Back to top

Gazette van Brugge 2/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
De heercn Deraari d'Attcnrode van Reninghe de Roo minister Frêre Brabant minister Veydt Rodcnbach Dolez Mercier de Mèrode en minister Rogier voeren opvolgenlyk het woord Deyzcren wegen zyn by velen der leden het voor¬ werp van hevige klagten over de groote kosten die zy ver¬ oorzaken en over de slechte bepalingen der tarieven De ministers wederleggen zoo veelmogelyk deze klagten doch den minister Frére hekend dat onder de tarieven er zich be¬ vinden die gebrekig zvn inzonderlyk de gene de koopwaren betreffende en belooft hier omtrent eene prompte herziening De algemeene beracdslagingen worden gesloten Artikel I wordt acngenomen Den heer Dcman stcld voor het cvfer van art 2 te ver¬ minderen op 15,000 l'r in plaets van 31 000 l'r en ecnen bouwmeester in plaets van vier te hebben Dit voorstel zal gedrukt worden De zitting wordt opgeheven FRANKRYK — Parys 31 January Men schryft uit Toulon den 23 january Sedert zync aenkomst in het Lamalguel'ort heeft kolonel Dauinas menigvuldige byccnkouisten mpt Abd-el-Kader Men is nog onbekend met het gevolg dezer gesprekken De tyding zyner onderwerping heeft eenen heilzaemen indruk gemaekt op den geest der Arabieren die opgehouden zyn op het eiland Ste Margueriete ahvaer men niet minder dan 60 a 80 opperhoofden of gewigtige personagien telt Allen hebben de overgave van hunnen voorinaligen veldheer als het einde van hun lyden beschouwd zy hebben gevraegd dat kolonel Daumas hun wel zoude willen een bezoek af¬ leggen Zy zyn voornemens hem hunne onderwerping te overhandigen en hunnen dienst acnFrankryk aen te bieden Het sehynt dat kolonel Daumas het geradig oordeelde in dit verzoek niet al te spoedig te verwilligen ten einde zyne hy- eenkomslen met den emir niet af te breken Den 22 dezer hebben die gevangenen met eene feest de komst in Frankryk van Abd-el-Kader gevierd Men zegt dat zy dien dag vyf schapen geslacht veel eouscoussoe gereed gemaekt en zich aen vurige vreugde overgeleverd hebben by deze gelegenheid < DUITSCHLAND — Frankfort 28 january De Bondsvergadering houdtzich in ditoogenbilk bezig met de Zwitsersche zaken of liever met de houding welke den Duitschen Bond tegenover de radicale strekkingen en de dacrmede verbondene revolutionaire propaganda welke in den jongsten tyd weder in Zwitserland opentlyk optrad zou moeten acnncmcn — Dezer dagen werd uit Rybink medegedeeld dat elf lykcn van verhongerden op het koninglyk domein van dien naem zyn gevonden Men heeft echter niet kunnen ontdek¬ ken of die ly ken indcrdacd van verhongerden waren want deze gevallen gebeuren dagelijks en worden alleen dan offi¬ cieel geconstateerd wanneer de dooden op de straten of vel¬ den gevonden worden en onbekend zvn Hoe jammerlyk de toestand in Silczic is en vooral in de districten Rybink en Pless kan hlyken uit eene dezer dagen bekend gemaekte uitnoodiging aen alle Sileziërs om hunne ongelukkige broe¬ ders ter hulp te komen daer zelfs honderde weezen om brood sclireijen geknield by het lyk hunner van honger omgeko¬ mene ouders STERFGEVALLEN — Te Luxemburg is de baronnes de Geisen in den hoo- gen ouderdom van 107 volgens andere 111 jaren overle¬ den Zy had al hare geestvermogens behouden en was voor een viertal jaren de baden gaen nemen nacr Duytschland Mev De Geisen die wonderlyk wel de eer van haren salon deed het nog hare niodegoedercn uit Parys komen