Back to top

Gazette van Brugge 2/2/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
in Frarikryk vermindert van jaer tot jaer Dit verwachtte men niet van dc eonventien van 46 july 4842 en 45 decem¬ ber 4846 De overzware opofferingen welke Belgien zich by deze akten in het belang van Vlaenderen getroostte zyn volkomen verloren Men heeft dit in den tyd voorzegd maer degenen die deze treurige waerheid durfden voorspie¬ gelen werden door broddelaers en zelfs door vyanden der Vlamingen uitgemaekt — — Maendag hebben wy gemeld dat de kamer der volksver¬ tegenwoordigers zaterdag in geen genoegzaam getal is ge¬ weest om te konnen beraedslagen Onder de namen der afwezigen hebben wy deze van de representanten dc heeren De Muelenaere en Macrtens bemerkt Zondag nochtans 50 dermaend is den cerstgenoemden heer van hier naer de hoofdstad vertrokken en den beer Maertcns maendag 51 steri Onze lezers zouden konnen vragen wat die heeren na ecne zoo lange afwezigheid nu den laetsten dag der maend daer gingen verrichten Die heeren zyn dien dag naer de kamer gegaen ten einde aen dc naemoproeping te beantwoorden en dan de 200 hollandschc guldens optestryken die maende- lykscli aen dc representanten als schadevergoeding betaeld wordt Zoude men die heeren weleer geen zakvertegenwoor- digers dan volksvertegenwoordigers mogen noemen Den raed van regering heeft zoö als wy aengekondigd hebben zaterdag avond over verschillende rapporten en voor¬ stellen te heslissen gehad Op de vraeg door dc beenhouwers gedaen om eene ver¬ mindering van stads regten op het vlecsch te bekomen is er besloten alleen cene vermindering van twee centiemen per kilo op bet zwyncn vlecsch toetestaen Verder is er op voorstel van den heer schepen de Leseluze beslist van geen ander vlecsch in het vleeschhuis te laten verkoopen dan hetgeen in het algemeen slagthuis isgeslagt cn er den stempel van draegt Voor wat de aanmoediging voor dc kanten nyverheid be¬ treft den raed heeft beslist de bepalingen in het verslag der commissie vervat goed te keuren mits er eene verandering voor wat de uitdceling der premien aengaet geschiede Op het voorstel door het eollegie gedaen om eene vergulde medalie te schenken aen de industriëlen de welke by de ten¬ toonstelling te Brussel eenen zilveren bekomen hebben en eenezilveren aen deze welken ecne bronze zyn toegewezen er is beslist aen alle dc industriëlen onzer stad die in de hoofd¬ stad eene onderscheiding hebben bekomen ecne zilveren medalie te schenken Dc vraeg door dc fabriek der calhedralc tocgestuerd om de betaling eener rente te bekomen is van de hand gewezen als nergens op gegrond zynde By de builengewoone vergadering zondag avond in het lo- kacl van den Nyverheid en Koophandel kring bycengerocpen hebben meer dan 200 leden deel genomen Alle de voorstel¬ len en kwestien zyn er met veel beleid en gematigheid ge¬ discuteerd geweest 't geen wy in alle dergelyke bycenkom- stcn zouden willen aentestippen hebben De rekening over dc ontvangsten cn uitgaven voor 4847 is er vooral goedgekeurd Het ontwerp van eene lecning te doen van negen duizend francs voor ameublement van het lokael is aengenomen na dat een tweede voorstel door een lid gedaen om eene leening van 40,000 francs te doen voor den aenkoop van het lokael van de band gewezen was De vergadering heeft vervolgens beslist een inganggeld aen dc nieuw te aenveerden leden te doen betalen Een voorstel om by uilneming twee leden twee ad- vokaten in den Koophandelkring te aenveerden op voor¬ wendsel dat die heeren groote diensten aen koophandel en nyverheid hebben bewezen is ingetrokken als gecnc kans hebbende van te konnen doorgaen Wy verhoopen dat de vergadering zich wel op hare hoede houden zal om voor altyd de heeren advokalen uil liacr mid¬ den te houden Eind -linge is er door de vergadering op ccnen voorstel door 45 leden gedaen beslist jaerlykseh den keus der ga¬ zelten aen de vergadering en niet aen de commissie overte- laten — Gedurende de maend january zyn te Brugge geboren vacndcl te ontrukken Den hopman kwam hun voor Het