Back to top

Gazette van Brugge 4/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Vfa up slrand te 'hebben gczcien Men schat dat derrparaticn itcn dit schip te doen nicer dan 10,000 dollars zouden bedra¬ gen en liet schip is 4,448 dollars gcwacrdeerd 7800 zakken ware n zync lading uitmakende er in begrepen degene dl' liet schip vlot gebragt en in de haven gesleept hadden cf idien 4 u [o voor reddingskoslen.' STERFGEVALLEN Den beer Bulave onderpastor van Runibeke is bygevolg van den typhus overleden Den -overleden was nog maer sedert twee maenden den heer Van den Duicke ook slagtoffer van den typhus geslor- veu als onderpastoor te Runibeke gaen vervangen Brussel 5 february E£:ü3jser «les' Volksvea'tegcuwooriïSgca'Si Zitting van den 1 febritary De kamer heeft een einde gesteld acn de beracdslaging van den bmljet der openbare werken I)e vergadering heeft de verhoogingen gestemd welke den minister der openbare wer¬ ken voorstelde* A-en bet kap IV posten beeft Air Decbamps levendig ge- pleten voor bet vereenigen van bet post bcstuer methetgene der yzercii wegen ineene enkele administratie waervan den minister van ie openbare werken bet opperhoofd zoude we¬ zen 1 1 v deed kiaerlyk de gewigtige voordeden uitschenen welke uit het verwezenlvken van dat denkbeeld zouden voortspruiten waervan by de plans beraemde toen liy nog acn het ministerie was Den minister der openbare werken na Mr Decbamps be¬ dankt te hebben w egens de medededing van de plans welke by maekle terwyl hy aen het ministerie was heeft acn de vergadering de verzekering gegeven dat hy met alle mogoly- ke aendaebt zoude onderzoeken liet voorheen door den lieer Notliomb verhandelde en thans door den oud-minister der pu¬ blieke werken hervatte vraegstuk welks oplossing onze postbetrekkingen grootclyks zoude bespoedigen en regelma¬ tiger maken behalve de andere verbeteringen meer ol' min onderhevig aen betwisting in den tegemvourdigen staet van cene nog onvolkomen doorgronde zaek Zitting van den 2 february In deze zitting is de zaek van bet suiker op het lapvf geko¬ men Onder de medegedeelde petition bevond zich die van tal- rvke ingezetenen van Brussel vragende dat er zouden bezui- V nigingen bewerkt worden opde uitgaven van den Staet ver¬ scheidene petitiën belrekkelyk hetzelfde onderwerp waren reeds aen de kamer ingezonden alle dezelve maken deel van het door de Alliance le Brussel irigerigte petitionne¬ ment Deze stuks waren tot lieden eenvoudig aen de commis¬ sie der verzoekschriften verzonden Echter voor de laest in- gekoinene vroeg Air Casliau een spoedig verslag levens de iniddensektie verzoekende dezelve grondig te onderzoeken Dezen voorstel is door de vergadering neng nomen geworden Op den voorstel van Mr Zoude heelt de kamer vervolgens vastgesteld dat zy ten minste gedurende ceiirn Zekeren tyd de vrydagen aen het medcdcclen van verslaggevingen over petitiën zal locwyden Het dagorder riep de beracdslaging op van de voorstellen der iniddensektie over de suikers Tamely k lange tusselieu debatten zyn by deze gelegenheid onlstaen ten gevolge eens voorstels van Ah' Verliaegen die aen de kamer voorstelde hel vraegstuk slechts grondig le onderzoeken als men liet nut¬ tig zoude oordcelen de besluende wetgeving voor den 1 jaly te wyzigen Mr Alereier deed opmerken dat de aenncmiijg van dezen voorstel de discussie zoude verhinderen de iniddensektie van den middel Zoude berooven om de nieuwe wvzigmgen voor te brengen welke zy verlangde voor te dragen in een woord dat men aldus alle de leden zoude berooven van het ï'egt tot amendeering Het gouvernement levendig ondervraegd zyndc door Air Dclcliaye zoo heeft Air den minister der financien verklaerd dat hy voornemens is de bestaende wet te liandbavcn tot den 1 july dat hy bet systenia van 1846 tot alsdan handlia- vcn wil om dat dit systenia nog niet al zync uitslagen heb¬ bende kunnen opleveren tot dus verre nog niet af le wyzenis zinnig van gramschap bad hy een mes gegrepen welke op de tafel lag en bet in den boezem van den sergeant Belvoi- sici' want dit was den schender uwer cer,gestooten Begrypt gy nu wat bet gevolg van uw grimlachen van uwe zinne- lyklieid is Eduard borst in tranen los en Clara was als buiten zieli zrhe want thans gevoelde zy maer te lact liaer ongelyk lien kort stiizwygen volgde bier op tot dat Clara de magt bad herkregen 0111 zich voor de voeten bacrs broeders te werpen — Eduard myn broeder sprak zy geleid my by hem dat ik licrn oin vergiffenis sineeke — - Om vergiffenis smeeken Clara denkt gy dacracn ik ben by hem geweest heb uw nnera uitgesproken en bad gy de gesteltenis van den cdelmoedigen jongeling gezien by bet hooreu van denzelvcn gy zoudt my thans niet bidden u by hem te mogen begeven o neen neen Clara dat kim niet zoo veel leed wil ik Fredcrik niet veroorzaken s iivek my daer niet meer van Clara ik verbied liet u Alhoewel Eduard zoo stellig had besloten gcenc de minste moeite acn le wenden om de toelating te verkregen op dat zviic znster den gevangenen zou mogen bezoeken bad zy hein toelizoo verre weten te overhalen dat hy zelf zoohaest don dagcraed acngekoulen was zieli niet liaer naer den be- stuerder der gevangenis begaf doch alles was vruchteloos » niemand naoogt by den gevangenen meer toegelaten worden Ily keerde dan met zync zuster in den deernisweerdigsten staet naer huis terug Menigmacl Iicrlnuddcn zy hun yerzoek MAI Alalou en Lehon ondersteunden den voorstel van Air Verliaegen welken bestreden wierd door Al AI Alereier en Lejeune — Drn voorstel is ingetrokken geworden Dan beeft de discussie ejgeiitlvk eenen aenvang genomen Air den minister der financien heeft 's gouvcrncments gc- dnclit voorgelegd Ah' Osy Ondcrsteónde hetzelve- Mr Aler¬ eier heeft bet bestreden als een gevolg van zync redevoe¬ ring die uitmunt door eene volkomcne kennis van de zaek beeft den redenaer de vvyziging voorgesteld « Art Het accynsrcgt is vastgesteld aen 48 ff op het rietsuiker en acn 40 fr per 100 kil voor het beelsuiker « Art 2 Voortaen zal geen ontslag voor bet aceynsregt worden verleend op het beet- of rietsuiker dan indien alle de nrodukten der raffinecribg aen den uitvoer worden over¬ geleverd i De raffineerderven welke zouden verklaren bare pro- dukten tot den uitvoer te bestemmen zullen onder de bewa¬ king staen van de administratie welker agenten zouden ge¬ last zyn met het bcstatigen van de hoeveelheden van iedere suikersoort door de raftinecring bekomen — De waekzaein- licid over de raffineerderven dezer rangschikking uit te oefe¬ nen zal by koninglyke besluiten geregeld worden die be¬ sluiten zuilen aen de goedkeuring der kamers voorgelegd worden gedurende het jacr volgende op de volvoering der- zelve " De wyziging is overgezonden aen het onderzoek der sek- tien De kanier heeft vastgesteld dat die verzending de dis- ëj eussie niet moest verhinderen nopens de voorstellen der inid¬ densektie en dat deze beracdslaging in de eerstvolgende zit¬ ting zoude hervat worden De debatten zullen tevens loopen over een wyziging van Ale Corswarem strekkende tot liet schorsen van art 5 der wet van 5 february gedurende al den tyd dat de uitwerkselen van art 4 der wet zuilen opge¬ schorst zyn FRANKRYK — Paiiys 2 february Volgens bet dagblad le Commerce was bet gerucht gisteren avond in eenige bveenkomslen verspreid dat Napels liet voor¬ beeld van Palermo volgende in opstand gekomen was De Opstandelingen waren er zegenpralende en koning Ferdinand zou de vlugt genomen hebben Deze tyding is mogelyk maer verdiend bevestiging — Het gerucht was ook op bet einde der beurze verspreid dat de koningin van Spanje gevaérlyk ziek was — in den nacht van 24 januarv is de diligencie doende den dienst tussehen Avignon en Nimes ongeveer 4,000 me¬ ters van Avignon aengerand geworden door twee kwaed- doeners met vuerroeren gewapend en in groote mantels gewenteld waermede zy zieli liet aengezigt overdekten Na de vier reizigers die zieli er in bevonden uit het rytuig te hebben doen komen hebben zy zich meester geniaekt van oenen zak met 700 fr locbchoorcqdc aen eenen wynkoop- nian van de omstreken die zieli naer Nimes begaf 6,000 franken in eenen koffer gesloten zyn ontsnapt aen de na- vorscliingen der dieven die onimddolyk liet veld inliepen en tot lieden niet aengeliouden zvn T» liascii aslt itaiien De tyding uit Sicilië gaen lot 21 januarv en kondigen geens¬ zins liet einde van den opstand aen iu tegendeele heelt de¬ ze nieuwe krachten gewonnen Het volk van Palermo dooi¬ de bi komen voordeden vervoerd en door een bombarde¬ ment van aelil-en-veertig uren verbitterd beeft geweigerd zieli te onderwerpen naer van de toegevingen des Konings van Napels te hebben kennis genomen Die toegevingen zou¬ den een paer maenden tevoren met verrukking zyn bejegend geweest maer nu zyn dezelve niet verachting verworpen Palermo volhardt iuzvnen eiscli de Constitutie van 1812 en deonmiddel vk byeeni'oeping des Parlemcnts Het besluit der Naprlsclic regering is nog niet bekend maer de beden ont¬ vangen brieven laten vruczen dat indien men zieli niet iiaest aen de openbare denkwyze spoeoige en gelieelc voldoening te geven de reeds zoo moeijeiyke toestand dooi' ernstige ge¬ beurtenissen zal verwikkeld worden De brieven behelzen wyders eenige bvzonderheden over den gang des opstnnds Alen weet reeds dat zelve den 12 january is begonnen Den 13 stormden de klokken op ai de torens en riepen de bevolking te wapen Dien dag is er acn doch telkens ondergingen zy dezelfde teleurstelling Clara bragt gansclie dagen in bidden en smeeken door doch niets kon liaer vertroosten Hare blozende wangen kre¬ gen een doodskleur hare zoo levendige oogen verduisterden geen grimlach versierde bare bloedroode lippen meer nie¬ mand zou in leze macgd nog de bevallige en beminnelyke Clara herkend hebben Vier weken waren er na dezen ongelukkigen avond ver- loopen wanneer Frederik veroordeeld moest worden Groot was den toeloop der menigte om den ongelukkigen to zien en den uitslag der regtbank le vernemen Na dry dagen werd het vonnis uitgesproken hy moest op eene der openbare plaetscn de doodstraf ondergacn On mogelyk is bet te be- sebryven welk uitwerksel dezen slag op Eduard en Clara te weeg bragt Den ongelukkigen dag was eindelyk verschenen Eene groote menigte begaf zieli naer de strafplaets om nog een- mael liet slagtoffer eener liefde te zien geene van die inner- Ivke belangstelling was er op de wezens der aense houwers te bemerken ieder had deernis met den ongelukkigen Zync menigvuldige vrienden zag men er ook Eduard wildode bietste stonden vanzynen boezemvriend bywoonen zyn hoed diep voor de oogen getrokken de armen gekruist en de oogen neergeslagen wandelde by heen en weder Nie¬ mand onderbrak hem in zync pynclyke overdenkingen al¬ len eerbiedigden zyne mymei'ing want zyn ongeluk was groot zyne zuster was sedert dry dagen verdwenen nic- weerskantcn veel geschoten Vier comité's zyn tot stand ge¬ komen aen welke het volk sedert dien niet opgehouden heeft te gehoorzamen De troepen hadden zich van den eersten dag in de kazer¬ nen de forten en bet komnglyk paleis verschanst In den nacht van 15 dito nam iiet bombardement een aenvang ert duerde aclit-en-vecrtig uren De vcorsprack d:r vreemde consuls was er noodig om hetzelve te doen ophouden en nog liepen die herren gevaer alhoewel zy eene witte vlag droegen van door dé Ivfwaclit des hertogs van Majo te wor¬ den doodgeschoten De volgende dagen is er niets bvzonders gebeurd maer de bedreiging van een nieuw bombardement zweeft nog steeds boven de ongelukkige stad Onder de vrouwen en kin¬ deren is de schrik onbescliryfelvk