Ook eene andere niet minder eerbiedweerdigc eeuwelin- ge Mev Cambford heeft een einde gemaekt aen hare loop- baen te Ilusseren Oppi r-Rhin in den ouderdom van 103 jaren Zy had eene dochter 'van 82 jaren die minder ge¬ lukkig dan zy hare geestvermogens had zien vervallen Mev De Cambford was grootmoeder van den luitenant-kolo¬ nel van den genie Rudler — Eene treurmare welke overal met droefheid zal verno¬ men worden wordt uit Weenen overschreven onzen land¬ genoot Servais den koning der basviolisten zoude aldacr schielyk overleden zyn Antwerpen 1 february Gedurende de verloopene rnaend january zyn uit zee in de have van Antwerpen' aangekomen 39 schepen te weten 1 1 belgische 2 fransche 3 amerikaenschc 8 cngelsche 1 hollandsch 2 deênsche 1 zweedsch 1 noordsch 3 hanoversche 1 pruissisch 3 mecklemburgsche 1 harn- burgsch 1 brecmsch en 1 russisch Deze schepen maken gezamentlyk uit 7,922 tonnen of 203 tonnen per schip inbegrepen het nieuw van stapel geloopen schooner-sehip Boussole — Den dooi is nu sedert zondag ingevallen Wanneer de schccpvacrt weder zal kunnen geopend worden is nog onze¬ ker alzoo de Schelde byzonder aen dcrzclver monding vol dryfys is en dat men zich aen eene hervatting der vorst sehynt te verwachten de wind gestadig noordelyker drnei- jendc Beneden de rivier bevinden zich negentien schepen voor onze haven bestemd door het ys opgehouden Den En- gelschen stoomboot Transit met manufacturen van Hull ko¬ mende is gisteren te Oostende binnengeloopen — Den jury welke in de zaek der rooverbende van Zoer- zcl zal uitspraak hebben tedoen zal omtrent 1200 vragen tc- beantwoorden hebben hetgeen een getal 14,400 stembrief¬ jes zal maken i li "i - Brussel 1 february Den Koning en de Koningin worden morgend of overmor¬ gen uit Londen op het kasteel van Laeken terug verwacht — Den minister van oorlog komt de korpsoversten van het leger te verwittigen dat het algemeen genootschap ter aanmoediging van den krygsdienst de premiën van weder¬ dienstneming voor 1848 bepaeld heeft als volgt 500 frs voor een soklact 600 frs voor een kaporacl of brigadier en 700 frs voor eenen onderofficier — Sedert vier dagen zyn vjfticn klerken bezig aen het oversell ry ven der talryke stukken behoorende by het proces Rossecl-Vandenplas Deze stukken moeten aen de beide be¬ schuldigden beteekend worden acht dagen voor de zitting fc ■ liaincr der Volkarcrte^eiiwoordigcra Zitting van den 31 january De zitting word kwart na twee uren geopend Na het le¬ zen en goedkeuren van het acngcleekende der vorige zitting wordt er verslag gedaen over de verzoekschriften waer onder men er twee bemerkt de eene der ingezetenen van Cortemarkt en Handzaeme het aenleggen vragende van eenen steenweg die den kassyde weg van Dixmudc naer Rousselaere aen den genen van Tliielt naer Oostende verbindt en eene tweede der leden van den gemeente racd van Lille- Saint-llubcrt het ondcrwys der vlaemsehe tael vragende in de gestichten van openbaer onderwys dat deze tael zou deel maken van het programma van alle ondervragingen die men tot het bedienen van plaatsen moet ondcrgacn alsmede dat de reglbankcn en besturen in de vlaemsehe provinciën zouden verpligt zyn van de vlaemsehe tael gebruik te maken en dat alley openbaren ambtcnaer zou verbonden zyn de vlaemsehe tael te verstaen en te spreken -- Beide deze verzoeken worden aen de bevoegde commission verzonden Vervolgens wordt de beraedslaging over het budjet van