aen die haven toebehoorende op de kusten van Engeland vergaen is — De zweedsche goëlet Flora kapitein Lafgreen is in de Middenlandsche zee tolael verongelukten slechts een gedeelte der equipagie is er toe¬ gekomen Alcuda eiland Majorka te bereiken — Men schrvft van Nantes 10 february Aldde kapitein Coonlie met'wynen en likeuren beladen is met man en muis vergaen na van Roebelle te zyn weggevaren Dit schip was in 1847 teLorient gebouwd — Men schrvft van New-York 17 Ja¬ nuary den anierikaenschen paketboot Dachesse d Orleans kapitein Richardson 47 dagen zee van Havre naer New- York is bv bet aen land komen gestrand Dit schoon schip is half vol water en men voedt weinig hoop bet te redden De 180 passagiers die zich aen boord bevonden zyn in zekerheid STERFGEVALLEN Louis Jamme oud-burgemeester van Luyk en gewe¬ zen lid van dc kamer der vertegenwoordigers is den 12 fe¬ bruarv te Luik in den ouderdom van 68 jaren overleden De vrymetselaers logie van Brugge bet voorbeeld van de logic van Antwerpen volgende komt ook hare giftc tot on¬ dersteuning van den armen van Ardoyctol den burgemeester dier gemeente te zenden ziet bier den brief dier zending en dc antwoordde er op ontvangen Brugge 12 february 1848 Mynheer den Burgemeester der gemeente Ardoye De vrymetselaers logie van Brugge liet edel voorbeeld door hare zusier van Antwerpen gegeven volgende bid u de somine van 181 frs te willen acnveerden en deze tot vertroosting der ongelukkigen uwer gemeente te doen dienen Het zicht van liet lytlen die de inwooners der Vlaenderen onderstam heeft de herten der vrymetselaers dezer stadbeweegd het verhael hunner ellende heeft hunne ingewanden verseheurd en zy zouden meinet aen hunne joiigt te ontbreken en aen het voornaemsle oogwit hunner inrichting te kort te blyven in¬ dien zv hunne broeders die van honger sterven niet ter hulp kwamen De gifte die de vrymetselaers van Brugge doen is verre van in evenredigheid te zyn met degroote uwer ellende zy weten dit zen-wel inaer zoo als te Antwerpen de vrymetselaers logie van Brugge heeft andere groote onheilen te vertroosten zy heeft nochtans ' geoordeeld hare aeimoesse te moeten storten hoe klein de zelve is ten voordeele uwer ongelukkige bevolkiu gen vrouw zegde dat ik door myn geronk dc buren wakker maekte macr — Gy zyt wel gelukkig om zoo goed te slapen viel Big nard bom in de rede bent veel beteekenend aenziende Ik slaep zoo vast niet Enwaerotn legt gy u op den grond neder tegen dc deur van bet kabinet Gy hebt daer con bard bed gekozen — Ik ben dit gewoon Ook verlact ik den graef noch dag noch nacht Den republibnen ziende dat by den visscher gcenen schrik kon aenjagen bewaerde bet stilzwygen want uit over¬ driving van vreedbeid wilde by liever hem tot ceuc beken¬ tenis brengen Des avonds ging Janckin in dc keuken bragt de dienstboden en soldaten in eene opgeruimde stemming en placlste verseheide flesschen spaenseheit wyn en streken brandewvn voor hun op dc tafel Voorts begaf by zich voor- zigtig naer den stal en zadelde een peerd Daerop ging by naer'buiten om zich van den staet van liet weder enden wind te verzekeren liet eerste was koud doelt zeer schoon den wind gunstig Dc repubtiekanen zaten aen bet avondmacl toen by te¬ rugkwam lly ging tot aen de deur der slacpkamer dtc we¬ gens de koude was gesloten Door bet sleutelgat zag by llig- nard voor bet vuer gezeten Hv en do zynen schenen door den wyn verbit hunne gewoone werkzaetnlteid te vergeten cn schertsten overluid