Back to top

Gazette van Brugge 2/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKING EN 1ÏT ER HAND TE PACHTEN om in gebruyker van te komen met 1 october 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H §4-35-43 C |G 80-0-0 R Land ïHüa^t en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in liuer van Pie 'er Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te linigge Hoogstraet Openbare Verkooping TAN TE BRUGGE VOORBEREYDENDETOEWYZING op zaterdag 12 february 1848 omo uren namiddag in de Verkoopzael der Notarissen ten Stadhuyze te Rrugge 1 Koop Een IITJYS met Koetspoort in de St Gilliskerk- straek E 45 n." §2 Bewoond door M J De Smedt ten modiekcn pryze van §50 francs 's jaei s Staet maar op 4,500 francs 2 Koop Een HUYS nevens het voorgaende uytmakcnde den hoek der St Gilliskerk- -en Goudhandstraten Bewoond door M Rotsaert-Joos aen 16 francs te maende Staet maer op 1,600 francs Bcyde deze Huyzeii by plakschrift wydloopig beschreven kunnen bezigtigd worden alle donderdagen van 2 tot 4 uren 's namiddags In geval van Toeslag by samenvoeging zal de kooper ver¬ mogen in handen behouden een kapitael van fr 2,500 a 4 8 r° Deze Verkooping geschiedt krachtens octrooy van justicie ten overslaen van M Van Der Ilofstadt vrederegter overliet tweede kanton Brugge hygestaen door M Ch Moulaert zynen grellier De eygendoms-titelen en veylings-voorwaerden berusten ter studie van den Notaris VAN CAILLIE by de Vischmarkt te Brugge Belangryk Berigt O VAN DEN Yzeren Wear 3 IN HET GROOT HERTOGDOM VAN RADEN van 64 Miljoenen 846,060 francs Verdeeld in pryzen van 110,000 francs 85,000 francs 75.000 francs en zoo voorts tot 90 francs dit alles volgens plan De Actiën en Plans over deze leening zijn te bekomen bij den Zaekwaernemer DE FRANCE in de Sint-Joorü-straet sectie E 18 7V.° 21 te Rrugge alwaer men alle inlichting dieswegens kan bekomen 1 actie voor 5 francs 6 « u 25 « 1 4 « «50 « 80 « « 100 De aenstaende trekking zal plaets hebben den 29 februarius 1848 en behelst 40 serien van 50 pryzen ieder dus 2000 winnende nummers die door den bank in specieu zullen be- laeid worden BRUXELLIiS M IE TSCIl t PP Y VAN ALGEMEENE ASSU¬ RANTIËN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd hg kon inglgk hesluyl van 2 jung 1830 Gevestigd te BumsseJ De Maetschappy verzekert tegen den brand en Let vuer des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premien Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant betaeld De verbintenissen der Maetschappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer JNGHELS-DR TILLY Lange-reye wyk E 15 V." 20 Openbare Verkooping VAN BINKEN BBGGE EN Mutsen met Land IN St MICHIELS F.INDELYKE TOEWYZING zonder uitstel op zaterdag 5 february 1848 's namiddags 4 ure in liet Stadhuis te Brugge van Koop 1 Eeu Woonhuis staeridete Brugge aen de zuidzyde der Simon-plaets C 19 n.° 4 laetstelyk bewoond geweest by wilen juffrauw vidua Be Clerck-Torral thans onbewoond de sleutels by den Notaris Ingesteld 1,200 francs Eene som van fr 1 269-84 ct hoofdsom eener altyddnrende* rent van fr 43-53 ct 's jaers zal op den koopprys afgekort worden Koop 2 Een Woonhuis met Erf gebruikt voor Winkel staende te Brugge aen de westzyde der Kemel-straet D 20 ii 0 45 bewoond zonder paclit-recbt by J F Iienry- Kempinck Ingesteld 1,800 francs Koop 3 Drie nevens elkanderen staende Iluizckens met Erf te Brugge aeu d'oostzyde der Groening-straet G 17 n."' 13 14 en 15 bewoond by Ivo Parmeutier Augustus Parmentier en Francies Duyver Staet met verhoog op 6010 francs Koop 4 Een Woonhuis met Erf staende te Brugge aen d'oostzyde der Roosendale-straet D 7 n.