Back to top

Gazette van Brugge 31/1/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
burgerlyken staet van brugge Huwelijken van den 28 january Desiderius Emmery suikerbakker met Catharina Gallet kantwerkster Frederik Caleeuw werkman met Rosalia Noë kantwerkster Joannes Vercruysse werkman mefCuleta Van Campenaere kantwerkster Joannes Dewyndt lyndraeier met Tberesia Goetinck kantw Joannes Warnier schoenmaker weduwaer van Joanna ^ LuyteoSj met Rosalia Londerloot kant werkster Ictius riinmermaa kramer met Sophia Ponpe werkster Overledenen van den 27 tut den 29 january 2 7 ^' ar j a Pierar naeister oud 64 jaren geboren en woonende U- Br ugge ongehuwd dochter van Walter by Maria Friquel overleden in de Kammakersstrart D ia i° 3- nenricns De Meester oud 2 jaren 9 maenden ovei leden in het Gendhof F 3 n" 5t Joanna La Rue kantwerkster oud 63 jaren geboren te Atidcnaerde woonendete Brugge weduwe van Ludovicus Guypkeiis overleden in de Kalkovenstraet E 5 n" 19 28 Anna Reersmaecker zonder beroep oud 5g jaren ge¬ boren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Joannes hv Joanna Verhaeghe overleden in de Char treiisinnestraet C 20 n° 4g Carolus Andries werkman oud 36 jaren geboren te A* ei eken woonende te Handzaeme echtgenoot van Sophia Huyghehacrt ' overleden in de Hooistraet B 8 n° 47 Guilhelmus Duinery klokgieter oud 7 3 jaren geboren en woonende te Brugge oud 78 jaren geboren en woo¬ nende te Brugge echtgenoot van Maria Moerman over¬ leden in de Spiegelstraet 1 17 n° 17 Anna Goddefroy kantwei kster oud 22 jaren geboren en woonende te Brugge ongehw dochter van Philippus by Anna V au Cappel overleden in de Groeninghestraet C 17 u° 7 0 ' Franciscos Lamote werkman ond 48 jaren geboren te Sysseele woonende te Moerkerke echtgenoot van Jacoha De Zutter overleden in de Werkhuisstr C 14 n° 100 39 Philippus Maeyeus schoenmaker oud 60 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Joanna Christiaens overleden in de Werklui' sstraet C 14 11" 100 Alexis De Mcnlemeestcr oud 2 jaren overleden in de Wei khuisstraet C ij u° 100 Adelaide Flamand kantwersster oud 56 jaren geboren teRyssei woonendete Brugge Zilverstiaet 11» 62 echtgenoote van Joannes De Coster overleden in de Mariastraet 69 n° 8 Anna Queeckers oud 2 jaren overleden in de Carmers- strael A 9 11" 3o Mathilda Siei ens byzondere oud 24 jaren geboren te Caprycke Oost-Vlacnderen woonende te Biugge on¬ gehuwd dochter van Joannes by Cornelia Van Heche overleden op de lluidvetleisplaets B 16 11° 56 Eduardus Cliiisliaens oud 3 jaren en half overleden in den Ouden Gentweg C i3 u° 65 * S I Geboorten BEKENDMAKINGEN I ÏT EH HANI TE PACHTEN om in gebruykervan te komen met I october 1848 f r -r» - Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en b 34-33-43 C G 80-0-0 R Land rtiTi'i" en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in huer van Pieter Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Biugge lloogstraet Te Plichten een BUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie 1 21 n.° 22 te Brugge laetst be¬ woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich tc adresseren by den Notaris J CLAERIIOUDT in de Hoog-straet te Brugge Changement de Domicile I DOfiMAÉT-PLYSON Charpenticr Menuisier ct Constructeur d'EjScaillicrs en lous genres Ayant demeuré Place saint Joan demeurc actucllement Maeché-aux-OEufs N° 60 a Bruges GROOT E j JSoom-Venditien Tï EEBGIÜM SS MOEBË °P woensdag en vrydag 2 en 4 February 1848 iM t'elkens om 1 uer namiddag openbare Verkoöping in profyte van Mr Joseph Van Sielegbem Notaris te Brugge den eersten dag van 80 koopen en den tweeden dag van 60 koopen Eyken Olmen Esschen Abeeieii Wilgen en Popclieren Boomen wassende op s'verzoekers eygendommen aen den Moerdyck De vergaderingen in de herbergen van den Moerdyck en aen Koop i Openbare Verkooping BïMEM BBJGGE EN Mutsen met Land IN St MICHIELS F.INDELYKE TOEWYZING zonder uitstel op zaterdag 8 fèbruary 1848 's namiddags 4 ure iu het Stadhuis te Brugge van Koop 1 Een Woonhuis staende te Brugge aen de zuidzyde der Simon-plaets C 19 n.