Back to top

Gazette van Brugge 7/2/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
' ^ I na acn den pastoor van Tliielt eenc som van 400 fr te heb¬ ben gezonden heeft van dien weordigen geestclyken den volgenden hertroerenden brief ontvangen Thielt 1 february f848 Myne Heer en i Wy hebben met diepe crkenteJykheid de som van vier honderd francs ontvangen welke gy gelieft te bestemmen aen de armen der gemeente Thielt In naem onzer zieken die zooveel beroeringen uitstacn in naem der beterende aen welke slechts soep ontbreekt om hunne krachten te hcfkrygen in naem van een duizendtal kinderen arm en in de uiterste ellende van welke gy in uwe groote steden geen denkbeeld kunt hebben in naem van zooveel weezen tlie noch vuer noch dak hebben sturen wy u de regtziunig- ste en nadrukkelykslc bedankingen toe Uwe overvloedige en kostelykc aelmoes Mvne Hoeren zal overeenkomstig uwe mzigten worden uitgedeeld en dacr gy eene byzondere melding mackt van wee/en zal een aenzienlyk gedeelte de¬ zer som besteed worden aen de behoeften dezer talryke en belangwekkende klasse welker lyden aller bcscliryving verre te boven gaet « De weerde uwer openbare weldadigheid Myne Hoearen doen wy niet uitsehynen zy moet eene uitermate groote ellende verzachten God alleen kan dezelve in zync recht- veerdigheid en oneindige goedheid belooncn II v late u hier beneden de zoelheid van het gevoel van weldadigheid in der¬ zei ver geheele volheid smaken en moge iiy u in zynu eeu¬ wigheid helooucu « Over eenige weken waren wy van alle middelen ont¬ bloot voor allen troost hadden wy slechts woorden van zacht niedclyden aen le bieden acn de arme zieken op cenen mor- sigen strooizak uitgestrekt thans aen de weldadige zielen hebben de hedienaers des Évaiigeliraus het geluk die ellen- digen met de woorden van zaliging die lichamdykc ver¬ lichtingen te brengen welke zy zoo dringend van noode hebben « Dè sterfte schynt liare verwoestingen nog zoohaest niet te zullen staken gisteren zyn de bietste Sakrameitten aen negen stervenden uitgereikt « Oordeel Mv tie Heeren door dezen staet van zaken e\er al hot goed dat gy doet en acnveerdt op nieuw met de ti ulde onzer eerbiedige gevoelens diep erkentelykheid » « Get de uitdrukking onzer Darras pastoor-deken te Thielt Van Biervliet sekretaris van het ge¬ nootschap run de behoeftige kindsch- heid van de urine zieken te Thielt » SPuINGTYD VAN 1848 'De versehillige statiën der hengsten vandon Staet voor den spi'ingdienst van liet Joopend jaer zyn zamengesteld en in- gorigt als volgt IN DE -PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Te Kortryk tie hengsten Phènomène van halven cngel- schen bloede Rise van halven engelschen bloede Te Oosteainp de hengsten Sportsman van halvcn en¬ gelschen bloede Young Melbourne van halvcn engelschen bloede ° De hengsten zullen omtrent den la dezer Staets fokkery verlaten de sprengdkmst zal in iedere static twee dagen na de aen komst der hengsten beginnen De springing der hengsten is kosteloos doch zal alleen toegelaten worden op lietvertoonen van een bcwysschrift van oenen veearts verklarende dat de merricn gezond en be- kwaem tot eene goede voorlteeling zyn De spreugdiensl te Tcrvttruji is open sedert den 1 dezer maend PROVINCIALE COMMISSIEN VAN LANDBOUW Zyn in de provincie West- Vlacuderen als leden dier com¬ missie benoemd Den burggraef de Crocser de llergcs den ridder Peers gekomen om een ander bestaen le zoeken V Gy hebt eenig onderwys genoten in een klein semina¬ rie Uwe la miüe was cerlyk en had u goede grondregels in¬ geboezemd A Dit maakte ook tnvn ongeluk menheer den voorzitter Als men op het land "maer zoo iets geleerd heeft acht men zich hoven zynen stand en men verbeeldt zich lot een groot vermogen te zullen komen zoodra men zvne geboortcplaets verlaet Ziet dacr hetgene mv naerParys lokte V Wat hebt gy er gedacn bv uwe aenkorast — A Ik ben in dienst gègaen by de assnrancie konipagnie la