Back to top

Gazette van Brugge 9/2/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
0'„ n 55."' Jaer» ftt s mi tm Woensdag 9 February 1848vA^"t| - ^ -•- ^..^ Orü-fói A GAZETTE VAN ma h C-JB r,> DER PROVINCIE WEST-YLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde mmNGKELYKBEYD Versehvnt den Maendag Woensdag en Vrydag I Alle pakken en brieven vrachtvry toe te zenden | De persoenen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden Inschrvviin'snrys Voor Brugge 3 macnden fr 4-75 ct 1 De aenkondigingen 23 centime* den regel onder de vyf j aenzocht deze dags voor de versehyn.ng van het Blad te ' » ° Buyten Brugge vrachtvry » 6-25» | regels een frank I laten t0 ' k0 ' n ' n - BRUGGE I Algemeen Overzigt In de diplomatische kringen van Bcrlyn verspreidt zich het gerucht dat tusscben de groote mogendheden op dit oogenblik maelregclen worden getroffen om voor het ge¬ val van eene mogcjyk kort op handen zynde groote gebeur¬ tenis in Frankryfc eensgezind en voorbereid te zyn Men wil zelfs % dat deze voorbereidende maetregelcn zich lol ge¬ heime militaire middelen uitstrekken Men heeft tydingen uit Konstantinopelen tot 17 january De gevangenneming van Abdel-Kadcr schynt in deTurksehe hoofdstad ecnen diepen indruk te hebben gemaekt Den apostolischen nuncius Monsignor Fcrrieri was daer aen- gekonien De Italianers die te Konstantinopelen zeer talryk zvn hadden voorgenomen den vertegenwoordiger van den H Sloel met vlaggen en kokarden in te halen maer den Oostenrykschen gezant was er in gelukt deze betooning te doen verbieden doch had niet kunnen beletten dat eene menigte ltaliaensche patriotten den nuncius waren te gemoet gegeen en met het geroep van vivat Pius /Af vivat Italia leestelyk hadden bejegend Ttdlngen nit italic*» Wy weten eindelyk wat er te Palermo en te Napels naders gebeurd is Men zal zich herinneren dat de tydingen uit de eerstgenoemde stad slechts tot 22 january gingen als wan¬ neer het volk het klooster van Novuiailo was beginnen te bestormen Nu verneemt men dat de opstandelingen na een verwoed gevecht niet alleen dit klooster maer ook het konioglyk paleis en de Bank hebben overweldigd Den stryd beeft renen vollen dag gcdcurd eti inen wil dat de stad by deze gelegenheid weder zy gebombardeerd geweest Den hertog van Majo is in het kamp van den generael Sauget ge- vlugt die het bevel voert over de van Napels gekomen troe¬ pen" en den generael Viale is scheep gegaen nacr Napels De opstandelingen hebben alle voorstellen ter treffing van eencn wapenstilstand met verachting van de hand gewezen allecn- lyk hadden zy er in toegestemd dat er levensmiddelen wer¬ den aengevoerd voor de criminele gevangenen in de forten Tc Palermo is eene junta tot stand gekomen namens welke hel dagblad El Citadino wordt uitgegeven Denamen der burgers welke zich door heerlykc daden onderscheidden werden in dat blad afgekondigd Wy zien door het zelve dat de princes Scordia en de hertoginnen van Monteleone en Gualtieri zich hebben acngeboden oin de gekwetsten te verplegen dat eene andere dame Maria Testa di Lena in Itiauskieederen onder de opstandelingen dient en dat de TROUW EM HERREN MOER In het voormalig Bretagnc zag men tegen het einde der vorige eeuw het aloude kasteel van Plöerinel niet verre van den oever der Atlantische zee gelegen zyne trotsche tinnen verheffen Dit wierd bewoond door den graef DeTrésigny bejaerd en achtensweerdigen edelman zyne beide zonen wa ervan den oudsten met eene nog jcudige en bevallige vrouw was gehuwd en zyncn kleinzoon Kaoul toen omtrent twaelf jaren oud Lange jaren leefde dit gezin in kalme eenzaamheid voort toen op eens den fakkel van den burgeroorlog in 1795 ont¬ stoken hunne zoete rust onmeêdoogcnd verstoorde De bei¬ de zonen van den graef DeTrésigny hunnen koning getrouw verlieten op zekeren nacht het kasteel en begaven zich door duizend gevaren naer het leger der Vendeërs waer zy ten bietsten behouden aankwamen en onder de bevelen van Larochejaquelin vele bowyzeu van den cdelsten heldenmoed gaven Dry maenden verliepen zonder dat de overgebleven be- wooners van het kasteel eenig berigt ontvingen Reeds wier- den zy door de schrikkelvkste ongerustheid gekweld toen op eenen avond dat de gansche familie in de groote zael was vercenigd zekeren visscher met name Janekin door weldaden innig acn