Back to top

Gazette van Brugge 7/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
i\ a 24 i [-2 cents en 60 dito wit a geelachtig acn 23 a 28 cts De pryzen zyn gesouteneerd — Ruwe Suiker Zonder veran- dci iog De verkoopeu uit er hand bestaeo in 5oo kisten blonden Havana aen/14 1 14 a 1 5 en 1 5o kisten 260 zakken en i5o vaten Maccio aen verschillende pryzen In openbare veiling werden 11 00 kisten blonden llavana aeu fis 27 3|4 a 3l in entrepot afgedaen — G er ajfineerde Suiker Zonder ouigang Fruü O ver het algemeen zonder ooemensweerdige affairen slechts eenjge 1 < > 1 j s \ ygen en Rozynen vonden voor de dage- lyksche behoeften koopers — ■ Rysl Stil de nieuwe Carolina is wat slapper en de andere soorten zyn onveranderd — Zuidzeetra e» Zonder omgang by gebrek aen gereed goed Ohcn Omtrent 60 hectoliters Gallipolie-Oiie zyn aen flau iv e pryzen afgedaen — Potasch Dit alc'ali is slapper en genoegzaam zonder aenvraeg Een lolje van 5 vaten Ameri- kaenscben werd leeger afgegeven — Roel Het inlandsch is flauwer en daervan werden circa inoo kilog verhandeld Grssesn eaa Xtscsï^staasdeL De slapheid der Granen op debinnenlandsche markten doet den omgang 111 vreemde Granen hier onbeduidend biyven darr de houders weinig geneigd nog aen leegcre pryzen af te geven Wy zyn daerenhoven zonder veisterkingen de scheep- Vaei nog sleeds door hetys afgebroken zynde — Vetle Zaden en Oliën zyu insgelyks by voortduring flauw — i mi i ^ Brussel 5 february Manser dei' V©Sjksvertejrea»wo®rdsgcrs Zitting van den 3 february De vergadering heelt dc discussie over het vraogsluk der suikeis voortgezet Een aental merkweerdigc redevoeringen zyu uitgesproken geweest al de bevoegde mannen al dege¬ ne die liet vraegsluk met ernst doorgronden hebben bet woord gevoerd MM.Cogels Loos Maiou Maniüus Deleliaye Dethanips van de cene zvde en MM De la Coste Lejeune en Eloy de Burdinne van de andere Mi Lejeune verdedigde krachtig de voorstellen der mid- denscklic welker aenneming de beffing zoude waerborgen tan de belasting tan dry miljoenen welke de suikers inge¬ volge de beslissing der wetgeving moesten voortbrengen Maer dc koophandels-uitwerkselen van liet aengerande stel¬ sel de nooilzakely klieid van nocli te wachten 0111 de gevol¬ gen er van onder de fiskale betrekking te beoordeelcn zyn krachtig ondersteund en bewezen geworden door Mr Malou De wyziging van denbeer De Corswarem iseindelyk door- gi guen en den voorstel der middenscktie is met cene groote meerderheid van tic hand gewezen liet gevolg van de gestemde wyziging is het voorkomen der verhooging van het arcynsregt op /ze beetsuiker zoo lang de ontlasting op den uitroer van hel suiker niet verminderen zal lit ïegU'ii op het beetsuiker zouden kunnen verhoogd wor¬ den tut ör Ir zv zullen vastgesteld biyven aen 50 Ir per 100 kil °g- Volgens de vooruitzigten van" Mr De Corswarem zullen voor er twee jaren verloopen zyn dc dry vyl'den van liet door de raffineerders gebruikte suiker beetsuiker wezen Zitting van den 4 february \ erschcidene voorwerpen zyn in deze zitting zonder go- vvigtige discussie algedaen geworden Een aental bygevoegdc kredieten voor liet departement der openbare werken zvn | gestemd In deze zelfde zitting heeft den minister derjnsticie Cl ''!'ö e wyy.igingcn aen liet wetsontwerp op liet notariact | neèrgelegd Deze zullen gedrukt en aen de leden uitgedeeld worden Het wetsontwerp op bet notariacl is aen liet dagor¬ der gesteld na datgene op de kadastrale perequatie Tot slot heelt men verslag gehoord wegens een aental petitiën Zitting van den 5 february bonier heelt gelieel de zitting besteed aen de beraedsla- ging die de tweede stemming van den voorstel van den heer De Corswarem moest voortgacn in devoorige zitting aenge- iiomen Den voorstel van den lieer De Corswarem strekken¬ de op dut in belang van bet beetsuiker de uitwerkselen van Den beschuldigden met levendigheid Oh ik ben wel zeker van neen liy zoude hebben willen sterven Mr den voorzitter die gedurende deze onderv raging steeds ontroerd was gevoelde nu cene nog grootere aeudocniiig — Neen als men tvvaelf jaren oud is dan bemint men het even Ten overige liet gelooi' onder welks