° 93 bewoond by Bernard De Vi'iendt Ingesteld 500 francs Koop 5 Een Woonhuis met Erf staende binnen Brugge aen do noordzyde van het voorgaende B 7 n"92 1° thans on¬ bewoond de sleutels by den Notaris Ingesteld 500 francs Koop 6 Een Huizeken met Erf staende alsvooren aen d'oostzyde der Peperstraet A 10 n° 19 bewoond by de we¬ duwe Petitjean Ingesteld 400 francs Koop 7 Een Iluiz.cke met Erf nevens liet voorgaende n° 20 bewoond by Urinus Jacobs Ingesteld 400 francs Koop 8 Vier Huizekens nevens elkanderen met Bakoven en II 0-23-57 C Groenselhof staende en liggende te Sint- Michiels by het dorp gebruikt by Pieter Van den Abeele Eugenius Bleekers Bernard Pype en Pieter Van Daele Ingesteld 1,600 francs Koop 9 Een Officie van Klinkervande Groote Markt der stad Brugge gebruikt by Lode wyk Grué Ingesteld 25 francs Deze veiling zal geschieden onder de formaliteiten voor¬ schreven by de wet van 12 junius 1816 met tusschenkomst van den hcci Eugene Hermans als vrederegter over het eerste kanton der stad Rrugge hygestaen met zynen greffier de heer Daniël-Augustin Van Vyve door het ambt van M Kr BOÜÜA EBT Notaris ter standplaats t an Brugge Eechhoutstraet deswe¬ gens bg regterlxjk vonnis aengesteld in bezit der tg telen van eigendom en der veiling s-voorwaerden Herverpachting a la folle-enchère van den opbrengst van Barrière n in West- Vlaenderen De MINISTER VAN STAET GOUVERNEUR van West- Vlaendereu brengt ter kennis van liet publiek dat er door hem of door eeu Lid van Gedeputeerde Raden iu tegenwoor¬ digheid van deu Heer Directeur der Registratie Domeinen Wateren en Bosschen en van den Heer Hoofd-Ingenicur van Bruggen en Wegen onder nadere goedkeuring van deu Minis¬ ter der publieke Werken zal worden overgegaen tot de Her- verpachting a la folle-enchère van den opbrengst der nage- melde Banieren gedurende eenen lermyn van tien maenden en een jaer in te gacn met den 1 maert 1848 met wederzyds vermogen van opzeg gedurende de tien eerste maenden te weten Te Kortryk Maendag 14 february 1848 's morgens ten 10 uren in liet Stadhuis IFcg van 1 N° klasse van Rousselaere naer Iseghem Barriere n.° 2 te Iseghem II eg van — B klasse n* 11 van Gent naer Oostende lanast Thielt Barriere n.° 5 te Coolscamp IF eg van 2> klasse van Rlankcnberghe langst Rrugge naer 'Kortryk Barriere n.° 11 te Ceurne De Aanbesteding zal geschieden hy opbod of by afbod of op die twee wyzen te gelyk volgens dat den Raed van Aen- besteding het zal noodig vinden Het Kohier van lasten cii voorwaerden is gedeponeerd in het provinciael Gouvernement te Brugge in de Kantooren van den Heer Hoofd-Iugenieur der Bruggen en Wegen van deu Heer Directeur der Registratie en Domeinen te Brugge en van den Heer Arroiidissemeiits-Cominissaris en ter Secretary van de Stedelyke Regering te Kortryk Brugge deu 28 january 1848 De Minister van Staet Gouverneur Graef DE 1UELENAERE De algemeeue Maetschappy tot aenmoediging van den krvgs- dienst onder de bescherming van Z M den Koning waer- va ii deeenigste Agenten in de provincie West-Vlaenderen zyn De heereii Inghels-De Tilly te Brugge ii Mestdagli gemeente-secretaris te Iseghem « Parel zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende « Van Den Bergli gemeente- secretaris te Thielt « Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Illy ft deelnemers aenveerden aen de voorzieningskas door haer geopend om de jongelingen door het lot getroffen hunne vervanging iu de nationale milicie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aeu