Back to top

Gazette van Brugge 7/2/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
/ƒ f ISi \ 16 55 sfe Jaer i W j*.'- Maendag 7 February 1848 GAZETTE ILA\ A v _ w /a BBVGGE EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde fsf if V» ^*58 0 N A F II ANGK.ELYK1IEYD Yerschynt den Maendag Woensdag en Vrjdag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-75 ct » lJuyten Brugge vrachtvry « 6-25 » Alle pakken en l)rieven vrachtvry toe te zenden De aenkondigingen 25 cenlimen den regel onder de vyf regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze dags voor de verschyning van het Blad te laten toekomen EilTOJGE AljjemeeJi dverzigt De staetkundige gebeurtenissen gaen in de Beide-Sicilien met rasse schreden vooruit- Koning Ferdinand aenvanglyk van gcene toegevingen willende hoeren is zoo verre gcliragt geweest dat hy zyn ministerie heeft veranderd en ccne Con- slilulie heeft beloofd op den leest der Fransche Charte ge¬ schoeid Men weet nog niet welke dringende omstandighe¬ den den Napelschen vorst tot dezen iaclsten stap mag bewo¬ gen hebben maer welligt was het een algemeene opstandin zyn ryk llierby dient opgemerkt dat de koninglyke procla¬ matie slechts voor de Napeische provinciën van het vastland sehynt te zyn uitgegeven Trouwens Sicilië heeft sinds eeuwen zyne eigene Constitutie en deze Staetregeling in 1812 door het Sieiliaenseh Parlement gew vzigd is degene vaervan de opstandelingen van Palermo de herstelling eischen liet bereik van deze gebeurtenis is niet uit te meten Het koningryk der Beiden Sieiliën is nooddwanglyk medegesleepl geweest door den indruk dien hel uitRoomen Fioreneiëen Turin heeft ontvangen thans gaet het op de andere staten van Italië terugwerken Den tyd kan niet verre meer afwezen dat ganseh Italië even als andere Europcsche volken eene vry staetregeling zal hel hen Het blyft ondertussehen te be¬ zien hoe Oostenrvk zync bezittingen zal kunnen verdedigen tegen eene onweèrstaenbare beweging Het is ons dus voorbehouden vreedzaem de allcriiewiatiji- o o n sic gebeurtenissen te zien verwezenlij ken Wy weten nu dat te Napels de beslissing door koning Ferdinand genomen om aen zyn volk eene grondwet te schenken geene bloedstorting heelt gekost In oenen anderen der grenze Staten van Europa in Dencmerkcn heeft men de zelve gelukkige gebeurtenis aen te slippen met dat verschil nochtans dat den nieuwen koning van Dcnemerken uit eigen beweging is te werk ge¬ gaan en niet gewacht heeft tot dat zich eenen opstand op liet een of ander punt van zyn ryk vertoonde Tot nu toe had Dcnemerken inaer zyne prov inciale Staten alleen maer voor- tacn zal liet niet de hertogdommen van Schleswig-Holslein ccne algemeene vergadering uitmaken die veel gelykenis zal hebben met deze bet voorleden jaer voor Pruissen inge¬ richt liet tvdstip is niet verre meer vervvyderd wanneer Rus¬ land en Oostenrvk alleen de twee mogendheden van liet Eu- ropeeseh vasteland zullen zyn die nog tegen de voorwaarden van ecu representatie gouvernement zullen protesteren REGTERLYKE HERINNERING EENEN ZOON ÜEÜJOD ÜOOIt ZYNEN VADER Het hof van assisen der Seine leverde onlangs een licrd- sehurend tooneel op hetwelk de nieuwsgierigen die dage- lyks de gehoorzaal bezoeken nog mistroostig inaekl Eenen man nauwelyks vyf-cn veertig jaren oud docli reeds onder de onheilen bukkende kwam zich op de bank der beschuldigden neerzetten Zvne oogen door tranen afgemat zyn vermagerd en met rimpels gekerfde aengezigt verraddeden dat zyn hert gefolterd vvierd door eene dier rampen na dewelke den inenscli niets meer vreezeu kan op deze wereld Inderdaad dien man was beticht van een kind vermoord te hebben dat hy langen tyd teederlyk beminde en dat hv nog lief had zoo men hem gelooven inogt op den oogenblik dat de daedzaken zich opdeden wegens welke hy gedagvaard vvierd voor het hof van assisen Ook ontvloei¬ den er seiner onophoudclvk tranen aen de oogen van den rampzaligen zonder dat hv ze wilde storten Op de ge voorn vragen met zachtheid door Mr den voor¬ zitter Jurieu gedaen verklaerde hy te zyn llyacinlhe Lcjyori oud 45 jaren makelaer in assurancien geboortig van Vil»- lette kanton Ncubourg woonachtig te Parys straet Fuu- bourg-Poisonnière 57 Zync kleeding was meer dan nederig Eenen kleinen zwarten knevel maekte zyn opzigt nog treffender