Back to top

Gazette van Brugge 31/1/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■ I II I ■ 1 J — Over eenige macniicn is hier een comilé van voorna¬ me kooplieden tot stand gekomen ten doel hebbende de daerstelling van oenen dienst tusschen Antwerpen en New- York Wy vernemen dat dit comité dezer dagen eene ver¬ gadering heeft gehouden en drv zyner leden belast met het opsporen der doelmatigste middelen om dit gewigtig ont- en uitvoer te brengen ii n-SQ~- Ovcrzigt der Koophandel van de week Koffiy Deze boon blyft iu goe ie gunst op onze markt de omzettingen zyn dan ook zeer levendig geweest en alles wat inert besclhkbaer vond is pryslioudend verkocht In bet ge¬ heel tekent men dat er zyn afgedaen 64"0 balen Brazil aeu diversche pryzen 1200 balen Java ordinaire a goed ordinaire aen i'\ a 2-4 i|2 cents 800 balen regulieren Domingo aen 23 cents en 1900 dito dito aen geheimen prys In openbare vei¬ ling werden er ook afgedaen 25oo halen Brazil aen 34 a 4° c - — Ruwe Suiker De afdoening uil der hand ware by voort¬ during levendig en bepaelde zich tot 58o kisten blonden Havana aeu f 1-4 a l5 en 100 kisten witten dito aen ouvermt 1de pryzen — Geraffineerde Suiker By voortduring zonder iioeiiiensweerdige affairen — Rijst De afdoeningen bepaelden zich -tot loop vaten en 2oj2 dito Carolina per schip Baring Brothers mgebragt Uit de tweede hand werden 70 vaten dito aenyt4a i4 t|2 verkocht — Fruit Pryshouilend vooral in Vygen en Korenten by gemis van aenkomsten Er zyn i5oo kabassen Faro en Commader Vygt-n m de pryzen van den dag afgedaen en 20 booten Zantische Korenten aen f l5 3|4 a 16 In openbare veiling verkocht men omtrent 600 kassen Messina Appelstnen aen 6 8 i|2a 11 fis volgens den staet van het goed - Cacao en Kaneel Wegens deschaerschte dezer beide artikels zyn zy meer prysboademl eenige kleinigheden zyn er in gebeurd — Zuidzeelraen Alioos 111 denzelfden toestand dat is zooder omgang by gebrek van voorraed in de eerste liand De pl-vs is nu f 29 a 29 i|2 in entrepot — Oliën Ter uitzoirdeiiug van 10 pyjieo Gallipoli-Olie werd in deze vetwaren niets afgedaen — Potasch By voortduring flauw en weinig gewild — Roei Circa 20 vaten Russisch werden aen geheimen prys verhandeld benevens 3ooo kilog lulandsch aeu/ 27 Deze bietste soott is iets meer pryshoudend Uraen eu Zaedfmndel Over liet algemeen bly ven de granen zeer kalm alhoewel de pryzen geene merkbare veranderingen hebben ondeigaen De' koopets zoo min als de verkoopers scliynen eene nakende verbetering te voorzien De omzettingen dezer dagen gedaen bepalen zich tol eenige partyen Tarwe van Roumellë aen f 9 3|4 en Cubanka aeu f 10 3(4 per 80 kilog De Polish-Odessa in sclioone kwaliteit is aen f I 1 verkiygbaer de witte inland— sclie aen f it 3|4 a 12 eu roode dito aen f 12 a 12 i|4- — I ulandsche Rogge pryshoudend op ƒ6 3[4- De vreemde soorten aen ƒ 6 i]2 a 7 te koop geboden bly ven zonder omgang — ln Garst en Haver gaet niets om — Vette Zaden zyn zeer verwaarloosd ondanks het gure weder biedt men voor het Sloorzaed ƒ i3 i|4 a 1 4 z voor Odessa-Lynzaed f 11 i|4 voor Egyptisch dito f 10 3[4 a 1 1 voor Bigasch dito / 10 ipa 10 3|4 per hectolitei Bigasch Zaei-Lynzaed vrywillig aen f 20 i|2 a 21 per vat voor ordinaire kwaliteit Brussel 29 januari/ Kaïncr der Volksvertegenwoordiger» Zitting van den 27 january Mr den minister van builenlandschc zaken en Mr Dechamps uitleggingen gegeven hebbende aen de kamer zoo is deze teruggekomen op haer eerste besluit met 47 stemmen tegen 23 het krediet vergunnende welk hetgouvernenient betracht bad tot betaling der traktements-achlerstcllcn van de konsuls te Manille en Guatimala Men herinnert zich datden voorstel der middenscktie tot vermindering van dat krediet by de eerste stemming doorgegaen was lï"t golieele des wetsontwerp vcrlcenende een bygevoogd krediet aen het deparleinent der buitcnlandsche zaken in welk ontwerp behalve het beoogde krediet ook datgene voorkomt belrekkelyk den achterstel der uitgaven van het Leopold-order is dan bepaeldelyk aengenomen door44 stem¬ men tegen 30 Vervo'gens