Back to top

Gazette van Brugge 31/1/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
wigtgebragtdoor ecnc natuerlyke eigenschap van tooneelliste die men in liaer ontdekt Zy is in de rol van de volksvrouw uitmuntend geweest zelfs hebben wy oogcnblikken gezien wacrin zy door het gevoel alleen weggesleept alle kunde te boven was Hare beswyming op het oogenblik dat zy haer kind aen het vondelingshuis afstaet de ontdekking van het ■zelve in het huis van mevrouw Dubissières en het tafereel xnet Apiani die haer wit verwurgen hebben het publiek zeer geschokt en menigen warmen traen ontrukt Doch in den Luider van tS Paulus ^ waerin zy Klara speelde heeft zy ons zoo wel niet bevallen vooral eentoonig en koud ge¬ weest Ook ligt er in geheel haer spel eene onzekerheid zoo een onbewustzyn van hare middelen dat haer bv oogcn¬ blikken als aen den grond vastketend zoo ecnen twyfel die hare houding en gebaren om zoo te zeggen palen steld welke zy niet durit overschreden zy heeft geen vertrouwen in hare krachten en denkende van in gebrek te blyven wanneer zy een tafereel moet schetsen wederhoud zv zich op het oogenblik dat zy zonder het gewaer te worden door iets naluerlyks dat zy ons aireede getoond heeft wat zy gevoeld en hoe zy dit gevoel zoude willen -uitdrukken Jammer is dat mevrouw May de verhevene tafereelen van -mevrouw Dhanens niet kan hywoonen onder de kunstbe¬ scherming dezer schoone tooneelliste zoude zy weldra eene hoogte bereiken die door geheel het land zynen weerklank zou vinden en het Vlaemsch nationael tooneel in luister doen winnen De heeren Storie Ardou Janssens en mevrouw van Maele die hebben zich in het blyspel wel gekweten en verdienen insche|yks dat men hunne bekwaemheden wacr- dcreo Wat ons vooral heeft getroffen is de gelukkige verzame¬ ling van zoo groot getal leden die allen van booge toonecl- kundige verdiensten getuigen Brugge nacr ons denken le¬ vert den besten dramatischen ensemble op van geheel Vlaen¬ deren W v hebben in Gent dat zal geen mensch ontkennen tooneeloefenaers van uitstekende "kunde die zich in vakken van verschillenden oert sints cenige jaren uit de menigte hebben doen onderscheiden Antwerpen insgelyks is in bezit van talentvolle liel hebbers doch mogen wy met innige over¬ tuiging hier nederschryven dal niet eene mactschappy in België voor het dramatisch een zoo voldoende geheel 'dan 'Kunstliefde van Brugge heeft In liet algemeen zyn de rollen wel ondersteund tot de geringste bedieningen van kneeht die door ingaon en uitgaen nietzelde het hunne by brengen öm het tooneel te verkouden waertloof den zamenhang van het stuk veel hinder lydt en de ontknooping ongemakkelyk te weeeg brengt deze zelfs hebben hunne mannen gevonden die in dit gebrek niet hebben gegeven trouwens de maet- schappy kunstliefde mag voor tooneeikennis en zuivere uit¬ spreek alleen de hand aen de liefhebbers van Broedermin en de Fonteinisten van Gent geven en inet hen gezamentlyk op de eerste plaets ia den tempel van Belgie's tooneelkunde pronken Ziet hier de verzen door een lid van het Vlaemsch Gezel¬ schap voor de vuist vervaerdigd enzondag by het eindige van Mane-Annu op het tooneel geworpen O Breydels heldenkroost gy zvt uw' vacdrcn waerd Eens werd hun grootsche roem verkondigd op heel de aerd Om hunnen leeuwenmoed die Frankryks heir deed beven Uw kunstig spel klinke als een tweede Schild en Vrind En schitter t franscli dol zot door cedle Kunstmin blind Lang lang moet 't kroost van Brcydel leven Gy toont ons Marie-Ann' dat Brugge nog niet slacpt Hemic en Bertrand dat wie zich aen 't franscli vergaept Zyn eigen schande zoekt om vreemden aen te kleven Lang lang moet Brugge's kroost bet kroost van Breydel leven 7 Hetgouvcrnemcnt van alle kanten vertoogen gedaen wor¬ dende over den dringenden nood die er door beide Vlaen¬ deren hecrscht en overtuigd zynde dat de so mme van 2Gv 000 francs by een eerste besluit toegestaen verre is van toereikende te zj n oru aen zooveel ellenden eenige verzach¬ ting toetebrengen is genegen eene tweede sommc van 73,000 francs voor elke provincie toe te slaen Om ons een gedacht le kunnen vormen van den onder¬ schap wat meer is gy hebt eenen geneesheer tegen u en ■God weet welk vergift uit hebzucht of weetlust aengcwe'nd U zal komen treffen In dit gevaer nam Balthazar zynen toevlugt tot eene be¬ twisting liy verkocht zich achtereenvolgelyk aen veertien genccshcercn Een proces wierd ingespannen Balthazar be¬ gaf zicli by zynen prokureur en sprak — Hoe lang kunt gy dit proces doen duren — Volgens bet geld dat gy er aen wilt verkwisten — Indien men u vyf honderd guineën gaf om de zaek in langzaembeid te trekken — Ik zou ze vyf jaren onopgelost houden — - En indien men u honderd guineën 's jaers gaf — Mils zulke voorwaerde zoude ik ze eeuwigdurend ma¬ ken — Zoo gezegd zoo gedaen gy zult jaerlyks 100 guineën ontvangen En nu dacht Balthazar zal ik vrv zvn want het is in 't belang der veertien doktoors dat ik "niet sterve voor het vellen van 't vonnis Balthazar Bp dat tydstip ecnigen ledigen tyd hebbende schreef verscheidene aenti'ckcningen op eenen album welken zyne familie bewaerd heeft AHcswat hy schreef stond in verband met zynen toestand en deonaengenaeiulieden zyner gestalte — De vriendschap schreef hy is slechts mogelvk tus¬ schen lieden die gelyk zyn en ik reik al te hoog boven de andere menschen om dat zoet gevoei te kennen stand die men door de verdeeling der eerste somme in de bevolkste gemeenten zal kunnen verl eenen is hét genoeg te weten dat de stad Rousselacre 2600 francs voor luier deel moet ontvangen Rumbeke 1623 francs Ardoye 2080 francs Iseghem 2000 francs lngclmnnster 1430 francs Lichter velde 1350 francs Moorslede 1575 francs Staden 1020 francs Caehtcm 700 francs Wy hebben bier de ge¬ meenten aengehacld die de grootste sommen in de verdeeling hebben Er zyn er vervolgens van 500 en zelfs van 400 frs Met die onderstand gelden moet men op de eene gemeente aen 3000 en op de andere aen 4000 armen bulpen onder¬ stand verschaffen Het tweede onderstand geld van 75,000 francs voor elkeen der provinciën zal allergepast komen Volgens dat men verzekert hebben de plaetselyke bestu¬ ren onzer provincie van wege het gouvernement bevel ont¬ vangen de noodige maetregclen te nemen om den voortgang van den typhus zooveel mogelyk te beletten en de zieken de vereischte middelen te bezorgen Het gouvernement ver- pligt zich de gemeenten ter hulp te komen wiens geldelyke middelen niet toereikende zouden zyn — Men leest in den Nouvelliste v ati Brugge ïn een Westvlacnders gehucht alwaer dén tvphus talrykc slagtof- fers'teh grave sleept j'Vónd den pastoor een gansch huisge¬ zin in eene armoedige 'hut van de vreeselvksle ziekte aenge- daen en wel tot dus Verre dat die Ongélukkigfcn eikanderen geene minste hulp konden bieden allen waren bevreesd Dan begaf hy zich by eene dochter van de verlatene zieken zy zegde hem « Mynheer ik bemin mvne ouders maer moet ik my daerom blootstellen van zelve te sterven of de ziekte in myn eigen buisgezin te brengen » E11 de dochter weigerde Den wcefdigen geestelvken ging dan by renen 15-jarigen jongen die van den typhus kwam genezen te worden « Myn kind sprak hy nu behoeft gy de ziekte niet meer te vreezen Ga bv die ongelukkige» en pas ze op ik zal u eene goede daghuer geven en ook God zal u beloonen « Sints dien snelt dien knaep van hut tot hut waer er zieken lyden en overal wordt hy als eenen engel onthaeld De dochter die uit eene onmenschclyke vrees geweigerd had hare ouders te