Back to top

Gazette van Brugge 2/2/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ft 0 14L 55 s,e Jacr Woensdag 2 February 1848 GAZETTE TM BRTGGE EN DER PROVINCIE WÉST-VLAENDEREN I oor Staatkunde Koophandel en Letterkunde ■ OcÖS 0 N A F II A N G K E L Y K II E Y D Verscliynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys • Voor Brugge 3 maenden fr 4-73 et Buyten Brugge vrachtvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vrachtvry den De acnkondigingen 23 ecntiinen den regel regels een frank toe te zenden onder dc vyf De persoonen die Bekendmakingen te plaelsen hebben worden aenzocht deze dags voor de versehyning van het Blad t« laten toekomen BRUGGE Algeinccu Overzigt Wy hebben melding gemackt van dc circulaire van den ministervan oorlog ten doel hebbende de misbruiken te be¬ teugelen in het toeleggen der schadeloosstellingen voor peer- denvoeder De inzigten des ministers kunnen wy macr goed¬ keuren macr indien het waer is gelyk de Précursenr wil weten dat de officieren der genie der beleg-artillerie der krygs-intendcncic en anderen geen enkel peerd houden vermeenen wy dat men het doel beter zou bereikt hebben alle tóelaeg voor peerdenvoeder aen die officieren ontnemen¬ de Dezen maetrcgel algemeen gemackt zynde zou eene bezuiniging verzekeren welker cyfertal men vooraf zou kunnen bepalen De formaliteiten door de ministeriele cir¬ culaire vereiseht zouden dan slechts op andere officieren toepasselyk zyn om de overtollige toelagen van peerden¬ voeder af te schaffen en ieders stand regelmatiger te maken Gewigtige en gansch onverwacht te ty dingen zyn uit Napels ontvangen Koning Ferdinand schynt begrepen te hebben dat by de ernstigheid van den siciliaensehen opstand allen wederstand eene dwaesheid was erl dat zvne eigene kroon mogelyk op het spel stond Hy heeft dus in de officiële Gaceta vyf dekreten doen afkondigen waerby hv ettelyke toegeef- lykheden aen de openbare denkwyze doet Blyft te weten of de Sicdianen aen hunnen koning niet zullen antwoorden Het is te lue t ' gelyk de Fransehen en Belgen in 4850 aen Karei X en Willem I hebben geantwoord P S Het gerucht was eergisteren te Parys verspreid dat de inwooners van Palermo de toegevingen verstoeten hebben hun door den koning van Napels gedaen Eenen nieuwen afheveerdigden van den Paus Mr Luquct bisschop van Hesebon is den 24 january té Lucern aenge- komen Zyne aankomst heeft er veel opziens gebaerd Het geen den 11 Vader schynt te beoogen is van den katholyken godsdienst in Zwitserland op de grondbeginselen ccner wc- dcrzvdschc godsdienstige vryheid te vestigen indervocgcn op dat den godsdienst lot geen voorwendsel van verdeeldheid of gelegenheid tot wanorders meer strekken zoude Met dc voorbeschikkingen die zich in dezen oogenblik in de zwitsersche kantons veropenbaren zal het doelwit van den H Vader moeijelyk bereikt worden Het concordaet tusschen Rome en Rusland is nog steeds een raedsel Wy hebben reeds gemeld dat het Diario li Itoma loochent dat er zulke conventie bestaet macr sedert den den 15 january is dit dagblad vervangen door de Gaceta i li Ruma als officiële tolk der pauzelvke regering Nu zegt dit nieuw dagblad dat het artikel van het Diario di Roma allecnlyk betrekking had tot den staet van zaken op 4 5 de¬ cember jongstleden toen den H Vader in het consistorie eene aenspraek hield macr dat er later andere stukken zyn ontvangen welke geen twyfel laten omtrent de echtheid der brieven waerby keizer Nikolaes zynen gezant den graef van Bludow de S Andries-ordc heeft vereerd Omtrent de bctec- % IIEER VAN RYHOVEN — 1591 Lof zy hem die zich blootstelt voor de heer zyner vaen Eenen schaffelacr die zich opoffert voor het behoud zyner strydgenoolen eenen Beyling die zich levend laet begraven uit eerbied voor een gegeven woord eenen Van der Werf die zich prys geeft aen de woede van eene uitgehongerde menigte eenen Claassens die dc lont in het kruid werpt liever dan te zwigten voor de ovcrinagt zyn groot Macr groot is ook hy die waerandere terug blyven voorwaarts treedt die in eenen stryd op leven en dood zyne dagen in de weegschal stelt legen den overmoedigen bcschimper zyner vlag en uit liefde voor haren roein zich als den kampvechter stelt van een gansch leger Want voor hem is de krygskans aen