invloed lïy zich bevond voor zyne eerste communie liet geloofdat hein hoop op de toekomst en moed ingaf om bet onheil te verdragen zoude hem ondersteund hebben en by zoude u vervvyderd hebben van de misilaed die u liiee bragt Deze woorden mueklen eenen levendigen indruk op liet publiek 1 Den advokaet generael Rabou deed zyn requisitorium in de volgende bewoordingen « Mynbeeren de jurés gy hebt uitspraek te doen in een zeer treurig proces en degelukkiglyk zeldzame byzonderhe- len door deze debatten aen den dag gelegd zyn van eenen aenl om uwe ziel met sinerlvolle aendoeningen te vervullen « De misdaed vordert eencnauvvkcurigcopinerkzaemheid Zy is van eenen bv zonderen aerd welken men niet zoude kunnen gelyk stellen met dc moord door wraek of hebzucht ingeboezemd Maer zoude eenen vader tegen de strengheid der wet kunnen beveiligd zyn door bet voorwendsels dat hv ook zich zeken van hel leven zoude hebben willen ontmaken < Lelyon beweert tot zyne verscbooiiing dathv zyneu zoon Wilde ontrukken aen ellende en schande De ellende rnoyt iy wel vvanhoopen van de' Voorziengilieid en de liefdadig¬ heid wier middelen onuitputteiyk zvn De schande maer deze was zyn werk reeds was hy scbriflverv alscher moest liy dan nog moordenaer worden 1 Hy wilde zoo liy zegde eenen aenslag op zyn eigen lo- vtn begaen Ja gewis hy heeft dc kolen acngestoken wier moorddadige uitwassemingen zyn kind zouden ombrengen • muur AYtïeroin overleefde liy Zoude het niet wezen door dat den artikel 5 der wet van den 1 7 july 1846 zouden opgeschorst blv ven gedurende alle den tyd dat de uitwerkselen van den artikel 4 der zelfde wet opgcs'cliorst zyn geweest en zullen zyn is by de tweede stemming met vyf-en-ilerlig tegen vier- en-dertig stemmen verworpen Dc wyzigingen door den minister van justicic aen het ont¬ werp van wet op het notariaet voorgesteld zyn zaterdag avond uitgedeeld geworden Debvzonderste zyn betrekkelyk de klassificatie der notarissen bun getal in evenredigheid der bevolking en de voorwaerden hunner acnveerding l)c notarissen in de hoot'dplacts der rrgterlyke arrondisse¬ menten gevestigd zullen door geheel het arrondissement bun ambt mogen uitoeffenen De anderen zullen door geheel dat arrondissement mogen uitoeffenen uitgezonderd in de hoofdplaets Er zal ten minsten eenen notaris voor 6,000 inwooners zyn en ten h oogsten een voor 4,000 Ju res te Brussel Gent en Luik gezeten zullen de examens doen en de diplomen van bekwaemheid afleveren Oe studie of vcrblyf by eenen notaris is op dry jaren be- paeld en zal te rekenen der benoeming boven de dry jaren niet mogen beloopen Het gouvernement zal dewyze volgens welke de studie by de notarissen moet worden bestatigd bepalen FRANKRYK — Paiiys 5 february Volgens het dagblad le Sad de Marseille van 1 february heeft men eene fabriek van valsehe munt ontdekt a la Ner- tlie gevestigd in eene natuerlyke holte van den heuvel met een der pul ten van den tunnel in gemeenschap De valsehe munters alle Piémoiiteczeii,zyn zaterdagavond «ïengcliouden liet was gcene nationale munt die er vcrvcordigd werd maer stukken met het afbeeldsel van Karel-Albert die men in Piémont in omloop bragt — Kolonel Daumas bevindt zich steeds in liet Lamalgue- fort te Toulon by Abd-el-Kader waer hy tot nader be¬ vel zyn verblyf houdt Tot beden is nog niets gekend wegens de stappen van dien ópperdfficier om den emir te overhalen op dat hy zelve zoude vragen om ia Frankryk te biyven Men denkt over liet algemeen dat dc zending van kolonel Daumas met het gewensehte gevolg zal bekroond worden Maer Abd-el-Kader wil zich met afscheiden van dc arabier- sclie familien welke hem in Frankryk volgden en dit is niet de minste moeijelykheid — Men scliryft uit Toulon den 28 january Thans spreekt men niet meer van liet ontwapenen van een gedeelte der stoorafregatten beboorende tot bet eskader der middeuland- sclie zee welk het gouvernement op eenen ontzagwekken- den voet houden wil en zelfs verwacht men eerlang bevelen tot het voleindigen der wapening van een aental schepen Van eene andere zydc meent men stellig te mogen meiden dat den prins van Joinville by zyne terugkomst uit Algiers in de lente