Back to top

Gazette van Brugge 4/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
30 31 BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyk van den 2 february Tranciscus Jamees boekdrukkeis-eompaguon met Rosalia Movaere byzondere Overledenen van den 30 January tot den 3 feb ruary Amelia Maertens kaotwerksler oud 71 jaren 11 maenden jp wen le Ryssel woonende te Brugge weduwe van Hubertus Carpeulier overleden iu de Oude Gentwegstr CIS n°6l Elisabeth Messens oud 3 jaren en half overleden in de Mortierstraet D 10 n° 47 Joannes Pacqueu werkman oud 34 jaren geboren te lliourout wooncode te Zedelghem echtgenoot vau Uieresia Devolder overleden iu de Hooistr H 8 n" 47 Victoria Van Allemeersch kantwerkster oud 74 jaren gcboien en woonende te Brugge Raemstr u' 9 weduwe van Joannes Quicke overleden in de Mariastraet C 9 n« 8 Maria Clacys naeistcr oud 25 jaren geboren en woo¬ uende te Brugge ongehuwd dochter van Auguslinus by Carolina Poncin overl in de Laugestr B 9 n° 11 Melama Ketels oud 2 jaren overledeu in de Jacohtnesse- straet C 14 n» 84 Jacobus Damman gewezen school-onderwyzer oud 73 ja- geboren en woonende te Brugge Koornbloemstraet rr° 23 echtgenoot van Maria Siuioeos overleden in de Mariastraet C 9 n» 8 Vrouw ^ Maria Delvoye rentenierster oud 80 jaren en maenden geboren te Mcenen woonende te Biugge weduwe van d'heer Petrus-Joannes Rembty overleden ^in de St Calharinastraet C 10 n" 18 Petrus Colpaert zonder beroep oud 18 jaren geboren eu woonende te Aertrycke ongehuwd zoon verdere inlichtingen onbekend overledeu iu de Werkhuisstraet C 14 n° 100 1 february — Ignatius Van de Kerckhove oud 32 jaren geboren en woonende te Ardoye echtgenoot vauTberesia De Leersnyder overleden in de Hooistrael B 8 n° 47 Eianoisca Wats zonder beroep oud 70 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Bonifacius Van Damme overledeu in de Bouveriestraet D 16 n" 10 Carolus Malfait werkman oud S0 jaren geboren en woonende te Gend weduwacr van Livina Magerman overleden in de Werkhuisstraet C 14 n° 100 Maria Van Nieuweuhuyze zonder beroep oud 78 jaren 11 maenden geboren en woonende te Brugge weluwe van Carolus Amathan overleden iu de Charlreuziunestr C 20 n° 49 ' Anna ïaulte zonder beroep oud 77 jaren geboren en woouende te Brugge weduwe van Louis 't Sackens over¬ leden langst de Potteriereie F 8 u« 28 2 Juufv Maria Bauwens renteniei ster oud 92 jaren en 2 maenden geboren en woonende te Brugge weduwe van Mr Franciscus Carrou overleden langst de Lance- reie E IS n° 18 fa Josephus Bonheure oud 2 jaren en half overleden in de Scbuttersstraet E 6 n" 88 Jacobus Tilly oud 18 maenden overleden in de Klokstr D 17 n" 20 Agnes Onsalas zonder beroep oud 78 jaren geboren en woouende te Brugge weduwe van Theodorus Van der Beke overleden iu de Bouveriestraet D 1(1 n° 16 Theiesia Lefevre zonder beroep oud 71 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter vau Petrus by Catharina D erde overleden in de Chartrt uzinnestraet C 20 li» 49 Romante I bont oud 3 maenden en half overleden in de Zwarte Lcei touwerstraet B 5 u° 38 Petrus 4 au den Dorpe hoefsmid oud 37 jaren geboren en woonende te Brugge Gravenstraet E 9 n° 46 echt¬ genoot van Cecilia Haulers overledeu in de Mariastiaet C 9 u° 8 Catharina Desmidt kantwerkster oud 68 jaren geboren en woouende te Brugge Potteriereie n" 28 weduwe 1° van Charles Mahieu en 2° van Joannes Pladys ovei- leden iu de Mariastraet C 9 u° 8 3 D'heer Buberlus Hei maus rentenier oud 78 jaren en 2 maenden geboieu le Nieuwmuiister woonende te Brugge echtgenoot vanjoufv Catharina Maene overleden in de St C itharinastraet C 12 n° 34 Joufv Maria De Behogne partikuliere oud 27 jaren en 4 maenden geboren te Petit Rosiere provincie Namen woonende te Brugge echtgenoote van d'heer Joannes- Baptiste Van Rolleghem overleden in den Oudeuzak D 17 n° 104 Francisca