Back to top

Gazette van Brugge 9/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■rtigdc aen dat de regering weldra acn de kamer zou onder¬ werpen de kwestie betreffende de vermeerdering van onze slryd krachten — De hertogin van Kent is den 3 dezer scliielyk ziek ge¬ vallen — Vrydag avond iseenensoldaètdesregiments van de lyf- waclitcn van Colstrcam gedood geworden by middel eener pistoolscheut losgebrand door een meisje waervan hy den minnaer geweest was en hetwelk hy nu verlaten had Het is in het St Jamespark schier in het midden der wandelaers dat deze ongelukkige hare wraek volbragt Zy heeft eene on- derhooring ondergacn voor den magistraet van liowstrcet die liaer voor de aenstaende assisen verzonden heeft Dit meisje is geboortig van Brussel en heet Annette Mayer reeds had zy eenigen tyd als meid te Londen gediend Vernemen¬ de dat haren minnaer dood was zegde zy dat alles wat zy wenschte was van zoo spoedig mogclyk zyn lot mede te -doelen — In eenen storm op 13 dezer strandde eene troep van niet minderdan 180kleine walvisschen op het eiland Harolds- wick by schotland — Volgens eenen brief van den kapitein Easterby gezag¬ voerder van den schroefstoomboot Aram is dit voertuig in den nacht van den 23 door botsing tegen het paketschip Susquehanna by de zuidkust van Ierland nagenoeg 40 my- len beneden Tuskar geheel verloren gegacn Van het scheeps¬ volk 27 in getal vonden 6 de dood by dit ongeluk en allen waren zekerlyk in de golven omgekomen indien niet het schip waertegen de Aram stootte de overigen gered had — Den stoomboot Avon te Southampton met de bric- venmael uit West-Indien aengekomen heeft de tyding van een groot ongeluk medegebragt Deslad Chagres gelegen op landengte van Panama is by na geheel door eenen brand vernield De dagbladen van Juinaïka welke dit treurig onge¬ val mededeelen behelzen geenerlei bv zonderheid zy zeggen alleen dat de douanen en het entrepot inetal de koopwaren eene prooi der vlammen zyn geworden WAT EENE LEEREN ÏIROI^V KOST TVIen vindt in een engelseh dagblad eene omstandige op¬ telling niet van de bewezen diensten maer van de sommen door de engclsehc sehatpligtigen opgebragt ten titel van traktementen pensioenen gratificatiën voor de oude leèren broek zoo als men hertog van Wellington heet Ziet luer de optelling der sommen Zyn traktement sinds zyn indiensttreding tot 1818 pond sterl 30,000 Zyn traktement gedurende zyn afgezantschap te Parys cn te Wecnen 50,000 Pensioen van 4,000 pd st verleend in 1811 gedurende 37 jaren 148,000 Gratificatie van 100,000 pd st in 1811 ver¬ leend met intresten van 35 jaren 280,000 Andere gratificatie van 400,000 pd st ver¬ leend in 1812 met intresten van 35 jaren 1,100,000 Andere gratificatie van 200,000 pond sterl verleend in 1814 met de intresten van 35 jaren 540,000 Gratificatie van 60,000 pd st gestemd door het parlement na den slag van Waterloo met intrest van 35 jaren 159,000 Zyn traktement van 2,000 pd st als veld- marschalk van 1818 tot 1847 60,000 Dito als kolonel van de brigade karabiniers 285 pil st 15 s per jaer van 1820 tol 1847 28 jaren 6,872 Dito als constabel van den toren 947 pd st per jaer Dito als wachter van vyf havens 474 pd st Deze beide plaelscn sinds 22 jaren 31,362 Dito als kolonel van 'tl' regiment gardes 1,2000 pd st per jaer en dit gedurende 21 j 25,200 Benoemd tot opperkommandant van 1858 tot 1848 en van 1842 lot 1848 in het geheel 10 jaren tegen 5,458 pd st per jaer 34,580 Totael pond sterl 2.465,014 Hetgeen beloopt in franken een-en-zestig miljoen zes honderd vyf-en- twintig duizend dry honderd vyftig franken daldic leèren broek aen het engelseh volk gekost heeft Be¬ halve zyne hoogc soldy als generael en chef in Europa zyne buitgedeeltcn in Spanje geschat op 1,000,000 pd sterling Dus""l 800,000 pd st of 35,000,000 franken Zonder te rekenen dat den Y zeren Hertog [Iron Duke zoo als zyne landgenootcn hem noemen] weliigt na Pitt dengenen der Engelsehen is die het meest bygedragen heeft met behulp van eenen twcc-cn-twintig jarigen europeacn- schcn oorlog om Engeland de onlzaggelyke