Back to top

Gazette van Brugge 11/2/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
A- ik heb nacr Vvet exertitie veld geweest alwaer ik eene schel hes geeeten heb met een glas faro V Den 2 september is eene moord gebeurd by joufv Evenepoel was liet dien dag dat gy naer liet veld gegaen was — A Ik weet het niet meer V Zytgyop den tel ven avond met Rosseel niet geweest in ver- Scbillige herbergen — A Neen V Hoe hebt gy den dag van den 2 september overgebragt — A Ik heb een groot deel van den dag t' buis gebleven V Wannéér zyt gy uitg^gaen — • A Ik weet het niet meer V Hebt gy dezen dag BoSseel niet gezien — A Neen V I» welke herberg zyt gy gegaen — A Ik geloof by 'Smet Hoé laet was het wanneer gy de herberg veila'en hebt — A lk weet hét ni« t meer V Waer zyt gy daerna gegaen — In het fimuwers-hnis V Hoe laet zyt gy van daer gekomen — A Om ell uren V 'Waer zit gy daerna gegaen — Ik ben oui middernacht naer huis gegaen V Wie heeft er open gedaen — A Van Den ïlove zelve V De vrouw Smet «egt dat gy in hare herberg niet geweekt zyt — A tk hel> er nochtans geweest V Van Ho\c heeft verklaert dat hy niet opengedaen heeft en dat hy u zelfs dien nacht niet gezien heeft — A Ik hen nochtans om die ure 't huis gekomen De zitting wordt om een uer opgeheven om later hehiomen te worden Het gehoor wordt om een uer en h«tU hernomen en de ondervraging van Vandenplas voortgezet die lochent den marbermaker Lucas op I moet te hebben van naer de herberg den Kanonnier gegaen te zyti van met Bosseel op de plaétsGery geweest te hebben by lo¬ chent van een dry gulden stuk aen de vrouw Van Den Move en eenige andere aen bar ba ra Amour gegeven te hebben hy loochent ten liuize van de vrouw BruininCkx goud gesmolten te hebben Den voorzitter doet bemerken dat Vandenplas gedurig ui tegensfry- digheid is met de aenhalingen der getuigen V 'Zyt gy -den 2 october met Rosseel en de dochter Bergmans naer brugge niet geweest — A Ja V Jy hebt den nacht te Gend dt)prgébrngt — A 'Ja V Hetiseenea zaterdag dat gy niet dry in versciiillige herbergen te Brugge geweest zyt — A Ja V Moest Rosseel u geen öo franks — A Ja V Waer voor Ross- cl moest hy u 5n franks — Voor geleend geld en voor broed die ik hem geleverd had Den voorzitter greft lrzinj' van den brii-fdie Roesrol hem gezon¬ den heeft Vandenplas verkla' rt dat hv gernen brief ontvangen hrelt Den beschuldigden herkent dat Iry met een kurassier en eene dorh Ier van omtrent Brugge naer Landegheni geweest is van daer terug gekomen zyndc te Brugge loochent lrv dat Rosseel hem het verhael zou gr daen hébben vau zyue reis naer Sluis hy lochent van de dochter lie Meester 490 franks beloofd te hebhen Ily herkent den ■hamer nirt-dnor hem gebruikt om lc moord te bedrvveu noch den dolk noch de celuier hy herkent de hroek die men hem aen toont maer niet «Ie schoenen De zitting wordteen dry uren opgeheven Gehoor vun den 9 Deftienigte nieuw sgierigen is nog grooteralsdags te voren twee ' uren voor de zitting zj n al de pluelsen reeds genomen Om tien urén 'liet gebeér brgintmet «Ie ondervraging' van Rosseel Oen president Wanneer heht gv kennis van Vandenplas ge¬ markt — A II i't vei leden jaer in liet gevang V Zyl gv iriet tot dry inaenden gevafig veroordeeld geweest — A J a V Heht gy te voor en Vandenplas niet gekend — A Neen V Omtrent «Ie 'marnd annnsiy hehl gv Silvestre met Vandenplas niet tegrngek omen — A Ja niet renen anderen persoon Vanden¬ plas heelt zich beklaagd van Ongelukkig te tyn Ik heb hem myn pnsseport voor Holland • getoond en hy heeft mv gevraegd als er veel te stelen was het is hetgeen men hedendacgs best