Fruler- nelle ik ontving eene premie voor elke verzekering welke ik bezorgde en gedurende eenigen tvd vond ik daerin mid¬ delen van bestaen Macr dat nam een einde en ik verviel tot de uiterste armoede V Gy hadt twee kinderen — A Ja mvnheer i V Waer waren zy — A Het eene was in mvne geboor¬ tcplaets gebleven by myne ouders het andere was met my medegekomen V Hoe heelc dit laetste was twaeif jaren oud Y Dat kind was zeer zachtdaerdig Hier begint den beschuldigen luide te schreijen hv be- dektzyn aengezigt inet handen en neusdoek en antwoord a weenende aen Mr den voorzitter — O ja mynheer o ja zeer zachtaerdig V Hy volbragt zynepligten mot yver — A Ja V Zyn gedrag strekte tot voorbeeld aen zyne schoolmat- kers ■ hy beminde u en gy zelve scheen hem lief te hebben — A Ik beminde hein Oh ja mynheer den voor¬ zitter ik leefde slechts voor hem voor hem alleen N Op welk uer kwam hy van do school den 14 mei — A Het kon 6 uren zyn Tebtgy hem niet onver""-' w'tjjezonden om kma- A Jcan-Felix-Anatole hy uittredende leden de heeren A de Knuydt te Oostende Dierikx te Thourout en Briieyt te llumbeke Mr De Croeser zal voorloopig liet voorzitterschap waer- nemen en Mr Dcmade van Comen het gene van gcdele- gueerden als medelid van den lioogen land hou wraed — Den heer Ed Stevens directeur by liet ministerie van binnenlandsche zaken is secretaris-geoerael van dit depar¬ tement benoemd Den lieer Hallct lid van den provincialen raed van Luik is tot commissaris van het arrondissement Waremuie be¬ noemd in vervanging van den heer Bousscmart tot het pensioen toegelaten Gisteren hebben wy ecnen aengenamen avond doorgehragt in de Maetschappy Yver en Broedermin De tooncellicfhcb- bers dezer Maetschappy gaven een feest ten behoeve van den armen en alhoewel het publiek niet toegelaten was had het bestuer echter aen de byzonderstc ingezetenen der stad uitnoodigings brieven loegestuerd| ten einde dit feest bytc- wooncn en cenen penning te schenken tot onderstand onzer noodliebbendc broeders De uitnoodiging van Yver en Broe¬ dermin is door onze liefdadige stadsgenootcn vcrstacn geweest want wy hebben niet alleen zilver in overvloed maer goud ia de schael zien blinken Onzen edelen burgemeester die men altyd vindt waer eene weldaad te verrichten is zat dit feest voor Den gouverneur was afwezig maer de heeren baron Pcesteen en J Goethaels leden der gedeputeerde staten waren niet ten achteren gebleven Den voorzitter der koop- handel-regtbank den ondervoorzitter der burgcrlykc regt- bank en meest al deregters waren hun offer voor den armen komen brengen Het heeft ons verwonderd zoo weinig mannen van don stedelyken raed te zien Zoude liet niet zyn om dat zy zich schamen van geen onderstand te bieden acn do burgermaetschappyen dacr zy jaerlyks aen deze van den adeldom afslag van pachten en lasten verleenen Of is liet uit verachting voor de moedertaal zy die zoo veel armzalig Iranscli den nek breken om in den raed tu dwarsdryven Wy zullen deze vragen mogelyk eens in het vervolg oplossen Laet ons nu nog wat van liet feest zoggen De zael was opgepropt en men zag liet vermaek op alle de wezens Voor de eerste mael was alles met dc gaz verlicht en wy moeten bekennen dat liet tooueel byzonderlyk schit¬ terende was Voor wat de uitvoering der stukken betreft deze heeft niets te wcnschen overgelaten en wy zouden by¬ zonderlyk melding moeien maken van verselieide liefhebbers en liefhebsters maer wy gelooven dat liet beter is niemand in het byzondcr te noemen en allen groolen lof te geven dacr zy hein al iiehhen verdiend Het is met het grootste genoegen dat wy vernemen dat dry onzer militaire geneesheercii van wege het gouvernement belast zyn zich in de gemeenten te begeven al waer de ziekten heerschen ten einde dezelve met alle middels die zy zullen noodig oordeelen te bestryden Niets zal hun als geneesmid¬ del geweigerd worden Het is eene schoone en eer lyke zen¬ ding en wy moeten liet