liet koiunlando over liet eskader zal hernemen — Het schynt stellig te zyn dat de koinpagnic van den Noorderspoorweg zich onledig houdt met lokomotievcn te doen yerveerdigcii voor dc linie van Parys naer Calais langs Ryssel welke twintig uren per uer zullen afleggen TYD IN GEN UIT ITALIË Onder datum van 20 january zyn de volgende tydingen uit Napels toegezonden c Den koning van Napels heeft by proklamatie gedagtee- kend van lieden eene Constituiie op den basis der fransehe Cliarte plegtig beloofd Z M is met liet levendigste vreugde- Richt van wege zyn volk bejegend geworden Oaegs te voren bad Z M een nieuw ministerie onder bet voorzitterschap des hertogs van Serra-Capriola beloofd Napels is rustig » — Den Conslitutionel iiaelt eenige der daadzaken aen welke moeten aehlevding gegeven hebben tot bet besluit des konings van Napels Den 21 hield Palermo nog stand en dc vyandclykhcden duerden steeds voort De koninglyke magten bestonden uit de neiging tot zelfsbelioud iu hem tegen de dood worstelde Zynen zoon is bezweken en h v beeft zich welligt wegens dit ongeluk getroost als hy maer zelve in leven bleef » Mr den advokaet-generael treed hierop in verdere ont¬ wikkelingen om te bewyzen dat de zelfmoord' slechts eene misdaed te meer is en de schuldigheid niet kan uitwissehen van de moord welks dader als by aen de dood ontsnapt we¬ gens zynen aenslag zich niet te min te gelyk voor het men- selielvk en voor het goddclyk geregt te verantwoorden heeft e Meermalen zag men voegt den tolk van het openbacr ministerie er by van twee persooncn voorgenomen hebbende zich te samen van het leven te ontmaken den eenen door do band van den anderen ombrengen en den anderen overleven I11 dit geval heeft den bewerker van den doodslag kunnen poogen zich le versehoonen met deze dwaelreden dat liet slagtoffer er in zoude verwilligd hebben dat den doodslag slechts eene door vreemde handen bewerkte zelfmoord was Maer zelfs zoude Lelyon zulke versehooning niet kunnen doen gelden « Het ongelukkig kind dat zynen vader de vurigste gene¬ genheid toedroeg dat dc ellende door dc onverschilligheid zyner jeugd schier niet voelde op zich drukken luff god¬ vruchtig kind dat in de school der Broeders van Liefde tot voorbeeld aen zyne makkers acngeduid wierd dat zich zoo yvcrig tot de eerste communie voorbereidde neen bel wil¬ de niet sterven « Neen liet wilde niet sterven eene lange toekomstdecd zich voor hem op Het kon eenen nuttigen burger worden en in den jeugdigen ouderdom van twaelf jaren moest bet brzvvyken Eu hy zelve is 't die op bevel van den vader wélken hy teeder bumindc de kolen ging halen welke hem den levensdraed zouden afsnyden « Oen bi'tigteu weent nu Hv had moeten wcenen als zy ncn zoon worstelde tegen de langzame folteringen der gc- zevcn stoomers ter recde en 10,000 mannen aen land De opstandelingen hebben ongeveer 5 000 vuerroeren 10 000 pyken of sabels en dc gansche bevolking met zieh mede Den oorlogsbrick Principe-Carlo is reeds met gekwetsten van de koninglyke troepen opgepropt Ten overige dezen laet- sten bevinden zich in de neteligste gesteltenis want zy zyn meestendeels in het open veld gekampeerd en blootgesteld aen alle de ongemakken van het saisocn ook doen er zich reeds ziekten op in liet kamp Wat het kasteel betreft de opstandelingen beyveren zich tol het stoppen der leiding welke het water derwaerts voert ten einde de troepen te dwingen zich over te geven of de plaets te ontruimen Te Palermo heeft men eene inschryving geopend ten einde te voorzien in de onkosten van den opstand tot toskacnsche bladeren verkondigen een gedeelte der lysten Men treft op dezelve aen de gansche sicilischc aristocratie benevens tal- rvkc mans-en vrouwenkloosters De Jesuicten hebben zich laten aentcekenen voor 1,400 fr Ten overige men meldt by voortduring dat gcene deminstc buitensporigheid te Paler¬ mo gepleegd wierd en dat dc Bank der stad geene daling on¬ derging en geene vragen tot weergacf van in bewaringgc- stortc geld ontving — Den Paus heeft zoo als uit Rome gemeld wordt eene belangryke schrede voorwaerts gedaen hy heeft verschei¬ dene ministeriële betrekkingen met leeken bezet Den prins Gabrielli