duizenden zyn in de wooningen der consuls gevlugt De opstandelingen onthou¬ den zieli overigens van alle buitensporigheden Eenige on¬ derhandelingen tussehen den hertog van Alajo kommandant van Palermo en den markies van Spcdalolto zyn onverrig- ter zake afgcloojaen Omtrent liet getal derdooden en gekwetsten is niets zekers te melden Den 21 january by iiet vertrek van den koerier waren al de vynndivkheden hervat de opstandelingen aengevoei'd door den gepensioneerden gcnerael don Ruggero Seltimo en welke hy de vorige gevechten enige kanons hadden veroverd waren begonnen met bet klooster van Noviziato te bestormen Uit Napels heeft men tydingen tot 24 january Daer ook was den toestand sedert de afkondiging der koninglyke órdonanciën verergerd Aenvanglyk waren dezelve dooi' de bevolking koel ontvangen en sedert zy vernomen heeft dat de weigering der Sieilianen bekend i< hecht zv geene weer¬ de meer aen de koninglyke tocg eflykheden In de stad N - pels hecrscht veel bekommering en daer de tydingen uit do provinciën geenzins geruststellende waren vreesde men de boeren naer de hoofdstad te zien komen Al de invloed h b- bende persoonen hadden zich vcreenigd om den koning ruime toegceflyk heden aen te raden Algemeen wenschte men dat den minister van policie del Careto en 's konAn s biechtvader pater Cock verwyderd wierden Den 25 was eene algemecne kwytschelding voor alle ver¬ oordeelden en gevangen staetsmisdragers afgekondigd niet voorbelioudingdat de priesters Krimy en Ninno,dcnkanonik Pellicano de gebroeders Romeo en dry andere persoonen voorloopig op een eiland zullen moeten blyven Bekendmaking Wemlitien Ten profile van Mevrouwe de douairière Van den JVouwere en Mejoufvrouw Jeannette Beaucourt grondeigenarissen te Oöstcamp A — Tc Ocilelein DYNSD AG 8 februari 's middags op d'bofslede gebruikt door J Van Belleghcm op den Berg van 96 li IMS 3® 3-' N' zware Eiken- Canadas- Abeelen- en Olm- Boomen dik van 5 lot 10 vo ten B Tc St Jooris-ten-Bistcl DYNSDDAG 1 5 februari 2 ure nadoen op d'hofstede ge¬ bruikt door Guysseoü-Cornelis van SS Bi{fSÏE*S;S groote Beuk- Eik- en- Okkernoot- Boomen dik van 5 tot 9 voeten C — Tc Bccrnein DYNSDAG 22 february 2 ure namiddag in 't Lindeveld by 'taenwys en nieuwen steenweg van Wynghene uaBeeniein van 75 üSÏSÏPEiV Hoppe- Vermaek- Boon- Ifaeg- Perssen en staende Sparren Belaelbaer hg de Zaekwaernemers Al A DOE en VAN R E V Bit O UCK te Oost camp mand wist of zy zich om het leven gebragt bad of waer zy was Dry uer bet uer der uitvoering van het vonnis naderde De veroordeelde verscheen op eene kar omring door gen¬ darmen een priester bevond zich aen zyne zyde en met een hemelsch genoegen aenschouwde by bet kruisbeeld welk den dienaër Gods hem voorhield Aen liet schavot gekomon stapte by af de kar en gemocdig beklom by hetzelve Hy rigt- te zich naer bet volk en sprak « Gy allen die getuige zyt van mynen dood neem een voorbeeld aen my wrest al- tvd bedaerd en oploopend en vooral drift de spot niet met onschuldige meisjes want gv ziet welke de gevolgen zyn Yaerwel vrienden en bidt voor my Den priester bood hem nogmaels het kruisbeeld aen wel¬ ke hv vurig kuste en vervolgens bond men hem aen de plank waerop zyn levensdraed moest afgesneden worden Den dienaer Gods 'sprak tot liet volk » Aenschouwe'rs bidt voor den stervenden Allen ontdekten zich het hoofd en knielden neder Den beul bad reeds de klink der koord waermede hy liet mes der gniiotine moest laten vallen iu de hand wanneer een angstig gegil zich liet hooren elk zag op Eene vrouw bleek de liairen verward baende zich een weg door de menigte en hief een papier in de hoog¬ te doch bv hel schavot gekomen viel zy buiten kennis ter aei'de Men naderde Deze vrouw — was Clara dit pa¬ pier was de vergiffenis van Frcdrike B Block ÜHB wmam
Gazette van Brugge 4/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item