Back to top

Gazette van Brugge 7/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BI RGER.LYKEN STAET VAN BRUGGE JEiwelyk van den 5 febritary 1 heer Gabriel Loze fabrikant in parapluies met Joufv Maria Uctiiicu koopvrouw-modiste ' Overledenen van den 5 tot den 5 february 8 Petrus Armes kleermaker oud 4 9 jaren geboren en woonende -te Brugge Schryversstraet E 17 n° 50 on¬ gehuwd zoon van PhilJippus by Theresia Carpeu'tier overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Bernardus Van de Cappelle wagenmaker oud 64 jaren geboren te St Pieters-op-den-Dyk woonende te ih ugge' in de Biddersstraet echtgenoot van Anna Van Compernolle overleden in de Mariastraet C 9 n" 8 PelagieMouraux oud 5 jaren en half,' overleden in de Eeckhoutstraet C 18 n" 5 4 Nathaba Coppens spinnette oud 10 jaren geboren te te Maldeghem woonende te Adeghem dochter van Joseph us by fheresia Vyneke overleden in de Maria¬ straet C 9 u„ 8 Eianciscus Buffels oud § maenden overleden in de Kalk- ovenstraet E 5 n u 18 David H emery ck metser oud 24 jaren geboren en woo¬ nende te Lelfinghe ongehuwd zoon van Ferdinandus y Joanna Arens overleden iu de Ilooistraet B 8 n° 47 Mathilda Mahieu kantwerkster oud 17 jaren geboren en woonende te Brugge Hooivaertsstraet il° 23 ongehuwd dochter van Fraucisciis l.y Maria Vercruyssc overleden in de Mariastraet C 9 u° 8 Leo ma Kindt oud 5 jaren 4 maenden overleden in de Moerstraet D 2 n° 74 5 Ca rol us Roelandt werkman oud 68 jaren geboren te Mee- re woonende te Brugge Westmeersch weduwaer van llieresia Bodelus overleden in de Werkhuis-straet C 14 ii° 100 Petrus Du Jardin werkman oud 37 jaren geborenen woonende te Zwevezeele echtgenoot van Barbara Ver- mandel overleden in de Ilooistraet B 8 n" 47 Pieter Clarysse werkman oud 54 jaren geboren en woo¬ nende tc Beveren ongehuwd zoon van Emannuel en van Agatha Van den Bussche overleden in de Werkhuisstr C 14 ft® 100 6 Geboorten Venditien Ten profite van Mevrouw e de douairière Van den TV onwere en Mejoufvrouw Jeannette Beaucourt gron d eige n ar isse n te Oostcamp A — Te Oeilelcm DYNSDAG 8 februari 's middags op ['hofstede gebruikt door J Van Beileghcm op den Berg van 96 KOSÏPEN zware Eiken- Canadas- Abcelen- en Olm- Boomen dik van 5 tot 10 voeten C — Tc $f Jooris-ten-Dislel Dl NS Dl A j 15 februari 2 ure nauoen op d'hofstede ge¬ bruikt door Guyssens-Coroelis van 5G groote Beuk- Eik- en- Okkernoot- Boomen dik van 5 lot 9 voeten tl — Te Bccrnem DINSDAG 22 february 2 ure namiddag in 't Lindeveld by taenwys en nieuwen steenweg vanWynghene na Beer nem van liOWPEIV Hoppe- Verraaek- Boon- Haeg- Perssen en staende Sparren Hetaelbaer bij de Zaekivaernemers MADOE en VAN RE VBROUCK te Oostcamp % uytscheyding van Bedryf VERKOOP m 1'ilïS VAN FACTUM De weduwe AVANZO woonende in het Breydel-straetje B ld N.° 1 te Brugge beeft de eer het publiek kenbaertj maken dat zy de koopwaren baer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van facture bestaende in nieuwe en oude printen en Gravuren inbladereii en geëncadreerd Lithographieii Zantjes Acrdryks-kaerten Atlassen enz Quincaiilerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werktuygen Barometers Thermometers Liqueur-Schallen Aerdbolleu Compassen Graphometers J Koleiireu Pinceeleu Crayons Pénnemessen alle soorten van Inkt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor Poitretten in miniature ware Napelsclie Snaren Chocolat van Venetien Schryfpennen Pypen Dominos Schaek en Lotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheyde andere artikels te lang m