Back to top

Gazette van Brugge 11/2/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
\« 18 55 8,e Jacr jSp Vrydag 11 February 1848 f/ & I % GAZETTE VAN BR EGGE EN I)ER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staatkunde Koophandel en Letterkunde I OYAFHANGKELYKHEYD Verschynt den Macndng Woensdag en Vrjdag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-75 ct » Buyten Brugge vraclitvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vraclitvry toe te zenden De aenkondigingen 25 eenliinen den regel onder de vyf regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoebt deze dags voor de verschyning van het Blad te laten toekomen BRUGGE Algcinoen Overzigt Men leest in P Emancipation Indien wy wel onderrigt zyn zoo als wy inecnen bet te wezen zal den heer Vevdt na lange aarzelingen bepaeldelvk aen het ministerie" der financien blyven Zyne aftreding wierd zoo lang als stellig beschouwd dat het wenschelyk ware dat zvn nieuw besluit zoo spoedig mogolyk eenc oflieielc dacdzaek zoude worden Den Politique van zyne zyde meldt dat het kabinet na vruchtelooze poogingen om renen opvolger aen Air Veydt te bezorgen zoude overhaeld zyn om den aflredcnden minis- coneessien te doen welke hem zullen veroorloven aen het bewint te blyven Er zoude eenc leening gesloten worden doelt slechts van 15 miljoen in plaets van 60 Den spoorweg van Brussel naer Gent langs Aelst zoude gedekreteerd wor¬ den doelt slechts in grondregel De kamer der gedeputeerden van Frankryk beraedslaegt nog steeils over haer ontwerp van adres in antwood op de troonrede Deze bcraedslaging belooft niet spoedig te eindi¬ gen ilaer er op de laetstc zinsnede betrekkelyk de hervor- mingsbankrtlen vele sprekers zyn ingeschreven Erne vredebreuk tusschen Sardinië en Oostenryk seliynt onvermydelvk te wezen Van weêrskanten markt men groute krygsloebereidsels I)c Bremer Zeitung wil weten dat de sinds lang bangige onderhandelingen van Holland met bet Duilsch Tolverbond ter sluiting van een traktaet van koophandel en scheepvaert zoo verre gevorderd zyn dat de afkondiging van hetzelve als nakend mag beschouwd worden De Zwitsersche Landdag beraedslaegt over een ontwerp van kvvytschelding maer dat toch de inbeschuldigingstelling- stelling der leiders van het Sonderbund zou medebrengen Niels is tot nu toe beslist n — HOF VAN ASSISEN VAN BRABANT Zark Itosseel-Vaiidlenplas Gehoor van 8 fehruary Lang voor het openen van het gehoor zyn al de voorbe¬ houden plaetsen opgepropt Men bemerkt er verscheidene j uffors behoorende tot de familie van eenigc onzer magistraten De plaetsen der advokatcn getuigen en publiek zyn insgc- lyks vol De snelschryvers van de nieuwsbladeren van Brussel en de provinciën belrekken voorbehouden plaetsen digt by de bank der al vo ka ten Twee nieuwsbladeren van Parys den Courrier francais en l'Etotle zyn er vertegenwoordigd Achter het bureel van het hof bevinden zich graef Woyna gezant van Oostenryk en versehcidc magistraten van lirus- selsehc geregtboven digt by de plaetsen van den jury schier tegenover de bank Ier beschuldigden zit ccnen onzer uit- niuntendste schilders die zoo men zegt bet portret der be¬ schuldigden zal maken Rosseel en Vandcnplas worden ten negen uren in bet ccl- rytin'g in twee afzonderlykc cellen aengebragt Rosseel is onlangs ziek geweest Vandcnplas wandelde heen en weer in zvne cd soms kwam ecnen seliicr scliimpcngrinilaeh zich op