liet departement van openbare werken voortgezet De beraadslagingen worden acngevangen met het hoofd¬ stuk 111 yzeren weg nadrukkelykc bewoordingen dat het hem wierde vergund de eer des legersgcstand ledoen i Ja waerlyk u zy de eer antwoordde Maurits van Nassau want u behoort zy boven ieder ander Niemand zal dit ontkennen » Eenen daverenden kreet van goedkeuring zegde dat den keus des veldhcers ook dien den soldaten was en verkon¬ digde den uitdrager dat hy niet lang meer zoude wachten Den heer Van Ryhoven stygt te peerd en doet insgclyks zyne komst voorafgaen van trommelslag en trompetgeschal Zyne houding is fiercdcl en manmoedig zyne uitrusting schvnt eenvoudig maer hecht en sterk zyn ros trappelt en bricscht zoo 'hoogmoedig is het op zviicn jeudigen ruiter wiens lansspits dringende stralen schiet in wiens harnas de zon zich spiegelt De spoor ontsluit zich de brug valtncder,en den Albaniër nadert in wilden draf Ryhoven houdt zyn peerd in het staet pal en onbowege- lyk Hy velt de lans en wacht Den reus dit ziende blyft eveneens plotseling stil De beide kampvechters nemen el¬ kander op en den bliksem hunner oogen snelt dien der zwaerden vooruit Den reus is op eenen loggen en frissehen klepper gezeten zyne lompe voeten raken byna den grond en zyne lans ge- lykt eouen jongen populier BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 29 tot den 30 january 29 Vrouw Maria Denys overste der religieuzen in het hospitaal van St Jan in deze stad oud by de 81 jaren geboren te Iseghem wooneude te Brugge dochter van Philippus- Jacobus en van Petrondla Joye overleden in de Maria- siraet C 9 u" 8 s Sophia Beeckman zonder beroep oud 59 j treo geboren te Maldeghem woonende te Biu^ge ongehuwd doch¬ ter van Joannes by Cecilia Fouteyiie overleden in dc Bouveriestraet C 5 n° 55 Augustus Baets oud 1 jaer overleden langst de Potterie- reie F 8 n" 55 Maria Van den Berghe oud 3 jaren en half overleden iu de Fontei nestraet D 16 n u 64 Maria Mullaert kantwerkster oud 11 jaren geboren en wooneude te Brugge weduwaer 1.° vau Josephus Alloo 2.° van Augustus Verstichel overleden in de Mariastraet G 9 u° 8 Eenen oogcnhlik aerzelens volgt Met onafgewende blikken en in het diepste stilzwygen slaen belegeraers en belegerden de stryders gade Eensklaps slaekt den Albaniër eenen woesten kreet en rent op den heer Van Ryhoven aen De lansen stooten den schok is allerhevigst Ryhoven's speer kraekt breekt en splintert Maer hy is niet zoo als het den reus verwachtte door dien stoot uit dc zadel geligt den hopman stond vast in de stygbeugels Den Albaniër werpt zync populierdikkc lans weg want de koppen der peerden raken elkander aen en Ryhoven valt zynen vyand met het zweerd te lyf De rapieren knarsen en houwen de vonken springen en iedere ontmoeting van het stael op het stael schaart de gloeijende lemmers Plotseling heft den reus zyne linkerhand omhoog en rigt verraderlyk eene pistool tegen den hopman Maer die locnschc beweging is niet aen Ryhoven's waekzaem oog ontgaen en eer nog den anderen den vinger aen den trekker heeft gebragt houwt hem den edelman met twee wcltoegcbragte bliksemsnelle slagen de vuist van de linkerkand en het rapier uit de reg- ter waerna hy den reus in de borst grypt en van het peerd sleurt Den Albaniër kermt om genade doch Ryhoven is onverbiddelvk hy moet zyne billyke Wraaklust bekoelen op den onverlaat dien hy eenen ridderlyken kampvechter acht¬ te en die in waerheid