Back to top

Gazette van Brugge 9/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
december laetst al daer gepleegd by middel van inbrack cn beklimming 4.° los Vermote oud 25 jaren werkman K L de Mevr'" oud 23 jaren wever beide te Zwevegliem we¬ gen- lieftevan aenlappelen in den nacht van den 6 tot 7 december laetst te llaeltert met in- en uitwendige braek bedreven ten nadrein van Jos de Witte — Na vier geliooren heeft het hof' van Gend uifspraek ge¬ daan in.de zaek van Mr De Coninck secretaris te Zulte ten laste van Mr Jan Marl n* en zes andere notabele inge¬ zetenen dier gemeente wegen» laster als hebbende aen den proknreur des konings eenen brief laten geworden luidens welken de publieke geruchten d'lieer De Coninck beschul¬ digden van de weduwe Regina Verschueren stokslagen toe- gebragt te hebben ten gevolge van welke deze overleden was Mr Jan Martens en zynen broeder Lieven waren in korreklionnclen aenleg verwezen tot eene maend gevang 500 fr boet en 000 fr schadevergoeding het aenplakken van het vonnis en dconkosten De veroordeelden appeleerden tegen dit vonnis zoo als ook het openbaer ministerie dit laetste niet alleen ten laste der gebroeders Martens maer ook ten lasten van vyf andere onderteekenaers van den aen- g'klaegden brief die door den eersten vrygesproken wier- den üel hof heeft al de beschuldigen vrygesproken en de ci¬ viele party tot de onkosten verwezen — Het bof van cassatie heeft maendag de voorziening verworpen van den genoemden J F De Wilde werkman te St Nicolacs op 4 decern bhr laetstleden door het hof van assisen te Gent ter dood veroordeeld wegens moord ge- volgd van diefte op den persoon der weduwe Herman bedreven te Destelherghen den 19 mei 1847 De uitvoering moet plaets grypen te Gent — De korrektionrtele regtbank van Audenaerdc heeft Josephus van Eesbeeck-Raffelghem zeggende fahriekant te zin in paeigaren en woonachtig te Ninove wegens aftrog"e- lüry en misbruik van vertrouwen veroordeeld tot vyf jaren g vangzittir.g Waerschynlyk betreffen de volgende "regelen uit den Messager dien veroordeelden n Eenen persoon zich uitgevende als fahriekant in garens te Ninove onlangs uit de gevangenis gekomen heeft andcrmael zyne strafbare nv- verheid uitgeoefend de kooplieden der vreemde steden bé- s dligendc latende geworden op titel van acnknooping van betrekkingen met verzoek van op rekening te aenveerden zekere mandaten op andere persoonen en de onkosten der gevraagde koopmanschappen te boven gaende Onnoodig is't te zeggen dat die mandaten valsch zyn » liet artikel 18 tier wet van 1846 zegt dat er prescrip¬ tie op een jaglmisdryf is eene maend na den dag der over¬ treding Het hof van Gend heeft den 2 dezer maend beslist dat in die maend die de prescriptie te weeg brengt den dag niet moet begrepen worden op welken de overtreding be- gacn wierd aldus bekrachtigende in zake van straffing den ouden stelregel nies termini non computantur in terrnino Hygevolg kan eene jagtbreuk den 15 begaen den 15 der volgende maend nog gestraft worden Dit arrest is van groot belang niet alleen voor den jager maer voorden verkooper of liandelacr van wild in dezen zin dat het uit de eigene kracht der zaek en bv vergelykenis vaststeld dat den lieer Van de Weyer in zyn ministerieel berigt en de besluiten welke sinds in deze stof uitgeveerdigd zyn liet art 5 der jiigtwel valsch hebben uitgelegd Dit artikel zegt dat liet ge¬ durende den tyd dat liet jagen niet is toegelaten verboden is te verknopen fezanten enz te beginnen van den 3 dag na het single n derjagt — Den beer Van de Wever dit ar¬ tikel uitleggende zegt dat als bet gouvernement de sluiting derjagt op den 1 february vaststeld allen verkoop van wild den 3 verboden is Het is ook in dien zin dat denbeer Ro¬ gier den 15 January een besluit beeft doen afkondigen Ver¬ der indien men hel bovengemeld arrest moet toepassen zou het niet den 3 maer den 4 february verboden zyn liet wild acngediiid by art 5 te verkoopen rond te leuren enz Z E E R A «I P E IV Men sell ry ft van Cette 30 january Het tempeest uit bet zuid-oosten woedt en dat gedurende 48 uren zulke sclirikke- medegezellen van Rignard in