wierd dc beraedslaging van den budjet der publieke werken hervat de toewyding van 30,000 fr door den minister gevracgd tot daerstelling eens kantoors van controle der ontvangsten en van de werkzaemheden in het eentrael magazyn van den spoorweg alsook van een kan¬ toor van statistiek is doorgegaen met 48 stemmen tegen 22 Zitting van den 28 january De beraedslaging van de begrootingen voor liet departe¬ ment der openbare werken gaet voort Een aental redenaers hebben 's gouverncments aendacht ingeroepen op de belan¬ gen der eigenaers palende aen de kanalen en gekanaliseerde rivieren in de verschillende provinciën in verband staende met de werken van onderhoud en herstelling dezer wateren Het artikel nopens liet persooncel van den waterstaet gaf acnlciding tot de bemerking van dit persooneel ver¬ minderd en den tarief der traktementen herzien worden inoet Den minister heeft beloofd alle zuinigheid te zullen bewer¬ ken welke veroorloofd is door dc verworven standpunten daerenboven zal hy zich toeleggen tot liet verbeteren der ge¬ steltenis van zekere mindere beambten dezes bezoldiging vermeerderende met bet geheele of een deel van het bedrag der verminderingen welke zouden te bewerken zvn op de traktementen of schadeloosstellingen der opperhoofden van het bestuer De door liet gouvernement voorgestelde cyferszyn gestemd geworden Zitting van den 29 january Dc kamer voor heden middag byeengeroepen was in geen genocgzaém getal om te beraedslagcn Volgens de bepaling der wet is de zitting is tot maendag verdaegd De centrale sectie gelast met het onderzoek van het ont¬ werp betrekkelvk de herinrichting der bergen van bermher- tigheid is zaterdag byeengeroepen geweest FRANKRYK — Parys 29 january De debatten over het adres in antwoorde der troonrede zullen waerschynlyk voor de eerste week van february niet ten einde loopen Den minister der openbare werken heeft zyn voornemen doen kennen van ontniddelyk na destemming van bet adres vcrscheide ontwerpen van wet betrekkelyk de yzcre wegen mede te deelcn T» dingen uit itnlicn Ifet eskader van stoombooten den 14 dezer met landings¬ troepen van Napels uitgevaren is op de reedc van Palermo ten anker gebleven De troepen zyn zonder tegenstand te ontmoeten ontscheept en hebben aen den zeekant en in de forten post geval Den gcnerael 8angct die hun aenvoert beeft zich in gemeenschap gesteld met den hertog von Majo die niet gedood is gelyk eerst gemeltl was en met den gc¬ nerael Vial Men heeft langs daer vernomen dat de opstan¬ delingen aen dry kommissarisscn gehoorzamen en dat deze aen den hertog van Majo eene reeks van vragen hebben over¬ handigd Vooral cischten zy de Constitutie van 1812 en de onbeperkte vryheid der drukpers Deze eischen werden na- tuerlyk van dc hand gewezen de generaels geene magt hebbende om dezelve in te willigen maer de stad weigerde zich aen de koninglyke troepen over te geven had men tot geweldige maetregelen besloten Doch alvorens tot dezelve over te gaen hadden de militaire overlieden vermeend den koning nog eens temoetcn raedplegcn en met dit oogmerk was Z K H den graef van Aquita naer Napels den 17 op een stoomschip teruggekeerd De stad Palermo is vol barika- den en van tyd tot tyd wordt op de torens geklcp Tot dus¬ verre hadden de forten slechts eenige kanonballen en hau- witsen op de stad geworpen waerdoor eenige huizen be¬ schadigd waren indien men den brief mag geloovtyi aen welken wy het bovenstaende outleenen maer volgens eenen anderen gedagteekend uit Palermo 10 january was de stad toen bereids aclit-en-vecrtig ure gebombardeerd geweest De Fransehe cn Engclsclie kooplieden waren op dc schepen gevlugt ItlERKWEERBiGE SCHIPBREUK OP DE KUSTEN VAN VRIESLAND IN DECEMBER 1847 Word uil v\y in de jaarboeken der zee va er d getroffen door de ver¬ halen der vele rampen en gevaren waermede deft zeeman zoo voor als na te kempen heelt «foor de beschryving van het hyria ongeloof haer schyitetid lyden > dat hy heeft onGergaen en kunnen verduren j niet minder wekken onze bewondering op die trekken van waren heldenmoed van edele