omstandigheden noch toeval meer onderhevig Voor hem gcenen middelweg hy moetsterven of verwinnen En hy loopt vrywillig het gevaer tegemoet met het bewust zyn van deszelfs grootheid liet was tydens het beleg van Deventer Prins Maurits van Oranje was den belegeraer den bele¬ gerden was zynen neef graef Herman Van den Berg Den held van Nieuwpoort had achtereenvolgens met de snelheid der gedachte Hulst en Zulphen aen de Spanjaar¬ den ontweldigd en nog den zelfden dag dat zyne vaen die van Castilieu op Zutphcn's toren verving stond den groot en kenis van dezen souvereinen akt zegt dc Gaceta den sluijer nog niet te mogen opheffen welke de nog hangende onder¬ handeling omhult het officiële blad zegt alleenelyk stellig te weten dat den keizer eenige der punten is bygetreden op welke den II Stoel aendrong voor het behoud van het katholyk geloof en 's Pauzen oppcrherderlyk gezag in Rus¬ land en Polen Zaken van dc Beide Sicilien Eindelyk gehoor gevende aen de eisehen zyns volks aen de rondom hem ontstaende beweging is den koning der Beide Sicilien den weg der concession ingetreden Eenen buitengewoonen koerier die Napels verlaten heeft in den nacht van den 49 tot den 20 january bragt zaterdag te Parys de tyding dat koning Ferdinand zyn volk de zelfde hervormingen verleent dan degene welke onlangs verwe- zenlvkt wierden te Rome te Florcncien en te Turin Een¬ ieder zal zich verheugen over eene gebeurtenis welke een einde zal stellen aen dc herstelling der rust in Zuid-ltalien Inderdacd de Gazette der Reide Sicilien van den 18 be¬ helst in twee suplemenlen vier gewigtige dekreten des konings van Napels Het eerste beslist dat de sedert 4 824 daergestclde consultas het volgende vak opgelegd zyn 4" zy zullen hare denkwyze te kennen geven nopens allede wetsontwerpen en reglemen¬ ten van algemeen belang 2° zv zullen de financiële zaken zoo als do budjetten der publieke schuld enz overzien en hare denkwyze diesaengaende te kennen geven 5°zy zullen hun advies kenbaer maken over de handelstraktaten en ta¬ rieven 4° zoo als ook over de petitiën van de provinciale raden De gemeen ten van Napels en Sicilien zullen het regt hebben om te waken op bare eigene fondsen onder 's gou- vernements toezigt en de algemcenc consulta is gelast met het voordragen van een wetsontwerp op dit ontwerp tot basis nemgnde de vryc kiczing der leden van de gemeente¬ raden Het tweede dekreet herkent de regterlvke en wederkeeri- ge onafhanglykheid van Napels en Sicilien De bedieningen in Sicilien zullen alleen vervuld worden door Sicilinnen en die in het koningryk Napels door Napoiitancn De adminis¬ tratie van elke dezer provinciën zal afzondcrlyk werken Deze wet is gelykelyk toe te passen aen de voor beide landen vervulde bedieningen en zal in voege komen binnen de vier maenden liet derde dekreet stelt buitengewoonc consultori aen Deze bestacn uit dc opperhoofden der departementen van Napels wanneer 's konings residencie gevestigd is in deze stad en uit die van Palermo wanneer Z M aen dc over- zydc der zeeëngte zyn vcrblyf houdt Het vierde dekreet benoemt graef Aquila prins van den bloede tot luitenant-gcncracl van Sicilien prins Campo- Franco tot eersten minister van binnen- en buitenlandschc zaken landbouw koophandel en openbare werken D Giu¬ seppe Buongiardino tot mtnister der financiën en gecstclyke zaken D Giovanini Cassisi tot director der justicie veldheer voor de vest van Zutpcn's eerweerdigen gebuer het gryze sterke Deventer Toen had h v zynen arendsblik doen gacn over de om hem verzamelde oversten en dien op eener hunner latende rus¬ ten wenkte hy den heer Van Ryhoven hem te volgen Nu had in de vorstelykc tent een kortstondig maer gewigtig onder¬ houd placts tusschen den veldheer en den hopman en dacr- na zag men den lactsten met eenen trompetter naer de stad en vesting Deventer ryden Den heer Van Ryhoven was eenen jongen edelman wion roemzucht en vaderlandsliefde onder Maurits vanen hadden gevoerd en die door geestdrift en bewondering voor immer aen het krygslot van den hollandsehen Cesar geboeid was Zyne dapperheid deed hein den rang van hopman zyne verknochtheid en stiptheid in de krygstucht nog dacrby de vriendschap cn het vertrouwen des prinsen verwerven Ryhoven was eenen mannclyk sehoonen jongeling met benydensweerdigen