Lclyon is klein maer sterk gebouwd Ziet hier den hoofdzakelvkcn inhoud van den beschulJi- gingsakt ten zyncn laste opgesteld i Op 16 november 1846 kwam den genaernden Lclvon makelaer in koopmanschappen met zynen twaelljarigen zoon in de straet Faubourg-Poissonnière 57 vvoonende bv d'heer Ginesly Sints l angs was hy armoedig schoon hy met dc grootste gespaerzaemheid leefde de nutteloosheid De beraedslaging in de gedeputeerden kamer van Frank¬ ryk heelt zaterdag over Algerië geloopen de kapitulatie van Abd -el-Kader cn dc zaken van Portugal Den marschalk Bu- geaud heeft zvn gevoelen geuit den generael Lamoricière heeft belangrvke uitleggingen gegeven over de omstandigheden die hem doen beslissen hebben nictAbd-Cl-Kader te kapituleren EindeJinge/den lieer Guizot heeft aengekondigd dat het gou¬ vernement niet weigerde de kapitulatie uittevoeren maer hv heelt doen opmerken dat de zelve strcngclyk zou nage¬ komen worden Men is in onderhandeling met den pacha van Egypte over de voorwoorden van bewaking wacr aen Abd-el-Kader te Alcxandrië zal onderworpen zyn AEN DE WALEN Onregt regt of Vlaendcren zal u vervloeken Strydgenot.cn in eene omwenteling heeft de staetkundige wil ons tot broeders gemaekt of bet met of tegen uwen dank is dat is om liet even toch zyn we broeders De omwenteling zag Wucl cn Vlaming op de bres wy worstelden samen wy vochten ons vry zoo als wy het in dien tyd noemden beiden verriglten wy dat werk Wy waren eens wy hadden een gelvk deel in den zege een gelvk deel kwam ons ook in de voordeden toe Wy handelden onbaatzuchtig wy offerden onze stoffelyke belangen voor de zedelylce vryheid zoo als wy ze in dien tyd noemden op het altaer des vaderlands Wv dachten dat wy vry waren maer zie Frankryk kwam op het oogenblik dat wy de voordeden zoo als wy ze in dien tyd noemden gingen deden — hy deelde met u en den Vlaming sloot hy uit Ze broeders is dit regtvaerdig -> ~ ~ 5 D" > * Zedelyk en stoffelyk verkwynt Vlaendcren broeders — Fraiikr k drukt met zvne schynbesehaving zyn looden juk op den nek uwer strydgenoten en spreekt hun in het hooge bestier in selïolen in de regts/alen in de boeken die zy betalen eene tad die zy niet verslaen — En daer door is den Vlaming ongelukkig cn kwvnt hy als een van den stam gereten tak en versterft hv en is hy veroordeeld om dier te worden — Zeg broeders ik vraeg u of dit regtvaerdig is Bemint gv Belgie zoo als de Vlaming het bemint en haet gy liet verbasterd zuiden zoo als de Vlaming het haet Haest u dan en geeft uwen broeder liet deel dat hem in den zege toekomt want zyncn mond trekt hoekig te samen cn zync tanden laet hy reeds grynzend zien — ö Broeders zvner slappen om de assurancie- kornpagnie nieuwe verze¬ keringen te bezorgen dwong hem weldra tot liet lecnen van eenige sommen om in zyne dringendste noodwendigheden cn in degene zyns kinds te bemiddelen Zynen zoon ging in de school van de broeders van liefde zyn gedrag was uit¬ stekende en gewoonlyk wees men hem onder zync makkers als een voorbeeld aen 'S avonds bleef zynen vader by hem of als het gebeurde dat hy hem verliet was hy allyd voor acht uren en half weer t huis « D' heer Ginesty hem eenige verschotten gedaen hebben¬ de vroeg dat hy deze zoude wcerbetalen Lelyon behan- digdc hem een biljet op orde van 150 fr gcteckend Lelyon betaelbaer op 14 july eerstkomende zeggende dat hetzelve onderteekend was door zynen broeder kanonik te Evreux en weldra wierd Ginesty by middel van eenen brief niet den poststempel en schynendo door dezen laetsten geschre¬ ven te zyn genoodigd om het briefken te aenveerden hetwelk sliptclvk op den valdag zoude betaald worden « De rekening van Lelyon wierd dan gesloten zvne ka- merhuer medebegrepen tot den 15 july en hy ontving 45 fr in speciën van wege d'heer Ginesty in wiens voordeel hy het briefken ondertcekende « Den heer Ginesty die verdenkingen had opgevat no¬ pens de weerde van liet briefken beschikte zich om verde¬ re inligtingcn te zoeken toen hy den 15 mei tusschen 's middags en een ure vernam dat het sleutelgat van Lelyon's kamer op de vierde verdieping gestopt was lat dc gordyncn leeg gehouden cn de vensters gesloten bleven « Reeds had hy bemerkt dat den jongen Lclyon 's mor¬ gens om 6 uren niet beneden gekomen was zoo als hy het gewoonlyk deed ten einde melk voor liet ontbyt