met den wreeden toestand der gevan¬ genen Janckin voelde dc gramschap hem naer het lioold stv- gen en umeenen ongelyken stryd te vermyden ging liy stil de trappen op en begaf zielt in de kamer Den graef en zyne dochter onderhielden zich met elkander voor den schoor¬ steen Raoul sprak fluisterend met de gevangenen — Nog dry uren geduld zegde Janekin tot de jonge lieden en gy zyt gered Ween niet mevrouw Het ucr dei- verlossing naderd maer wanneer ik u zeggen zal bet is tyd acrzcld dan gecncn oogenblik Klim dan naer beneden Gcweerdigd mynheer de inzichten in acht te nemen die deze voetstappen heeft te weeg gebragt en die kleine gift met welwillendheid te ontvangen Zegt aen de ongelukkigen in wiens ellende en byden gy deelt dat de vrymetselaers het lot hunner broeders beweenen en den Hemel smeeken een einde aen hunne ellende te stellen Zegt bun dat wy ons jegens luin mildadiger zouden willen toonen maer dat er hier ook broe¬ ders van honger sterven en onze liefdadigheid zich over alle de ongelukkigen moet uitstrekken Hun die ta'el voorhoudende de Vlamingen' zullen misschien leereu een order aehten die men hun maer al te lang heeft leereu misachten Ontvangt mynheer den Burgemeester de hulde onzer toe- genegende gevoelens en hooge aehting Ven Venerable van den Oosten te Brugge Ardoye 13 february 1848 Mvnheer den Venerable der vrymetselaers logie te Brugge Ik heb met voldoening de somme van 181 frs ontvangen mv door ued toegestemd uit naem der vrymetselaers logie wiens werkingen gy de eer hebt te bestueren Ontvangt uit naem derarme dorpelingen uit naem der nood- ly denden myne volkomene herkentelykheid De bevolkingen der Vlaender/211 zyn door weemoed overstelpt Overal lieerscht de ellende en de dood den hongerende ziek¬ ten komen te gelyk om ze uitteroeijen De vrymetselaers van Brugge hebben geheel de uitgestrekt¬ heid onzer rampen weten af te meten en ons eene liefdadige hand gereikt Godzy er over geloofd zegt aen uwe broeders mvnheer dat de inwooners van Ardoye hen gebeuedyden dat zy van uil hunne ellendige hutteu de vurigste gebeden ten He¬ mel stuereu op dat God de deugden beloond die de vrymetse- lary alom uitoeffeud Ontvang Mynheer den Venerable de hulde my net- levendige herkentenis en hooge achting Geleekend Beeckma.pi Burgemeester en Geneesheer te Ardoye Brussel 13 february liassier der Volksvertegenwoordigers Mr d'Huart is door de 4" sectie benoemd tot verslaggever der middensektie voor de zaek der suikers en Mr De la Coste voorde 3° sectie De 3° sectie die inlichtingen gevracgd beeft heeft baren verslaggever nog niet benoemd Men weet dat MM Mercier cn Deman reeds benoemd zyn den eersten door de 2" cn den tweeden door dc 6" sectie Zitting van den 14 february By gelyke vcrdecliug van stemmen wierd in deze zitting een gewigtig vraegstuk opgelost De hcrinrigting van bet no¬ tarial was aen bet dagorder Mr Castiau zich stavende op een acnlal op bet bureel bewaerde petitiën enoponvolmackt- heden cn strydigheden tusschen de verschillende ontwerpen stelde voorafgaendelyk voor de verzending der onlangs door bet ministerie neêrgclegde wyzigingen MM Verbaegen en Lvs ondersteunden de verzendingsvraeg MM d'Anetban en De Garcia hebben tegen de verzending gesproken By de naemlykc oproeping hebben 33 leden voor en a5 tegen de verzending gestemd Een lid Mi' Dela Coste heeft zich ont- in voege geweest zyn en dat het die laclste is welke nog de instelling in dal land bestiert Den minister treedt in eenige