ministerie bedanken van eindelvk met kracht te werk te gaen Het kon ook niemand beter met die zending belasten dan de militaire gcnecshcercn • deze konncn zich gemakkclyker dan de burgerlyke verplaat¬ sen daer hunne bezigheden in ile garnizoenen niet over- loopen ja zooverre dat men ze vcrwyt hunne jacrwedden niet te verdienen Do faek wacrmede zy nu komen gelast te worden strekt tot overtuiging dat er oogenbiikken komen dat zy van het allergrootste nut koiinen zyn Wy vernemen dat eindelvk dc regering de proef van het graen tot het maken van het pas der bakkers deze week ge¬ daen heeft en men verzekert ons dat er zeven kilos brood min als liet vcrloopcn jarr uit een hektolitcr graen gebakken zyn — Sedert eenigen tvd is de waterloop in hout geleid in het Genthof genoegzaam versleten om vernieuwd te worden missiën te doen — Ik zond hem om dertig eentimen brood en vleeseh voor myn avondmaal V Eindelvk dat — — En ook om kolen antwoordde den beschuldigden met toenemende aanhouding y Wat geschiedde er in vervolg A Ik verzelde hem naer de kerk van O L V van Lorelten waer hy den avonddienst zoude bywoonen Van daer begaf ik my by Mr Cauviii om hem te verzoeken op dat hy geene klagten tegen my zoude inbrengen Ongelukkig was er iemand 't zynent hetgene my belette hem te spreken Ik ging in een klein koffvhuis waer ik een klein glazeken brandewyn ledigde tevens naer het dominospel kykende en keerde te midder¬ nacht naèr myne wooning terug V Was u kind in slaep gevallen en hebt gy hetzelve niet ontwaakt • — A Ja mynheer liet was myne gewoonte V En wat hebt gy gezegd — A Ik heb hem omhelsd en dan gezegd slaep nu Erne levendige ontroering doet zich nu onder het publiek op JJen beschuldigden spreekt voort — Ik heb liet komfoor aangestoken ecnen brief geschre¬ ven en ben te bed gegaen t • D D V Wat is er geschied als gy te bed waert — A liet was verstikkend in de kamer en twee uren nadien ont¬ waakte myn kind zeggende « Vader ik bevind my kwa- lyk i> Den bctigten scheen hier niet verder te kunnen spreken V En dan — A Ik zegde slaep vriend het zal niet wezen slaep gerust » En hy sliep op nieuw langza¬ merhand wierd zyne ademing belemmerd dan hoorde ik niets meer Oh mynen God myncn God En Lelyon weende nog heviger V Hoe hebt gy de venster niet geopend en frissefce lucht laten binnenkomen Hoe hebt gy het leven niet gered van Wy weten niet of men daertoe zal moeten wachten lot dat cr ongelukken geburen ten ware men de beenbreuk van een peerd geen ongeluk wilde noemen — Gisteren namiddag is een gedeelte der kaei langs de Duinc reije ingestort Sedert lang had men den slechten slaet derzelvc aen de bevoegde overheden doen kennen Doch hier had men geen ach [opgeslagen De Vlamingen zyn zoo goed dat men op hun macr dunkt als zy vergaen % Men zal zicli herrinriercii dat den banketbakker Schmidt te Brussel onder de betigting van met vergiftige zelfstandige gemengde lekkernyen verkocht te hebben en door dezelve de dood van een kind te hebben veroorzaakt door dc korrektionele regtbank verwezen werd tot zes maan¬ den gevangzitting en 2500 frs boet jegens de ouders des kinds Den veroordeelden en dc civiele party waren hierover in beroep gegaen Nu heeft het hof van appel dit vonnis ver¬ nietigd Schmidt geheel ontslagen en de civiele party in cc proceskosten verwezen — Luidens cenen brief uit Leuven is de fabriek van mcu- bclpapieren van dc gebroeders Everaerts iri het midden van den nacht aldaer in asschen gelegd Zeventig werklieden verliezen daerby hunne broodwinning In den avond van verleden dynsdag is een ongeluk ontstaen in de koolmyn van Bois d'Avroy te Luyk Êenen myngraver zyn werk volbragt hebbende in eene tusselien- galery wilde in den korf stappen dienaar boven gehaald wierd en reeds een aental andere werklieden vervatte maer hetzy zynen voel uitslibberde hetzy byte haastig den korf naderde den myngraver wankelde'en plofte in' eene diepte neder van meer dan 100 meters