zvllsopollering en menschenliefde diezy op Vele bladzden ten toon sprejde waervande weerga misschien ner¬ gens elders gevonden wordt De stranding van het Schoooersrliip * Sirène en de redding zynerinunsehap dezer dagen levert daertoe weder eeiie treffende hy drage Den 23 december jongstleden des voormiddags omtrent 9 ure strand' n op eene huitenrii der KngelschmanspLtet tusschen de « ilan- den Ameland eu Schiermonnikoog het Pruisische schooner^chio Sirène gevoerd door kapitein Topf geladen met suiker koffy en peper komende van Liverpoolen bestemd naer Hamburg Weldra was liet anders hechte schip zoo lek gestoelten nat het zeewater eeni¬ ge voeten hoog in hetzelve opklom * en den kapitein het raedzaem achtte zyn schip te verlaten en in de booten ly'fsnehoud te zoeken Niettcgenstaende het gure w eder en de felle vorst werd d'-n boot in haest te water gelaten en door den kapitein den stuerman envyi mannen der equipagic bemand t rwyl de dry overige matroozen hun met de kleine sloep zochten te redden M gt de equipagie de ysselykhcid der stranding ontkomen zyn haer tóestaini was echter weinig verbeterd zoo niet verergerd — Ver beeld u eenen openen ranken boot door zeven mannen bevracht van weinig ot geen leeltogt voorzien onophoudely k blootgesteld «en den snerpenden oosten- wind iie hunne- h-deu vcstyft temidden der Iroomiugen en dryvende ysschotsen die hun beletten het land te naderen en dr- igen zeewaerts te voeren zod niet beleid en uenhou- dende inspanning dat gevaer te hoven komen — Den dag van 23 de¬ cember en den dacrupvolgendcn kouden nacht worden al worstelen¬ de mei het ontrouwe element in d« nopen boot dooi gebragt zonder dat het de bemanning d« rzelve mag gelukken de gewensebtc kust te bereiken eerst in d mi voormiddag van den 26 komt hy in h«tge- zigt van eenige Wicrumer visschcrs diedadelyk over het ys toe snellen cm de lydenden minschap ter hulpte komen Doch het is hun by de zich hier en dacr opdoende opene vakken of sleuven in het ys niet mogclvk den boot 11a hy genoeg te komen om de schipbreu¬ kelingen te kunnen heipen Na echter eene kleine jol van wal g hacld te hebben en inet behulp daervan gelukt het beter en met verba¬ zende krachtsinspanning brengende Wierumer visschers in den avond van den 26 de zeven manschappen van den boot hun dragen¬ de en oud' rst' unende over het ys behouden aen wal Groot was de blydsch.i p deze zoo vreesejvk afgematte en aen bc- vrozr ue ledematen lyden-h* schipbreukelingen over hunne redding doch deze blsdschap werd vergald eensdeels door den treuiigeii toestand waerin byzonder den hoogbejaerden kapitein en de kok door het bevriezen hunner lidmaten verkeerden 01 aer nog meer door de onzekerheid omtrent het lot der dry overige matroozen welke zich met de kleine sloep zochten te redden Welke is hun lot gewor¬ den Zyn ze door den -troo n en ysscUollen de Noordzee iugesleept om daer hun gralte vinden of is h^t hun mogen gelukken op de Eiigelschmansplaet te landen Men hoopt men gelooft het laet- ste men meent daer menschel y ke gedaeuten gezien te hebben Maer is hun lot daer beter dan door dc baren der Noordzee verslonden te worden Is het gelukkiger de langzame dood van hongeren koude dan teschielyker in het bed der wateren te sterven Immers de vlakke zaudplaet verschaft hun evenmin beschutting voor den be- vtiezendeii adem des kouten oosten winds alsze 111 stactiseenig voeds l van de vai niets voorziene schipbreukelingen te geven De dood grytist hun dus van alle kanten aen zooniet buitengewoone moed ciikracbts-ontwikkeling aen andere natuurgenoten hun teriiulp komt Maer boe zal men hün hulp bieden op eenen afstand van nage¬ noeg tweu uren der vaste kust Keu afstand die gevuld is door ys onbestand om den menschclyketi voet te dragen zich vergetende tt gen elke hoegenaemde doorvaert Slechts van de zyde van Schier¬ monnikoog over het Vriessehe gat doormiddel van een zich daer bevindende reddingsboot chynt redding njogelyk En zoo het ge- wooulyk gaet wat inogeiyk is hoopt men wat hoop is gelooft men yoOr werkelykheid zoolang het tegendeel