Back to top

Gazette van Brugge 11/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
wmwLK®®mw^ van eene uroote partve droog gezaegd TIMER-HOUT EE7ÏE PARTYE GOED HÖÖY EM BEAM U-MOUT Op DYNSDAG 15 february 1848 's namiddags ten -twee uren ten h uyze van Pieter Alloo in tie Kammakers-straet uytkoraeiide in de Smedc-straet te Brugge Op gewoone conditiën betaelbaer ten kantoore van L CROUPE LLE in de Verkoopzaal Stedenhuys OPENBARE ÏERKOOPING Zaterdag 19 february 1848 om 5 ure namiddag tenstad- liui/.e te Brugge INSTEL van 1.° Een WOONHUIS te Brugge langs de Lange-reye E 15 n.° 1 bewoond door Strubbe aen 300 francs 's jaers — 2." Een HUIS te Brugge langs de Augustine-kaei E 1 8 n.°6G gebruikt door vidua Van Tomme aen fr 181-40 ct 's jaers — - 3.° Een HUIS te Brugge aen de nooidzyde van bet Vuilretje E12 n.°B2 gebruikt door de Buysere aen fr 152-38 ct 's jaers — 4.° Een HUIS te Brugge in de Gist-straet B 19 u." 56 ge¬ bruikt door De Vested aen fr 76-19 ct 's jaers — 5.° Eene jaet'lyksche en eeuwige RENTE van fr 54-42 ct in hoofdsom fr 1.269-84 ct gegolden door Joosteus-Heipoel te Brugge — 6.°Eene IDE5I van fr 38-09 ct in hoofdsom fr 952-38 ct ten laste van sieur Van Overwalle te Brugge — Eu 7." eene IDEM van fr 146-74 ct in hoofdsom fr 3,809-52 ct ge¬ golden door Vergaerde-De Ketelaere te Zuyenkerke Deze verkooping geschiedt ten orerslacnvan den heer vrede - r eg ter overliet 2 lle kanton Brugge bggestaen met zijnen griffier De conditiën by II CLAERIiOUDl' Notaris te Brugge Boom- i r emliiie Tli WESTCAPPEH1S Ond cr de directie van den INotaris VAN DER ÜÜFSTADT te Brugge gt Op maendag 21 february 1848 om 12 uren 'smid- 'dags zal er ten behoeve van M'lier Graef De Thiennes- De.Bumbcke op zyne hofstede-landen gebruykt dooi¬ de weduwe Pieter Lateste aldaer publiek verkocht worden - 100 Koopen groote zware en langstainmige Olmen Abeelen Esschen eu Achtkante BOOM EN dienstig voor allerhande welken en door de nabyheyd van den steenweg van ltamscappelle zeer gemakkelyk voor den transport De vergadering op» d'hofplaets der zelve weduwe Lateste Deze vei konping betaelbaer ten kantoore van den zeiven Notaris zal gehouden worden mits stellende goede bekende medekoopers VAN ZWARE EN PLANTSOEN EN m giiiaGKxsiL Op woensdag naest 16 february 1848 zal men openbacrlyk verkoopen in behoeve van den edelen heer D'Hanins De Moer- kerke-D'Ydcwalle grootgrondeygenaer te Brugge in zyu uosch genaemd de Sanders gelegen te Merckem by liet ge- hugte Zevecote rond de 90 koopen zware langstammige Eyken Boomen sciioone Plantsoenen en Beuken dienende voor aller¬ hande werken — De vergadering in bet boseh de Sanders om 1 ure namiddag Deze venditie moet betaeld worden ten kantoore van MODESTE-SYOEN te Merckem CONSIDERA HELE VAN O TE EEm WOÜHEN OUDECAPPELLE E CLERCKEiY l.° Eessen Dynsdag 15 February 1848 te Eessen op d'hofstede-landen gebruikt by sieur Pieter De Poorter zeer iiaby bet dorp 115 koopen BOOMEN bestaende in scboone Eiken vvaer onder 3 Molenassen Pestels Einden als voor kuipers en timmerlieden pompeboomen en hylen voor den yzereu weg scboone Olmen voor wagenmakers en meu¬ belmakers vele schoone langstammige Popelieren ter dikte van 9 1[2 voeten en scboone Wilgen voor klompkappers en om te zagen menigvuldige koopen Esschen voor wagenmakers en verscheidc koopen Brandhout De vergadering op d'hofplaets van sieur De Poorter voor¬ noemd 2.° Wou men Vrydag 18 February te Woumen op d'hofstede-landen gebruikt by sieur Philippus Vanlerberghe laugs de Jonkershove-straet in prolyte van M'lier De Peneranda-Franchimont te Brugge 60 koopen BOOMEN bestaende in vele scboone Eiken van 6 a 7 1[2 voe¬ ten dikte voor kuipers molen- scheeps- en timmerwerken als voor hylen voor den yzeren weg schoone Abeelen van 7 a 8 voeten dikte om te zagen schoone Olmen ter dikte van 7 1|2 voet en verscheide koopen Braudhout De vergadering op d'hofplaets van sieur Philippus Vanler¬ berghe voornoemd 3.° Oudecappelle Woensdag 23 February te Oudecappelle op de landen gebruikt by sieur Joanne s Cavereel by den Yzervaert in behoeve der heeren erfgenamen De Potter 55 koopen BOOMEN ten meerderen deele harte eu zoete Olmen ter dikte van 7 a 11 voeten voor wagenma¬ kers en meubelmakers en eernge koopen Brandhout De vergadering op d'hofplaets van sieurCavereel voornoemd 4.