zwier zat hy te peerd in de behande¬ ling van den degen waren weinige zoo bedreven als hy cn beteren scherpschutter dan den hopman kende niemand Overigens was h v vricndsehappclyk en mild in den omgang hy genot en verdiende ten volste de achting zyner meer¬ deren cn de toegenegenheid zvner gelyken en minderen Den trompetter had geblazen de valbrug wierd ncder- gclaten dc poort geopend cn den bode binnen ltct sorü- Een vyfde dekreet gedagteekent den 49 vergunt de vryheid der drukpers schier in dezelfde palen dan de andere italiacnsche Staten Al die dekreten zyn tegengetcekend door den markies Pictra de Catella vertegenwoordiger der gematigde denk¬ wyze net verkoopen van Clilorofoi'mc Door een zendbrief in dagteekening van den 48 january heeft den minister van binnenlandsche zaken de gouverneurs gelast de provinciale geneeskundige commissie te herinneren dat het verkoopen van Chloroforms uit hoofde der eigen¬ schappen van dit scheikundig toebereidsel onder de locpas¬ sing valt van artikel 16 der wet van den 42 maert 1818 Dit artikel luidt aldus Er mogen hoegenaemd geene vergiftige of slaepwekkende zelfstandigheden afgeleverd worden dan krachtens een geschreven en behoorlyk geteekend bevel van eenen geneeskundigen heelmeester of vroedkundigen art- scnymenger of anderen gekenden persoon cn wanneer deze zelfstandigheden zullen bestemd zyn vooreen bekend gebruik op straf eener boet van honderd guldens die zal verdubbeld worden by elke hervalling de verkoopers of leveraers van gezegde zelfstandigheden zullen gehouden zyn de bevelbrief- kens te bewaren om hunne verantwoordelykheid te dekken op straf van vyf-en-twintig guldens boete Viacniscli Gezelschap Het Vlaemsch Gezelschap tc Gent gevestigd willende meer uitbreiding aen zynen werkkring geven en de vader- landschc beginselen die het belydt door het geheelc ryk ver¬ spreiden heeft besloten corresponderende leden tc benoemen Dc eerste benoemingen zyn toegekend aen de heeren Willems professor der vlaemsche tael in het kollegie te Doornyk dc Hoon vrederegter en letterkundigen te Caprvcke de Grave advokaet cn letterkundigen te Zomer- ghem en Landrien opsteller der Gazette van het land van Waes tc St Nikolaes Den Moniteur Universel behelst dc vergelykende tabell c der invoeringen in Frankryk gedurende de jaren 4845 » 1846 cn 4847 Het volle getal der invoeringen door het beloop der ontvangen regten uitgedrukt vertoont voor het lactstgenoemde jaer vergeleken by ieder der twee anderen eene vermindering van circa twintig millioen franks in Frankryks tol-inkoinsten Zie hier dc beweging der com- sumtic van vier artikels welke Bclgien byzonder aenbelangcn 4845 4846 4847 Lynwaden 2,470,600 2,076,000 4,482,700 Garens 2,281,160 4,759,000 4,157,000 Yzers 29,560 45,748 59,178 Steenkolen 4,324,561 4,229,806 4,482,609 Deze uitkomsten zyn gewis vry voldoende betrekkelyk de yzers cn steenkolen maer allertreurigst betrekkelyk de voortbrengsels onzer vlasnyvcrheid want dezelver vertier berc Deventer geleid na alvorens geblinddoekt te zvn « Wie zend u was de vraeg van graef Herman — Zyne Doorluchtigheid den stadhouder — En wat verlangt mynen neef — De sleutels van Deventer — Is dal uwe eenige boodschap — Zy is belangrvk genoeg heer graef — Welnu zoo geef den stadhouder van mvnent w r ego ten antwoord dat ik de stad Deventer voor den koning van Spanje zal houden zoo lang my een druppel blocds in dc aderen overblyft » Vier duizend kanonschoten waren het weder antwoord op dit bescheid eene bres wierd geopend cn den storin beproefd doch afgeslagen in weerwil van den geestdrift en onverschrokkenheid der belcgeracs nogaengevuerd door het voorbeeld van den stadhouder zeiven in weerwil ook van een heldenfeit waermedcdicnaenval wierd opgeluisterd en hetwelk zelfs dc Spanjaerdcn toejuichten Eenen hopman en eenen vaendrig besprongen om stryd dc vest Beiden wezen met de vlag hun volk het pad van moed en eer Maer door het vyandelyk lot getroffen stortte den vaendrig ontzield ter neder Zyne vuist omklemde nog den dierbaren standaert en de dood had zyne blikken cn gelaetslrekken in eene dreigende uitdrukking overvallen •Een deel Spanjaerdcn schoten toe om den gesneuvelden het 1 «I
Gazette van Brugge 2/2/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item