den graef verbonden binnen trad met een briefje in de hand Mevr De Trésigny opende dit met siddering en blydschap en las het volgende « Het koningsgezinde leger is te Savenay verslagen Door een wonder zyn wy aen de algemeene slagting ontkomen maer wy worden van naby vervolgd Zoo God met ons is zullen wy den 27 november in den nacht te Plöermel acnko- pretor van Palermo den markies van Spcdalotto en den j baron Tasca al hun graen goedkoop afleveren De junta heeft de pastors verzocht de gesloten kerken weder te openen en heeft maetregels genomen om de bevoorrading der stad te verzekeren Deze en andere tvdingen uit Palermo hadden te Napels eenen diepen indruk te weeg gebragt De eerste toegevingen des koniugs hadden de openbare denkwvze niet voldaen zy werden als onvolledig en te laet komende beschouwd Men verwonderde zich vooral dat er geene ministeriele veran¬ dering gevolgd was als de openbare denkwvze zoo vyandig was tegen den minister van policie De clubsen kwamen in beweging en men zag van die mannen versehynen welke zich slechts in dagen van oproer vertoonen Al de gemoede¬ ren waren gespannen en in angstige verwachting De rege¬ ring scheen door schrik verlamd Nochtans vernam menden 26 dat 's konings biechtvader pater Cocle naer zyn kloos¬ ter te Benevent was teruggezonden en den minister van policie del Caretto naer Genua gebannen De hooiden der liberale party waren daer op met de leiders der volksbewe¬ ging afgesproken dal er voorloopig geene betooning zoude plaets hebben in afwachting van het uitwerksel der petitiën welke men overal toekende ten einde eene Constitutie te bekomen Maer de volksleiders schoten in hunne poogingen te kort en den 26 january namiddag staken dertig duizend inen- schen op de been en omringden het koninglvk paleis De Toledostraet de grootste en breedste van Napels was let- terlyk van menschen overstroomd De troepen uit de forten San-Elmo en El Ovo aengerukt beproefden te vergeefs deze volksmassa door te dringen welke niet ophield met roepen Leve Ie Koning Leve de Constitutie tcrwyl het vrouwvolk met ltaliaensche vlaggen van uit de vensters wuifde Na nog ecnige aarzelingen heeft den koning het ontslag van alle zyne ministers aengenomen en een nieuw kabinet opgevormd onder voorzitting van den hertog van Serra- Capriola Al de leden van dit nieuw kabinet zyn mannen van gematigden vooruitgang en waren het eens om aen koning Ferdinand te vorklaren dat in de tegenwoordige omstandig¬ heden de Constitutie onmi.hlelyk behoorde te worden uitge¬ roepen Dit heeft den vorst den 29 january gedaen by een dekreet inhoudende de grondslagen der nieuwe stactsrege- ling welke binnen tien dagen acn dc koninglyke goedkeu¬ ring zal worden overgelegd De Napelsche Constitutie zal op dezelfde grondslagen als de Franschc Chartc en de Belgische Constitutie gevestigd wezen twee wetgevende kamers on¬ schendbaarheid des konings verantwoordelykheid der mi¬ nisters vrvheid der drukpers eene nationale garde of bur¬ gerwacht De Napelsche Constitutie verschilt alleenlyk hierin men Laet Janckin ons te gemoet komen naer den kant van het boseh wy zullen hem by den vyver van Tréouergat af¬ wachten Vaerwcl gy allen die wyzoo teeder beminnen » — Maer het is lieden den 27 merkte Janekin op — Welnu vertrek dan mynen vriend riep mevr De Trésigny Gy hebt nog den tvd ga spoedig heen Janekin nam pistolen by zich en verwyderde zich met rasse schreden Terwyl den braven visscher zich hy het flauwe maenlicht in het wond verdiepte hielden ecnige rui¬ ters stil voor hel kasteel Eenen hunner stapte van zynpeerd en trok lievig aen dc bel Elk wierd met schrik wakker mevr De Trésigny echter denkende dat het haren echtge¬ noot was dien zy verwachtte deed zy de venster open en vroeg met ontroering « zyt gy het Karei » Macrschielyk trad zv vol angst terug By liet maenlicht had zy onder de mantels der ruiters de republikaensche montering herkend Geheel radeloos Cn hare tegenwoordigheid van geest verlie¬ zende vide zy by haren schoonvader — Welnu mevr zegde den grysaerd hebt gv mvnekin- deren reeds gezien Ga hun toch te gemoet Mvne arme oude leden beven zoodanig van blydschap dat het my on- mogelvk is eene schrede te doen Breng hen toch hier — Zy zyn het niet vader antwoordde de jeudige vrouw byna bewusteloos op eenen stoel nedcrvallende Het zyn