Back to top

Gazette van Brugge 11/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
- jrj'l Vanncrum eikoint eene nioorr] te Brussel te worden gepleegd S v I v stre zegde hern ilul liy w el wist wie dezelve gepleegd har I dat men hem te Brussel voorde regtbank gedaagd 7-ynde voorstellen je- iliei> had om eeneu slag te w agen Hy denkt I ' t Svlvestre lient van rei e n sehn nwerker gesproken heelt maer herinnerd zich niet ot hv hem g-noeiiid heelt ['tints \'n/i Calck en Jasepli Drognée Deze getuigen verklaren liri c voorw erpen waermedede inisdaed gepleegd is in de stadsgrach¬ ten gevonden te lielihen HosseeL Het is inderdaed op die plaets dat ik dezelve hehbe ge- WO pen J F J Stas prolessor der scheikunde te Ixelles De getuige I eelt verschelde schei kundige bewerkingen op den hamer gedaen bv Van Hove waer Vandenplas woonde gevonden en heelt van den zeiven verscheidt' bloedvlekken afgenomen alsook van eerifn bro-k die hem voorgelegd is geworden De getuige geeft wvdloopige uitleggin¬ gen over zyne gedane beproevingen lïen voorzitter en den procu p eur-generael doen Vandenplas nog eenige ondervragingen betrekkelv k de voorgaende'geïuigenis,die alles stellig hlyft lochenen Waerna bet gehoor tot 's anderendaegs wordt verzonden Burgemeester en schepenen der stad Brugge brengen ter kennis hunner geadministreerden dat er zaterdag toeko¬ mende 12 dezer ten 5 uren en half 's avonds openbare zitting van den gemccnte-raed zal plaets hebben om te be- raedsfagen over het volgende 1 Verslag betrekkelyk de uitbaggering van den Kom 2.° Toevoegelyk krediet gevraegd voor den Berg van Bcrmhertigbeid 5." Toevoegelyk krediet voor de bureaux kosten 4 Ligting voor de verlenging van den steenweg van S Micliiels 5.° Ontwerp van definietieve overeenkomst met dc con- cessionnarissen voor de verlichting door den gaz 6.° Goedkeuring van akten 7." Vernietiging van paeht-akten en afkoop van cheins- paehten 8." Benoeming van een lid voor de commissie der hospi- cen en den bureau van weldadigheid 9 Benoemin Bvverheid 10.° Verslag op dry vragen tot bekomen van gratificatiën Uien zegt ons dat eenige menschlicvende persoonen zich beden ten huize van onzen beminden burgemeester moeten vereenigen om eene commissie te vormen zoo als te Antwer¬ pen en te Genii ten einde onze noodhebbende en stervende broeders ter hulp te komen — By koninglyk besluit van den 8 february wordt bet kies- kollegie van Rousselaere byeengcroepen voor den 22 february ten einde tot de kiezing van twee racdsleden voor bel stede- lyk bestier overtegaen in vervanging der heeren llagbéduorn overleden en Maliieu Carpenticr demissionnaris — Mr Dupriez is onderpastor benoemd te Rumbeke — Maendag om zeven ure 's morgen is by Wettercn een treurig ongeval gebeurd" Bene 18 jarige dochter Heoriette Spilie ging nevens den sprooweg als zy eensklaps door den trein van Gent verrast en vermorzeld wierd Denzclfden dag 's avonds is omtrent de statie van Ecaussines op de spoor- baen van Namen een dubbel onheil van denzelfden aerd ge¬ beurd Een 20 jarig jongman en eene 18 jarige dochter be¬ vonden zieb op deze baen en den trein niet hebbende liooren aenkoinen zyu zy beiden door de locomotive omgeworpen De jongmau is U tterly k in twee gereden en dood gebleven bet inei-je is eenen bil verbryzeld en een been moeten afge¬ zet worden Men bad weinig hoop haer le redden — Men sehryft uil Eecloo Er komt in onze stad eene poets te gebeuren welke mel- dens)veerdig is Eene jonge dochter was op liet punt van in den debt te treden inet eenen jongen hovenierszöon dezen begaf zich op eenen morgein by dc dochter en in het by- zvn des vaders maekten zy alle liunen beschikkingen Onder vele gesprekken merkte den vader op dat zyne dochter beter zoude trouwen met eenen voijageur welken hy zegde acht duizend frs ryk te zyn en zich daertoe aengeboden te heb¬ ben Hierop begon onze jonge dochter te luisteren en den jongeling vertrok zonder deswege