helpen is aen de verpestende plaeg niet kunnen ontsnappen den jongen hielp haer tot den lactsteu stond Wat haren vader en moeder betreft deze zyn in beternis — Mr Van Dorpe geneesheer te Ardoye is met den typhus besmet geworden terwyl bv de zieken hulp toebragt Dezen voorval heeft de moedeloosheid in de ongelukkige gemeente ten uilerste gebragt — Bv koninglyk besluit van 23 January is den heer Medard Salembier geliceneieerden avoué te Kortrvk be¬ noemd tot regter plaetsvervanger by het vredegeregt van het l e kanton dier stad in vervanging van wylen den heer Dcwylgc — Den heer C Du Jardin van Kortryk is tot commies- grclfier bv de civiele regtbank aldaer benoemd in vervan¬ ging van d'hcer Herman — Eenen knaep die digt by Rupelmonde poogde over de Schelde te gaen schoot door het ys tot t'halvcn het lighaem Na ongeuieene krachtsinspanning en by middel van de bo- vennatuerlyke poogingen waertoc het dreigend gevaer zelfs by de flauwste wezens opwekt gelukte het hem uit de lom te geraken Echter toen hy nacr den oever ging greep de koude zyn hert aen en hy viel dood alvorens denzelven bereikt te hebben — Den minister van oorlog komt zeer strenge maetregels te nemen ten einde de misbruiken af te schaffen bestaende in de uitdeeling der rantsoenen voeder aen de officieren welke peerden mogen houden Luidens eene aenschryving van den minister zullen er geene rantsoenen worden toege¬ staen dan voor liet wcrkelvk getal peerdèn door die officieren bezeten en ten einde alle misbruik te vermyden zullen deze laetsten eene scbriftelvkc verklaring moeten afgeven vermeldende niet alleen het getal poerden voor welke zy voeder eischcn mai r zy zullen er daarenboven de bcsehry- ving van elk peerd moeten byvoegen REGTERLYKE KRONYK De regtbank van eersten aenleg zittinghoudende te Brug¬ ge heeft vrydagden genaemden Victor Brakeveld woonach¬ tig te Oostcamp veroordeeld tot 60 frs boete en de proces¬ kosten als overtuigd van onwettige uitoefening der geneos- — In den schouwburg als ik neergezeten ben zegt men my altyd « Mynheer zoudt gy u wel willen neêrzetten — I11 de winkels vind ik niets dat my dienen kan den handel heeft my niet voorzien ik moet alles wat ik noodig heb vooraf bespreken — Als ik naer Parys ging schreef ik dat men voor zes maenden een appartement zoude bespreken Men huerdemy eenen entresol waer ik niet kon regt staen en ik was ge¬ dwongen de zes maenden pacht te betalen zonder in de ka¬ nier gegaen te zyn — Den entresol speelde my eene andere poets Celine woonde op een dier zonderlinge kamertjes als eenen oven tusschen de vloerslagie en de eerste verdieping voorbehou¬ den men zegde my beneden dat zy uitgegaen was Weg- gaende keek ik boven de koetspoort voor de venster en ik zag haer in gesprek met eenen officier Zonder myne onmen¬ schclyke lengte had ik niets gezien en verblind blyvendc zoude ik langer geldkkig geweest zyn Het overige spaer ik u London j,everde hem geene middelen meer op en Balthazar reisde naer de Vereenigd e Sta ten Men beweert dat hy zich mét ecnen tënneelb;stierdcr verbond en zyne hooge gestalte te boet nam' om in vortonningeu voor te kom-m De zaek is dat hy ha verloop'van vyf jaren naer Engeland terugkwam met eene nieuwe fortuin nog aenzinnlyker ' dan de eerste en welke hy dien keer wist tg behouden Men ziet dat Balthazar tamely k gelukkig was in zyne on- ' kunst Het ware te wenschen dat alle deze die zich als Bra¬ keveld eene kunst tfeivmatigen die alleen door deskundigen mag uitgeoefend worden en maer al te dikwyls hunnen even- niensch door hunne 011 wetenheid slagtoffere» door de regl- baiiken vervolgd en door de policie nauw bewaekt wierden STERFGEVALLEN Den heer Ghrquiere pastor van Cachtem,is aldaer ten ge¬ volge van den tvphus in den ouderdom van 