is ot minister van oorlog benoemd den graef Pietro Feretti tot minister van financiën don Miehelc Gaëtani prins van Teano tot minister van policie Den kardinaal Ferrctti is opgevolgd in zynen post van staets- sekretaris door den kardinaal Bofondi welke president van den raed wordt terwvl Ferreti als legaet naer' Ravenna is vertrokken Den gouverneur van Roomen Mgr Savelii moet voor den post vau nuncius bestemd zyn Ecise scht hneailacd " Een amerikaensch dagblad St John's Nm-Briinswicker meldt het volgende Het schip Eulus kapitein Dricscoll is in onze haven aengekomen aen boord hebbendé 420 arme landverhuizers Het zyn Ieren uit het domein van lord P naby Sligo verjaagd Op het getal van 420 persoonen zvn er slechts 104 van het mannelyk geslacht ouder dan 14 ja¬ ren alle overige zyn vrouwen kinderen grysaerds en "e- brekkclyken Dc kinderen van beider geslacht hebben noch koussen noch schoenen vele andere hebben noch broeken noch rokken Een hunner 10 jaren oud is voor eenen offi¬ cier gevoerd gelast met hun te inspecteren in eenen volko¬ men staet van naektlieid Zy zyn door ziekte aengetast van alles ontbloot en zonder eenige hulpbronnen op ons strand geworpen zonder dat zelfs hunne komst wasaengekondigd Een ander schip Richard Watson is den 28 september van Sligo vertrokken aen boord hebbende 250 armen van dit zelfde domein verjaegd op bevel van den landlord en be¬ stemd voor Quebec Dit vaertuig moet in onze haven ver- blyvciï indien het saisocn te vergevorderd zoude wezen tydens zyne landing op de amerikaensehe kust om in gunsli- gen tyd te Quebec aen te komen Zietdaer 650 menschelyke wezens van het domein ver¬ jaegd waerop zy geboren zyn dat zy met hun zweet be¬ sproeid hebben op welke welligt veel hunner regt van eigendom zouden hebben indien de plunderingen van Hen¬ drik VIII en Cromwell de wettige goedkeuring niet ontvan¬ gen hadden ziedacr ze geworpen op eene verw derde kust omdat zy zich hebben schuldig gemaekt aen de misdaed bek armoede o m tot den laetsten penning toe niet te hebben kun¬ nen betalen die buitengewoone hooge huergelden welke hun zyn opgelegd door afpersers die geen medclyden in de ziel hebben Dat is niet alles Dien landlord die 650 menschelyke we¬ zens zoo behandeld geniet ieder jaer van dat prachtig domein een inkomen van 80J0 p s 200,000 fr — Hy i s minis¬ ter der engelsche kroon en heet Palmersto.n heimvolle onverwaclitte dood die zich van hem meester maekte lïy had moeten wecnen en niet antwoordden aen dit kind dat over de onverdraegzame smcrl der verstikkin" klacgde « Hot zal niets zyn slaep gerust I » t Weldra moest het voor eeuwig inslapen » Tot slot noodigde den advokaet-generael de jurés om de ernstigste aendacht té bieden « Wy hebben een groot vraeg- stuk te bepleiten een groot maetschappelyk voorbeeld te geven Uw vonnis door eene wyze kloekmoedigheid inge¬ boezemd zal eene schoone les en eene groote weldaed ver¬ vatten » Na de pleitreden van M cr Lauras ging den voorzitter over tot de opsomming der debatten « Wy zullen eindigen mynheer gelyk wy begonnen zvn 11 herinnerende dat deze zack meer dan eenige andere hoogst ernstig is ook meenen wy geene bedenkingen te moeten voegen by de opsomming der bezwaren en verschoo- ningeu door de beschuhligiiig en door dc verdediging acn- gehaelii wy zullen ons bepalen lot ze nogmaels aen te heve¬ len aen uwe gewetensvolle opmerkzaemh id dezaek is zulks weerdig door liet volstrekt byzonder karakter der dacdzaken en wy zyn verzekerd dat uw vonnis hoedanig het ook we¬ zen moge zal bestempeld zvn met den zegei der wyslieid en der waerheid » Na vyf-cn-twinlig minuten bcraedslaging kwam den jurv in de gehoorzael terug met een vonnis dat den bcseliuldigdei» pligtig vcrklaerde op al de punten betrekkelyk tot schrift- vervalsehing doch onpiigtigaen moord Geene verzaehteudis omstandigheden waren in acht genomen geworden Lelyon hoorde die uitspraek aflezen met meer bedaard¬ heid en zonder dat cene levendige ontroering op zvn gelaet te lezen was J p Het hof veroordeelde henv tot vyf jaren opsluiting 190.fr boet en ten toonstelling
Gazette van Brugge 7/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item