vacndcl des verslagenen cn zyn degen in de linkerhand klemmende beende hy zich met zyn vreesclvk zwaeijend en maeijend rapier door de vyandclyke benden eenen doortogt tot aen de zynen En by bood de vacndels door zynen heldenmoed voor smaed bcwaerd den stadhouder aen Prins Maurits reikte den onverzaegden de hand cn omhelsde hem voor de spits des legers en toen nam den veldheer de kostbare gouden keten die op zyne borst prvkte en sloeg ze onder het ge¬ juich der krygslieden den hopman om den hals Dien [Topman was beer VanRyhoven Onder de belegerden bevond zich ccnen Oosterling Het was eenen ontzagelyken reus men noemde liera den spaen- schen Goliath en te regt want hy was woest en lactdun- kend gelyk den Filistyn der H Sebrifteur Zyne geboortegrond was Albanië Hy wierd als zuigeling met zyne moeder prys gemaekt by den togt van Karei V legen Tunis tol zyn achttiende jaer was hy den slaef van eenen spaensehen Grande die hem van eenen soldaet had afgekocht IIv ontliep zynen meester uit vrees voor eene verdiende kastyding nam dienst en wierd eindelvk door hetjot des oorlogs naer de Nederlanden gevoerd Zyne ge¬ stalte was vervacrlyk groot eri zwne- zyne spierkracht ont- J Eenieder duchtte cn ontw hem want vriend of 440 kinderen Het getal der overlydens heeft gedurende de zelfde maend tot 250 beloopen dus een verschil van 440 Voor 4845 wierden dc overlydens altyd verre door dc ge¬ boorten overtroffen — By verschil ligekoninklyke besluiten zyn benoemd Tot burgemeester van Waestcn d'hcer A Behague in ver¬ vanging van d'heer K Volbrceht overleden Tot schepen te Mecsscn d'heer J B Baillieul in vervan¬ ging van d'heer P F Jacques overleden Tot schepen te Mcesscn d'heer Nicodemus Vestibule in vervanging van d'heer K dc Neckere overleden Tot schepen te Ardoye d'heer K Van Dorpc in vervan¬ ging van d'heer C P Roelens wiens ontslag aengenomen is — Bv een ander koninklyk besluit der zelfde date wordt het ontslag vau d'heer J Dhont als schepen van Lapseheure aengenomen — Den heer De Laere onderpastor te Ilarelbeke is tot pastor te Cachtem benoemd — Den heer Isacq onderpastor te Pitthem tot onder¬ pastor van Sint Jacobs te Brugge — Den heer Lefebure kapellaen der hoofdkerk alhier tot onderpastor te Westkerkc — Wy vernemen dat er ecne aenzienelyke vraeg voor zware landbouwers-pcèrden uit Engeland toegekomen is Men wil dat dezelve bestemd zyn om aen do versterking- werken gebruikt te worden die Engeland voornemens is op deszelfs kusten opte werpen — Zondag namiddag hebben te Zuvenkcrke parochie ten noorden van Brugge met cene bevolking van 815 zielen de vespers niet konnen gezongen worden terwyl den lieer pastor den geiieclcn namiddag heeft moeten besteden in liet dragen der 1411 Sacramenten aen de in doodsnood zynde zieken — Men schryft uit Tcmsche in date van den 50 january ii Gisteren namiddag ten 5 uren is een peerd aen ecne karre bespannen geladen met 800 paren blokken ofkloef- fen op het ys over de Schelde gereden Men kan zieli geen denkbeeld vormen over de dikte van liet ys dat op sommige plaelsen op eengedreven is en byzonderlyk tussehen bet Dweerschmolenken cn den Nolelaer Men ziet daer hoopen ys ter hoogte van 14 voelen Men is niet geheel gerust over de schade die den ysgang aen de dykken zoude konnen veroor¬ zaken — Een blad meldt dat de liquidatie Legrclle eene eerste uitdceling aen dc schuldeischcrs van dat huis gedaen heeft en dat MM de gebroeders Bcrtrand te Kortryk reeds 50 p c acn hunne schuldcischers hebben wcderbetaeld cn zich gereed maken om eene nieuwe uitdceling van 50 p c te doen — By den Organe des Flandres en den Messager de Gand blyft eene inschryving geopend voor de armen der beide Vlaenderen Die bladeren kondigen aen dat de giften zullen belumdigt worden aen dc noodlydenden der gemeenten welke den gever zal aentooncn of wel aen die welke het wreedst door den typhus verwoest worden Het is aldus dal den uilgever van den Messager maendag eene som van 586 fr 64 c naer Thielt zond — Een ministerieel blad meldt dat dc vlaemsclte gemeen¬ ten welke haer deel in de gestemde