byzonderlieden nopeps het nieuw wetsontwerp hy dringt voornamelyk aen - op de schikking desontwerps aengaende bet door dc middensectie gewvzigdc ressort Vervolgens de kwestie van bet getal der - notarissen aenvattende doet den minister bemerken dat bet door het gouvernement bepaelde maximum weinig verschil oplevert met het ontwerp der middensektie Wat de voor- waerden van bekwaemheid betreft de eenige nieuwigheid in het ontwerp gebragt is die van den onderzoekings-jury toegepast aen de instelling van bet notariaet zoo als zy toege¬ past is aen de andere liberale bedryven Tot slot vcrklaert den minister dat het ontwerp noch po¬ litiek noch gouvernemtael van karakter is dat het gouver¬ nement alleen de hcrinrigting des notariacts op beter grond¬ vesten beoogt Hetgene de zitting gewigtigcr maekte is bet voorstellen van dry wetsontwerpen medebrengende de afschaffing van dc verbreking der kieskollegien by de gemeentelyke kiezin- gen een begin van communale hervorming cn een begin van - - - - 1 ' Ziet dc eerste bladzydc kiezingshervornting VllALllUHljj ijWlLitui 5 »"• — 7 houden er is vastgesteld geworden dat men tot de algemee- nc discussie zoude overgaen Den minister der justieie beeft menigvuldige overwegingen voorgebragt ter ondersteuning van de wyzigingen welke by aenbood aen het wetsontwerp op bet notariaet en van dege¬ ne der middenscctie waeraen bv zyne goedkeuring gaf Het wetsontwerp brengt drv hoofdzaken op liet tapyt bet res¬ sort bet getal der notarissen en de voorwaerden van be¬ kwaemheid begrypende de stage of studie en bet onderzoek Mr den minister ging over tot de afschetsing der hcrin¬ rigting van het notariaet bv herinnertdat de fransche wet¬ ten van 29 september 1791 en 25 ventose jacr XI in Belgien FRANKRYK — Paiiys 14 february De commissie van bet hervormings-banket dat te Parys moet plaets hebben samengesteld uit de versehilbge fractien die de oppositie in de kamer vormen is byeen- gekomen om de plaets en den dag voor bet banket te bepa¬ len Men wilde bet eerst buiten Parys geven maer 11a spreekt men van bet 2 de arrondissement — Koning Louis-Philippe kan zich nog met gewennen aen het afwezen zyncr zuster Onlangs was hy niet Mr en graef Duchatel in zyn kabinet opgesloten toen men hem oenen brief zonder aangelegenheid van Koning Leopold nen schoonzoon bragt Z M opent den hriei > leest i ion met aandacht en rigt zieli werktuigelyk naer de kamers welke Mev Adelaide nog onlangs betrok Reeds lag zyne hand aen den deursleutel toen hy zich dc wezenlykheid her- inuerde II v lictzyn hoofd in zyne handen neerzygenen borst uit in tranen De hertogin van Montpencier is sedert vier maenden zwanger Zv zal zich eerlang naer Pau begeven ten einde op het spaeuseh grondgebied te kunnen overgaen om er in • bet kraem te komen Men weet dat den vermoedelyken erf- genaem der kroon inSpanje volgens de wet op hetspaenscli grondgebied moet geboren zyn Den prins en de prinses van Joinville zyn zaterdag aengekomen te Port-Vendres alwaor Htl KK I1H zyn moeten te scheep gaen voor Algiers Lord Minto is den 3 february uit Rome naer Napels vertrokken ten einde het napoliUensch gouvernement den racd van Engeland opzigtens den oproer van Sicilien mede te d celen Midden-prys der Tarwe cn Rogge in Belgien gedurende de tweede week van february RKGELkNDIi MAUK.TEN Antwerpen Arlo 11 Brujjge • Brussel Gend Hussel t • Luvk Leuven • Bergen • • Na men • rotael Midden pr vs TAB WK RÜGGK 3,1-05 2-45 al de deuren zullen openstaen vlugt