niet openbaer wordt liet ia Zio zei l y©or4c hoopeJoozc zicbaea ceu strooi baliu va^t ttrhoudcu L Ook bier was dit ten na es le by bet geval de voorgestelde hoop op redding meende men voor geloof te kunnen aenneinen en reeds waren er die meenden op het Vriessehe gateenen boot gezien te hebben MaerydeJ was die hoop yd* 1 dit geloof De dry mannen der kleine sloep waren zoo als nader bleek werkelyk op dc dorre zand- plaet genaemd de Kolkman- of Emjelschmanplaet geland waren daer overgegeven aen den kouden oosten wind zonder eenige be¬ schutting en aen de vreeselvkste aller menschelyke beproevingen aen honger en dorst zonderhulp zonder redding liet was hun gelukt met de kleine sloep «le niet ver van het ge¬ strande wrak gelegene zandplact te hereiken en onbekend zoo ais zy waren mei de kust waérop liet schip verloren was gegaen zullen zyin het eerste oogenhlik toen zy dien ongunsti gen grond betraden zich voor gered gehouden hebben in de meening zeker den voet op het vaste land te hebben gezet Hoe vreeselyk moet hunne teleur¬ stelling geweest zyn toen zy by nader onderzoek bevonden dat slechts ^ene dorre vari alles beroofde zandplaet ben uit de golven der zee uit het mi Iden der dryvende vsschnllen had opgenomen Zonder dak om zich voor den al kouder en kouder wordende oos¬ ten wind te beschutten zonder vuer om zicli te droogen eu te ver¬ warmen zonder voeisel om het afgemat ligchaem te versterken wachtten zy den nacht van den 25 op den 26 onder den blooten he¬ mel af Hoe lang moet hun dien nacht van 16 uren met gevallen zyn onder harden vorst die te gevoeliger wordt naer mate den wind sterker waeit Het daglicht moge hun welkom geweest zyn eu hoop op redding gegeven hebben het strekte tevens óm hun het hagche- lyke van den toestand waerin zy zich bevonden te duidelyker voor oogen te stellen Achter zich de schuimende golven der Noordzee links en regts de eilanden Schiermonnikoog en Ameland door on- overkombare zeegaten van bun gescheiden voor zich de Vriesche kust doch door betdry vende en zw akke ys onbereikbaer Tot be¬ schutting geen dak tot outdooijing hunner verstyfde ledematen geen vuer tot voedsel slechts eenen enkelen door dc zee op het strand ge- worpenen mossel Zie daer hunne vooruitzigten zie daer hun toestand op den twee¬ den dag na de stranding Nergens waer hun oog zich wendt cenig uitzigt van redding Dm korten dag van 26 december kruipt lang- zaein voorbv om plaets te maken voor eenen langen en koudon winternacht met alle zVueysselvkheden Slechts eene aenhou lende en ste' ke beweging houdt het bloed in hunne aderen vloeijende eu een styf om het lyf toegeregene doek nf kous doet de ledigheid der maeg minder voel haer zyn /oo wordt den tweeden nacht door- gebragt terwylmen hykans waidiopeud naer den derden dag uit¬ ziet die evenmin hulp of redding haert a's een der vo'igen Ueeds doen koude en honger hare verw oestende werking door verzwakking en uitputting gewaer worden d« n jongslen der dry kan de zoo noodz.ikelyke lichaeins-heweging niet meer volbrengen j hy legt zich op den met sneeuw bedekten bodem neder zyne handen en voelen zyn hevrozen en het ware met hem gedaen geweest zoo zyne lotge¬ noten zich niet over hem ontfermd en Zyn lichaem doorliet hunne hadden poogen te verwarmen Wie kan de akeligheid van hunnen toestand den derden nacht schetsen dien zy hulpeloos op de woeste standplaet doorbrengen Hoe langer hoe meer zonder uitzigt op hulp Maer hoe grooter de nood hoe nader hy de redding 1 De onzekerheid omtrent het lot der dry ongelukkigèn deed zoowel de visschers te Wierum als die te Moddergat in eene medelydende angstige spanning verkeeren en of er ook door anderen mogt voor¬ speld worden dat wanreer de drv matroozen niet van den kant van Schiermonnikoog moglen gered zyn zoo als men hoopte zy dan toch door koude en honger reeds moesten omgekomen zyn Elf kloeke en berade visscherlieden uit het Moddergat met-name Toe- ke Eelzes bisser Pieter Eelzes Visser Gei ben Eelzes Visser Corne¬ lius Eelzes Visser Andries Gooitsen Bolstra^ Piter Sjoerds Hiem- stra Harmen