Back to top

Gazette van Brugge 4/2/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Ie \'< 15 55 le Jaer #* n.- \f| BI «5 j'a] Viydag 4 February 1848 GAZETTE TAA ■d EN DER PROVINCIE WEST» VLAENDEREN Voor Staétkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKIIEYD Vcrsehynt den Maendag Woensdag en Vrydag ïnsehryvingsprys — Voor Brugge 5 macnden fr 4-75 ct » Buylen Brugge vrachtvry » 6-25 » Alle pakken en l)ricven vrachtvry toe te zenden De aenkondigingen 25 centimen den regel onder de vyf i regels een frank De persoonen dié Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoclit deze dags voor de verschyning van liet Blad te laten toekomen BRUGGE I A!ges*a©esB Overzlgt Het Journal des Flandres heeft wederom liet gerucht over cene verandering in liet ministerie in omloop gebragt Vol¬ gens inlichtingen door ons genomen zegt de Emancipation dat gerucht is van allen grond van waerheid ontbloot en wat meer is den heer Veydt heeft toegestemd in het kabi¬ net te biyven tot dat men eenen opvolger voor hem zal ge¬ vonden hebben Zvne verwydering uit liet kabinet is dus geheel onbepaeld De heden ontvangen berigten uit Sicilië luiden dreigender dan ooit De toegceflvk lieden van den koning van Napels worden door de opstandelingen vcr-tooten Omnogelvk kan men voorzien wat uit deze verwikkeling van gebeurtenissen zal spruiten daer het franseh ministerie in de kamers dui- delyk heeft laten hooren dal by cene ernstige tusschen- komst van Ooslenryk in Italië Frankryk onmiddelyk eenc houding zal aannemen welke wclligt de eendragt der vast- lands-moegndheden zal verbreken Van eene andere zyde is den toestand van koning Ferdinand allerhaehelykst gewor¬ den want het moet voor hem even moeijelyk zyn de nieuwe eischcn der opstandelingen in te willigen en buitenmatige strengheid ten toon spreiden Uit deze enkele daedzaek dat den opstand den 12 january begonnen den 21 nog overeind stond volgt dal by in magt was aangegroeid en men er j niet zonder groot gevaar kan tegen stooten Men geeft de redens te kennen waarom de Sicilianen de to 'gevingen door hunnen vorst gedaen verstooten hebben De redens zyn zoo zeer op de persoonen dan op de zaken ge¬ steund Het karakter en voorig gedrag der vier persoonen door koning Ferdinand vervoegd bv d n graaf van Aquila tot luitenant-generaal van Sicilian benoemd boezemen geen vertrouwen in aen de bevolking Den eersten minister prins van Campo-Franco word als eenen persoon van klein ver¬ nuft beschouwd Den hertog van Montalbo minister van binnenlandsche zaken is streng en willigkeurig ofschoon hy Sicilië toegencigd is Den heer Cassini minister van justicio en directeur der poücie wordt te Palermo gehact Eindelinge den lieer Buon-Siardino directeur der financiën en der ker- kelyke zaken is altyd aen de oude gebruiken verslaafd re- denwaerom men hem zyne te groote onderwerping verwyt Den kardinaal Fcrretti heeft cindelyk het ambt van secretaris van slaat verlaten by is den 20 january van Kome vertrokken om zvnen post als legaat te Ravcnne te gaen bekleeden waartoe by van den Paus benoemd is Den kardinaal Bofondi die na de verheffing van Pius IX tot bisschop van lmola benoemd was vervangt den kardinaal Ferrelti als secretaris van staat De tegenwoordige rekruten ligting in Polen is zeer in het oogloopend vooral daer zonder onderscheid van persoon ^ Alvnc zuster sprak Eduard uw gedrag bevalt my in het geheel niet is dit de begeerte van onze overledene moeder nakomen Zou het de goede vrouw bevallen u te zien grim¬ lachen tegen den sergeant Belvoisier u in gesprek te vinden met den 7.0011 van den notaris Braman wanneer zy eenige stonden het luiis verlaet u gedurig uwe blikken te zien rigten naer het venster van dien jongen heer welke hier regtover w oont Zeg Clara zou het onze moeder aengenaeni zyn u Fredcrik ons beste vriend die u eenmaal het leven redde inel onverschilligheid te zien behandelen Is het misschien 0111 dat hy een werkmansjongen is en noglans de wil onzer moeder is u aen hem door het huwelyk te ver¬ binden Gy zvt wel veranderd gy ziet wel dat my alles be¬ kend is Clara Het meisje aanhoorde dit verwyt met tegenzin en zeker- lyk zou zy die virvelende tacl haers broeders door een spot¬ tend antwoord onderbroken hebben had het aandenken ba¬ rer moeder liaer niet wederhouden zy rigtte dan de