° Clercken en Eessen Zaturdag 26 February 1 ° te Clercken A op d'hofstede-landen gebruikt by sieur Pieter Slembrouck tusschen den Preekboom eu Clercken- smisse in behoeve van mev de douairière Kervyu-D'Heere te Brugge B qp d'hofstede-landen gebruikt by sieur Francies Verhaege in profyte van sieur Philippus Selscbotter en kin¬ deren en 2.° te Eessen op d'bofs'.ede-landen gebruikt by sieur Louis Selscbotter langs de Steenstraet inprofyte van jufvrouw de weduwe van d'heer Joannes Van Woumen te Dixmude 75 koopen BOOMEN waer onder schoone Eiken voor molen- scheeps- en timmerlieden als voor hylen voor den yzeren weg scboone Olmen voor '.wagenmakers en meubelmakers alder- sclioonste Roode Wilgen voor klompkappers en om te zagen zware Abeelen en verscheidc koopen Biandhout De vergadering op d'hofplaets van sieur Pieter Slembrouck te Clercken 5.° Eessen voorzeid Woensdag 1 Maert te Eessen 1." op de landen gebruikt by sieurs Pieter Maes en Bernard Delanoye rondom bet Roggeveld 2." op d'hofstede- landen gébruikt by de kinderen Willaert langs de Hoogstraet 8." op eene party zaeiland gebruikt by sieur Hendrik Ameel langs de Steenstraet en 4.° op 't hofstedeken gebruikt by sieur Francies De Poorter 90 koopen BOOMEN bestaende in zeer scboone en langstammige Eiken waer onder Molenassen Kruisplaten vele schoone Kuipersboomen als voor timmer¬ lieden om te zagen en voor schotingen en balicn schoone Abeelen veel Roode Wilgen ter dikte van 6 a 9 I{2 voeten van de beste soort voor klompkappers en om te zagen Eenen zeer scboonen Essche ter dikte van 6 voeten en eindeling vele langstammige Pqpeheren om te zagen eu verscheide koopen Brandhout De vergadering ter herberg het Roggeveld voornoemd 6.° Nog Eessen Vrydag 3 Maert te Eessen I.° op d'hofstede-landen gebruikt by de Weduwe Hendrik Darras zeer naby den Roogen Molen 2." op 't hof¬ stedeken gebruikt by Leonard Degrande en 3.° op de landen gebruikt by sieurs Francies Van Raes en Louis Van den Ameel e 65 koopen BOOMEN waer onder Eiken voor kuipers inolen- scheeps- en timmerlieden scboone Olmen voor wagenmakers eu meubelmakers Wilgen en Popelieren voor klompkappers en «om te zagen scboone Abeelen en verscheide koopen Brandhout De vergadering op d'hofplaets van vidua Henri Darras 7.° Woumen voorzeid Dynsdag 7 Maert te Woumen I.°op d'hofctede-landen gebruikt by sieur Joseph Crevits en 2.° op de gene gebruikt by Joannes Deman in behoeve van mynheer De Neekei-De Coninck grondeigenaer te Yper 85 koopen BOOMEN bestaende in vele scboone Eiken van 6 1 12 a 8 voeten dikte waer onder 2 Molenassen voor kuipers molen- scheeps- en timmerwerken Olmen van 7 a 10 voeten dikte en van eene buitengewoone lengde voor wagenmakers en meubelmakers vele Popelieren van 6 a 9 voeten dikte voor klompkappers en om te zagen en verscheide koopen Brandhout De vergadering op d'hofplaets van sieur Joannes Deman by het Roone Verdriet te Woumen En 8.° Clercken voorzeid Woensdag 8 Maert wezende Assclien woensdag te Clercken I ° op de schaephofstede gebruikt by sieur Joannes de Speghel beliooreiide de heeren erfgenamen Bever 2.° op bet hofstedeken gebruikt by De Speghel voor dezen Engel Deelcrck behooreude sieurs Pius Dumeez te Westrooscbeke en Francies Degrave te Staden 81 koopen BOOMEN waeron- der vele Eiken voor kuipers- molen- scheeps- en timmerwerken en byzonderlyk voor bylen voor den yzerenweg Olmen van 6 a 7 1 [2 voeten dikte voor wagemakers en meubelmakers vele scliooue Abeelen Popelieren en Wilgen voor klompkap¬ pers en om te zagen en drie koopen Keerselaers voor stoel- draeijers en verscheide koopen brandhout De vergadering op d'hofplaets van Joannes De Speghel voornoemd Telken dage zal men beginnen verkoopen om 1 ure precies namiddag Op gewoone conditiën en tyd van betaling betaelbaer by VAN DROMME-DASONVILLE te Eessen l\T ER HAM TE PACHTEN om in gebruykervan te komen met 1 october 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 34-35-43 C G 80-0-0 11 Land