som te doen be¬ talen van twee-en-dertig duizend miljoenen miljards francs zoo wel voor leeningen als voor oorlogsschattingen «i— ei u u in m Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgicn gedurende de eerste week van february REGELENDE MARKTEN Antwerpen Arlon Brugge Brunei Gend Busselt l.uyk 1 euven li Cr gen • Namen • fut el d'lènpi'\S Tak tv h RUG IK GRIPPE Cettc épidémie décime Londres elle sëvit avec force en Belgique partout les médecins ordonnent avec let plus heureux suecès Ie Sirop et la PATEde Nafé d'Arabiedons les propriétés efficaces ont élé officiellement constatêes par les médecins de tous les hopitaux de Paris BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 5 tot den 8 february 5 Petrus De Busscher werkman oud 26 jaren geboren en wooneude te Brugge echtgenoot van Joanna Droomaert overleden in de Werkhuisstraet C 14 n° 100 Joanna Baert oud 2 jaren overleden inde Werkhuisstraet C 14 n° 100 Maria Van den Berghe oud 5 weken overleden in de Ezel- straet D 8 n° 26 Anna Klincke winkelierster oud 33 jaren 5 maenden ge- horen en woouende te Brugge echtgenoote van Augustus Deseins overleden in de Carmesstraet A 9 n" 14 Eduardus Van Steenkiste employé der douanen reside¬ rende te Houcke oud 37 jaren geboren te Rousselaere aldaer woonende ongehuwd zoon van Gregorius en van Sopliia-Coleta Van Bezelaere overleden langst de Spiegel- reije F 3 n° 2 D'heer Thomas Hoys rentenier oud 68 jaren 2 maenden geboren te Oostende woonende te Brugge echtgenoot van jo ifvrouw Anna Meyers overleden in de Steenstraet C 2 n° 15 6 Pater Joannes Van der Voort capucyn oud 40 jaren geboren te Lith provincie Noord-Brabant woonende te brugge zoon van Joannes en van Elisabeth Pieck over leden op de Statieplaets C 5 ti" 2 Carolus IJalvoet wever oud 55 jaren geboren en woo¬ nende te Brugge Houwersstraet D 17 n"50 echtgenoot van Desideria De Wilde overleden in de Mariastraet C 9 n" 8 Sophia Landuyt Werkvrouw oud 29 jaren geboren te Oostcamp aldaer woonende echtgenoote van Joannes De M eyer overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 7 Felix Patyn zonder beroep oud 16 jaren geboren te Wardamme aldaer woonende zoon van Franciscus hy Anna De Coster overleden in de Werkhuisstraet C 14 n° 100 • Julia D'Hcere oud 2 jaren en 3 maenden overleden in de Geerwynstraet D 1 n" 30 Andreas Van Acker oud 8 jaren overleden in de St Nicolaestraet C 1 n° 72 Francisea Laporte kantwerkster oud 66 jaren geboren te Kortryk woonende te Brugge Gravenstraat n° 55 on¬ gehuwd dochter van Bonaventure Laporte en van namen der moeder onbekend overleden in de Mariastraet C 9 u» 8 Carolus Bruynliooghe werkman oud 34 jaren geboren en woonende te Cortemarck echtgenoot van Coleta Schreus overleden in de Hooistraet B 8 n° 47 Maria Vcrmeersch kantwerkster oud 82 jaren geborenen woonende te Brugge weduwe van Joannes Ysenbrandt overleden in den Ouden Gentweg C 13 n° 72 8 Coleta Vlaminck zonder beroep oud 79 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Pieter Buyl over¬ leden in de Bouveriestraet D 16 n° 16 Ludovicus Scholier oud 2 maenden overleden in de Westmcersch C 4 n° 12 14 Geboorten BEKENDMAKINGEN DONDERDAG 10 february 1848 om 3 uren namiddag in de estaminet den Gouden Arend te Brugge Be/aelhaer ten kantoore van den Greffer Ch.MOULVE RT Uïï El IIAXi TE PACHTEN om in gebruykervan te komen met 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en II 34-85-45 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in luier van Pieler Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet Moom-Venditie TE RAMSCAPPELLE Onder de directie van den Notaris VAN DER HOFSTAD te Brugge Op maendag 21 february 1848 om 12 uren 's mid¬ dags zal er ten behoeve van M'herGraef De Thiennes- De Rumbcke op zyne hofstede-landen gebruykt door de weduwe Pieter Lateste aldaer publiek verkocht worden 100 Koopen groote zware en langstammige Olmen Abeelen Esscheu en Achtkante BOOM EN dienstig voor allerhande werken en door de nabyheyd van den steenweg van Ramscappelle zeer gemakkelyk voorden transport De vergadering op d'hofplaets