veel te redeneren Dezen byna afgedanktcn bruidegom zich hierover willende wreken schreel eenige dagen daerna oenen brief verondersteld ui t Antwerpen komende waer den beoogden voyageur woonde hierin meldde den veronderstelden dat hy haer zoude af- Avacliien den zondag achternoen in het Mutje» De dochter zeer wel uitgedoscbi begaf zieb naer dc aangeduide plaets zy ging ci' voorbv denkende dat men haer zoude inroepen niacr geenszins Den siïaek bespiedde alles af zond oenen jongen den vader bodschappen datssyne dochter en den voy¬ ageur hem afwachtedcn in het Motje» Den vader gaf den jongen wat drinkgeld en spoedde hem zich in grooten tenue te zetten dit is te zeggen zyne buwelyks-easaque dewelke by in twaelf jaren niet aen gehad beeft aen te trekken en zoo snelde by naer debedoelde plaets Hier komende en noch dochter noch toekomenden schoonzoon vindende neem by eene pintc bier en wacht Intusschen passeert de dochter steeds alleen- by loopt speodig by haer en zegt «Kom bin¬ nen ik wacht al naer u » Nu zet de dochter zich neer en zy blv ven een weinig praten op dien oogenbhk treed den voor¬ noemden afgedanktcn bruidegom binnen met een talryk ge¬ zelschap hetwelk den vader en de dochter komt proficiat wenseben over bare aenstaende trouw met den ryken voy¬ ageur zy ten schoonste gefopt waren — De Gazette van Rome meldt dat den baron Mazeman de Couthove van Yper en zyne gemalin geboren De Flo- risonne den 25 january de eer gehad hebben door den Paus in byzonder gehoor ontvangen te worden — Met genoegen zal men vernemen dat de tyding der dood van den beroemden basvioolist Servais gelogenstraft wordt Dezer dagen gaf den bclgischen toonkundenaer te Wecncn vier concerten welke eenen nièuWcn adelsteen aen zyne kroon vlechteden Slechts dan wierden de ongelukkigen gewaer dat der comités tot acnmoediging der kanten- Is het waer Wy hebben de eerste acngekondigd en de andere nieuws¬ bladen hebben bevestigd dat dry genceshcercn van ons gar¬ nizoen van wege het ministerie order ontvangen hebben van zich in de gemeenten te begeven alwaer de ziekte meest woede en aldaer den voortgang der rampen te bevechten Men zegt ons nu dat die heeren van wege den gouverneur der provincie amtre onlre ontvangen hebben Is bet waer Men verzekertonsdat don inspecteur die van Brussel gezon¬ den is geweest uiu gezaineiillyk met een of meer leden der provinciale geneeskundige commissie dc parochiën te door- loopen reeds een rapport moet geniaekt bobben die nooit den dag moet zien Is dit waer — Men zegt ons dat een der leden der commissie waer van wy zoo even spreken te Brugge terug gekomen zynde zoude verklaerd hebben dat men veel te veel van de ziekte spreekt en dat dezelve nau- welyks bestond Is dit waer — Men zegt nog dat er alhier niet veel goedwilligheid bestaet voor de militaire doctors van wege hnnne burgerlvkc confraters en dat liet deze zyn die meest by de kamers aengedrongen hebben om alle burger- lyke diensten aen de militaire doctors te ontzeggen Is dit waer Wy durven verboopen dat onze vragen welbaest zullen op¬ gelost worden — De Gazette van Brugge zoude ook wel eens kunnen rekening vragen aen wie het behoort Antwerpen 10 february wmm P — ■■ ■■■ ■ li — i u m m— mMmmmmmmmmmmrn landsche zaken verzet zich steeds • tegen alle verhooging van regten op de naeizydc Zitting van den 9 february De beraedslaging en stemming is in deze zitting ten einde geloopen De'poogingen van MM Osy en Do Haerne ten voordode der fabriekatic van zyden naeigaren zyn mislukt tegen den wederstand van liet ministerie hetzelve aenveerdt den tarief zoo als hv is Soms zal liet kunnen verminderingen bewerken doch nimmer verboogingen ten ware men daer¬ toe dringende omslandi lieden kon doen gelden Het wetsontwerp op de schorsingeu staet aen de kamer voorgedragen te worden Letternieuws Betrouwen en Liefde of een gevolg der omwenteling van 1 830 tooneel- en blyspel met zang in een bedryf door Edmoud Pety — jf-'ïit weduwe Gysdaele en zoon Den lieer Petyt die wy tot dus ver niet anders kendeu dan door zyne spreekbeurten en vooi lezingen in de Letterkundige Jiaetscliappy van Brugge treedi in eens met twee verschillende werken op Het eerste is hetgeen wy hierboven aenkondigen het tweede dat nog te versehynen is betreft bet onderwys en draegt voor tytel F laemsch Leesboek of nieuwe Ferza- meling van Leesoefeningen en Uitgalmings-stuks in verzen en proza door den zelfden sohrgrer — Dit werkje beschouwen wy als van een byzonder nut voor het onderwys en zouden wy volgeerue in omloop zien komen De voorwaerden zyn gunstig het werk op vclin papier gedrukt zal een boekdeel iu-8 D van omtrent de 200 bladzydeu uitmaken Den pry s der iuschryving is 1 franc 50 ceutimeii eu men sehryft in by de weduwe Gysdaele en zoon Slypstraet — Wat het looneelstukje betreft Betrouwen en Liefde is niet zonder eenigenaenleg geschreven en is zoowel ouder letter- dan oud r tooueelknndig oogpunt beschouwd met zekere aeutrekkelykheid begaei't — Inderdaed eenen zoon soldaet — komen billetteeren by zynen vader die hy niet kent en van wier hy niet gekend is — er het voorwerp zyner liefde ontmoeteu die als aengenomen kind by zyn vader woont — zyu vader herkennen — met het voor¬ werp zyner liefde huwen — en dit alles door onvoorziene gevallen te weeg brengen ter uitzondering van het medaillon die retds te groote rollen in de tooneeien gespeeld heeft is wel iets dat de aendacht moet gaende maken en dit alles zoude dan nog de gevolgen zyu van de glorieuse van 1 830 1 — Dui¬ vels waer gaeu de wonderen zich dan niet vestigen — Een ding moeten wy nogtaiis opmerken dat is de persoonen in het stuk dragen alle kliiikeud-ronkende fransche namen Voor een oorsproukelyk vlaemseh stuk komt dit vreemd voor en zou ten allen gevalle niet mogen zyu Dit ter zyde gesteld is het stukje niet zonder bevalligheid — Betrouwen en Liefde is door de martschappy der Fonteinisten te Geut gekozen om deel te maken der aenstaende vertoouing voor den armen Wy keureu de beslissing der maetschappy volmondig goed [Gazette van Gent De hier geopende nationale inseliryving ten voordeele der Vlaenderen ontmoet eenen ongeiiieenen byvalonder de bevol¬ king Het volle bedrag der iuschryving beliep heden mor- gend tot 64,979 frs te weten Inzamelingen in de stad fr 64,000 De officieren der Marine » 200 De beambten van S Bernaerds ■ » 169 Santhoven bet eerste der dorpen » 550 De school van den lieer Sclireurs alhier » 60 Tótacl fr 64,979 Het nyverige en volkryke Gent is de eerste stad geweest om liet voorbeeld van Antwerpen te volgen Dacr is eene commissie tot stand gekomen welke het reglement dergene van Antwerpen beeft aengenomen en de eerste lyst van in— schryvingén beliep tot 24,000 Ir — De seheepvaert is op de Schelde heropend Heden wa¬ ren er reeds 24 schepen aengekomen De Schelde kruit ech¬ ter nog veel ys maer de zmdite wcêrsgesteldlieid zal hetzelve Jiacst doen verdwynen — De som van 1006 fr byeengezaraeld in bet sertnoon van pater Delcourt te Antwerpen is verdeeld geweest als volgt Caehteni 200 fr Lendeledc 100 Pitthem 100 Schuilïerscapelle 100 Denterghum 100 Ai'doije 100 Coolseamp 100 Thielt 206 Brussel 10 february Kamer der Volksvertegenwoordigers Zitting van den 8 february De kamer zet de beraedslaging voort van liet wetsonwerp betrekkelyk de wyzigingen aen den toltarief Schier al de schikkingen des outwerps worden gestemd De verbooging van 250 fr per 100 kil op den bewerkten eaout-chouc voorgesteld is op verzoek van den minister tot 150 fr verlecgd Even als in de eerste zitting heeft men bemerkt dat bet ministerie zorgvuldig alle verklaring vermydt nopens zyne grondregels inliet stuk van douane Den minister der buiten van betalingen Ziet hier lui- dens de Emancipation de liool'schikkiiigen van hetzelve Voortaen zullen de koophandolregtbanken de voorloopige schorschiiigen vergunnen naer den bilan van den schulde- naer