Back to top

Gazette van Brugge 4/2/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
-rï oor liet gemeente-bestier aengewezen boor deze samenstel¬ ling zal men zich van den eenen kant verzekeren dat de onderstandgelden op het speeiael crediet verleend van hunne uitsluitclyke bestemming niet zullen ontvreemd wor¬ den en van den anderen -kant dat zy niet begryp en zorg tot 'vertroosting der ongelukkiger door de besmetting aen- gcdacn zullen worden besteed i Den geneeskundigen dienst verdient ook zooveel mo- gelyk uweaendaeht en bezorgdheid te vestigen Gy zult ook gelieven maatregelen te nemen ten einde eenen geneeskun¬ digen persoon by de plaetsojyke commissicn te vervoegen als ook by de gemeente die u deze zouden vragen Ingeval van noodzakelykhcid men zou eenen ambulanten dienst van gencesheeren kunnen inrichten bet zv civiele of militaire " liet is'eiiideliiige belang van de menschlievende en voorzichtige maetregelen uil liet hoog niet te verliezen die de begravingen vereiselicn Reeds heeft men dicsaengaendc be¬ droevende gevallen aen te stippen gehad die door wat meer vlyt van wege de jSactsclvkc bestueren acngewend gemak- kelyk zouden konnen voorkomen worden Geweerdigd Mr den gouverneur die opmerking aen de hccren district¬ commissarissen acntebevclcn " liet is van belang zoo voor de publieke moraliteit de Jieliaemelyke en zedelykc ondersteuning als voor de veilig¬ heid der bevolking dat de plactselyke overheid regulierlvk -en betarnelyk de ongelukkigen doet begraven die door de dood zyn getroffen « Den tegenwoordigen crisis Mr den gouverneur nieuwe opofferingen aen den Staet opleggende bcvccld ook nieuwe poogingen aen de byzondere liefdadigheid en legt da ge¬ meenten nieuwe pligten op « Ik geloof geern dal eenieder dien toestand bcgrypenzal en elk in zynen byzonderen kring zich zooveel mogelyk zal toeleggen om de verpliglingcn te vervullen die er uyt voort¬ spruiten « Ik heb er tot bewys van de opofferingen die deleden der geestelykheid en het geneeskundig korps in die droevige omstandigheden ontwikkelen en den heldenmoed waar¬ mede zy dagelyks de dood trotseren om den tol aen de mcnschlievcnhèid en luin vaderland tc betalen Dergelyke voorbeelden konnen onmogclyk onvruehtbaer blyyen » Gisteren avond was de zael van het schouwburg alhier lctterlyk met een uitgelezen gezelschap vervuld om liet con¬ cert by tcwoorien door de Maetsehappv der Choorzangen in behoeve van stadsarmen gegeven De luidruchtige 'toejui- éiiingcu die het talrvk publiek by liet eindigen van elk stuk aen hiel' strekken tot bewys dat'de verschilïige liefhebbers die er blykens hunner bekwaamheid in liet vak der toon- en zangkunde hebben gegeven hoogst beliaegd hebben tevens dat dcri armen ook het genoegen mag smaken eenige ver¬ troostingen te gemoet te zien van den ontvangst die tot ecne goede sommo beloopt — Den 28 January rond 8 uren 's avonds wierden twee geweerscliculen gelost op den trein van Brussel naer Geilt Twee ruiten uit eenen char-a-banos zyn verbrvzeld Geluk¬ kig zyn gecnc der reizigers die zich in het rvtüig bevonden gekwetstgeworden Dezemisdaed ontstond te St Gillis Den dader is nog onbekend — Den landbouwer Leo De Ruyk te "Evne is op den 27 der vorige maeud january door de reglbank van enke¬ le policic van Audenaerde veroordeeld geworden tot eene boete van vyf franken en de proceskosten om dat kv aen liet gemeente 'best oer zyner woonplaels de overgave ni t had gedaen van eenen by hein in bezit zynden spring— stier het- geneeene overtreding uitmaekte aen iiet artikel 2 van 't pro- vinciacl rcglèment van 23 july 13 AG omtrent de -verbetering van het koevenras — De Cronique de Courtrui verb nel d omstandig hoe twee arme weduwen van Ingelmunster niet wetende wat in dezen guren winter te worden de reis naer Parvs on¬ dernamen om den baron en de barones de Moiithianc van Ingelmunster wier weldadigheid in geheel Vlaenderen be- l'aemd is een zalig nicuwjaer te gaeu wensclien hoe zy dezen togt van zeventig mylen te voet volbragten hoe zv te Parys by hare kasteleinen gekomen zynde door dezen rain- zacm ontvangen twee dagen heerlyk geherbergt en met eenen zak vol eetwaren en eenige vyffrankslukkèn wierden naer huis gezonden Thans in hun dorp terug gekomen neiging huns kinds