zyne lippen vertonnen Om 1[2 uren word ca de beschuldigden binnengebragt zy zyn tamclvk net gekleed doeli dragen lange klocffen volgens liet reglement der gevangenis Rosseel is den voorsten hy zet zich op de tweede bank Ily draegt eenen bruinen jas ecne donker gryze broek en ceue zwarte laken ondervest waeronder men oenen rooden baeijen Ivfrok bemerkt Rosseel rigt eenen vasten doch niet onbeschoftcn blik op dejurés liet merkweerdigste datzynen persoon oplevert is zyne kleine en vonkelende zwarte oogen beschaduwd door zware uitspringende cn gebogene wenk¬ brauwen Zyn voorhoofd is leeg zyn neus klein en fvn zyne lippen geprangd de bovenlip is dun de onderste dik¬ ker en vooruitspringend De boeken zyner kaken springen genoegzaem uit opdat zy eene kleine bolligheid in de wan¬ gen zouden vormen Zyn kleur is eenigzins levendig In den loop des gehoors heeft Rosseel verscheidene mael sterk ge¬ bloosd onder de blikken welke men op hem gevestigd hield Het acugezigt van Rosseel boezemt geenen afkeer in noch d tor leelyklteid noch door onregelmatigheid der trekken H tlgcnc eenieder treft iszync 'uitdrukking zyndc alsdegene Yin iemand die door een slecht gedacht vooringenomen en verstoord is Vandenplas treed den tweeden binnen De gendarmen doen Rosseel plaets nemen 't einden de voorste bank liet naest by liet bof en Vandenplas aen het ander einde Men bemerkt dat Rosseel het eerste gewricht van denwysvinger derregter band afgehouwen is Vandenplas draegt eenen zwarten jas eene zwarte zyden ondervest dewelke zyn hemd op de borst bloot laet de hiindslukkcn van liet hemd zyn netjes van onder de mouwen van den jas getrokken en omgeplooid Eenen zwarten hals¬ doek cn eene blauwe broek maken zyne optooijing volledig Het gelaet van Vandcnplas blocker dan belgcnc van zy- nen niedeplig'tigen verraed iets onbeschoft doch gcene de minste ontroering Zyn hair is minder bruin en minder dik zyne blonde wenkbrouwen zyn minder zwaer en min¬ der rond zy belommeren eene bruine oog iets grooter dan die van Rosseel doch minder in beweging men weet dat hy ecnoogig is Vandenplas heeft eenc tameiyke grootcn neus zyn voorhoofd is grooter en meer gebogen in het mid¬ den dan RossecTs Hy blyft zonder ontroering beschouwd zyncn mcdepligtigen niet en volgt met vernuftige blikken ja met belangstelling de werkingen welke de procedeur voor- af'gacn even als of hy zich daer als ecnen enkelen nieuws¬ gierigen bevond In een woord Rosseel komt veel meer ongerust voor dan Vandenplas Rosseel heeft eene lengte van i meter 71 centi¬ meters en Vandenplas 1 meter 64 centimeters Eene tafel voor liet bureel van liet hof is overdekt met overtuigingsstukken en onder andere met de juweelen in be¬ slag genomen ten huize van Rosseel te Brugge liet dolkmes en den hamer lot de moorden gebezigd linnen zakken schoeisels en andere voorwerpen tot vergelykingsstukken dienstig geldsommen in stukken van vyf franken en tien guldens enz bebloede kleederen vloerstceneri eene gryze laken broek met blauw gedaemd ccnen paletot in witte stoffe gedaemd in donker kleur ecne laken broek met blauwe stre¬ pen en eene muts met bloedvlekken eenen halsdoek in zwarten merinos met gele bloemen eene fluweelen muts eenen ouden zyden hoed eenen register ecne opengebro¬ ken doos van wylcn juffer Evenepoel ecnen ring met vyf sleutels eene gouden spelde een pak met mahonyhout af¬ gevallen van de opengebroken secretaire van