blik¬ ken barer donker blauwe oogen met die zachtheid en liefde aen vrouwen alleen eigen naer haren broeder en met ha¬ re aengenatne stem sprak zy op den vleijensten toon — Maer Eduard zoudt gy liever hebben dat ik treurig en lomp ben wat verdriet veroorzaak ik u Wat komt men van my te zeggen Dat ik eenc der beminnelykste en aen- valligste meisjes ben dal ik in een gezelschap noodig ben om het te vcrvrolykca ieder die 16 jaren oud is en eenigermate voor den dienst deugt ingelvfd wordt zynde alleen de zonen uitgesloten van die ambtenaren die de regten van den erfelyken adel in Polen of Rusland bezitten Den nieuwen koning van Denemarken Fredcrik VII heeft den 25 january een rescript laten uitgaen by gelegen¬ heid van zyne verheffing tot aen troon waerby bevolen wordt alle regterlykc vervolgingen wegens druk persmisdry- ven en staetsmisdaden te slaken Den nieuwen souverein heeft overigens aen het stedelyk bestuer van Kopenhagen mondelings hcrhaeld de verklaring in zyne opene brieven vervat dat zyn inzigt was de uitvoering van zyns vaders plan door te dry ven betrekkelyk de vereeniging van de ver¬ schillende deelen der deenselie monarchie NATIONALE INSCHRYV1NG TEN VOORDEELE VAN VLAENDEREN Zes voorname ingezetenen van Antwerpen namelyk de heeren L Gilles- De Pelichy baron J J R Osy Al Calien Michiels-Loos Th De Cock 111 Ch Agie hebben onder da¬ tum van 51 january aldaer eenen omzendbrief laten uitgaen 0111 de medewerking hunner sladsgenootcn in te roepen ten einde eene nationale inschrijving ten behoeve van Vlaenderen door geheel hel land te wege te brengen en de giften tc doen inzamelen in de hoofdplaats van ieder provincie welker by- zondere komilés over bet gebruik der fondsen zouden be- sehikken l)e zes opgenoemde heeren hadden een twintigtal notabi- liteiten van Antwerpen dengeduid 0111 met buil mede liet provinciaal komilé voor Antwerpeu te vormen I11 de vergadering van woensdag is den lieer Geclhand- Morctus-tot gebeimselirvver benoemd Al de byeengeroepcn persoonen hebben opdcuitnoodiging geantwoord Het definitief komité is dan overgaan tot het opstellen des reglcments Luidcns hetzelve zullen er door te benoemen agenten inteekeningslyslen rondgedragen worden in alle de steden dorpen en vlekken der provincie Antwerpen Den opbrengst zal toegezonden w orden aen de armste gemeenten van Vlaenderen 11a dat liet komilé de gouverneurs der beide provinciën zal geraadpleegd hebben nopens de wyzc van verdeeling De inschry vingslystén zullen gesloten zyn den 20 february eerstkomende De namen der gevers en liet bedrag der ingezamelde sommen zullen door de nieuwsbla¬ deren afgekondigd worden Het komité van Antwerpen betuigt de hoop dat deszelfs voorbeeld onverwyld zal gevolgd worden in alle de provinciën hoofdplaatsen des rvks en ten dezen einde doet het eene aenrocping aen de liefderykc gevoelens van alle degene wiens toestand het slagen van zulk werk waarborgt Dry macl dank aen de edele Antwerpenaren die zich gc- — Ja maer niemand zegt my Geef my uwe zuster ten huwelyk niemand zegt my Gelukkig is hy die zy bemint niemand denkt dat zy eene goede en eenvoudige burgers- vrouw kan worden Een traen rolde van de blozende wangen der jonge dochter — Welnu welnu ik wil u geen verdriet veroorzaken hernam Eduard op een vaderlyke wyzc maer gy weet dat ik uw broeder ben en dal het myne pligtis over u te waken Ween niet denk aen myne raedgeving en ga slapen Clara — Hv drukte de hand zyn er zuster en ieder begaf zich naer zyne kamer Eduard cn Clara waren dc twee eenige kinderen hunner ouders sedert eenige jaren waren zy wees geworden hun¬ ne ouders hadden hun een fortuin achtergelaten welke even¬ wel niet toereikend was 0111 hun een burgerlyk bcstaen te verzekeren doch Eduard die een beeldhouwer was won genoeg om met zvne winst gepaard met hunne inkomsten zoo niet rykelyk ten minste trefïelyk te kunnen leven Dy had zich den vader zyner zuster gemaakt zorgde en waakte over haer hy bezat een edel en vast karakter een gezond oordeel cindelyk alles water yereischt wordt om raad te ge¬ ven en te bestieren de bezorgdheid welke hy in alle geval¬ len voor liaer nam zes jaren welke hy ouder was dan zy gaven hem een gezag dat Clara waerdeerde doch welk haer gedrag menigmael logenstrafte Zy wist hem dóór kleine ver¬ rassingen door de orde welke zy