kon doen voegde hy er by by heeftmydaBrnaopgé'wekt om met hem naer Alsemberg te gren om er eene diclle te -"plegen ik heb geantwoord dat ik wel vilde wv zyn er te samen gegaenom cr eenen genaemden Swallens te vinden die ons ren huis morst aen vev'zeu alwaer er veel geld was Vandenplas had mv ook te Bfussél liét huis van de weduwe ïarte aeinrr-wezen maer ik antwoordde «Int liet 'te gevaerlyk was Ik hen nu t'Vandenplas naer Brussel terug gekomen zonder gestolen te heb¬ ben en sedert heb ik dezen meiiigmael gezien Ik ging hem vinden luier het kwartier Louise alwaer hv woonde hy zegde my dat hy van Van le«i Hove geld moes hebben 'Ik "weet niet of ik den 8 of 3 nugu.-ty hy Vandenplas gegaen hen Ik ging 'er «likwyls.lk heli in bet hi-zil van Vandenplas een riete kneutje gezien W y zyn zeer ilik- wilste samen naer den slotmaker Van Der Beecke gegaen Men beeft er gesproken van te stelen I)e eerste mael «lat.ik er kwam was op eenen zondag morgcnd Van Der B e< ke m Vandenplas hadden be¬ sloten gemaskerd in een huis met vals- he sleutels te 'dringen Van Der Beecke zei dat wanneer hy in heihuis van de weduwe 'fat te werkte er veel geld weggestoken was zonder dat deze het v ist Wy zyn er met dry gegaen ni ter vv y hebhen ons gedacht niet konnen ten uitvoer brengen oni dat den knecht gesproken en Van Der Beec¬ ke gezien had Vandenplas was voorzien van tenen yzen-n hack die moest dienen om een buffet te openen Kenen die tnsschen de over- 'tuigings stukken ligt wordt aen Rosseel getoond eu hy herkent den zelvi-nals di zen van welken zy zich bediend hadden mei Vanden¬ plas Hy herkent ook het dolkmis IVy hebhen a'sdan besloten zon¬ der Van Der Beecke de diefle hy Even pm 1 le doen omdat hy te dom was [Beweging.] li ben den 2 se'pti mbernaer het kwartier Louise met Vandenplas gega»n en ik heb er den hamer genomen Dezen hamer wordt aen den beschuldigden getoond en hy verklaert dat hy aen dnen gelykt Den beschuldigden wvst alsdan den weg aen welken hy met Van¬ denplas gevogld heel't om naerËvenepuel's lmis te gaen Ik heb hem gevraegrl in hét huis te komen onder het een of ander voorwendsel Vandenplas wihle iu het verste niet om dat zeydc hy men hem aen zvne oog zou herkend hebben indien trie's vun kwam [indruk] Wy hebben eenen genaemden Lu-as aen de Sleghuisstraet ont¬ moet Wv zyn naer de Fabi iekpl.iets gegaen en v.m daer regt naer de St -Gt-ry plaats Ik heb het huis vau Kmu pui-l geloond V.u den- plas wilde het huis niet binnentreden Wy zyn alsdan weg gegaen en hebben verschcide herbergen bezocht den beschuldig en vvyst deze aen Alsdan zyn wy naer de St.-Gervplaets wedergekeerd tik beri den eersten binnen gegaen IJe meid is komen de deur ope¬ nen lk ItCb gevraegd om M"" 5 Evenepoel te spreken en zy heelt my geantwoord Uat ik wel moest weten «lat zy dooit was Alsdan heb ik Jw Evcnepoel gevraegd en v crnememle «lat zy alleen was heb ik ge¬ vraagd haer te spreken Ue meid heeft niy in eene kamer gelei-I ter- wylde Jw boven was Den voorzitter verzoekt de lieeren jurésden weg te volgen op liet plan w elk htm gegeven is Rosseel voortgaende zegt De meid heelt mv alsdan hy Jw Evenc- poel gehragt Ik had gezegd dat i k kwam ' mvne rekening betalen Ik zegde aen Jw Evenepoel dal zy het niet moest kwulyk nemen dat ik zoo lang gewacht had en zy antwoordde dat ik wal zag dat zy v» el gehandeld had wylzy nog geetie onkosten aungedaen had Zy overzag niyne rekening in een geschreven hoek Men too«it den boek aen den beschuldigden die denkt denzelven te herkennen Ven prcuner generoel De heeren jurés zullen bemerken daler op de rekening van Rosseel plekken bloed