te hebben onderworpen aen een nauwgezet onderzoek van bevoegde mannen en dacrenbovcn na gehoord te heb¬ ben den scliuldenaer en zyne scliuldeischers De definitieve schorsingen worden thans toegestaen by koninglyk besluit Voortaen zouden zy behooren tot bet res¬ sort der koninglyke boven die andcrmael de bemerkingen der sehulderschers zullen liooren Eindelyk alleen de koop- handelaercn de industrieelen daeronder begrypt men de groote ny verheidsgestichten zouden mogen nenspraek maken op dc schorsing maer dc hypotheek-schuldvorderingen zou¬ den bctgemeene lot ondergaen dit is dat de inzameling er van zoude uitgesteld zyn door de daedzack jer vergunning van de schorsingen — De middensektic gelast met liet onderzoek van het wetsontwerp wyzigende bet tegenwoordig regiem der Ber¬ gen van Bermhartigheid heeftdynsdag nog eene byeenkomst & eliouden en Mr De Decker tot verslaggever benoemd BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelylcvan den 9 february Hehricus Maerteu brouwers-knecht met Ilermmia De Fever dienstmeid Overledenen van den 8 tot den 10 february 8 Desn é Poupaert zonder beroep oud 22 jaren geboren eu wooneude te lirugge ongehuwd zoon van Josephus by Josepha De Buck overleden in de Bouveriestraet C 5 n" 55 Sophia Mortier oud 5 maenden overleden in de Mortier- straet D 7 n° 67 Joannes Van de Moortel oud 5 jaren overleden in de Werkhuisstraet G 14 n° 100 Alexis Hillewaert werkmau oud 65 jaren geboren ea woonende té Rumbeke echtgenoot van Adelaide Bou- kcuooghe overleden in de Werkhuisstraet C 14 11° 100 Paulina Isselé kantwerkster oud 16 jaren geboren en wooneude te Brugge Raeinstraet ongehuwd dochter van Jacobus by Anna Lescrauwaet overleden in de Raem- straet D 7 n° 86 Joanna Plets kantwerkster oud 80 jaren geboren eu wooneude te Brugge weduwe van Joanna Banckaert overleden in de Baillicstraet E 11 n° 14 Felix Van Daele houtzager oud 65 jaren geboren eu wooneude te Brugge Schaerestraet n° 9 echtgenoot van Joanna De Smidt overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 9 Hermanns De Bruyne werkman oud 55 jaren geboren te Sleene woonende te Ichteghem echtgenoot van Caro¬ lina Bruneel overl in de Werkhuisstr C 14 n° 100 Napoleon Bastejoeu werkman oud 40 jaren geboren te Zedelghem woonende te Thourout ongehuwd zoon zan Petrus by Theresia Van Damme overleden in de Stut Nicolaesstraet C 1 n° 72 Gaspard Carlier werkman oud 45 jaren geboren eu woonende te Brugge Fouteinestraet n° 71 echtgenoot van Joanna Van den Berghe overleden in de Mariaslr C 9 n° 8 Petrus De Bever werkman oud 28 jaren geboren en woonende te Ichteghem ongehuwd zoon van Josephus by Cecilia Casteleyn overleden iu de Hooistr B 8 n°47 Amandus Sap werkman oud 50 jaren geboren en woo¬ nende te Wyngheue ongehuwd zoon van over¬ leden in de Hooistraet B 8 n™ 47 Augustus De Jode oud 9 maerideii en half overleden in de St Clarastract E 18 n" 47 Carolus Van de Walle soldaet by de 8 Je kompagnie 2 d ° hataillon van het 7' e regiment infanterie in garnizoen te Brugge oud 21 jaren geboren en woonende te Somer- ghem Oost-Vlaerideren ongehuwd zoon van Petrus en van Joanna Boulé overleden iu de St Joorisstraet E 7 n» 28 Julianus Six oud 20 maenden overleden in de Werk¬ huisstraet C 15 n- 25 Franeisca Pleysier werkvrouw oud 28 jaren geboren eu woonende te Aertrycke ongehuwd dochter van Joannes by Veronica de moeders naem onbekend overleden in de Gevangstraet B 8 n° 47 Maria Da\er oud 1 1 dagen overleden in de Bidderstraet E 14 n° 81 10 Geboorten BEKENDMAKINGEN Pansement parfait des VÉSICATOIRES TAFFETAS LE PER Dili EL Serrebras Compresses — A Paris Faubourg Montmartre 78 ici dans les pharmacies 8430 Te I s achten Een IIUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende iu de Geldmuut-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notalis J CLAE1UI0UDT in de Hoog-stract le Brugge éLsm
Gazette van Brugge 11/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item