Zy hackten dus met ongeduld naer den stond waerop zy hunne dochter met den redder barer eer zouden vercenigd zien doch dit heil werd hun ontzegd want vyf niaenden na dit voorval werd haer vader aen liet leven ontrukt en geen zeven rnaenden waren er nog op ge¬ volgd toen de moeder met haren echtgenoot in de eeuwig¬ heid reeds was vercenigd Lang betreurden de twee weezen hunne goede ouders Clara moest dus hare moeder in hel huishouden opvolgen kwam gevolgenlyk meer in omgang met de menseden en ongelukkig haer verstand was nog niet genoeg ontwikkeld om liet opregte uit de huiehelary der wereld te onderschei¬ den zy neigde tot liet zoogezegde geciviliseerde over begon allenskens tot selioone kleederen genegen te worden acn- lioordc vervolgens met genoegen de eene en andere bevallig¬ heid welke een losbol haer in de ooren blies en dit alles was oorzaek datFrederik die zy tot nualtyd opregt bemind had en dankbaer geweest was zoo niet dwaes en onverstan¬ dig althans ongemanierd en lomp in hare oogen scheen en dat hare liefde in koelheid en vervolgens in onverschilligheid veranderde Dikwyls ondervroeg Eduard haer over deze verandering doch telkens waren hare antwoorden duister en wanneer zy dikwyls de talryke goede hoedanigheid en de genegenheid welke Frederik haer toedroeg had erkend was een grim¬ lach van den sergeant of een groet van den zoon des notaris enoeg om haer de raadgeving haers broeders en al de goede ^danigheden van Frederik geheel en al uit het oog to j moeten zvliare reis-avonturen twintig mael per dag vertellen — Den Politique meldt dat het parket van Brussel zich bemoeit met de bedreigingen toegestuerd tegen een lid van de kamer die zich veroorloofd had ernstige beschuldigingen ten laste te leggen van wylen Mr Hauzeur geneesheer wiens nagedachtenis te Luyk in eeyc gehouden wordt — Den Politique zegt dat men verzekert dat den yzeren weg van Namen naer Cliarleroy in slechten staet is Den vorst zoude veel schade toegebragt hebben aen de rysporen waer- van er de vcrledene week ruim een duizendtal zouden ge¬ sprongen zyn Ook den dooi is scliadelyk aen de rails het is dan te vreezen dat er nog ongevallen van den zelfden aerd zullen overkomen — Zondag rond vyf uren namiddag speelde den advo- kact Dcfresne van Brussel met de kacrten zich liglclvk onpasselyk gevoelende wilde hyde frissche lucht gaen schep¬ pen doeii nauwelyks was hy van zynen stoel opgestaen of hy viel dood.' Mr Dcfresne was 80 jaren en 6 niaenden oud — De policie der gemeente Sehacrbeek heeft een stuk wyn welke men vermoedt vervalseht geweest te zyn in be- siag genomen Het stuk is naer de greffie der korrektionnele reglbank overgezonden geworden en zal er ongetwyl'eld' onderworpen worden aen een scheikundig onderzoek — Ali indien men al den vervalschten wyn wilde in beslag nemen — Dynsdag beeft het hof van cassatie de voorziening ver¬ worpen van Thomas Peelers barbier woonachtig tc Aer- scliot den 9." december jongsleden door liet bof van assisen van Braband ter dood verwezen wegens voltrokken moord op den persoon zyner vrouw Angelica Schepers Den ver¬ oordeelden heeft zicli by den Koning in gratie voorzien — Donderdag morgciid zou op liet stadhuis te Antwer¬ pen voor den officier van den burgerlyken stand een hu- welyk voltrokken worden De verloofden waren met familie en getuigen in de trouwzael vergaderd als de bruidegom voorwendde dat by eene dringende en iioodzakelykc kom¬ missie te verriglen had Deze kommissie duerde zoo lang dat men achterdenken begon tc krygen en ciudelyk ver¬ nam men dat den vogel weggevlogen was en zyne Grisel- dis by provisie in den druk bad gelaten — lil den nacht van 23 january zyn er dieven inliet huis van den lieer Evcraert burgemeester te Bcveren Wacs 1 met brack gedrongen zy hebben al bel zilverwerk bestaen- de in eennen koffipot lepels enz medegenomen eeij persoon diergemeente wordt vcrdachtgchoudeiiindff schelm¬ stuk deel genomen tc hebben — Maendag laelstlcden in den vooravond kwam den genaemden Van der Donck slagter woonende tc Nederboe- lare by Geeraerilsbergen van Lessen terug waerhy twee vette koeijen geleverd en daorvoor omtrent 300 frs ont¬ vangen bad welk by in eenen neusdoek gewondenen in den zak van zyn kleed bad gesteken Aen eene herberg