slechts eenen cllendigen moordenacr Maria Theunis werkvrouw oud 44 jaren geboren te Oost¬ akker wooneude te Brugge Kalvanebergstr E 11 n° 7 weduwe van Gonstantinns Verstraete overledeu iu de Mariastraet C 9 n° 8 30 Ferdinandus Bonvoisin zonder beroep oud 45 jareu ge¬ boren en wooneude le Brugge ongehuwd zoon van Joannes by Barbara De Cuyper overleden in de Bouve¬ riestraet G 5 n° 55 Coleta Stock winkelierster oud 72 jaren geboren en woo¬ neude te Brugge echtgenoote van Petrus De Gouiuek overleden iu de St Amandstraet D 22 u" 34 Joannes Pype oud 3 jaren overledeu iu de Vulderstraet B 10 n° 78 Joanna Coppens oud 3 jaren en half overleden in da Kalvariebergstraet E 8 n" 20 17 Geboorten was Alle zyne krachten verzamelende rukt den reus met de hem nog overgeblevene hand de gouden keting van zynen groven hals en poogt dien dan verwinnacr om te slaen hier¬ mede volgens de wvze der Oosterlingen te kennen willende geven dat hy zynen slaaf was geworden Dit trof dan hopman die gelukkig voor den verslagenen terstond de keten herdenkende welke hem door prins Mau¬ rits was geschonken onwilllekcurig zyne blikken op dan veld¬ heer rigt en uit diens wenken opmaakt dat den stadhouder voor den Albaniër genade vraagt Ryhoven bedwingt zynen wraekdrift lael het reeds tot den eindstoot opgeheven rapier zinken en sleept zynen gevangenen voort Eenen dry dubbelen triomfkreet begroet den held cn in zegen pracl geleiden zyne krygsmakkers hem tot voor den ^ Don dag daerop volgende verscheen kolonel Ryhoven nog- maels voor gracf Herman Van den Bcrgh • Hy hragt den bevelhebber der Spanjaarden den albanischon reus en eenen brief van don stadhouder Den brief bevatte slechts dit « Indien gv eenen edelman zyt zult gv de handlangers uwer snorkery nacr belmoren doen straffen indien gy ver¬ standig zyt zult gy den lieer Van Ryhoven dc sleutels van Deventer medegeven indien gy eenen krygsinau zyt zal u het gebeurde doen blozen » * VOCAL ET INSTRUMENTAL U ID 'li IPMTTOEi* DOME PAR LA SOCIÉIÉ DE CH0E11S le Jeudi 3 Février 1848 a la Salle du Spectacle 1'° PART1E 1° Ouverture a Grand Orchestre 1 Le Calme et la Brise > Chceurs de T • 2" \ „ 1 lusiqu \Gardeavous saus ace ^ 1 3° Air duSerment chautépar M m °Clock- mann > 4° Duo de l'Opéra de Marino Faliero chante' par Mr Paul Thevenet et Mr Mechelaere " 5" Chceur Pastoral a grand Orchestre » 2 me PARTIE 1° Scène etChceur de laiVorOTa(Introdiict » 2° Le Temps Scèneagrandorchestrepour ténor chautée par M Thevenet père l r exécut paroles de M A Inghels » 3° La Mélancolie air varié pour violon execute par M Mille » 4" Duo de Lucie chanté par M me Clock- mann et M Paul Thevenet » 5" Air et Chceur de Guillaume Teil 4 m ® acte — le Solo sera chanté par M Thevenet père * ' de Girschner Acber Donizetti Bosschop Belline Büsschop Prujih Donizetti ■i _ Rossini On commencera a 6 Ij2 h — Les bureaux seront ouverts a 5 1 12 beurs Pour la location des loges s'adresser a M Leplat huraliste du spectacle rue de la Mounaie Prix des places Premières fr 2-50 Stalles numérotées fr 2-00 secondes fr 1-80 Parquet fr 1-50 Parterre et troisièines fr 0-75 quatrièmes militaires fr 0-25 Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende dc vyfde weck van january REGEBKNOK MA BK TEN Antwerpen Arlou Brugge Brussel Gend Hasselt • Luvk I euven • • Berden • • Namen • • Totaal Middenprys TAB \\ b KÜGGK
Gazette van Brugge 2/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item