der zelve weduwe Lateste Deze verkooping betaelhaer ten kantoore van den zeiven Notaris zal gehouden worden mits stellende goede bekende medekoopers De algemeeue Maetschappy tot aeiimoedigiug van der krvgs-* dienst onder de bescherming van Z M den Koning waer¬ van de eenigste Agenten in de provincie West-Vlaenderen zyn t De heeren Inghcls-De Tilly te Brugge « Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghem « Paret zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne vi Hamman stedelyken ontvanger te Oostende * Van Den Bergh gemeente- secretaris te Thielt « Joos-Vcrschaeve bedienden hy de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aeuveerden aen de voorzieningskas door liaer geopend om de jongelingen door het lot getroffen hunne vervanging in de nationale milicie te vergemakkelyken Zy he- i werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorwaer- den die de bovengenaeinde Agenten aen de belanglrebbende zul¬ len doen kennen BR1JXELEES* MAETSCHAPPY PAN ALGEMEENF ASSU¬ RANTIËN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd hy koninglyk besluyt van 'ljuuy 1830 Gevestigd te Brussel De Maetschappy verzekert tegen den brand en liet vtier des hemels alle gehouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premien Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant betaeld De verbintenissen der Maetschappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Lange-reye wyk E 15 V.° 20 K O O P I/ A N J E L Antwerpex 8 february In Koffy vernemen wy den verkoop van /{oo balen Brazil aen verschillende pry zen en in Suiker dien van lioo kisten blonden Havaua Aeuf i3 l|4 a i4 'l4* Wissel-Cours van Parys van den 7 february 3 p "|o 22 december tr 74 45 S p •[" 15 maei t 117 00 Cours van Amsterdam van den 5 february IV erkciv ke schuld • • • 64 1 5 Ainortisatie-S\ ndikaet 00 0(0 Hundel-Maetschappy 162 3(8 zY Ë-TYDIN gT E N OOSTENDE 9 february Aenhomsten van den 7 en 8 february Het engelseh stoomschip Sir Edward Banks kap.Oveoden van Londen met diversche goederen en 21 passagiers de btl- gische smak Emilie kapitein Van den Kerkhove van Londen met diversche goederen de belgische male Ville de Bruges van Doever met de korrespondentie en 22 passagiers de bcl- gische male V ille d'Ostende van Doever met de korrespon- [ dentie en 1 I passagiers den belgischcn schooner Comête kap Nassel van St Ubes met zout en kurk de belgische drymast- bark Aigle kap Nassel van St Ubis met zout en kurk Uitgevaren Het engelseh stoomschip Transit kap Main naer Huil met diversche goederen de engelsche male Widgeon naer Doever met de korrespondentie en 16 passagiers de engelsche male Garland kap Smithett naer Doevir met den hertog van Saxen-Coburg en zyn gevolg de engelsche male Violet naer Doever met de korrespondentie en 26 passagiers de bel- gisclie male Ville de Bruges naer Doever met de korrespon¬ dentie en 46 passagiers ^i£»8lSB B n — Vertrek-uren van den Y zeren VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Tliienen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten II uren naer Oostende — Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 30 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyn — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 min en ten 3 uren 45 min Tusschen Brugge en Gend alle de konvooyeu blyven staen j te Aellre en Latidegliem te Bloemendaele blyven al de kon- vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasscht-ndaele te Jabbeke blyven alle de konvooyen staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt teil II uren West- Vlaenderen Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 's morg n 7 11 45 » 11 11 12 » 25 ■» » 11 4 11 45 11 's avonds Weg Y zeren Weg van Van Brugge naer Kortryk 's morg > namid 's avonds Ten 5 » 8 i> 1 4 u 30 min 00 1 20 I 35 Staende te Lophem Zedelghcm Thouroui Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en lugelmunster Brugge — Drukkery van L.-B Hïrreïoiot op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 9/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item