re- publikancn Ach alles is verloren Op dit oogenblik trok men op nieuw acn de bel nog ge¬ weldiger dan de eerste mael — Wat zullen wy doen vroeg den ontroerden grysaerd — Zoo Janekin slechts hier was antwoordde mevr De Trésigny zoude hy ons tegen die soldaten beschermen Den jongen Raoul trad'dacrop het vertrek binnen berigt- van de twee anderen dat zy de vrvheid van godsdienst niet waerborgt maer men verhoopt dat dit beginsel er ook zal worden in opgenomen Den nieuwen koning van Denemerken Uit Altona meldt men het volgende over den nieuwen koning van Denemerken De geringe volksklasse draegt den nieuwen koning eene groote achting toe die het nooit bene¬ den zyne weerdighrid geoordeeld heeft zich persoonlyk onder dezelve te mengen Vooral is bv zeer bemind by het zeevolk Als kroonprins heeft hy eenige groote zeereizen ondernomen en moet daerdoor vele kennis van dc scheep¬ vaart gekregen hebben Men vermoedt dat zoo al geene verandering ten minste eene wyziging van het kabinet zou kunnen plaets grvpen De goede verstandhouding tusscben vader en zoon liét gelyk men weet soms wel eens veel tc wensehen over en sommige ministers zyn meermalen in diergelyke oneenigheden gewikkeld geweest Toen eenige jaren geleden dc huwelykstwisten hun toppunt bereikt had¬ den en ieder ilaerover sprak wierd in den ministerraed het denkbeeld voorgebragt dat den kroonprins afstand behoorde te doen van den troon en men liet dat plan alleen varen omdat de belangen van de dynastie daerdoor dreigden bena¬ deeld tc worden Eene andere moeijelykc kwestie is welke persoonen Frc- derik tot zyne raedgevers zal kiezen Hy had byna uitslui¬ tend omgang met de deensebgezinde party en heeft zieh meermalen in eenen afkeurenden zin uitgelaten over het toevertrouwen van gewigtige posten aen Duitschers Den nieuwen koning heeft ter gelegenheid zyner troonbe¬ klimming alle processen en vervolgingen doen staken welke voor politieke reden en voor drukpers-overtredingen in het rik begonnen waren dit besluit doelt insgelyks op Schleswig-Holstein en Lauënburg Koning Frederik VII heeft tot erfprins uitgeroepen zvnen vaderlyken oom prins Frederik-Ferdinand van Denemerken Z K H is zestien jaren ouder dan Z M hy telt dan 58 jaren cn heeft geene kinderen Bal van den Heer Districts-Commissaris Men zal zekerlyk vragen heeft de Gazette van Brugge ook eene invitatie geliad om het bal van den heer districts-com- missaris by te woonen Neen lezers wy zyn niet uitgenoo- digd geweest maer wy hebben veel goeds van dit bal verno¬ men en waerom zouden wy u dit goed niet mogen medc- deelen Ook hebben wy den avond van het bal eenige aan¬ merkingen gemaekt waerom zouden wy u niet eenige van deze aanmerkingen kenbaer maken Wat of wie zou het ons te dat de dienstboden aen verscheidene ruiters hadden ge¬ opend Inderdaed hoorde men reeds het gekletter hunner sporen in den gang — Verhezen wy vooral onze tegenwoordigheid van geest niet mvn kind sprak plotseling den grysaerd wiens ziel- kracht in het oogenblik van den nood terugkeerde Laet mv de vragen dezer lieden beantwoorden Geen woord Raoul want eene enkele onvoorzigligheid zoude ons het leven kos- ten Eenen bedienden berigtte den graef dat eenen kapitein der gendarmerie van Brest hem verlangde te spreken — Laet hem binnenkomen Bcrtrand antwoordde hy bc- daerd Den ouden man bad de veèrkracht zyner jeugd hernomen cn het vuer der liefde tot zyne kinderen schitterde in zyne oogen en verwarmde zyn hert Men hoorde zware stappen op den trap en weldra trad eenen jongen officier binnen vergezeld van eenen persoon zorgvuldig in eencn mantel gewikkeld Den grysaerd was tus¬ scben zyne dochter en zvnen kleinzoon gezeten Zyn gelact was kalm en zyne hairen bedekten de bleekheid van zyn voorhoofd l)en officier op bet gezigt van deze groep getrof¬ fen aerzeide eenen oogenblik oin het woord tot den graeftc rigten eindelyk vroeg hy met luider stemme « Burger Trésigny waer zyn uwe zonen » — Zy zyn sedert eenigen tyd op reis mynheer maer ik weet niet met welk regt gy iny hier in het midden van den nacht komt ondervragen — Gy wilt my misleiden i uwe zonen waren by het ge¬ vecht van Savenay tegenwoordig gy wacht hen dezen nacht welligt zyn zy reeds hier Tot aen 'het naburig dorp hebbeu
Gazette van Brugge 9/2/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item