Mr Evenepocl ecne gouden spelde op ecnen stoel gevonden in het huis Eve¬ nepocl eene reikoordc nevens liet lyk der vermoorde juffer gevonden een stuk naer tabak riekend papier waerop I eenige teekens te zien zyn een eindeken van eene gouden keten eenen grooten cn ecnen kleinen timmermans-beitel Om 10 uren treedt bet hof in zitting liet zelve bestaet uit de raedsheer Van Camp voorzitter Lauwens Lyon De- levingne cn Ranwet assessors Den prokurcur-gencrael De Bavay bekleedt den zete Ivan I het openbaer ministerie Mr Verhaegen zoon van Air F Vcrbacgen junior ad- I vokaet by bet hof van cassatie en Air Gilbert beiden van I ambtswege benoemd zitten op den bank der verdediging Den griflier leest liet arrest der kamer van besehuldiging de dato 12 january waerby Rosseel en Vandenplas verzon- | den zyn voor het bof van assisen en tevens verklarende dat er gcene redens tot vervolging bestacn tegen 1° Jan Rosseel oud 50 jaren facteur in hout geboortig van Ruddcrvoorde en woonachtig te St Andries by Brugge 2" Alaria Cruzio huisvouw van Frans Rosseel oud 32 ja¬ ren herbergierster geboortig van Berg-op-Zoom laelst woonachtig te Brugge 5" Antonia Berckinaiis oud 21 jaren dienstmeid van Frans Rosseel geboortig van Halle laetst woonachtig te Brugge 4° Barbara Amour oud 21 jaren geboortig van Leuven publieke dochter woonachtig te Brussel Den greffier geeft ook lezing van den bcscliuldigingsakt welken wy in zvn geheel afgekondigd hebben in onze num- meros van woensdag 19 envrydag 21 january laetslleden Na de voorlezing van dit stuk in de fransche tacl vraegt den voorzitter of de betigten hetzelve verstaen hebben Rosseel antwoordt ja Vandenplas neen Er wordt dan lezing gegeven van eene vlaemschc vertaling Rosseel schynt intusschen eenige tranen te storten en aen eene zenuwachtig beving ten prooi te wezen — Vandenplas luistert niet zeer aendachtig naer de tweede voorlezing en lmudt het Werk in de oogen van de snelschryvers die zich nevens de verdedigers bevinden I)en voorzitter verhaelt in bet vlacmsch aen Rosseel en Vandcnplas welke beschuldiging op hun drukt Men gaet over tot de oproeping der getuigen die men in de wachtzacl doet gaen naer mate zy voorkomen Zy zyn 125 in getal By de oproeping van Barbara Amour gewezen minnares Van Vandenplas cn 69 e getuige doet zich een gewoel op in de zacl De beschuldigden vallen aen bet lagchen by hare op¬ komst cn wisselen eenen blik uit Barbara Amour is van middenmatigc gestalte cn roodverwig zy houdt de oogen neêrgeslagen en schynt tamely k verlegen te zyn Zy draegt eenen zwarten mantel met wyde mauwen cn eenen groe¬ nen hoed De meid van Rosseel Antonia Rerkmans is de 101 e ge¬ tuige ook by hare verschyning doet zich eene beweging van nieuwsgierigheid op Rosseel verheft bet hoofd cn grimlacht Ondervraging van Vandenplas Hen Voorzitter Vandenplas sta regt V H l> ay na de lood van uwe moeder eene som van 2500 fr van uwen broeder ontvangen — A Ik kan het niet wel zeggeu V- Heeft hy U niet eens 80 slukken van 10 guldens en oen ander- mael 200 fr gegeven en later 213 fr — A Ja maer ik kan het niet juist zeggen V Was het niet omtrent de maend oetoher 1846 — A Het is voorleden jr re geweest maer ik kan liet niet juist zeggen want ik heb tiet niet opgeschreven- V AVas liet in fehruary 1847 — A Omtrent dien tvd V liet is omtrent dien iyd dat gv u als hakker te Melles geplaest hebt — A Ja V iy hebt uwe koopwaren dan comptant