te halen dat hy zich niet naer school begeven had eindelyk dat Lclyon vader zelve die gewoonlyk vroeg uitging niet te voorschjA kwam Zich dao niet kunnende onthouden van Armoede kan hem wel een oogenblik bedwelmen hon¬ ger lyden kan hem wel een oogenblik moedeloos maken doelt als hy zich eens de heldendaden zyner vaderen herin¬ nert en zyne geestesslavcrny overweegt dan zal hy als een woedenden leeuw opspringen en het yzeren jok verbreken dat hein kruipen doet Haet het zuiden broeders sluit u nauwer aen ons ver¬ sterkt de banden die ons bestaen als volk verzekeren ge¬ doog niet dat wy van alle beschaving verstoken blyven gedoog niet dat wy dieren worden Wy eischen het deel dal ons in den zege toekomt wy 1 ciselien onze regtcn als mensch Waer onregt lieerschtis tevredenheid eene doode letter en in ontevredenheid ligt de kiem van het wegsterven onzer nationnalitcit — Bemint gy het land geeftd m den Vlaming wat hem toekomt wat hy te regt eischen mag Onderwys in zyne tael vlacmsch in zyn bestier vlaemsch voor zynen regter en boeken in zyne tael Luister niet naer lien die met demokratie fourrierismns republiek en andere schoonc woorden meer by u komen huichelen Weinigen hebben liet goed op u cn willen ernstig den voortgang bv den volke weinigen beseffen al het edele dat van hunnen naoin onafscheidbaer zou moeten zyn en die weinigen loopen nog verloren broeders onderdo dwcc- pers die uwe nationaliteit verdelgen willen om des te eerder aen Frankryk te zyn — En gy ook wil immers aen Frankryk niet zyn gy ook haet immers dat zuidsch ras dat ons van de kacrt der volken zou willen wegvagen — Daerom helpt ons sluit de banden nauwer kent ons onze regten als burger toe — Laet de Vlaendcren vlaemsch zyn en wees gy waclsch — en toch een volk dan God lielpe my zal de Schelde uitdroogen eer dat Belgie zal vergacu Ernst van Waes Den oproep tot de weldadigheid te Antwerpen is volgens verwachting verhoord geweest De insehryvingen voor de nood lydcnde Vlamingen bedragen reeds 30,000 franks De officieren onder-officieren en soldaten van bet 4 e regement artillerie in garnizoen aldaer hebben van hunnen kant eenen dag soidy voor de Vlaenderen afgestaen en het beloop dezer bydracg dat is eene som van duizend franks is in twee gedeeld en aen de Gouverneurs der beide ongelukkige provinciën gezonden Het provinciacl comité van Antwerpen heeft voor iedere der vyf stadswyken eene commissie be¬ noemd om dc gelden ter woon in te zamelen De vrymctselaers-logie van Antwerpen la Perseverance eene zekere ongerustheid ging hy op Lelyon's deur kloppen Dezen antwoordde met verzwakte stem dat hy zoude openen Inderdaed een oogenblik nadien wierd de deur geopend en Ginesty binnen de kamer gegaen zynde vroeg hy of hy ziek was dJa ik ben ziek antwoorde Lelyon myncn zoon is reeds overleden en weldra zul ik hem volgen » Acn den voet van liet bed stond een komfoor met uitgebrande boschkolen Het wasklaerblykend dat Lelyon zich had willen ombrengen by middel van den kolendamp Weldra bevonden de genees- heeren dat zynen zoon reeds verscheide uren bezweken was « Op eene tafel vond men een papier met deze woorden Ik ben gedwongen my van liet leven te ontmaken men bescliuldige my niet van slecht gedrag sedert myn wedu- waerschap heb ik geene de minste nuttelooze onkosten ge¬ daen Alleen gebrek aen werk dompelde my in de uilter.ste armoede Maekte ik een valsch handteeken het was om niet van honger te sterven Ik had hoop gekoesterd van iu de Munt acnveerd te worden hetgene my sinds lang be¬ looft was nu ik onteerd en van alle middelen beroofd was had ik niets meer te verhopen » Na dc voorlezing van den beschuldigingsakt gedurende welken den betigten onophoudelyk weende ging den voor¬ zitter over tot zyne onderhooring Mr den voorzitter sedert Wanneer bevindt gy u te Parys Lelyon — Den beschuldigden Sedert zeven jaren V Wrik was u bedryf voor dien tyd — A te Vilette hield ik met myne vrouw een koffyhuis en eenen kleinen kruidenierswinkel V Nu zytgy weduwaer — A Ja mynheer V Op welk tvdstip hebt gy uwe vrouw verloren — A In mei 1846 V Waerom hebt gy uwe geboorteplaets verlaten — A Mynen handel was vervallen Er waren weing middelen in een klein land gelyk het onze Ik ben daerom naer Parys
Gazette van Brugge 7/2/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item