zyn Dczc-n boek is aen de jut és voorgelegd Rosseel verhaelt vervolgens dat liyomzynen medepligtigen af te wachten de rekening betwiste w elke joufvrouw Evenepoel hern uit¬ legde Daerna heeft hy hooren klinken hy heeft hooren slaen en eenige zuchten gehoord dan is hy beneden gekomen en heeft Van¬ denplas er gevonden Verders wordt Rosseel ondervraagd op aide overige omstandig¬ heden die reeds gekend zyn en welke hy zelve verhaeld heeft noj ens zvne reis naer Sluis het verkoopen der voorwerpen -nz Na dat Kosseèi op alles geantw oordt had sluerd den voorzitter an- dermael het w oord tot Vandenplas en z«:gt hem dat hy hoort dat Rosseel volherdtin zyne bekentenissen en verklaringen waer 111 by Vandenplas klacrbly kelyk als denniedepligtigen w ordt aengc wezen Vandenplas antwoordt met onverschilligheid « Dat hy dit alles gehoord heeft maer dat er niets van waer is » Den voorzitter zet alsdan «Ie ondervragingen voort omtrent het verbergen en verkoopen der juweelen waer na hy het woord stuert tot Rosseel Den Voorzitter Rosseel gy volherd in de verklaringen die gy voor het hof gedaen heht Rosseel Ja inynheeiden voorzitter Ven Voorzitter.Gy hoort nochtans datVandenplas alles loochent Rosseel Het ismyne schuld niet mvnheer den voorzitter Ven Voorzitter Uit de briefwisseling «lie gy met Vandenplas gehouden hebt volgt er dat gy innerlyk vei boliden waert en gy no ml hem zelfs lieven vriend Rosseel Hy was inderdaad myn vriend Vraeg Heeft deze vriendschap niet voortgednerd tot het oogenblik zyner aenhouding — Antwoordt Ja en zells duertzy nog Ik hen nog zyn vyand niet Praeg Heht gy hem enkelyk als uwen medepligtigen aengewe- zen om aen ti geweten te gehoorzamen — Antwoord Ja men heeft my gevraegd de waerheid te zeggen ik heb het gt-daen om dat ik niet wil liegen noch voor Vandenplas noch voor niemand Den Voorzitter Gy hebt begrepen dat luet slechts de waerheid ten halve te verklaren gv uwe vergiffenis niet kunt bekomen wan¬ neer gy eens voor God rekenschap zult geven over uwe daden terwyl met ons de volle waerheid te zeggen en «et een waer berouw over uwe dailen te beproeven gy vergeving kunt bekomen Den beëedigiieii vertaler herhaelt bier een deel «Ier woorden van den voorzitter iri 'l vlai mscb maer de uendoeuing vei stelpt hem dadelyk Rosseel Het is maer daervoor dat ik de waerheid gezegd lu b Den Voorzitter éyl gy opregtelyk bereid om v ooi God le ver- schynen Jiosseel Ja mvnheer den voorzitter Ven Voorzitter Zeer opregtelyk — Antwoord Ja Vroeg En is het enkelyk uit liet waer berouw dat gy ü evoeIt dat gy bereid zyt aen de inenschelyke geregtigheiil al de daden al de omstandigheden te doen kennen die zich aen uwe misdaed hechten Gy draegt Vandenplas over niet uit haet maer ceniglyk om le be¬ antwoorden aen den roep van uw geweten Rosseel in 'tfrausch Al wat ik gezegd heb is de zuivere waer¬ heid Ven Voorzitter Vandenplas wat hebt gy te zeggen Vandenplas Hetgeen hy zegt is valsch Rosseel is by my gekomen omruy -lentezetten «Ie moord te begaeu Ik heb hem gezegd dat by daervoor by my niet moest komen Rosseel zegde my dan Eli wel willgy my vermoorden doet bet Jk heb gezegd doet met niy wat gy wilt hv was met eenen persoon die in de Vlasstrae» woont en die zich onder de getuigen bevindt maer wiens naem ik niet weet Vroeg Vandenplas gy zegt dat Rosseel uw vriend niet is maer nochtans hy schrvft u in eene bewoording die wel de vriendschap bew yst — Antwoord Hy kan scliry ven wat by w ilt Viaeg Maer gy bezocht lieni steeds gy herbergde by hem — Antwooid Ik herbergde by hein om dat er myne dienstmeid sliep Vraeg Vandenplas het isstellig dat