de keuken waren gegaen en zich dacr waerschynlyk hadden bedronken want by had een verward gezang gehoord Hy hoopte derhalve dat Janekin zou kunnen binnensluipen zonder hunne acndacht op te wekken — Maer mynen vader zal dadelvk bier komen dacht by bv zieli zei ven Hy bail maeral te wel geraden De deur ging half open de beeren De Trésigny en vervolgens Janekin verschenen Dezen bietsten wilde spreken toen liet kind zvnen vader en zynen oom te gemoet loopende hun driftig in bet don¬ kere kabinet stootte dat Rignard op liet oogenblik had verlaten Janekin stond nog op den drempel onbeweeglvk en stil- 'Wvgend van verbazing Raouj riep hein toe op eenen blv- moedigen toon « Welkom Janekin wat brengt gy niy mede uit de stad Op liet gezigt van den drykleurigen sluijer van Rignard begreep den vissclier liet gevaer waerin liet gezin verkeerde — Gy vraegt wat ik u uit de stad medebreng jongenheer antwoordde hy met koelbloedigheid oenen grooten honger cn dorst en vermoeide leden Intiisscbeii waren den ouden graef De Trésigny en zyne dochter half dood van angst den vader was van de tegen¬ woordigheid' zyiier zonen nog niet verwittigd liet gezigt van Janekin verbaesde liem en cle gravin wist niet hoeveel 'y aen de buïterigewoöne schranderheid van een twaalfjarig kind was verschuldigd Waren haren pchlgennot en zvnen broeder reeds jh do inagt dér repübhkanen — waren zv uit voorzigtlieid buiten gebleven/ — of bevonden zy zicii ®p dien oogenblik voor die deür gereed om binnen te treden lyke rampen veroorzaekt heeft is niet ten einde hoewel liet veel van zyne kracht verloren hoeft De brikgoelet Hortense kap Dugas van Cette is aen den mond der Au Ie totar verongelukt Ik spreek u niet van alle de rampen i ie men aeuliaelt en die ik met geen zekerheid zou kunnen melden En van 31 january scbryft men de brikgoelet Jeune Amand kap Malaterre is op kaep Agdc naby fort ftrescon vergaen niets is gered SanAntonia kap Beig van Livoruo naer Palaraas is zich tusschen de haven Quavré en onze haven komen verbryzelen Men weet niet of het scheepsvolk zieh heeft kunnen redden — De zweedsche brik Themis kap Scliutt van Alexandrien in de laetste dagen van december naer Falinout om bevelen vertrokken met eene lading boonen is op 20 january iu de baei van Bougie vergaen — Volgens een scliryven van Harwich van 4 iebruary was de Ashley kap Brown van Oostende naer Londen sedert 1 dezer op de Mapli)isaul gestrand Den kapitein beeft allen bystand geweigerd — Enée kap Greloux die te Nantes van Marseille verwacht wierd is in den bietsten stormwind van 27 tot 30 january op de kusten van Spanje fotael verongelukt — Men scbryft van Marseille a february De Louise Victorine van hier naer eene haven van Algerië is naby zyne bcstemmingsplacts totael vergaen Antwerpen 7 february De nationale inscbryving beeft te Londen toe weerklank gevonden Den lieer C De Keyzer die daer het Hotel Royal houdt beeft eene lyst opengesteld en beeren welke in dit hotel gelogeerd waren hebben de somine van 51 frs by- eingcbragt welke aen liet Antwerpsclie comité is besteld geworden Dit comité beeft iu al de huizen eene circulaire in de twee talen doen afleveren om ieder uit te uoodfgen de liefdegiften zyner huisgenoten gereed te houden tegen dat de kommissiën der vyf wyken zich zullen aenmelden In af¬ wachting kunnen wy hier aenkondigen dat de officieren onderofficieren en matroozen der koninglyké marine insge- lyks eenen dag soldy hebben afgestaan voor de behoefligen van Vlaenderen Den bisschop van Luik heeft met hetzelfde oogmerk eene obligatie van 2000 frs der Belgische ligting 4 1[2 per cent gezonden — De scheepvaert gaet hervatten en waerschynlyk zullen wy dezen namiddag schepen voor destad zien aenkomen Den stoomboot Princess Charlotte beeft sedert dezen morgend zynen dienst van liet Vlaeinscbhoofd herbegonnen en den belgischen stoomboot Princess Victoria vertrekt morgen van hier naer Londen zoo dat nu naer ruim vier weken stilstand ons werkvolk wederom zal aen gangkomen Behalve de reeds gemelde schepen beneden de rivier gearriveerd bevinden er zich op nieuw by de navolgende de belgische brik Adèle van New-York de