toelage van 500.000 fr niet zullen vragen niets zullen verkrygen Alle de besturen zouden dan belmoren hunne vragen onmiddelyk aen het hooger bewind in te zenden — Eenen oud veroordeelden met name Windels van Waerscliot is aldaër in hechtenis gezet als dader der talry- kc dieften van klcedercn gepleegd in een acntal kasteelen te Mariakerke Vindcrbaute en Lovendcghein — Men schryft uit Wettcren den 28 january «De typliuskoorts welke West-Vlaenderen verwoest doet zicli sedert ecnigen tyd ook te Wetteren gevoelen doch met minder geweld Üp een groot getal typhuszieken zyn er slechts dry overlydens sedert den aenvang der maend Ech¬ ter uit hoofde van het gure weder dat zich opdeed zyn veel bejaerde persoonen overleden van den 4 tot den 27 january telde dc gemeente 54 sterfgevallen op 8 geboorten ii Ziekte gebrek aen werk en liet tocvriezen der schelde vermeerderen den drukkenden nood der behoeftigen en de middelen van het weldadigheidsbureel zyn uitgeput Geluk- kiglyk telt de gemeente eenigc liefdadige persoonen en on¬ der andere Mr den notaris Leirens die behalve zyne gc- woone giften deze maend 225 zakken kolen uitdeelde Mogt zyn voorbeeld door de anderen begocde ingezetenen nagekomen worden » vyand om bet even d\vong by zich met hem te meten indien men zyne kracht niet die hulde bewees welke zynen hoogmoed begeerde Kwam het tot een gevecht dan was hy gewoon zynen tegenstryder do wapens in dc hand te ver- bryzclen cn hem daerna in den hals eenen vuistslag toe te brengen die den ongelukkigcn deed suizebollen en nederstor- ten dikwyls om niet weder op te staen Den Albaniër wiens trots by iederen zegepracl vermeer¬ derde was evenzeer op diergelykc tweegevechten belust als zyne krygsmakkci's zich dacrvan afkeerig betoonden Dit baettc hun weinig den reus dreigde ja mishandelde soms zoo lang dat zyn slagtoffer tot razerny vervoerd den ongelyken en gevaerlyken kamp aenging cn het getal der verlamden of ontzielden met eene vermeerderde Dit ging nogtans ten laetsten zoo verre dat den spaensehen bevelheb¬ ber die zvne beste soldaten door den vreeselvken vuistslag des Albaniers zag wegmaeijen dezen op straffe des doods deed verbieden zyne kracht tegen iemand anders verders te gebruiken Den volgenden dag verscheen den reus met eenen trom¬ melslager en trompetter op den wal Den trommelslager sloeg den roffel den trompetter blies cn riep tot de bele¬ geraars « Wie uwer hert genoeg heeft om met dezen krvsman cene lans te breken trede te voorscbyn Zoo niemand komen — D c Union van Charleroi meldt dat twee arme Vla¬ mingen dood gevonden zyn digt by een kolenmyn te Gossc- lics en dat een huisgezin van Vlamingen beslaende uit vyf persoonen dood gevonden is tnsschen Hamme-sur-Heure en Nalinncs in eene hut van planken met aerde overdekt — Het hof van assisen van Henegauw heeft vrydag wegens kindermoord ter dood verwezen de genaemde Maria There- sia Barthet oud 66 jaren Zie hier hoe dit wanbedryf ver- haeld wordt.' In den loop des jaers 1847 werd een meisje van Montignies-le-Tillceul door den openbaren roep bcligt bevrucht te zyn De vrouw Barthet kwam dikwyls in liet huis en bevond er zich op den dag der bevalling Na aen liet meisje te hebben doen verstaen welke schande haer door deze geboorte zou overkomen zette zy het kind op cene knie stelde de andere op den grond en in deze hou¬ ding met eene barer handen op de borst drukkende stopte zy liet kleine schepsel met dc andere den mond Zoo was liet kind seffens versmacht Maer eene gebuervrouw bad het ontaerde wy f afgezien en alles bekend geinaekt — Laetstelyk beeft men te Parys verscheidene proeven genomen met liet electrick licht Men is er namelyk in ge¬ lukt aen de eleetrieke vonk eenen duerzamen glans te geven tengevolge waervan zy zou kunnen aengewend worden om dc openbare plactsen schouwburgen kerken cn groote werkhuizen te verlichten Zoo groot was de klaerheid dooi¬ de eleetrieke vonk verspreid dat men op duizend meters af¬ stand van dezelve een plaekkaert kon lezen In den schouw¬ burg van het Palais Ilogal was de klaertc zoo groot als