te melden N L> De Printen en Lithographien worden verkocht met eene vermindering van vyfti^ ten honderd BERENDMA RINGEN irsasofisiso DONDERDAG 10 february 1848 om 3 uren namiddag in tie estarrunet den Gouden Arend te Brugge Be/aelbaer ten kantoore ran den Greffier Cu MOULAERT l'VT fill 1I.4M 'FE PEUTEN om in gehruykcr van tc komen met 1 october 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en 11 • 34-88-43 C G 80-0-0 11 Laud en vette Gars tc Couckelacrc eu Keyem 1 hans in luier van Pieter Carbonez Inm d ^r C °" ditien Z ' ch tC adl ' csser «n Dy den Notaris DtLFLALE te Biugge Iloogstraet Te JP achten Een HUYS dienende voor Zilversmidts- Winkel staende in de Ge dmuut-straet sectie 1 21 n.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M.™ 0 Hansgeiis-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge Verkoo igen door het ambt van den Notaris BOUSSON TE OUDENBURG A Woensdag 9 february 1848 te Eernegbem en Beke- ghem voor mynheer Lansweert-De Clerck'en andere 50 Koopeii Eyken Olmen Abeel en Achtkante en Beuken Boomen De vergadering 's middags te Eernegliem op het land van Tilleman Z> Donderdag 10 february 1848 om een ure nanoen ie Westkerke en Roxcm voor mynhceren Matthys eu Van Vy ve 40 Koopen VSilgen en Achtkante Boomen De vergadering acn Koop Een bv de Waere-Brugge C Maendag 14 february 1 848.' iu de Café Suisse te Ou¬ denburg INSTEL eu maendag 28 der zelve maend ind'her- berg de Statie van den Yzer JVetj te Plasscbendaele OVER¬ SLAG t'elkens om 3 uren namiddag van 1° Een schoon WOON HUYS en aenhoorigheden te Oostende ten voorhoofde in de Kapelle-straet geteekend n°36 bewoond door den lieer Van den Hove-Pillement tot 1 april naest 2» Een gerievig PAKHUYS te Oostende in de Weslmolen- straet geteekend u" 37 3° Een HUYS van twee Verdiepingen grooten Hof en aen- klcven te Bre.deue sas Slykens bewoond door d'heer Pillement-De Broek / 4° Een PAKHUYS en KEERSGIETERIE west dacr aen Om van de laetste dry koopen met de geldtelling in het pe- brtiyk te komen • In stel- Penningen te winnen De \ eylings-voorwaerden by genoemden Notaris BOUSSON TE OOSTEÏMJE Den Notaris FELIX VAN CAILLIE te Oostende zal op donderdag 17 february 1848 ten 2 uren namiddag ten zynen kantoore overgaeu tot den INSTEL van 1° Een BUTS PAKHUYS eu gewezen ZOUTKEET te Oostende in de Oesterput- en Vryhaven-straten aren en 80 centiaren GRAS ZAEYLAND en EBOUWDEN GROND te Oudenburg op liet geselleed met Clemskerke gehruykt door Leo Dewaele 3° Eene RL ZETTE OBLIGATIE van fr 3,628-10 ct aen P' "1° ten laste van den lieer Philippe Swarls te Oostende 4° Eene personueele OBLIGATIE van fr 1,058-20 ct last van Louis Kempynck te Brugge o® Eene personueele OBLIGATIE van fr 1,058-20 ct last van Pieter Kempynck te Stalhille De IINALE TOEWYZING is vastgesteld op donderdag 2 maert Met octroy van justicie ten overstaen van den heer vrede- regter van het kanton Oostende De conditiën en tvtelen berusten ten kantoore van den zei ven Notaris VAN CAILLIE Kapelle-straet n° 29 te Oostende CON SI DE RA BELE Booiii-"Yeiiditien TE EESSEN WOILÏIEX OCDECAPPELLE EX CLERCEEX ONDER DE DIRECTIE VAN VAN ÖUOMXIE-BASONVILIE te Ecssen 1° Dynsdag 15 en woensdag 16 februarius 1848 teEessen 115 koopen ' 2" Vrydag 18 dito te Wournen 60 koopen o° Woensdag 23 dito te Oudecappelle 55 koopen 4" Zaterdag 26 dito te Clercken en Eessen 75 koopen 5° Dynsdag 29 dito te Woumen 85 koopen 6° Woensdag 1 maert te Lessen 90 koopen 7° Vrydag 3 dito te Lessen 65 koopen En S u VN oensdag 8 dito te Clercken 81 koopen Triken dage zal men beginnen te