amcrikaenschc dry masters John Holland en Desdemona van New- Orleans de Knipliausersclie brik Rupe.l van Rio-Jaiieïro den deenscbe sclmon'cr Cornet van Messina de hollandsche koflen Cliara Adriana en Thelina van Messina en Bordeaux de breemsclie bark Sophia van Odessa mitsgaders een umcrikaeusch drymastschip en eene engelsclic brik onbekend — De zaek van de rooversbeude van Zoersel zal in de tweede serie der zitting van den eersten trimester voor ons bof van assisen opgeroepen worden Den lieer Keymolen advokact-generael zal de beschuldiging voor bet Jiof volhouden Brussel 7 february Hamer der Volksvertegenwoordigers Zitting van den 7 february Het wetsontwerp tot wyziging van den toltarief is op het tapyt gebragt Weinig schilde liet of algeinecne debatten zou¬ den geopend worden nopens de zaek van den vryen handel MM Castiau en Elov «Ie Burdinne hebben gesproken den eenen voor en den anderen tegen dcnzelven Mr Gastiau zoude gewensebt hebben dat liet ministerie stellig zyne denk- wvze in liet stuk van douane aen den dag legde MM De Haerne Malou Osv cn Eloy de Burdinuc hebben geantwoord op de redevoering van Mr Castiau Zy hebben behendig de oiigeradigbeid doen uitseliynen van ons land te openen voor en aldus zelve hunne hoofden als offers aen het zweerd der guillotine te brengen Verschrik kelyke onzekerheid Rignard naderde Janekin en hem met wantrouwen van bet hoofd lot de voeten opnemende — Gy komt van Brest zegt gv wat was het doel uwer reis — Ik zal u dat na den souper vertéllen antwoordde Jane¬ kin inet eene zeer wel geveinsde onverschilligheid Zoo ik nu den mond open zal liet slechts zVn om iéts stevigers dan bet stol dezer kamer naer binnen te krvgen Het is goed zegde Rignard die met behulp van den wyn zieli vleide liet geheim van den visseberte ontdekken ik zal deel aen de maeltvd nemen want ik koom ook van Brest Dit is niet mogelvk antwoordde den loozen vos want ik zoude u op den weg zyn tegengekomen De beide mannen uit de volksklasse gingen uit het ver¬ trek den eenen sterk door eene willekeurige en geweldadi ir e inagt den anderen vol vertrouwen op dc liefdervke zorg van hrtOpperwezen en op de ingevingen zyner edelmoedige ge¬ hechtheid aen bet aloud geslacht der Trésigny's Kort daerop zegde Raoul tot zyne moeder zv zyn hier De deur van liet kabinet opende zieh en de gelieele familie bevond zieli vereenigd Met eene onbeschryvclyke ontroe- ring zagen deze persoonen elkander zoo dierbaor door zulk een gevaer bedreigd elkander weder Den jongen graef De Trésigny verhaalde dat zynen broeder en liy tot aen het dorp frinité door ruiters waren vervolgd geworden en dat zy hunne vyanden slechts waren ontkomen door zieli in liet boscli te verdiepen waarvan de geheimste Sclutjllipeken hun bekoiid waren.-'Op een kwartiers uers afstand vit it den vvver van Tréüucrgat hadden zy den getrouwen Janekin ontmoet vreemden wanneer wy by den vreemden niet eene volkome» ne wederkeerigbeid zouden vinden De verdedigers van den vryen handel hebben onophoudelyk het voorbeeld en den lof van Engeland op de tong Mr De Haerne heeft dangelvk gehad van bun nogmaels te doen bemerken dat Engeland al¬ leen van den vryen handel aengenomen beeft hetgene tot zyn voordeel strekt en dat het zich wel wacht de voordeelen er van uit te breiden tot de vreemde- produktcn welke de zyne eene min of meer te duchten medestreving zouden kun¬ nen aendoeii Mr den minister der buitenlandsche zaken beeft vervo'- gens vcrklaerd dat liv zich niet zal aensluiten aen een wyzi¬ ging van Mr De Haerne tot het verzekeren eener krachti¬ ger beseherming aen de nyverlieid der zyde Mr den minis¬ ter heeft gezegd daer de zydenyverheid leefde en biocide voor bet aenbod van het wetsontwerp welligt zal zy blyven bloeijen zonder dat men iets voor liaer verrigt.