Reeds had dien on¬ geluk kigen opgehouden te leven loon zyn lvk opgenomen wierd Hy heette Louis Elenne was 46 jaren oud en woonde le Harzé kanton van Fcrrièrcs — Tc Brussel hebben de armmoesters der parochiën vele persooncn ontdekt die tot dry en vier duizend franks op dc spaarbank hadden jaren en jaren op den armboek stonden en benevens de ware behoeftigen hun aendeel ontvingen Die valsche armen zyn dan ook dadclyk uitgeschrapt Zouden er te Brugge en elders ook geene industriëlen van die klasse bestaen X E E et A 11 J' E N Men schryft uit Cetle 20 january Sedert 48 uren woedt er een schrikkclyk tempeest op dc fransche kusten en de zeerampen waarvan wy getuige zyn zyn talrvk Dc napo- litacnsche brik San-Francisca kapitein Ma re /ca van Bar- letla naer Antwerpen bestemd heeft op de klip van St - Louis schipbreuk geleden — De fransche brik Jehova ka¬ pitein Granier van Napels komende is op hel strand van Frontignan verbryzeld — De fransche brik Pensee in -1846 gebouwd kapitein Royé van Marseille komende is op het steenenhoofd tolael verongelukt — Saint-Simon kapitein Bcnas van Marseille is op het strand van Agde vergaen Eene brik-goëlet is dezen morgend op het strand aen stuk¬ ken geworpen — Een spaensch schip isop het lort Brescon vernield — Vier visschersschuiten zyn met man en muis vergaen — William kapitein Hutchinson van de Zwarte- zee komende is naby kaep Palas vergaen liet volk is gered — Concordia kapitein Erdlman van Ferrol naer Einden* heeft op 19 january naby het eiland Noss schipbreuk gele¬ den Van de twaeif man de equipagie uitmakende zyn er slechts twee gered — Van 10 tot 16 january heeft er tus- schen de eilanden Sardiniën on Minorca een orkaen gewoed dat verscheidene rampen veroorzaakt heeft — Men schryft van Malta dat tusschen 14 en 19 january aldaer verscheidene schepen in nood zyn binneiigeloopen Antwerpen 5 february Overzigt dei* Koophandel tan Ic week Koffy Deze hoon handliaeft zicli iu guesligeii stand Men heeft afgedaan iooo balen Brazil aen verschillende pryzen vol¬ gens kwaliteit 8oo dito Java ordinaire en goed ordinaire aen dat ongelukkig kind hetwelk gy kwaemt te omhelzen met liefde en wiens doodstryd gy bewerktet — A Ik was in 't verderf gestort ik wilde sterven en voor hem ook had ik liever de dood dan liet leven met de ellende en de schande zyris vaders V Maer whs liet u wel veroorloofd te beschikken over het leven uws kind cn gy die u van de schande wilde ont¬ maken meent gy dat de zelfmoord dezelve verduikt Weet gy niet dat zedelcer en godsdienst zulks verbieden Lelyon zyne beide handen uitreikende naer Mr den voorzitter — Wees toch genadig mvnheer ondervraag my niet verder Ik bezweer er u om het is toch zoo wreed V Gy moet nogtans aen de heeren jurés verklaren het¬ gene gebeurd is en de gevoelens dien ovcrhecrschteii Gy zegt uw kind uittermatc lief te hebben hoe hebt gy liet dan kunnen dooden — A Als men zyn kind ellendig en zonder brood ziet en dat zynen vader iu de gevangenis staet gewor¬ pen le worden V Gv had geenszins het regt om over liet leien uws zoons te beschikken Ik herhael liet andermaal en dat moet ik doen gy hadt daertoe geen Iwiegenaernd regt Gy zoudt aen uw kind hebben moeten denken alvorens eene valscli- heid in geschrift te plegen Om eene eerste misdaad le ver¬ bergen licht gy er andere bedreven dan als gy on het denkbeeld der schande komt als gy aen zelfmoord 'denkt om ze te ontvlugten dan wordt gy den moordenaar uws kinds ten einde het van de armoede te bevryden Hadt gy de goede gevoelens behouden waarvan gy moest bezield zyn by uwe familie bv uwen broeder hy dien weerdigen pries¬ ter die uwe kindschheid had bestierd nooit zouden u zulke gedachten te binnen gekomen zyn Hadt gy uwen rampzali¬ gen zoon kenbaar gemackt met uwe verfoeijelyke inzigten gewis zou hy dezelve rpét afschrik van de hand gewezen hebbc ■
Gazette van Brugge 7/2/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item