verkoopen om een ure midda ff- ' Elk zegge het voorts zee-tydingen OOSTENDE 7 february Aenkomsien van den 4 en 5 february De belgische smak Deux Amis kapitein Vollemaere van Londen met diversche goederen de belgische sloep Dart kap Guie van Londen met diversche goederen deengelsche' male PVidyeon van Doever met de korresponde«tie en if passagiers de cngelsche male Violet van Doever met de kor- respoudenUe en 17 passagiers de belgische galjoot Eytde ] kap Halewyck van Liverpool met zout de cngelsche male Dar/and van Doever Uitycvaren Den hollandschen hom Zelden tyd zonder stryd kapitein \ an Ouivenbode naer Katwyk met hallast den belgischen schooner Vigilant kap Van Groem ndael naer Liverpool met schors den engelschen schooner Diligence kap Deas naer Liverpool met zout de belgische male ViUe de Bruaes ' naer Doever met de korrespondentie en 10 passagiers de cn¬ gelsche sloep Amity kap Ricbemond naer Burnh ara niet ballast het ei.gelsch stoomschip Triton kap Taylor llacr Londen met diversche goederen en 3a passagiers de belgi sc l le male Ville d Ostende met de korrespondentie eu 8 passagiers sgivcsassa.» zeren Wey Vertrek-uren ran den Y VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ilyssel Dendermonde Mecbelen Brussel' Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — leu 2 ure 30 mm naer Oostende — Ten 4 uren 20 min' naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Rvssef Parys nacht-treyn — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende ' Y zeren Weg van West- Vlaenderen V dn Brugge naer Kortryk len 5 u o0 min 's morg » 8 » 00 » » » 1 » 20 a namid » 4 > 35 » 's avonds V an Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 mm 's morg » 7 » 45 » j " 12 » 25 » „ 4 11 45 a 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Lichtervelde Gits Beveren Ronsselaere Iseghem en Ingelmunster Den hentolt AEN BESTE DING VAN TIE HEERWEM Burgemeester en Schepenen te Beernem maken bekend dat er door hun den eersten maert aeustaende ten elf uren voor¬ middag m het Gemeente-Huys by soumissie en afbod zal overgegaan worden tot de Aenbestediug van den te Kalsvuen VVeg van de Brugge Louise te Bloi mendaele na liet gekuchte Beernem bestaeude uyt eene lengte van 900 meters op drie meters breedte geschat op negen duyzend vyf honderd twintig II cl 1ICS* Het Bestek en het Kohier van Voorwaerden alsmede het Plan clier V v erken zyn ter ieders inzage ten secretariate berustende Beernem den 5 february 1 848 Burgemeester en Schepenen rr J VAN REYBROUCK Ier ordonnantie Den Secretaris J MAURÜS Pryzen der Granen op de Markt van Bru^e van den 8 february °° ' HOEVEELHEID VERK.OUT fr c t 263 19-74 223 ] 2 5 4 6 11-60 8-84 '6 1 1-35 14 13-35 153 7 63 Ir P « l 36 0 ^1 " ET R R0 D r' 7 AVi ' ï!r,J0(I r - "-46 ct Halfwit fr -36 et Me.iagio-Brood fr 0-86 cl Roggen B rüü a lr 0 3 c Mastelcin Bi*ood ir 0-33 et alle ly de kilogr Aenwyzinc Ter we f» og^e Boek weil Haver Geersle Boonen Aerdappelen c ar den zak Pryzen der Granen op de Markt van Gend van den 4 february Witte Terwe I' node Terwe flog ge Geerst „ Boekweit Haver A erd appelen fr yo-8S ct 19 9-1 « 11-92 « 11-92 « 11-82 « 9 00 « 7-00 « par hecülit er * « Pryzen der Granen Olicn en Koeken te Ryssel van den 5 february Soorten Koolzaed OKilliette Id g smack l.yiuaed Cameline Kenipiaed KOKKkn de InO kilogr '6 5(1 a 17 1)0 00 00 a 00 00 00 00 a O.» Ou 19 00 a 23 00 17 00 a 17 5il 16 00 a 17 60 Brugge - Drukkery van L.-B Hbrmboust op d'Eycr-markt
Gazette van Brugge 7/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item