en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in huer van Pieter Carbonez Voor de 'Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Bmgge Hoogstraet KOOPHANDEL Antwerpen 10 february Granen Eene nieuwe daling beeft zich doen gevoelen gedurende de week eindigende den 4 february Dezelve is van 47 c in de Tarwe en van 8 c in de Rogge welker gemiddelde pryzen respectivelykbepaeld zyn op 20 fr 3t c en i3 fr 1 c — Koloniale GoedePen In Koffy zyn cr 4oo balen Brazil aen geheimen prys afgedaen en 111 Ryst 200 balen Piëmouteschen aen 20 frs per 5o kilogrammen Kortryk 7 february De koolzaed-olie is verkocht fl 42 1|2 tot 42 3(4 tin-olie fl 34 8[4 tot 34 l[4 camoinilb' fl 38 UfO tot 38 1|2 do tonne van 48 stoopen olietle olie 110 tot 118 francs den hectoliter Prys der'granen Terwe fr 18 28 ct roode U i-we fr 17-85 ct rogge fr 12-48 ct Haver fr 9-02 et den liectoli 1 er Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Hyssel van den 7 february Wisscl-Coirrs van Parys van den 9 february 3 |i »|o 22 december fr 74 30 6 p »[" 15 maert tlö 95 Cours van Amsterdam van den 8 february Werkel v Ite scliuld 64 3|ttf Aniorlisalie-Sy ndikaet 83 114 Handel-Maetsehappy 162 Jj2 L £~ E - T Y iTl N G E N Eergisteren zyn in de have van Brugge aengekomen de bel- gische brik Charles kapitein Simoens komende van Liver¬ pool met zout aen Hyppolite Jonckheere De belgische smak Emclie kap Van den Kerkbove van Londen met guano van Perou voor rekening van Mr Van Oye-Van Duerne aen Piesens-Taffin OOSTENDE 11 february Aenkomsten van den 9 en 10 february De eugelsche male Princess Alice van Doever met de kor- respoudentie en i3 passagiers deengelsche sloep Amity kap Richemond van Burnhatn met oesters het cngelsch stoomschip Triton kapitein Taylor van Londen metdiveische goederen en it passagiers de eugelsche male Widgeon van Doever met de korrespondentie en 8 passagiers de belgische male Ville de Bruges van Doever met de korrespoudentie eu 2t passagiers Uitgevaren De eugelsche male Princess Alice naer Doever met de korrespondentie en 1 2 passagiers de belgische drymastbark Louis kap Andieux naer Antwerpen met suiker en tabak de zweedsche brik Helena kap Asbeig naer Antwerpen het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Ovenden naer Londen met diversche goederen 46 passagiers en 8 peer¬ den een eugelsche male naer Doever met de korrespondentie eu 20 passagiers ANTWERPEN 10 february Aenkomsten van 9 en 10 february De belgische brik Adèle kap Loones van New-York met diversche goedereu de belgische brik Infatiyable kapitein Rieckmers van Havaua met suiker de kniphausersche brik Rupel kap Neuts van Rio-Jaucïi o met koffy den ameri- kaenschen drymaster John Holland kap Henderson vau New-Orleans met katoen de bremersche baik Sophia kapit Probts van Odessa met tarwe en rogge de hollandsche koff Maria en Adriana kap Van der Plas van Messina met fl uit de hollandsche kolf Thelina kap Kuiper van Bordeaux met wyn de deensche sloep Mathilda kap Thompson vau Sonderberg met gaist den amerikaenscheu diymaster Desdt- mona kap Emerson van New-Orleans met katoen de bel¬ gische schepen Providence kap Desmazières Dyle kapit Lams Plantin kap Knudseu alle van Rio-Janeïro nu t koffy den engelschen stoomboot Foyle kap Bell van Hull met manufacturen den nourdschen schooner Christina kap Beroer den russischen schooner Onni kap Sandstrom heide van Marianopel met raepzaed den zweedschen schoo¬ ner Bitzia kap Afstrom van Tangarok met rogge de eu¬ gelsche brik Commadore kap Robinson van Odessa met tarwe eu rogge de eugelsche brik Ann Mills kap Young van Odessa met lynzaed den engelschen schooner Victoria kap Avery van Messina met fruit den zweedschen schooner Wikingen kap Lasson vau Genua de belgische pleit Belle Alliance kap- Gaukema de hollandsche koffen AnnaMaria kap Lovins Mathilda Maria kap Van der Velde alle van Londen met diversche goederen de hanoversche koff Amalia Maria kap Tross van Norden met tarwe — Nog een zes¬ tiental schepen beneden de rivier Brugge — Drukkery van L.-B IIerresocdt op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 11/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item