la Petite Baslringue te Aeren op de groote baen van Lessen gekomen ging hy er in en wierd daer door eene menigte burgers dezer stad gevonden die hem vroegen om niet bun naer buis tc kceren hetwelk hy weigerde dewyl livzicli ververschcn en wat eten wilde Deze vertrokken zynde was Van der Donck zoo hy zegt by liet vuer in sluiuie- ring gevallen en weinig tyd daerna wakker wordende naer buiten gegaen om eenige noodwendigheden tc verrig¬ len toen de vrouw van den huize cènslags de deur sloot en die weigerde te openen Toen eerst bemerkte by dat do neusdoek uit zynen zak wegwas en riep dat men hem be¬ stolen bad sloeg de venster glazen in stukken drong langs liet venster in buis Zocht overal naer zyn geld zonder bet te 1 vinden sneed zelfs ecne matras open mecnende dat lieJt daer in verborgen was maer te vergeefs Onderlusschen was de vrouw gevlugt Den bestolenen beeft klagten gedaen by de overheid te Aeren die de zaek vlytig onderzoekt de vrouw van haren kant heeft Van der Donck aengeklacgd als geweld hebbende willen gebruiken en in haer huis ge¬ broken te zyn Ie Londen komt een zoo ryk als gierig koopman de openbare aendacht gaende te maken Hy bad zoo goedkoop ïnog- 1 y k eenen armen daglooucr aengenomen 0111 eenig wer k in zyn huis te verrigten Dezen ongelukkigen ver¬ toonde aen des koopmans huisvrouw dat hy by zulke ge¬ ringe dagheur geen glas bier kon krygen om zynen dorst te lesseben De medelydende vrouw gaf hem eenen vollen pot doen verliezen Op erncn avond bad Clara reeds lang liet avondmael be¬ reid Het uer was reeds verschenen waerop haer broeder gewoon was te huis te komen de ineid begon over deze lan¬ ge afwezigheid reeds ongerust te worden angstige gedach¬ ten stelden zich aen baren geest voor een voorgevoel scheen haer een ongeluk te voorspellen Treurig zette zy zich neder Twee vier uren bragtzyin deze schrikkeiyke gesteltenis door De klok kondigde haer nogmaeJs aen dat ecne uer was vervlogen angstig lelde zy de slagen op en « twaelf uren » kon zy nauwelyks uitspreken Als zinneloos rigttc zy zich op en liep met ongeduld besluiteloos rond de kamer tot een geklop een einde aen deze ongerustheid stelde Haestig liep zy de deur openen en haer broeder stoof als een wan¬ hopende» binnen — Eduard eindelyk zieik u Myn vriend wacr zyt "v zoo lang gebleven Eduard antwoordde niet wierp zich opeenen stoel neder het hoofd in de handen latende zakken Zichtbaar was het dat een groot leed hem op de borst drukte — Hemel wat Is er voorgevallen Spreek spreek Edu¬ ard ben ik uwe zuster niet meer dal ik in uwe droefheid niet meer mag deelen Ja Clara indien gy myne zuster niet waert zou ik heden zoo veel sniert niet hebben want Clara gy zyt er de schuld van win— i w nwahi.t^B U MWi n i u — m i uw '■■ ■ i maer deze omstandigheid haren man ter oorc gekomen zynde hield hy den prys van eenen pot bier van den dagloon af Den armen duivel schreeuwde donderde en speelde zoowel op den poot dat de gewacrschouwde policie hem in hech¬ tenis nam Des anderdaags verseheen den werkman voor den regter legde hem de zaek uit en was er af met twee schellingen 24 stuivers Maer den gicrigen koopman had nu ook eene rekening met de justieie te vereffen en wierd verwezen tot 1230 fr wegens het verkoopen van bier zon¬ der patent en den armen daglooner ontving een derde dezer som als hebbende deze overtreding aen den dag gebragt - EEN NIEUWREUZENWERR Iedereen heeft wol ligt lioorcn spreken van den vermaerdeti waterval der Niagara liisschen de meiren Erie en Ontario in Opper-Kanada De rivier van S Laureyns vier mylen boven hare uitwatering m het laatstgenoemde mek' stort daer plotse¬ ling van eene hoogte van honderd achten-en-veertig voeten op eene halfroudige uitgebreidheid van twee duizend voeten Het gedrmsch van zulke watermassa moet verschillig zyn en het gevaer om in deszelfs nabuerschap den stroom te passeren niet minder Nochtans hoeft men liet plan durven opvatten om daer eenen spoorweg over te leiden en de New- l ork En¬ quirer deelt de volgende byzonderheden mede aengaehde de brug welke over de afgronden van de Niagara zal gelegd worden en welke eerlang de bezittingen der Engelsche ko¬ ningin met het gebied van den Amerikaenschen President zal verbinden Duizende koorden van het allersterkste