Back to top

Gazette van Brugge 9/2/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
elten Na ter zaek Gy weet dat de byeenkomst in de ae| van het Concert plaets gehad heeft maer men zegt ons at dezelve niet kennclyk was Had het niet geweest van de smeenge muren dat men niet alle met spiegels heeft kunnen nekken men zoude gezworen hebben in een paradys te zyn roonien van licht wierden door menigvuldige spiegels dui¬ zend malen vernieuwd De iynste en welriekenste planten en > oemen verspreiden van alle kanten haren aengenamen guer De duren waren met zvden behangsels hekleed in c< n woord geene kosten waren gespaerd geweest tot het hemden derzael Ook zegt men ons dat den toeloop groot ge¬ weest is en wv moeten het geloven wartt de rytuigen rolden voorby ons bureel door de S Jacobs- en andere aenpalende straten dat wy moeite hadden te geloven dat wy in liet lustig Brugge waren Twintig malen hebben wy uitgeroepen waerom is het niet altyd zoo levendig — 'T gêld ontbreekt in Brugge niet maer helaes deze die het hebben houden het vast in plaets van het in bandeken wandel te doen klinken at men eens rek ene wat geld er niet in omioop gebragt w ori t door het geven van een enkel feest en men zal vcrwon- V" z ^ 11 va " S0| n — "c fyne calculateurs zullen zeggen du is geene ware winstc 't geld blyftgcld en duizend Vran- en m my n zak of duizend franken in den zak van een an¬ der is altyd maer duizend franken Ja maer de burgers re¬ kenen op die wvze niet deze zeggen dat ecne en dezelfde soninie een man kan gelukkig maken en ook velen en dat daer waer vele gelukkig zyn ongelwyfeld het meeste geluk bestaet — Maer waerom nu redeneren van geluk of ongc- Jufc dewy wy moeten spreken van het bal' De Coneert- zael die groot is was bvna te klein om allen die aen de uit- nnodiguig beantwoord hadden te bevatten In het begin van den avond waren de manspersoonen in meerderheid maer rond middernacht konde men lc damen beter gewaer wor- den Ook was dit gezicht treffende De zael bevatte al wat brugge edelst en schoonst heeft Het puik der brugschc vrouwen was daer vereenigd,en als men die zag bewegen op de toonen van een welluidend muziek men moest bekennen dat den beer districts-comniissa ris vereerd en vohlacn moest wezen ook zegt men ons dat sedert langejaren niemand in brugge beter zyne gasten o.itliaeld beeft De ververscliingen waren uitgelezen den wvn was van het paters va tie alles was m overvloed en alhoewel het fransehc champagne was die gestroomd heeft wy dunken dat een vlaemsch koopman ten minsten eenig prolyl aen die schoone levering zal gehad hebben — Leven en laten leven — mogte men in Brugge ze laets,e zinsnede meer werkstellig maken Dit is onzen wenscli Wv hebben nog vergeten te melden dat den heer burge¬ meester dit schoone feest met zyne tegenwoordigheid ver¬ eerd beeft Den lieer gouverneur en zvne weerde wederhelft waren afwezig Weinig leden der stads regering zyn er be¬ merkt geweest als men deze van het cotteritje" uitzonderd Volgens de I ndépendance van gisteren vertoonden de rap¬ porten by hetgouvernement toegekomen eenige verbetering in den toestand van het meerder deel der gemeenten van beide Vlaenderen Volgens den Nouvelliste van heden die wygelooven beter onderricht te zyn dan liet ministerieel blad is den tvphus noch geenzins verminderd maer heerscht integendeel in verschelde gemeenten van West-Vla mdcren met meerder woede dan ooit Van alle kanten komen verontrustende brieven toe de allerbcdroevenste tvdingen komen uit Caehtcm Ardovc Gits Handzacme en Bovekerke te Antove kan met eenen der priesters zvne geestelyke bedie¬ ning nog waerncmeng eergisteren heelt men eenen der on¬ derpastors van Coolscamp moeten halen die met den coadjutor en den nog eenigen rcgtslacnden onderpastor de sacramenten aen achttien stervenden gedragen hebben Gisteren waren er acht begravingen te doen den bietsten onderpastor den heer Mcssu meest te bed blyven afgemat en ziek van vermoeijenis er was dus nicmand"ineer om den bietsten troost des godsdienst aen de ongelukkigen door den geessel getroffen toetedienen Men heeft eenen bode uier het bisdom afgezonden om priesters