Klazes de Vries Eclke Aukes Visser Wiltje Aükes Visser Aurtjans Post en Comelis Sipkes Visser namen in den avond van den 27 het vrome besluit op de plaets «elve de zack to on lerzoeken en den gevaerlyken logt naer dezoogenaemde Kolkman of Eiigelschmanspiaet te beproeven voorzien van een kleine jol «foor vier man gedragen van eenigen leeftogt en middelen oin \uer te kunnen maken aenveerden deze elf moedige mannen uog in den zelfden avond of nacht den moeijelyken en met levensgevaer verge¬ zelden overtogt Nu eens bezwykt het zwakke ys onder hunne voeten en schieten zy tot liet midden in het kille water dan weder bedienen zy zich van de medegenomen jol om over de zich opdoende spleten en geulen in het ys te geraken al kampende tegen de dryvende ysschotsen of zy springen van bet eene stuk ys op het andere over mot gevaei dat het onder hunne voeten veniwynt Maer boe moeijelyk hoe gevaervol voor bun eigen leven de reis ook zy geen hunnerzinkt den moed in de schoenen en ha vele worstë- lens en zwoegens gelukt het hun eindelyk in den morgend van den 28 dezer het einddoel van hunnen togt te bereiken den voet op de zandplaet te zetten waerop dry onge'ukkige schipbreukelingen drytnacl vier en-twintig uren te vergeefs naer redding uitzagen De moedige visschers smaken het ouuitsprckelyk gehot de dry reeds voor dood geachte matroozen nog levend te vinden hoezeeT dan iit eenen treurigen toestand daer ook reeds de beide sterksten zoodanig verzwakt waren dat zy slechts enkele stappen konden gaen terwyi den jongsten met bevrozen banden en voeten in half bewusteloozen Staet ter aerde lag Het aenleggei» van een vuer de toedoening van een weinig ver- kwiksel wekt Ie uitdooveude levensgeesten weder op en na dat men zich verzekerd had dat er van het gestrandeschip voorhet oogenblik niets te bergen was permits hetzelve reeds onder water gezonken was werd de terugreisonderuomen Hoewei het nu dag was terwyl daer- entegen de heenreis by nacht geschiedde was evenwel hetgevaer niet verminderd en den overtogt eerder moeijelyker geworden door¬ dien men g noodzaekt was den jongsten der schipbreukelingen ge¬ heel en bestendig te dragen en de beide andere in liet gaen op den ongemak kei y ken weg te onderstelioen Maer ook deze bezwaren kwamen de moedige mannen door inspanning en volharding te boven en zy waren zoo geliikkkig des avonds omtrent 7 uren met hunnet kostbare v recht benouden le Moddergat aen wal te stappen in he bewustzvn het leven van dry medemenschen te hebben gered Blydschap vreugde en innige dankbaerhèid straelden uit de oogen der geredden benydensweerdige gi ootsche zelfsvoldoeniug stoutl op het veeltyrts ruwe gfdaet der kloekinoelige visschers te lezen zy smaekten de zoowel verdiende vrucht n die het yerrigten van eene edele daed steeds voortbrengt De schipbreukelingen verzorgd eu h u 11 ue redders vergeten Neen den raenscheiivriend vergeet zulke daden van zèlfopoffering en menschenliefde niet en de prui • sische regering ook zal ueze groote daed van waren moeden men- sclienlietae door een elftal arme viss diers volbragt op eene haer weerdige wyze weien te erkennen en beloonen P S — Blykens nadere beriglen door de Leetiwaerder Courant medegedeeld was het lot der overgeblevene ongelukkigen daermede nog niet atgeloopen L)e kok een van de eerst geredden hezwepk alras en ook later den bejaerden schipperzelve die door eene ^wa¬ re ziekte overvallen byzyn lydcn aen cle gedeeltelyke hevrozene voeten na zooveel doodsgovaer doorgestaen te hebben den toi der natoer moest betalen Zaterdag middag heeft de treurige plegtighèid der ter aerdebest.elling van bet ly v plaeisgehad liet 17 -tal der edel*- moedige redders uit Wierum die de magteloozen byna bez w(dieuen den 26 der vorige maeud reeds epuma d op eenen aeuzienlyken af¬ stand van de vaste klist over endoor het ys badd.en ondersteund en gètorscht bad zich wel willen beliisten om ook nu hunnen over¬ leden vroeger v a ti 'dcTlo^d g eredde u mcdciuensGh ten gravëte dragen
Gazette van Brugge 31/1/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item