gekocht — A Ja ik heb voor lou fr kruidenierswaren in d'Hoogstraet by Jacmotte gekocht V Hebt gy in verscheide betalingen aen Jacmotte 338 fr 88 c betuelt — A Ja comptant Verders wordt de ondervraging voortgezet nopens de geldsommen diehy zou betarld hebben en eenen wissel welken geprotesteerd is ge w eest Vandenplas antwoordt op al deze vragen op eene zeer onverstaan¬ bare wyze en men hegrypt dat hy de sommen welke hy niet kan loochenen bekent betaett te hebben maer dat hy deze loochent wel¬ ke tivyfelachtig zyn Oudervraegd zynde nopens het geld dat hy by hem had wanneer hy in het gevang was als beschuldigd van zyn huis in brand gesto¬ ken te hebben herkent 32 gondstukjens van 1(1 guldens welke hy in zvne vestgenaeid had uit vrees van ze gestolen te worden Hier op vraegt den voorzitter Gy zegt dat gy geld had en gy hebt eenen wissel luien protesteeren — A Ja ik w ilde myn geld bewaren om da l ik kredi' t had V Noglhans gy hebt aen den heer Cock gezegd dat gy gedwongen was uwe meubels te verkoopeu — A Het is niet waer V By Uwe eerste daed gy hebt gezegd dat gy in UW bezit geen vyf stukken van vyllranks had en gy durft zeggen dat uwe ontvangsten tot 48 fr daegs heliepen — 11 rt is niet waer V Al het geld voortskomende van uwe verkoopingen heeft ge¬ diend wanneer gy in het gevang was om uw e schulden te betalen — A Ik weet het niet V Was Rosseel eenen van uwe kalanten — A Ja V Hebt gy hem in het gevang niet gezegd dat gy groote schulden had — A Neen ik f Hebtgy in het gevang niet aen eenen genaemden Goelandts vyf fr geleend — A Het is niet waer V Hebt gy niet gezegd dat gy uw een ongeluk ging doen — A Neen V tleht gvniet gezegd dat gy als eenen vogel uit de lucht gevallen was en dat gy niet wistvan wat hopt pylen maken — A AVanneer men uit het gevang komt men is gelyk oenen vogel uit de lucht ge¬ vallen V Was gv zoo arm niet dat de werklieden u dikwyls te eten gegc- ven hebben — A Het is valseli V AVanneer gy liet logist verlaten hebt van de vrouw Piané zyt gy nirl gaen wonen hy den m lsersknaep Van tlove — A Ja om dut ik geld van hem morst hebben V Hebt gy niet aen eenige persoonen gesproken van eenen slagta wagen om geld te krygen — A Neen ik V Sedert wanneer kent gy Rosseel — A Ik weet het niet V Op het I «etste van de maend augusty zyt gy niet met Rosseel te Alsemberg geweest — A Ja V AVas het niet om er eenen genaemden Swalens te vinden die er een huis moest toonen waer er eenen grooten slag te wagen was — A Ik kende Swalens niet Rosseel heeft er my niets van gezegd V Kent gy den genaemden Sylveslre nirl A Neen V Hebtgy aen Rosseel niet gezegd dat gy iets goeds wiste — > A Neen V Hebt gy aen Rosseel niet gezegd dat het op het leven ging en heelt hy u niet geantwoord dat hy zyn passeport had — A Neen ik heb nooil zyn passeport gezien V Is Rosseel u nooit komen vinden in uwe wooning — A Ik heb er nooit Rosseel gezien V Zyt gy met Rosseel en Van DrrBeeke niet overeen gekomen om gewapender hand eene dieflete beguen by do weduwe Tarte — A Neen nooit V Gy hebt aen den onderrichtings-rechter gezegd dat gy dingen wiste van Van Dt-r Beeke die gy maer voor den jury ging zeggen gy zyt nu voor den jury spreekt D mi beschuldigden spreekt niet V Is Rosseel by u niet gekomen den l september — A Neen V AVaer zyt gy inden avond van den 2 september geweest — •
Gazette van Brugge 11/2/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item