te vragen en de twee laetstc beschikbare priesters uit hol seminarie'bebben bevel ontvangen onmiddelyk te vertrekken Caclitem wordt nog meer beproefd dan Ardoye Te Hand zaeme zyn er sedert nieuwjaer op eene bevolking van 2830 zielen 7 geboorten en 29 overlydens verklaerd Te Bove¬ kerke is de sterfte nog vervaerlyker daer is liet getal over¬ lydens nog aonzienejyker ofschoon er geene ziekte heerscht do sterften worden er alleen door gebrek en ellende te weeg gebragt Te Zwevczecle gemeente van 4992 zielen zvn er reeds van 40 tot 30 overlydens sedert nieuwjaer geboekt Wy moeten daer uit besluiten dat de Independence slecht onderricht is geweest of dat de rapporten tot bet gouverne¬ ment gezonden niet nauwkeurig zyn ~ De insehryvings-lysten voorde ongelukkige bewooners der \ lacndcren alhier geopend bekomen by voortduring in- scbryvingen ° — De inschryving te Antwerpen met hetzelve oogwit ge¬ opend heelt reeds eene somme van frs 63,000 opgebragt Lot en dank aen de edelmoedige Antwerpenaren — Gisteren is bet rytuig van den heer V N alhier over de Groote Markt rydende omgeslagen door bet breken der as De persoonen die er in gezeten waren hebben geen wonden bekomen daer men de peerden in tyds heeft kunnen over¬ meesteren — Eenen jongen beeft gisteren alhier van bet rytui" waer- mede de koopwaren langs den yzeren weg toegekomen naer buis besteld worden een vatje oesters gestolen zonder van den geleider gezien te zvn maer is door eenen lieer be¬ let geweest zyne misdacd te volvoeren daer by bet vatje heeft moeten achterlaten en spoedig de vlugt nemen Het ware te wenschen dat de policic wat strenger de straetselien- ders bcwaektc die maer van tuisschen en stelen lcvcri — Mgr den bisschop van Luyk beeft ter beschikkingvan de behoeftige der beide Vlaenderen door de bemiddeling van den Journal de Bruxelles eene bclgiesche obligatie van 2000Tr leening 4 1(2 gesteld Hy magtigd dat blad om dat klein kapitael van ongeveer 1800 fr uit te deelen Het¬ zelve zal^ in twee verdeeld aen de behoeftigen van Oost- en wy ben vervolgd Overigens zie daer oenen commissaris dei- republiek Den jongeling wees zvnen medegezel aen wiens mantel zich opende eenen drykleurigen sluijcr vertoonde — Voor iezen moet gy u verantwoorden - myne taek hepaelt zich met hel kasteel te doorzoeken Dezen burger lid van het comité van Brest zal hier met acht mannen blyven Den jongen officier groette en eene halve ucr dacrnn Was hy weder op den weg naer de stad Zynen medegezel vvierd Rignard geheelen en werkte voor de omwenteling als wa¬ genmakersknecht te Nantes Vertrouweling van Carrier had hy zich van zulken meester weldra weerdig gcinaekt en o feilde een wreed despotismus in naem der vrvheid 'uit Hy was lang mager en zeer bleek zyne leden waren onre¬ gelmatig en al zyne bewegingen ruw en onbevallig Hy ge- eek eene dier bouten poppen wclkd door eenen yzeren ■draedm alle ngtingcn worden bewogen Maer het gelach dat zulk een wanstaltig ligchaein bad kunnen opwekken' wierd terstond door de wreedheid vanzyngclact bedwongen Nuiwclyks had den gracf dien man ae'nschouwd of hy D bc- greep dat den beul den regter bad vervangen Hy wierp een b ia vol ongerustheid en teederc belangstelling op zvne doch¬ ter en zynen kleinzoon en begaf zich in eene andere kamer wet den commissaris die hein op eene ruwe wvze had toege¬ zegd dat by hem had te spreken " Nadat Rignard vertrokken was stond mevr De Tré^nv op luisterde angstvallig eenige oogenbükken naer de zdeli meer en meer verwyderende stappen opende eensklaps de deur den kleinen Raoul by de band nemende en liep naer * 'lom- haer opengelaten venster Het was eenen dier heMe- tci-nacbtei» " „j s z00 West-Vlaenderen overgezonden geworden Gisteren zyn de publieke debatten van bet proces Rosseel en Van den Plas te Brussel voor bet bof van assisen van Drubaiid geopend Het eerste deel van het gehoor is aen de samenstelling der lystc van den jury besteed geweest de lezing van den akt van beschuldiging door ons reeds medegedeeld en de onder- doornig der beschuldigden — By koninglyk besluit van den 3 dezer maend wordt den heer Bossuvt notaris te Meulebeke kolonel der burrer- wagt