de voorwaer¬ den die de bovetigeuaemde Agenten aen de belanghebbeude zul¬ len doen kennen KOOPHANDEL Antwerpen 1 february De 4oo balen Brazil-Koft'y saldo der lading van het schip Plata zyn gisteren aen onbekende pryzen afgedaen Pryzen der Granen Olicn en Koeken te Ryssel van den 29 january Soorten Koolzaed OKilliette lit g smoel l.ynzaeii Cumeline Kempzaed OLIËN de hectoliter 88 00 h 00 00 00 00 a III 10 00 00 a 00 00 84 Oil a 00 00 85 75 a 00 00 00 00 h 00 00 GRANEN de hectoliter 27 00 30 00 HO On 24 00 a 29 ill» 00 00 24 00 4 26 00 20 00 a 23 00 00 00 a 00 III KOEKKN de In - kiloyr 16 25 a 18 75 16 50 a 00 oil no nil a 19 Oil a 17 5(1 a 18 50 a u 10 22 00 Oil Oil 00 u O Wisscl-Cours van Parys van den 31 january 3 p °| 0 22 december fr 74 65 6 p °[° 15 niaert 116 90 Cours van Amsterdam van den 29 january tVerkelylie scluild 54 3[8 Ainorlisatie-Sv uiiikaet 00 0(0 HandeJ-Blaelsi'happy 162 7|8 L EE-TYDINGEN OOSTENDE 2 february Aenkomsten van den 31 january en den 1 february Den eugelscheti schooner Diligence kap Deas van Dun- kerke met ballast aen Van Iseghem 67 vat het etigelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Ovonden van Londen met diversche goederen en 5 passagiers aen Herrewyn en coinp" 260 vat de belgische 3 mast bark Marie-Louise kap Meu- lenbroek van Liverpool met zout aen de weduwe Holland 292 vat de belgische male Vilte d'Ostende van Doever met de korrespondentie en 16 passagiers den fianschen schooner Louise kap Piquet van Dunkerke met ballast aen Herrewyn en comp" 66 vat de belgische 3 mast bark Progres kap Vanderheyde van Liverpool met zout het en- gelsch stoomschip Transit kap Main van Hull met diversche goederen eu 12 passagiers de belgische male Killede Bruges van Doever met de koriespoiidentie en 8 passagiers den hol- landsclieii bom 2 G uurtjes van Sclieveningen' met gerookten baring de belgische sloep Neptune kap Romens van Lon¬ den met diversche goederen de belgische brik Triton kap Deswelgh van Liverpool met zout wolle en katoen de eu- gelsche male LVidgeon van Doever met de korrespondentie en 10 passagiers Uitgevaren De engtlsclie male Widgeon naer Doever met de korres¬ pondentie en 20 passagiers de engelsche male Garland naer Hoever met de korrespondentie eu 23 passagiers de belgische male V ille d'Ostende naci Doever met de korrespoudencie en 17 passagiers — - — Vertreh-uren van den Yzeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Geud Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mecheleu Brussel Antwerpen Leaven Thienen Luyk Verviers Akeu Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten I ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 50 mm naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyu — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 50 min en ten 5 uren 45 min Tusschen Brugge en Gend alle de konvooyen bly ven staen te Aeltre eu Landcghem te Bloemendaele blyven al de kon¬ vooyen staen behalve het gene dat van Geud vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasscheudaele te Jalibeke blyven alle de konvooveu staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt tea Tl uren Yzeren Weg van West- Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min 's morg » 8 a 00 » « a 1 11 20 11 namid ji 4 'i 35 » 's avonds Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 7 12 45 25 45 J mm s morg 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge — Drukkcry van L.-B Herreboudt op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 2/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item