iu haer klein huishouden waernam en door honderdc andere kleine oplettendheden hare dankbaerheid te bewyzen over de genegenheid welke voelig tooncn aen het lyden hunner landgenooten Hun liefdewerk zelve strek ke hen tot loon want welke zoetere vergelding zoude men kunnen smaken dan de bewust¬ heid van verhongerden gespysd cn stervenden gered te hebben — Alogtcn dc andere provinciën gevolg geven aen de haer toegestuerde aenrocping gewis zoude nienigcn zuchtenden Vlaming liaer 0111 zyn behoud te danken hebben Den minister van binnenlandsche zaken komt den volgen¬ den omzendbrief naer de gouverneurs der beide Vlaendercr» te sturen AIynheer den Gouverneur 'i In zyne bezorgdheid voorde Vlaendercn het gouver¬ nement heeft zieli levendiglyk bcweegd gevoeld over de k waedaerdigheid en uitbreiding der besmette] vke koortsen die zich te midden een aenzienclyk getal gemeenten hebben verklaerd « De ellende eerste oorzaek dier ziekten is ook de grootste oorzaek der sterfgevallen die er uil voortspruiten Inderdaad liet gebeurd dat de bclioeftigcn door de ziekte aengedaen sterven niet alleen zonder de noodige geneesmiddelen of hulp te hebben ontvangen maer liet is daerenboven bustatigd dat liet meerderdeel dier ongelukki- gen gedurende hunne genezing bezwyken by gebrek van zorg co vooral by gebrek van genoegzaein cn beboorlyk voedsel « Dc behoeftige zieken en deze wiens stact aen het beteren 'is moeten direct en onmiddelyk onderstand ontvangen • en liet is 0111 de inrichting dier hulpmiddelen te vergemak kel¬ ken dat ik aen den Koning heb voorgesteld u onmiddelyk een nieuw crediet te openen op de sommen die liet kapittel XXIII van myn departement uitmaken « Deze gcbeele byzondere bestemming van dit crediet toont klaer nanoen bet gebruik dat er van door de u ver¬ leende onderstand gelden zal moeten gemaekt worden Zy zullen byzonderlyk moeten dienen " 1° Tot aankoop van geneesmiddelen linwaet,klcedcren bedderijen enz - 2" Tot aenkoop en bereiding van gespaerzame voedsels voor de zieken en deze die in genezing zyn « 3° Tot inrichting van de behoorlyke lokalen alwaer men een zeker getal zieken zal konuen vereenigen de welke op die wyze beter zullen verzorgd gemakkelyker door de genecsheercn bezocht en met meer voorzorg by hunne bete¬ ring zullen konnen omringd worden als ook hetgeen van hoogst belang is min blootgesteld om de besmetting voort- te zetten « Ten einde het gebruik der onderstandgclden met zoo veel bescheidenheid als voordeel geschiede het ware beta- melyk in elke gemeente alwaer de ziekte woed cene plaet~ selyke commissie te benoemen samengesteld uit den burge¬ meester den pastor den geneesheer en twee persoonen hy haer betoonde doch zich onthouden van dit vermack van tc behagen van met bevalligheid te antwoorden op de lof¬ tuitingen en liefdewoorden welke men haer toezwaeide • Fredcrik als de eenige die barer weerdig was volgens ver¬ dienste behandelen en verduldig verdragen was boven iiare magt of liever zy had nooit gepoogd hierin te gelukken Dc vermaningen van haren broeder alhoewel dikwyls zcerern- slig hadden geen ander uitwerksel op de schoonc maagd dan eene kleine droefheid welke voor eenige uren haer schoon aengezicht ontsierde en hare blikken 'wat min levendi" maekle Dusdanig was ook liet gevolg van deze laetste Clara was twintig jaren oud den 'eenigen wenseh van ha¬ ren broeder en tevens het verlangen hunner overledene ouders was haer aen Fredcrik vereenigd te zien Clara eenen avond van een barer vriendinnen wacr zy zich wat telaet had opgehouden alleen terugkeerende werd onder wege door twee van die menschen aengegrepen wel¬ ke slechts hunne drilt gehoor leenen cn zckcrlyk zou zy er hare eer by gelaten hebben was Fredcrik die daer by toeval naderde en het noodgeschreeuw der maagd hoorde niet ter hulp gesneld en had hy zyn leven niet gewaagd om liaer uit de handen barer schakers te verlossen De edelmoe- dige jongeling had maer zoodra hare woonst uit haren mond vernomen of hy bragt bet meisje half dood by hare onrus¬ tige ouders Van dit oogenblik was hy een vriend des huizes geworden zyn goed gedragen zynonberispelyk karakter- hadden het hert van Clara gewonnen zy beminde hem Met innig genoegen ontwaerdeu de brave ouderlingen deze
Gazette van Brugge 4/2/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item