de schrikkelyke misdaed op de St Goorickxplaets gepleegd door twee persoonen bt-gaen is — Antwoord Het is mogelyk maerikwas van het getal niet Vraeg Rosseel begry pt wat straffe hem verwacht hy geeft zich aen zvn lot over hy wil zoo zuiver inogelyk voor God verschyiien en 'tis in dit voornemen dat by u alszynen medepligtigen oenwyst Nu indien by u aeuw yst en dat gy d-- misdaed met hem niet begaeu hebt dan verwacht hy de gratie niet die hy van God betracht — Antwoord Hy moet weten wat hy doet Beweging Vraeg Vandenplas gevoelt gy ook de noorlzakclykheid niet be¬ kentenissen te doen — Ik was uiet hem niet ik kan niets zeggen Vraeg Begrvpt gy niet dat gy eene groote rekenschap aen God zult te geven hebhen — Antwoord Ik beb geenerekeaschcp tedoen De zitting word rond middag opgeheven De zitting wordt kwart na twaelf uren hernomen Verhoor der getuigetu De getuige l 3 i eter Vlas verklaert ilatliy den 3 september rond kwart na zes ui en hy mejufirouw Evenepoel gewcestis en dat hy rond # uren en halt het huis verlaten beeft CatharinaGeerts zegt dut zy len zeven uren en half eenen pot boter by mejutvrouw Evenepoel gehragt heeft en dat de keukenmeid haer üedeur geopend heelt Fruncies Geruid heeft eenen brief by mejufvrouw Evenepoel ge¬ hragt rond 8 ui en 's avonds hy heelt tweemael gebeld maer niemand heeft open gedaen IJ anl.nei t lioefsmit zegt dat hy den 2 september rond negenuren vier mael op de iiiuer hy de lauteeren geklopt heeft maer Uat nie¬ mand hem geopend heelt Clturles Leconte en D««4«er/ hebben op dien avond licht op de eerste verdieping gezieu j ook hebben zy de gordynen zien toetrek¬ ken i li osseel De gordynen waren toe Leconte «oegt er by dat liy hooiden aen het venster heeft gezien Rosseel Vandenplas had mv gezegd De polieie is voor de dmr — Ik lu b aen het venster gaeu zien en heb geautwoord a Alles is stil » Celine Glnin verklaert dat zy rond acht uer 'savonds dry manske¬ rels op S' ooi ixplai tS gezien heeft maerzy heeft dezelve niet huil— lieu onderscheiden omdat liet donker was en dat rond negen uer zy eenen man gezien beeft die het hoofd uil de d' ur van mejulvrouw Evenepoel stak dat dezeu mail echter spoedig iu het huis getreden is eu de deur heelt gesloten Rosseel Dit is niet waer wy hebben de «leur niet gesloten wy hebben het huis verlaten zonder de deur te sluiten Augustc Slackens commissaris van polieie zegt dat den 2 septem¬ ber rond tien uren 's avonds hy door eenen agent van polieie ver¬ wittigd is geworden dat er eene misdaed op Ht -Goorickx plaets gepleegd was «uit hy zich ter plaetse begeven heeft dat eenebloed- slreep naer de wasclikeuken leidde alwaer de iykeo der twee dienst¬ meiden gesleept waren dat het lyk van mejufvrouw Evenepoel zich in de eetkamer bevond later op de gordynen bloedvlekken bestonden dat een mahoniehouten meubel opengebroken was Dat op de bovenste verdiepingen ook meubels opengebroken waren dat by ge ene wapens gevonden heeft Cornelus Marcus koetsier van den heer Evenepoel zegt dat hy rond tien uren des avonds is t'huis gekomen dat na geklonken te hebhen hy de achterdeur opengestoten heelt dat hy de keuken¬ deur open gevonden heeft dat eene lamp up tafel brandde dat by dacht dat mejutvrouw Evenepoel met de keukenmeid inde kelder was «ial hy toen een licht heeftaengesteken om hout in den wasch- li enken te gaen kappen dal de iteur geopend hebbende hy de bee- ueiivandc dienstmeid die vermoord was gezien heeft j dat vertol- geus hy om hulp is gaeu roepen Hierop gaet den voorzitter tot liet verhoorder geneesheeren Joly en de Rauhaix M Hendrik Evenepoel broeder van het slagtoffer