yzerdraed zullen vastgehecht worden aen ankers van gesmeed yzer welke in de rotsen hondcid voet diep onder de oppervlakte ingemet¬ seld worden Daerover zal een stevig samenstel van balken zoo gelegd worden dat elke wankelende beweging vermeden wordt In het gezigt van den waterval zal de snelle locomotief over de gevaerlyke diepte met vleugelen spoed heenvliegeu De uitgravingen voor dit reuzenwerk zyn reeds begonnen de licnoodigde gelden zyn voorhanden en reeds in de aenstaende maend july zal men te peerd over den waterval ryden De ste¬ vigheid van de brug zal zoo groot zyn dat zy onder den last der locomotief eu van eenen langen trein in het middenpunt slechts een duim breed zal slingeren In het midden zal den spoorweg gelegd worden en aen beide zyden twee ry-en en twee voet¬ paden De grootste rnoeijelykheid bestaet daerin om de draden over den stroom te leggen Den stoomboot welke thans bene¬ den den waterval de overvaert verrigt zal eerlang twee kabel¬ touwen medevoeren en door middel van deze zullen twee yze- re touwen dwars over den vloed gelegd worden om op dezen voorluopig eenen planken vloer te leggen waerop men dan verder de overige werken zal ten uitvoer brengen Op de vraeg of er wel menschen genoeg te vinden zoude zyn om een zoo gevaerlyk werk te ondernemen werd geantwoord 0 er zyn Yankees genoeg die niet alleen moedig maer ook bekwaein genoeg zyn om dit werk te verrigten De groote Ka- nadasclie spoorweg die zich aen deze brug zal aensluiten heeft de byzonderheid dat hy op zeer groote uitgestrektheden by voorbeeld op de lengte van achtieu mylen regelregt aeuge- legd is Als deze voleindigd is zal men in dertien uren van New-Yoik naer het Detroit vliegen ■ 1 — — - 3.»sa«.ic===-." ZEERAMPEN De russisclie brik Toivi kapitein Matsen van Alexandria naer Antwerpen te Cowes op 24 jaguary binnengeJoopen moet lossen om hare schade te herstellen —Men schryft van Mundesly 26 january dat er in den vorigen nacht een on¬ bekend schip op twee mylen afstands van de haven gezonken is — Het riissiscb schip Frithiof over twee rnaenden van Huil naer Northshields vertrokken heeft sedert dien geene tydingen meer van zich gegeven — Arion kapitein Kramer op 6 november van Bergen naer Gent vertrokken is met verlies van zeilen en een waterlek te Heriningsvvard moeten binnenvluchten en op 14 january wist men nog niet of dit schip naer Bergen zou wederkeeren om te repareren — Vol¬ gens brieven van Carlskrona van 21 january was de arneri- kaensche brik Sun kapitein Mcincke van Petersburg naer Antwerpen aldacr afgekeurd — De hollandsche kolf Thelina kapitein Kuiper van Bordeaux naer Antwerpen heeft op 29 january voor Boulognc-sur-Mer het anker «re- worpen — Men schryft van Boston 8 january D oTenessée van Bremen naer New-Orleans is te Nassau binnengevoerd — Eduard wat wilt gy zeggen wat heb ik misdaen wat beteekent dit — Dit beteekent Glara dat Frederik in het gevang is en misschien op het schavot zal komen En door wie Door u Clara Eduard sprak deze woorden langzaem Het meisje ver¬ bleekte en een hertverScheurende gil ontsnapte haer — Ja vervolgde Eduard Frederik ons besten vriend die ik hoopte myn broeder te mogen noemen heeft nomnacls zyn leven voor uwe eer opgeofferd Clara — O myn broeder spreek duidehk vcrklaer my alles onderbrak Clara " ' — Welnu luister dan — Ik was met hem in eene herberg wv zaten over on¬ verschillige zaken te spreken toen een gesprek onze aendacht opwekte < dit gesprek liep over de ligtzinnighcid en zotheid van een jong meisje zoo ver ging liet dat men hare eer niet ongehinderd liet door nieuwsgierigheid acngedreven keerden wy heiden het hoofd om ten einde de vermetele' die eene zoodanige tael voerde te aanschouwen toen juist een naem hun uit den mond vloog en dien iiaeni was de uwe Frederik rigtte zich woedend op en eer ik nogden tyd had hem te wederhouden had hy den spreker reeds in zyn verhacl onderbroken door « scheid uit schaemteloozen eerdief » hem toe te snauwen en deze had dit onverwacht verwyt reeds door een kaekslag beantwoord Ik vloog op om Frederik ter hulp te snellen maer ik was te laet om ons besten vriend te beletten van een rnoorder tc worden uit-
Gazette van Brugge 4/2/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item