° 4 Jaetstelyk bewoond geweest by wilen juffrauw vidua Be Clerck-Porral thans onbewoond de sleutels by den Notaris Ingesteld 1 200 francs Eene som van fr 1 269-84 ct hoofdsom eener altyddurende rent van fr 43-33 ct 's jaers zal op den koopprys afgekort worden Koop 2 Een Woonhuis met Erf gebruikt voor Winkel staende te Brugge aen de westzyde der Kemel-straet D 20 n.° 43 bewoond zonder paclit-recbt by J F Henry- Kempinck Ingesteld 1 800 francs Koop 3 Drie nevens eikanderen staende Huizekens met Erf te Brugge aen d'oostzyde der Groening-straet C 17 n 0 ' 13^ 14 en 15 bewoond by Ivo Parmeutier Augustus Parmeutier eu Francies Duyver Staet met verhoog op 1 600 francs Koop 4 Een Woonhuis met Erf staende te Brugge aen d'oostzyde der Roosendale-straet D 7 n.° 93 bewoond by Bernard Be Vriendt Ingesteld 300 francs Koop 5 Een Woonhuis met Erf staende binnen Brugge aen de noordzyde van het voorgaende B 7 n ü 92 1" thans on¬ bewoond de sleutels by den Notaris Ingesteld 300 francs ^ Koop 6 Een Huizeken met Erf staende alsvooren aen d'oostzyde der Peperstraet A 10 11° 19 bewoond by de we¬ duwe Petitjean Ingesteld 400 francs Koop 7 Een Huizeke met Erf nevens liet voorgaende n" 20 bewoond by Uriuiis Jacobs Ingesteld 400 francs hoop 8 Vier Huizekens nevens eikanderen met Bakoven en H 0-23-37 C Groeiiselhof staende en liggende te Sint- Micbiels by bet dorp gebruikt by Pieter Van den Abeele Eugenius Bleekers Bernard Pype eu Pieter Van Duele Ingesteld 1,600 francs Koop 9 Een Officie van Klinkervande Groote Markt der stad Brugge gebruikt by Lodewyk Grué Ingesteld 23 francs Deze veiling zal geschieden onder de formaliteiten voor¬ schreven hg de wet van 12 junius 1816 met tusschenkomst van den heer Eugene Hermans als vrederegter over het eerste kanton der stad Brugge hygestaen met zijnen grejfier de heer Daiiiël-Auguslin Van Vyve door het ambt van Al' 1 " BOUUAERT /Solaris ter standplaetsvan Brugge Eeckhoutstraet deswe¬ gens bg regterlyk vonnis aengesteld in bezit der tg telen van eigendom en der veilings-voorivaerden Herverpacliting a la folle-enchère van clen opbrengst ran Hameren in West-V laenderen De MINISTER VAN STAET GOUVERNEUR van West- Vlaeuderen brengt ter kennis van bet publiek dat er door hem of uoor een Lid van Gedeputeerde Raden 111 tegenwoor¬ digheid van den Heer Directeur der Registratie Domeinen W ateien eu Bosscheu eu van den lieer iloold-lug meur van Bruggen en Wegen onder nadere goedkeuring van den Minis¬ ter der publieke Werken zal worden oveigegaen tot de Her- verpachting a la folle-enchère van den opbrengst der uage- melde Banieren gedurende eenen lermyu van neu maeudeu en een jaer iu te gaeu met den 1 maert 1848 met wederzyds vermogen van opzeg gedurende de tien eerste maeudeu te weten Te Korti'jk Maeudag 14 February 1848 's morgens ten 10 uren in liet Stadhuis fV eg van l.' e klasse van Rousselaere naer Iseghem Barriere u.° 2 te Iseghem H t J van 2 klasse 11 0 11 van Gent naer Oostende lanqst Thielt Barrière n.° 3 te Coolscamp Weg van 2 d " klasse van Blankenberghe langst Brugge naer Kortrgk Barriere n.° 11 te Ceurne Be Aenhesteding zal geschieden hy opbod of by afbod of op die twee wyzen te gelyk volgens dat den Raed van Aeii- besteding bet zal noodig vinden Het Kohier van lasten en voorwaerden is gedeponeerd inliet provinciael Convenient ut te Brugge iu de Ka ulooren van den Heer Hoofd-Ingenieur der Bruggen en Wegen van den Heer Directeur der Registratie eu Domeinen te Brugge en van den Heer Arruudrssemeuts-Commissaris en ter Secretary van de Sledelyke Regering te Kortryk Brugge den 28 january 1848 De Minister van Staet Gouverneur Graef DE MUELENAERE Bij uytscheyding van Bedryf VERKOOP AEN PRYS VAN FACTURE De weduwe AVANZO woonende in het Ureydel-straetje B 16 N.