Gellynek zonder beroep oud 47 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Emmanuel by Joanna Bauwens overleden in de Chartreuzinuestraet C 20 n° 49 ' Joannes Meseure wever oud 70 jaren geboren en woonende te Bridge Ondengentweg n° 60 weduwaer van Maria Leon overleden iu de Mariastraet C 9 n° 8 Joufv Joanna D'hont byzondere oud 54 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoote van d'heer Josephus Behaeghel overledeu iu het Geudhof F 3 n° 76 9 Geboorten LVT El HAND TE PACHTEN om in gebruyk ervan te komen met 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 34-35-43 C G 80-0-0 R Land 5 en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans iu luier van Pieter Carbone2 Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet CONSIDERABELE Boom-Vesiditien TE EESSEil WOUMEN OlDECAPPELLE EI CLEUCKEN ONDER DE DIRECTIE VAN Boom-Venditien Directie van den Zciehhandelaer en pryzer B V ERHAEGIIE te Oostcamp A Op 16 febry 1848 9 uren voormiddag teWyngene op aenzoek van den R°" De Negri en in behoeve van den Hertog Van Ursel SO koopen Eiken van 7 a 10 voet dik 25 koo¬ pen Beuken 25 koopen Taillic en 2000 Busschen Sparre en andere B 21 fehry te middag te Oostcamp in behoeve "van M D Hanins-De Moerkerke Van Outryve en M Kervyn-Be Lettenhove S0 koopen Cauadas Abeele Wilgen en Esschen en 2 Linden veel dezer Boomen zeer zwaer Neemt nota en zey het voort Openbare Verknoping YAI PATED10IIELE HOFSTEDEKENS aaJLB®aa II J - Hofstedeken t'sanien groot H 3-42-44 C verre noord van de kerke gehuchte nahy den steenweg van Thourout naer BEKENDMAKINGEN Dynsdag 1S februarius 1848 een uere namiddag HLVenditie te Jahbeke op de Bisch- en Kerke-Goederen y»der zelve gemeente door den Notaris LAUFERS al- daer Van omtrent 60 koopen schoone Eyken Olms en Esschen Boomen I' vergadering binnen de Statie van den Yzcreu weg 5 In Hooghlede Gits Thourout Wercken en Handzaeme OPPRYSSTELLING woensdag 9 l " februarius 1848 om 2 ure namiddag ter herberg de Kroone bewoond door Louis Ceenaeme te Coi temarctj van Gemeente Hooghlede Koop 1 ad 9 — De hoeveelheid van II 9-1 3-60 C Zaeilaud Meersch en deel Bosch byna t'eenen blokke gelegen in Hooghlede verre noordwest vau de kerke en zuidwest d'her- berg de Lokkedyze Gebruikt door Joannes Steen Gemeente Gits Koop 1 0 en 1 1 — gesitueerd te Gits Turkyen en west Rousselaere Thans bewoond en gebruikt door Joannes Vion In Thourout Koop 12 ad 14 — Hofstedeken groot iu 't geheele 3 hecta¬ ren 43 aren 89 centiaren gestaen en gelegen te Thourout verre noordwest van de kerke en oost by d'herherg 'l Zwar/egat Bewoond en ten gebruike van Jacobus Vau Copponolle Gemeente Wercken Koop 13 ad 17 — H 3-74-50 C Zaeilaud te Wercken verre noordoost van de kerke op 't gehuchte de Roozee Gemeente Handzaeme Koop 18 — 11 1-04-20 C Zaeiland in Handzaeme verre noord van de kerke zuidwest aen 't voorgaeude en nog op 't gehuchte de Roozee Gebruikt met 't laud in Wercken door de kinders Bernard Goddyti Koop 19 en laetsten — Eene partie Bosch groot 1 hectare 6 aren 30 centiaren nevens 't voorgaeude In regie om dooi¬ de koopers daer aen te komen met de geldtelling Alles met regt van accumulatie en 1 1 p 0 /° voor onkosten titel in d hand Deswegens nadere inlichting te bekomen by de Notarissen KETELE te Cortemarcq en S0ENEN t'Hooghlede Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmuut-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M me Haussens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAEPuIOUDT in de Hoog-straet te Brugge VAN DR0M5IE-MS0NVILLE 7 te Ecssen 1° Dynsdag 15 en woensdag 16 februarius 1848 te Eessen 1 1 3 koopen 2° Vrydag 18 dito te Woumen 60 koopen 3° Woensdag 23 dito te Oudecappelle 55 koopen 4° Zaterdag 26 dito te Gereken en Eessen 75 koopen 5° Dynsdag 29 dito te Woumen 85 koopen 6° Woensdag 1 maert te Eessen 90 koopen 7° Vrydag 