iu vollen dag Onberekenbaer zyn de uitkomsten welke men van deze ontdekking mag verwachten wanneer de weten¬ schap derzelvcr locpassing tot het dagelykseh gebruik zal hebben geregeld — Terwyl de tabaksregie in Frank ryk in de grens- departementen luizende cigaren aen vyf centimen doel ver¬ koopen ten einde den smokkelhandel te vernietigen komt men in Holland en Belgien ecne uitvinding te breveteeren welke dc berekeningen der regie en de voorzorgen der tol¬ mannen min of meer zal verydelen Deze uitvinding bestact in dc beste tabaksoorten in deeg cn zelfs in steen te verande¬ ren ten welken einde het genoeg zou zyn sponsachtige stof¬ fen zoo als bladeren bloemen katoen papier er mede te doortrekken om zulken geungen tabak te bekomen als den besten Havana Een of twee kilogrammen steen zouden zegt men 50 a 60 kilogrammen tabak verbeelden Men be- grypt welke aenzienlyke hoeveelheden tabak men onderdeze nieuwe bckrompene gedaentc zal kunnen invoeren Deze doelmatig ontgonnen uitvinding zou voor groote ontwikke¬ lingen vatbacr wezen en door de rookers van alle landen hoog geschat worden REGTERLYKE KRONYK Het hof van appel heeft den 26 een vraegstuk opgelos' waerin dc notarissen en zaekwaernemers belang hebben Een wydloopig gemotiveerde vonnis vcrklacrt dat hy die in publieke akten nevens de benamingen van 't metriek stelsel melding maekt van de oude plactselyke maten niet strafbner is de besluiten van 28 december 4819 en 46 au- gusty 4823 verbiedende de reductie der nieuwe maten in oude op dit punt ingetrokken zynde by de wet van 48 juny 4856 Deze oplossing is in overeenstemming met eene ininis- terieelc acnscliry ving van 26 octobcr 1856 Den prokureur- generael heelt zicli in cassatie voorzien Het hof van appel heeft bevestigd Een vonnis der kor- reklionncle regtbank van Brugge veroordeelden Jan De Grave kuiper te Oostende wegens vervoer van brieven tot cene boet van 4 50 fr en de onkosten Jacob Ydc winkelier te Thielt door dc korrektionncle regtbank van Brugge veroordeeld tot cene maend gevang en 100 fr boet wegens lceiiing op pand is vrygesproken — Twee Engolschmans Samuel Harmcr en Karei Jönes zyn verleden zaterdag door de regtbank van korrektionncle politie te Gent veroordeeld tot 48 maenden gevang wegens diertc van 70 foulards gepleegd op 18 december 1847 teil nadeele van de winkeliersters Wadcmon in de Veldstraet alhier den eersten wierd daarenboven overtuigd van mede- pligtiglieid aen eene dief tc van zyde bedreven te Antwerpen in den winkel der cclitgcnooten Kennis enden tweeden van medepligtigheid door verberging van cene gouden hor- logie te Brussel gestolen ten nadeeic van den borlogicmakcr Dc Meur m mmmmmmmmmmmmmmmm—mm—mmmmmmmmmm—mmmmmmm ^ | durft houden wy u allen voor bloodaerds » En tot dry mael toe wierd deze honende uitdaging dc sol¬ daten van prins Maurits toegeworpen Den spaensehen Goliath stelde zich in rustende houding voor zyne lans en wachtte zynen David Groot was dc vcronlweerdiging in liet hollandscli leger maer grooter nog het algemeen verlangen om den poghans zynen trots naer verdienste betaeld te zetten Het wierd een ontstuimig gedrang rond den stadhouder de dappersten betwisten en bciiydcn elkander de eer van dien tweeslryd Maurits wierd met helden als bestorm Doch zyn antwoord liet zich wachten lietzy den prins zyne pligt als veldheer indachtig het voor en liet legen van ccneri zoodanige» kamp bereikende lietzy zyne krygsniansbillyklieid de handhaving van den roem zyncr soldalen voorbehield aen den dappersten onder zyne dapperen cn diens optreding afwachtte om ecne beslissing te uiten Ryhovcn verscheen ieder maoktc plaets voor hem en die zwygende maer welsprekende erkenning en huldiging van des hopmans ovcrwiglig regt op cene eer door allen gevorderd wettigde alleen reeds genoegzaem don schrande- ren keus van hem die eenen Turenne onder zyne leerlin¬ gen telde Alles zweeg Den heer Van Ryhovcn naderde zynen veld¬ heer kuste eerbiedig diens hand en verzocht in korte
Gazette van Brugge 2/2/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item