schynt smertely k getroffen te zyn Hy verklaeit «lathy den 2 september kwart nn tien uren te huis gekomen is Dat zyn kro cht hem kermis gegeven heelt van de moord diein zvn huisgepleegd was Hy gecftiuliehtingen •over de sommen geltls diein het huis geroofd werden De getuige herkent lepels en verscheidene juweelen die men hem voorhoudt Jw Carolina Evenepoel wed K.eymolen,rentenierst«r te Brussel zuster van het slagtoffer der moord van den 2 september herkentde juweelen Retrus vun Beerseel hoofd-conimissaris van polieie te Brussel De getuige verklaert den 15 september hy den prokureur des konings geroepen geweest te zyn die hem zeide eenen brief ontvangen te hebben uit lietgevang waerin men sprak van iets dat op den cour der Kleine Karmelieten zoude verhaeld zyn geworden Den proeurnir des konings wasziek Den commissaris heelt zich naer «Ie Kleine Karmelieten begeven alwaer den schryvor vau den brief hem «er- klaerde dat den genaemden Sylveslre hem gezegd bad dat indien hy spreken w ilde de daders der moord eer verloop van 14 dagen aeuge- houderi zouden zyn Ily heeft Sylvestre hy hem doen komen «lie verklaerd heeft aen llanquet gezegd te hebben dat de daders zouden aangehouden zyn geworden- maer hv lochende gezegd te hebben dut dedaders hem gevraegd hadden met ben te gaen Jiosseel lnderdaed liet is Sylvestre die de eerste inlichtingen beeft gegeven De getuige — Sylvestre heeft hem verhaeld den 22 augusly Vandenplas in het gehoor van de correctionnele reglbank nol moet te Hebben dat Vaiidetipliïs hem zyrien nood geklaegd had ten ge¬ volge zyner gevang7itting dat hy Sylvestre by liet uitgaen een glas bier voor Vandenplas betacld heeft in eene herberg op den lioek der Stroo-sti ael datzy vervo'gens in de stad zyn gaen wandelen en dat in eene strnet bv de Groote Markt eenen persoon Vaiuieep'as ter zvde geroepen lit eft aen wie liy gezegd heeft « liet is erm' goede zaekï ir¬ is eenen wagen geld in huis maer het gaet er voor het leven » Vervolgens dat Vaiidertplasen dien persoon clkandercn n ndezvons gesteld hebben om 1 ureen half in den Vos of by Vunde plas dut hy den afscheid den onbekenden aen Vandenplas gezegd had dat hv iu den Vos werkte Hunne wandeling voorzettende Hvlvestre is niet Vandenplas naer de Hellepoort gegaen Onder weg zegde hem Vanden¬ plas dat den onbekenden eenen duitscheu werkman was die tot dry maenden gevang veroordeeld was geweest Den getuige verbaeld verder boeten gevolgevan opzoekingen door hem gedaen men ontdekte dut den duitscheu werkman niemand an¬ ders was dan Rosseel By eene tweede oiiderhooring herinnerde zich isylvestre dat den onbekenden Vandenplas een nieuw afgeleverd pas¬ port had geloond en dat Vartilenplas beur gezegd had dat de vrouw van den onbekenden eene Hollandsche was De registers der paspor- tén onderzoekende eu den dossier der ontslagene veroordeelden den heer Van Beersel heelt ontdekt dat den onbekenden geenen anderen persoon dan Rosseel was wi- ns signalement volkomen met de opga¬ ve door Sylvester gedaen overeenkwam Hy beeft eenen polieie agent ter opzoeking van Vandenplas gezon¬ den die van Ixelles naer St -Joos-ten-Noode en van St Joos-ten- Noode naer de Vy fsterren-slraet verhuisd was alwaer hv een huis van ontucht ga en houden was Datgeval trof hem ten boogsten ingezien den elleiidigen staet waerin Vuiiocnplas zich in de muend augusly had bevonden Den 1 6 november wierd Vandenplas over den middag aangehouden op dezelfde uer dat Rosseel te Brugge aangehouden wierd Deri inventaris van liet buis door Vandenplas"wierd gemaakt dat geheel gemcubeleerd was tcruiizondering van een ot