en oud-officier in fransehen dienst tot burgemeester dier gemeente benoemd Deze benoeming zal doorzie bevol- krng dier gemeente die tot 9000 ziejen beloopt waervan bet grootste deel arm zyn met blydschap ontbaeld zyn gewor¬ den er moest noodzakelyk in de moeijelyke omstandigheden waer in de Vlacnderen verkeeren eenen man met moed en vasten besloten wil bezield tot den post geroepen wordeu waervan de autoriteit zekerhk geenen beteren keus zou hebben kunnen doen — Den lieer DeMuynck surveillant in het kollegie tc Mecnen is tot onderpastoor benoemd te Harelbeke en den heer \\ i ii iels j»riestcr in hot seminarie tot onderpastoor te Pitthem r — Den dooi en de groole hoeveelheid gesmolten sneeuw die uit de zuidelyke strek n voortskomendc by de regens der voorgaende dagen gevoegd komen wederom zoo boven als beneden dc rivier de Senne groote overstromingen te veroorzaken Alle de wei len en beploegde landen in dc om¬ streken van Brussel zyn op bet oogcnblikmet water ov erdekt Wy hebben bet voorleden jaer de bcwonderenswecr- dige genezing van P dcScheemacker van Meulebeke gemeld die sedert dry jaren aen eene groote en onziende beenwonde hdende was en aen alle de acngewende behandeling weder- staen had genezing door den heer doctoor De Muelenaere van Oostroosebekc bewerkt en dat door het toedienen van inwendige middelen die den lyder nooit belet hebben zvnen g< vvoonen arbeid tcdocn Wy hebben nu wederom verschil- jigc andere genezingen door den beer doetoor De Muelenaere stee iitni aen de hemeltransen schitteren Niet bel minste gerucht liet zich hooren Alleen de kalme golven van den oceaen klotsten eentoonig tegen bet rotsachtig strand en geleken by liet maenlicht éencn onraetelyken spiegel Dit ta¬ fereel trok echter de aendaclit van mevr* De Trésigny geen¬ zins tot zich Wat vermoogt op Itaer de kalmte der natuer tervvyl lievige stormen in Ifaer binnenste woedden Raoul sprak zv tot baren zoon hem in de hoogte bef¬ fende uw gezigt is beter dan het myne zie wel ginds in de rigting van den vyver van Tréouergat,of er niemand acnkomt Het kind wierp ingespannen blikken op den bosch doch ontdekte niets ter wereld De gravin zette eenen stoel by het venster en deed hem daerop klimmen — Verlies den zoom van den bosch niet uit het oog,myn kind Het leven van uwe!» vader en van uwen oom staen op het spel Zoo gy iets ziet roep my terstond en zy hield zich by de deur naer liet gerucht van binnen luisterend Eene halve uer ging tragelyk en stilzwygend voorby onder onbe- schryvelyken angst — Ziet gy geene dry mannen uit het bosch komen vroeg cindelyk de gravin — Neen antwoordde Raoul die ondanks zyne jeugd het gevaer zeer goed inzag maer ik hoor stappen op den trap Eensklaps bief hy eenen onderdrukten roepaenen wierp zich in de innen zyner moeder liaer influisterende « Daer zyn zy » Mevr De Trésigny zag inderdacd dry mannen die bet kasteel met rasse schreden naderden — Zy zyn bet wy kutyien hun dus waerschuwen Sr»oe- bewerkt aentestippen onder andere deze van C Nolf P Zoetlmert en Amandus Hoste alle landbouwers teWielsbeke' Jan Mahsse van Oyghem Angelus Laboeuw cn P Van Meende van Oostroosebekc K Zoete van S Baefs eenen allermclaetschen jongeling aengedaen met een knie-gezwel enloopcndc wonden opgetrokken been en lam op den zclven kant ongelukkigen en verlaten persoon die eerst vier jaren op krukken gesprongen heeft en eindelinge er geen gebruik van meerkounen maken Alle deze genezingen die deaigemcene bewondering verwekken zyn door den lieer De Muelenaere als Iner boven gemeld door het toedienen van inwendige geneesmiddelen bewerkt [Medegedeeld I n ~.°Tn' ram P *«* van wy i„ ons voorig nummer ^fpl g ' ma '' 1 kt schr vft mc " ut Leuven in date van 3 iebi uary het volronde opcpI.uT 'r an1 hcc " dc ' vo °rlcden nacht bet fabriek van „escbilderd papier der gebroeders Evcracrts in de Katten- 8 roet Linnen deze sta.l vernield De vlammen wierden tc middernacht bespeurd en dezen morgend leverde dit groot 0D De en T h l,et | gezlcht va " ee " e " rookenden puinhoop p De engte der struct en de menigte papier welke door dc vlammen verslonden Wierden boezemden voor de nabu¬ rige huizen eene ernstige vrees in gelukkig was er weini- wind den spoedigen en krach tdadigen bystand hebben bet ZZiïl J UI,tlloe 1 n uitbranden Het gebouw was voor 40,000 frs geassurecd en de meubelen voor 42,000 Niet¬ temin zullen du lieeren Everaerts overzware verliezen lyden en welke men op 130,000 frs schat Het afgebrand gebouw was een oud kollegie aen de stad toebehooren.le Den »e- meentcraed van Leuven beeft een ander lokael ter hese Ink- »"' k - SSTtÏ xtf £££?