° 1 te Brugge heeft de eer het publiek kenbaer te maken dat zy de koopwaren haer Magazyu uytmakeude ver¬ koopt aen prys van facture bestaende in nieuwe en oude printen en Gravuren iu bladeren eu geëncadreerd Litliographien Zantjes Acrdryks-kaerten Atlassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkuiidige Werktuygeu Barometers Thermometers Liqueur-Schallen Aerdbollen Gompassen Graphometers Koieuren Pinceeleti Crayons Peuuemesseii alle soorten van lukt Papieren Albums Portefeuilleu Kaders en Ivoir voor Portretten iu miniature ware Napelsche Snaren Chocolat van Venetien Scliryfpennen Pypen Domtuos Schaek en Lotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen eu versclieyde andereartikels te lang m te melden N B De Printen en Litliographien worden verkocht inet eene vermindering van vvftig ten honderd Pryzen der Granen op de Markt van Brugge van den 29 january Aenwyzixc Ter w e B ogjje Boekweit Haver G eerste Baont'ii fr ct Den he«'toIt 3»- 1»6 « 13 79 c 11-60 « 8-75 « 11-20 « 12-63 or Aerilappelen SI 7 54 d PltYS VAN HET BUOOD — Wit Brood fr n-40 ct fr 0-36 ct Menagir-Brood fr 0-86 ct Bdggen Broud fr Mastelem Broed i'r ü-23 ct nlle liy d kilojjr.' HOEVEELHKAI VERK.OÜT ens 264 9 J24 449 64 t i zak Halt wjt 0-211 ct Pryzen der Granen op de Markt van Gend van den 28 january» Witte Terwe t r 30-88 ct par Iu cold or Hoode Terwe a 19 94 « « Rogge « 1 1-03 < « Geerst « 1 1 83 « c Boekweit 11-83 * « Haver a 9 MO « „ Aerdujipelen 7-no « a Wissel-Cours van Parys van den 29 january 3 p °|„ 33 december fr 74 79 5 p op 1 16 maert 117 99 Cours van Amsterdam van den 28 january H er kei v ke scliuld 64 1 [4 Aiiiorlisatie-Sv nilikaet 83 7|8 Handel Maetsehappv 163 3|4 ZEE-TY DINGEN OOSTENDE 31 januarg Aenkomsten van den 28 en 29 january De engt Ische male Widgeon van Doever met de korres- pondrnlie en li passagieis de engelsche male Garland van Doever met de korrespoudeuiie eu 20 passagiers Uitgevaren De belgische male Ville d'Ostende naer Doever met de Lorrespon diiitie en 1 5 passagiers de belgische sloep Union kap De Vos naei Londen met appels den en.elschen schoo¬ ner Ashley kap Btown naer Louden met tarwe den engel— sell en schooner Triton kap Taylor naer Londen met diver sche goederen en 23 passagiers de belgische male Ville de Bruges naei Doever m t de korrespondentie en ig passagiers Vertrek-uren ran den Y zeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 33 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mecheleu Brussel Antwerpen Leuven Thienen Lujk Vyrviers Aken Keulen eu Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten 1 ure 3 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ui e 30 min naer Oostende — Ten 4 ureii 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-trey 11 — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 min en ten 3 uren 43 min Tusschen Brugge eu Gend alle de konvooveu blvvén staen te Aeltre en Laudcghem te Bloemendaele hlyven al de kon- vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 43 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Piasschendaele te Jabbeke blyven alle de konvooven staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 1 1 uren Y zeren Weg van West- Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 3 u 30 min 's rnorg » 8 1 00 » » 11 1 11 10 11 namid 4 » S3 i> 's avonds V 1 an Kortryk naer Brugge Ten 3 uren 30 min 's morg it 7 » 45 i» it 11 12 11 23 11 » 4 11 43 11 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Liclitervelde Gits Beveren lloussclaere Iseghem en Iiigelmunster — Brugge — Drukkcry van L.-B Herheboudt op d'Eycrmkart
Gazette van Brugge 31/1/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item