twee ka¬ mers die nog geheel ledig waren Men heefi by Vandenplas 48 li- in eene beurze gevonden in stukken van 5 francs en iu eene koffer 5 stukken van 10 guldens Vandenplas herkent «le in beslag genomen beurse De getuige verklaert verder «lat hy by Vandenplas komende hem zoodanig verslagen beeft gevonden dat hy tien minuten zonder spraek ge¬ bleven is Vandenplas Ik wasziek ik ging noenmalen Zy hebben tot zyne minnares gezegd gy moet met ons mêe Ik heb haer gezegd « gaet met hen » Zy s gegaen en wanneer zy vertrokken was de huiszoeking is begonnen ik beb hun gevraegd waerom zy zulks le¬ den Z,y h-bben my niet geantwoord Voor wat roy betreft ik beb geantwoord wanneer ik oiidervraegd wierd V Hoe heb gy uwe meubelen gekocht — A Met het geld der erfenis myuer moeder V Den lieer onderriebtingsregter heeft met u eene berekening g - daen waeruit gebleken is dat gy veel meer geld verteerd hebt dan hetgeen er van uwe erfeuissc toekwam — A En het geld dat ik vau mynen broeder in handen bad en dat myner kalanten V Men heeft a'le uwe aenhalingen aengenonien men beeft alles in rekening gebragt en nog is er gebleken dat gy veel meer geld hebt verteerd dan gy ontvangen had — A Hel is wel Ven Voorzitter Wanneer gy voorleden jaer uit het gevang ge¬ komen zyt gy lielit eene k lagt tegen den jager Collignon ingediend door wie gy beweerde 81)0 francs gestolen te zyn in stukken van 6 Ir 2 i'r en 1 fr Fandeiipias Ik heb nooit die aenklaging gedaen Ven procureur-generael Ik zal ze u morgen voor oogen leggen Vandenplas Het is wel De getuige verklaerd nog dat bet by is die «len brief in beslag ge¬ nomen heeft uil Brussel door Rosseel riaer Vandenplas gezonden Jacob Sylvestre «laglooeer le Ualle Den voorzitter My nliceren jurés ik moet u doen opmerken «lat liet op inlichtingen van Sylvestie isdat de vervolgingen begonnen zyn Ik geloof bet voorileelig aen de heeren jurés te doen opmerken dat de getuige grenen aenklager is volgens de ternien der wet maer dat wynochtlins de verklaring zullen doen die de wet voorschry tt de getugenisvan «len aenklager te moeten vooralgaen Syl estre ontluiktden eed Hy begint met Ie verklaren dat hv Vandenplas kent waerna hy verhaeld het geen hy aen den commissaris van Beerseel verklaerd heeft Vandenplas ondervraagd zegt de geluige niet te- kennen V Gy liebt lieui nochtans op den géiiieeuen cour vau liet gevang g^xien — A Op d»n cour den eenen is alhier den anderen al dai r maer incn spreekt daerora den eenen den uiidertu noch men ként clkauderen niet V »y Ip'bt hein neoit gezien — A Nooit niet V Rosseel is het deze getuige die gy uiet Vandeupbis hebt nen spreke» — A Ja V Vandenplas uw locheninjjen zyn een aengenornen stelsel Alle de getuigen afloclienen is eene slechten middel van verdediging — A Ik kennc de getuige niet De getuifje W y waren makkers zooverre dat Vandenplas my zyn middagmael gegeven heeft — Dr getuige liegd Ik nam nooit het noenmaei uit tiet gevang ik deed bet uil stad brengen i)e getuige Juist zoo en gy gafmy liet ratioen desgevangs V Sylvestre wae/om wa*rt gy iu het gevang — Leus voor sla¬ gen Tweemael voor jagtmisdry ven V Vandenplas heelt u nooit voorgesteld eenen slag te wugen — A Nooit Eenen Jury AVanneer de getuige Vandenplas met Rosseel heeft zien spreken hoe was Vandenplas gekleed hy droeg eene jas ik heb hem nood anders gezien Theodore \annet um hovnier te Hal - Op zekeren dag is J Dc Sanoiier van Brussel uederkecrende ten zyne huize te lïalle hinnen- gekoatca alwaer hy eeue boodschap was guen doen dezen heeft ge-
Gazette van Brugge 11/2/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item