£ vonden zich woensdag avond in eene herberg iiaby de kerk ' en s cbenen met elkander in vricndelvk gesprek wanneer eensklaps een van bun vcrraderlyk eenen lievi-en slag met oenen timinerma.isbeitel in de zyde van den anderen toebiagt waerdoor dezen doodelyk gewond is en zich on¬ der kerkelykc regtcn bevindt Den dader is voortvlugli- Den minnennyd seliynt niet vreemd aen dit schelmstuk ° ~ e " Ec * 10 ^ Courtrai klaegtover ecne zeer gevaerlvkc bednegery men s namely k er in geslaegd eenen blauwacli- Ogen inktte vervcerdigen die verdwynt na verloop van einige dngen en waervan men geen spoor meer weervindt Verscheidene persoonen scbynen dacrvan bet slagtoffer te zyn geweest hunne titels volkomen uitgewisebt zvnde Je weenen heeft eenen smid eenen nieuwen bak-oven uitgevonden die by eene lengte van 14 en breedte van 12 voelen in 24 uren 6000 brooden levert de kosten van stoken zyn zeer gering vermits voor bet bakken van 1 cen- vcreischt °° 6 P °" d stecnkolen of aerdpek wordt - Een brouwer van Vil vorde die op de jagt zvnde eenen boer door onvoorzigtigheid eene oog bad uitgesebote ' is uit dien hoofde verwezen tot zes dagen gevan-zitting ' 16 frs en 1000 frs schade onkosten ° Bcgterljke hronyk De kamer van besehuldiging heeft voor bet hof van assisen te Brugge verzonden 1." Karei van Morisse oud 37 jaren schoenmaker t Brugge wegens pooging van moord aldaer gepleegd |rn e december laetst op den persoon zyner schoondochter Ro sa i ba Laureyns voorgegaen door aenslag op dc cerbaerhcid - 2." Joseph de Vrcese ond 29 jaren particulieren gebo'- ren en woonachtig tc Brugge en Auguste Tliylis oud 23 jaren koopman geboren te Oostende cn woonacbli- te Jrugge wegens valschheid in bvzoniler geschrift in 1847 in laetstgenoemdc stad gepleegd" bv middel eener' valscho kwittanlie welke zy verveerdigd hadden ten einde de be¬ taling te bewyzen van schilderyen welke zy acngekocht had¬ den zonder den koopprys te storten 3.o K L Verfaillc wever te Winkel-S Eloi wegens dielte van zeven kiekens in den nacht van den 24 tot 25 •' maer neen reeds gaet men de trappen op hetis tc laet Dien oogenblik was verscbrikkelyk Om geene vermoedens op te wekken zette zich de ongelukkige gravin by liet vuer neder en nam eene onverschillige houding aen Raoul speel¬ de door de kamer met eene schranderheid verre boven zy¬ ne jaren verbeven Den graef trad spoedig binnen door Rignard vergezeld • hy wierp eenen ondervragenden blik op zyne dochter maer hare tegen den grond geslagen oogen gaven hem niet bet minste licht Burgeres zegde Rignard tegen de gravin ep eenen o ibe- schoften toon wy hebben bet geheel huis van den zold -rtot den kelder doorzocht ik heb nog alleen uwe kamer te zien Waerlyk een goed kabinetje vervolgde hy eene deur ope¬ nende ik wil daerin slapen Laet aenstondsmyn bed opma¬ ken — Maer deze kamer is de myne sprak dc gravin Tcrwyl den ellendeling een ander somber kabinetje door¬ zocht eene soort van kleederenkas opgepropt vol van klee¬ deren en papieren even als bet vorige digt bv hetslaepver- trek der gravin gelegen was Raoul stil liet venster genaderd Door de met yzel bedekte glasruiten zaghy met schrik zv¬ nen vader zynen oom en Janckin op twintig schreden af- slands Gelukkig begaven zy zich naer bet achterhuis want aen de voordeur had men eenen schildwacht geplaets Het venster openen en de aenkomenden waerschuwen was zeer gevaerlyk en by kon zyne moeder of zynen grootvadergeen woord zeggen zonder dat den republikaen het hoor Ie Doch met eenc verwonderlyke tegenwoordigheid van geest beg-efd verloor Raoul den moed niet Hy herinnerde zich uat de
Gazette van Brugge 9/2/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item