zonder 0111 te zien naer de rotsen van Benaguct Daer zult gy mynen zoon met eene goede sloep proviant en uw kistje met juwöelen vinden Door de moeijelvklieid van den grond zult gy waerscbynelyk aen de vervolgingen ontkomen ook zal ik bier blyven oin uwe vlugt te dekken — Gy gaet niet met ons mede Janckin riepen den graei cn mevrouw De Tresigny te gelyk uit — Neen ik moet hier blyven tot liet dag word om alle vervolging te beletten liet moet aldus geschieden — an¬ ders zyt gy verloren Een verward en luidruchtig geschreeuw en gezang steeg naer boven* Zy zyn dronken ging den visscher voort dit markt onze taek gcmakkclykcr Macr ik boor hun in den gang stil daer zyn zy Ieder had zyne plaets hernomen op den oogenblik dat Rimiard met zyne beide soldaten die met hein zouden wa¬ ken binnentrad Den visscher stond voor de venster Den graef De Trésigny sloeg de oogen neder 0111 den blik zyncr vvanden niet te ontmoeten Zyne schoondochter doorbla¬ derde een printenboek waermede den kleinen Raoul zicli scheen te verlustigen Grenen hunner bewegingen verried het ontwerp waervan hun leven afhing Rignard die niet gansch nuchter was wierp ccnen tevreden blik op die on¬ schuldige groep Het is wel dagt by by zvn zeiven noch cenen nacht zullen deze aristocraten honger "lyden eu dan naer Carrier of naer den beul — dit is immers hetzelfde Voorts begaf zicli elk tor ruste Doch welke verschrikke- lyke rust Met klokslag van den elven stond Janekin voor- ziltig op en naderde het venster Den hemel was nu be¬ wolkt maer den wind steeds gunstig schoon eenigzins on¬ stuimig In de naburige kamer boorde men dc ademhaling van twee mannen Den derden wackt dacht Janckin lly nam van onder het bed van den graef ceu koppel pis- toolen en ging de kamer uit op zyne bloote voeten by wacrschuwde de gravin en baren zoon opende de achter¬ deur en maekte aldus dc vlugt mogclyk Ten elf uren en half wekte hy den graef verbrak liet ze- nel van dc kabinetsdeur en bevrvddo de twee gevangenen ° — ■ Thans zegde bv vertrekt in allerhaest ik zou myn leven geven om u»vc vlugt tc bespoedigen Alhoewel de jonge lieden door den honger uitgeput zich nauwelvks op de boenen konden houden begal zich het gan- scbe buisgezin met den moesten spoed naer den oever der zee 1 — Thans dacht den visscher moet ik tot allen prys tyd winnen vier ol' vyf uren voor en zy zyn gered Hy opende zacht de deur van het vertrek waer zich dc republikanen bevonden Den soldaet die de wacht hield was schoon half dronken wakker gebleven en bad gerucht ge¬ boord Hy wilde Rignard roepen toen hy den yskouden loop van eene "pistool tegen zyn voorhoofd voelde — Zoo gy u verdort fluisterde hem den visscher in de oor zoo gv een enkel woord spreekt jaeg ik u eenen kogel door het hoofd „ Van schrik bevangen bleef den sóldaet onbewegclyk Den dac"cracd verlichtte reeds bet kasteel toen Rignard wakker wierd Janckin oordeelde nu dat het tyd was 0111 te vlugten Hv vloog de deur uit klom naer beneden sprong op een peerd door hem in gereedheid gehouden en verdiepte zich in het bosch Rimiard wierd door eene woedende gramschap overvallen toen hv de kamers en het kabinet ledig vomi Dry c ag-m lang doorzocht by do bosscheu aen bet hoofd eener bende gendarmen Macr zvue poogingen waren tc vergeefs want dc sloep was reeds naby de haven van Plymouth cn den moedigen Janekin had het hoofdkwartier van het koningsgezinde leger bereikt
Gazette van Brugge 16/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item