— Dit gevoe¬ len is bestreden geworden door Mr Osy en zal het nogmaels wezen in den loop van de debatten welke zullen voortgezet worden — Een koninglyk besluit van 4 february stelt een nieuwkre- diet van 75,000 fr ter beschikking van iedere provincie der beide Vlaenderen Ziet hier de bewoordingen van dit be¬ sluit « Een nieuw krediet van 75,000 fr zal geopend zyn aen iederen dergouverneurs van Vlaenderen by de bcstiei- ders van den schat te Brugge en te Gent ten einde gebruikt te worden in toelagen aen de gemeenten of weldadigheids- gestichten » Dus de aen Vlaenderen op het krediet van 500,000 fr vergunde sommen bedragen 350,000 fr FRANKRYK — Parys 7 february Te Orleans beeft men dynsdag avond na liet ligten der briefbus voor den laetsten courier naer Parys vlamvatbare materiën in de busse geworpen Die misdaed is maer door de postbedienden gewaer geworden op den stank er door veroorzaekt en wanneer eenige brieven reeds verbrand waren — Twee brandende gelyk hebben zich te Pau verklacrd den 3 dezer maend in het hotel vanden heer Noqué en later in de prefecture Het was 8 uren eer men den laetsten brand overmeesterd had — In den nacht van 1 february hebben kwaedwilligen tot tweemaal toe balken gelegd over de rysporen omtrent de steenen brug van Barentin door de waekzaemheid der wachters zvn de struikelblokken tydig weggeruimd Men siddert by de gedachte der onheilen welke daer zouden hebben kunnen uit voortspruiten want ware een trein op deze balken gestooten hy zou uit de sporen geschokt en van eene hoogte van honderd voet neergeploft zyn — Te Pruniers Frankryk departement der Indrc wierd over een paer jaren zekeren D wegens bet stelen eener merrie tot twee jaer gevangzitting verwezen Korts na zyne treding in het arresthuis ontving de maire een extract uit het doodboek meldende liet overlvden van D De vrouw van den peerdendicf haestte zieh toen een tweede huwelyk aen te gaen maer den speelman was nog op het dak als den eersten man na zynen straftvd volbragt te hebben eensklaps in huis verscheen denkende daer eene getrouwe gade weder te vinden Maer wat een hoop van verrassingen Iederen schreeuwde over de verschyning van een spook De misstelling van eenen kantoorkrabber was de schuld van alles D was op het doodboek gebragt inplaets van eenen zyner makkers die alhoewel stok dood als volkomen levend te boek staet Deze dwaling laet zich overigens ligt verklaren in de arrest-en slavenhuizen verwisselt ieder ge¬ vangenen zynen naem tegen een nummer ENGELAND — Londen 6 february Het parlement heeft eergisteren zyne werkzaemheden hervat By het begin van de zitting der gemeente-kamer zvn door den prokureur-genecael verscheidene wets-ontwerpen betrekkelvk de administratie voorgesteld Lord John Russel in antwoord op eene interpellatie van den beer Hume kon- Zy waren door een achterdeur binnengekomen doormiddel van eenen sleutel die Janekin by zieli droeg ten einde door hunne komst in den nacht zoo min mogel vk alarm te maken Zy waren naer boven geklommen zonder in het minst eenig gevaer te vermoeden Raoul bad bun door zyne tegenwoor¬ digheid van geest van eene gewisse dood gered De gravin drukte het kind met eene moederlyke verrukking aen haren boezem — Maer wat zal er van u gewor den vroeg den vader in vertwyfeling In het kabinet kunt gv niet blyven Iederen oogenblik kan den booswicht daerirt komen en voor zyn vertrek deze kamer andcrmael bezigtigen En wie weet wanneer hy zal vertrekken Eene enkele onwillekeurige be¬ wegingkan zvn achterdenken opwekken Bedenkt dat des nachts eenen dunnen maer u van hem zal scheiden en hy uwe ademhaling welligt zal hooren want hy slaept in de kamer bier naest Vertrekt overtrekt toch van hier De gravin verbleekte van angst — Waer zullen zy heen gaen riep zy uit Is bet geen wonder dat zy lot hier zyn gekomen en nu Rignard bene¬ den is zullen zy voor de tweede macl ongemerkt bet huis doorgaen — Het is waer mynen vader sprak den jongen graef cn al kwamen wy behouden buiten bet kasteel de blauwen doorzoeken debosscbon inde rondte Wy zullen den nacht zonder slapen in dit kabinet doorbrengen juist dc verme¬ telheid van dit besluit kan ons tot behoud strekken Oen grysaerd bleef er op aandringen dat zy vertrekken zouden maer terwyl zy nog in eenè ysselyke onzekerheid verkeerden meende de gravin de stille stappen van eenen man in den gang te hooren De deur opende zich zacht ea Janekin kwam binnen [ Wordt voortgezet.]
Gazette van Brugge 9/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item