3 dito te Eessen 65 koopen En 8° Woensdag 8 dito te Gereken 81 koopen Telken dage zal men beginuen te verkoopen om een ure middag Elk zegge het voorts KOOPHANDEL Antwerpen 3 february Granen De daling is gedurende de week eindigende den 2 9 January voortgegaen Zy was g centimen in de Tarwe en 34 centimen in de Rogge waeivan de gemiddelde pryzen res- pectivclyk bepaeld zyn op lis 20-98 en frs i3-og Rousselaere 1 february Koolzaerl-olie 11 43-00 tot oo-IIO de tonne van 48 stoopen lin- olie tl 35 10 tot 00-00 c — Koeken van koolzaeil Ir 18-00 tot 19-00 van liiuaed fr 23-00 tot 24-o0 de 100 kilos — Terwe t'r 28-00 lot 31-00 ct rogge Ir 18-00 tot 19-25 el haver 11 O0 tot 12-60 et boonen fr 20-50 tot 22-00 ct den zak van 150 liters Markt van Veurnc van den 2 februarv Midden pry s der granen per zak van 146 liters lat» e fr 27-50 a 29 OU c Kogge Ir 17-50 a 18-25 Georstc fr I7-0U a 17-25 ct Haver fr 12-00 a 12-50 c Itoonen fr 20-00 a 00-00 Kortryk 31 january De koolzaed-olie is verkocht 11 44 tot 43 5 lin-olie 6 38 tot 00 Of ' eamomiil - 11 00 de tonne van 48 stoopen olietle olie 123 tot 134 francs den hectoliter Prvs der granen Terwe Ir 19 00 ct rootle terwe fr 00-00 ct rogge fr I 2-60 ct Haver fr 13-50 et den heetu'.iiei Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel den 2 february van Wissel-Cours van Parys van den 2 february 3 p u | 0 22 december Ir 74 15 6 p °f> 15 maert 116 75 Cours van Amsterdam van den 1 february tt erkelv lie schuld 64 3jiö Amortisatie-S wniikact 00 0(0 Handel Maeisehappy 102 3|Sj Z £ E - T Y D I N G E N OOSTENDE 4 february Aenkomsten van den 2 en 3 february Den bollandschen bom Zelden tyd zonder stryd kapitein Van Duivenbode van Katwyk met haring de cngelsche slorp Amity kap Richemoud van Bumhain met oesters den bel- gischen schooner Eugene kap Reenens van Hull met di¬ versely goederen den holl.indschen hoeker Jonge Leeuw kap Booneveld van Bordeaux met wyn de Belgische smak Therese kap Delpierre van Londen met diversche goederen¬ de eugelsche male Onyx van Doever met de koirespondentié en 20 passagiers liet engelsch stoomschip Triton kapitein Taylor van Londen met diveische goederen en i5 passagiers de Belgische male Kille d' Ostende van Doever met de korres' pondentie en t5 passagieis Uitgevaren Het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Ovenden naer Louden met dtvtrsche goederen a i passagiers 7 penden eu 2 voltaren de eugelsche male Widgeon naer Doever met de koirespondentie en 1 2 passagiers de Belgische male Onyx naer Doever met de korrrspondentie en 16 passagiers den holiandschen hom Twee Gnurtjes kap Keus naer Scheve- niugen met ballast '"Tü^§BSÏgSsi22k Vertrek-uren ran den Y VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgeus naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel' Antwerpen Leuven Thienen Luyk Vérviers Aken' Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 30 min uaer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-trey 11 — Ten 8 uren 's avonds uaer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 min en ten 3 uren 45 min 1 usscheti Brugge en Gend alle de konvooyen blyven staen te Aeltre en Landcghem te Bloemeudaele blyven al de kon¬ vooyen staen behalve het gene dat vau Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plassclu ndaele te Jahbeke blyven alle de konvooveu staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 1 1 uren teren Weg Yzeren Weg van Fan Brugge naer Kortryk Ten 5 11 30 min 's morg » 8 i> 00 i> » > 1 a 20 11 tiamid ji 4 a 35 i> 's avonds West- Vlaenderen F an Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 7 12 4 45 25 45 s moi g 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge — Drukkery yau L.-B Herbsbocot op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 4/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item