62 jaren overleden — Onzen stadsgenoot den heer Mys onderpastor teWest- kerke by Glijstel is aldaer na weinige dagen ziekte overle¬ den Van een beniinnelyk en goedaerdig karakter 2yn verlies wordt algemeen betreurd — Den oudsten der geneesbeeren van Belgien den heel en vroedmeester A J Ledieu is te Poperinghe in den ou¬ derdom van '90 jaren overleden Hy Beeft zyne kunst gedu¬ rende 67 jaren uitgeoefend DOOD VAN DEN KONING VAN DENEMERKEN Den koning van Denemarken heeft den 20 january ten tien uer acht minuten des avonds den geest gegeven Z M was omringd van de koningin de koniiiglykc familie en de voornaamste personnagie» van het hof De doodslryd is lau* en wreed geweest I11 den namiddag had Z M den zegen aen zynen zoon gegeven en had hem volgens het gebruik weggezonden De eerste handeling van den nieuwen monarch is geweest van aen de koningin-weduwe zyne stiefmoeder te doen welen dat zy zich inogt van zyne verknochtheid verzekerd houden Den volgenden dag 21 voor negen uer hebben zich de ministers van slaet en de overlieden naer het kasteel van Chris tiansborg begeven eenige oogenblikken naderhand is den eersten minister aen den balkon verschenen en heeft aen het vergaderd volk de dood van Chrisliaen VIII en de komst tot den troon van Frederik Vil aengekondigd Den nieuwe koning heeft zich vervolgens op het balkon vertoond en werd door luide toejuichingen begroet Prins Ferdinand broeder van den overledenen koning in zyne hoedanigheid van opperbevelhebber van Zeeland en de lahdgraef van Hessen als gouverneur van Copenhagen f hebben den eed der troepen ontvangen Den luitenant-kolonel Irminger aide-de-camp van den overledenen koning is vertrokken 0111 in de hertogdom¬ men Sehleswig en Holstcin den patentbrief van Frederik VII te doen afkondigen wacrby hy de dood van zynen vader en zyne komst tot den troon berigt Krachtens dezen brief blyven alle heambten van den staet in function Artwerpem 30 january Eergisteren uchtend om 9 uren en half bevond zich de Schelde by hooge ty eenen oogenblik door de menigvul lir e toegekomene ysschollcn vast dry werklieden der have wil¬ den het acnslonds beproeven de rivier overtegaen.Zy hebben hun stoutmoedig en roekeloos voornemen niet koimen uit¬ werken maer zyn gedwongen geweest nadat een van hun vcrscheicte mael tusschen de ysschollen gevallen was naer hun vertrekpunt wedeftekeeren vooraleer het vastgevrozen ys weder aen het dryven gekomen was — Gisteren stonden de Graciekapelstraet en de aenpalen- de stralen vol praclitkoetsen en de kleine Jesuitenkerk kon nauwelyks de heeren en dames bevatten welke er zich ver¬ drongen De noodkreet uit Thielt was hier gehoord geweest* een paler Jesuit had dry achtereenvolgende dagen voor de noodlydende Vlamingen zeer krachtig gepredikt om onze welstellende burgery tot liefdadigheid op te wekken en met genoegen mogen wy acnkondigen dat zyne woorden de lieerlykste vruchten hebben gedragen Den baron Gillès-de- Pelieliy heeft zich wel willen belasten gisteren eene inza¬ meling onder de edele vergadering te doen en het regende lettcrlyk gouden stukken in de zilveren schoei 11a het lof zyn er nog vele persoonen die de schart niet hadden kun¬ nen naderen hun offer bv den koster komen brengen en de ganschesom welke nog al groot is zal onverwyld naer Thielt opgezonden worden dernemingen en dat zyne zeven voeten hem dienden om twee mael fortuin te maken Verkwistingen en pracht stemden dan niet meer overeen met zyne jaren en zvn karakter échter was zyn hert niét beveiligd legen eene laetste en opregte liefde hy beminde eene dochter met name Judith Het jong meisje dat tegen¬ over zyn huis woonde zag hem eens voor zyne vensteren vond hem schoon hy schreef haer en zy sciiepte behagen in zyne brieven Maer als hy op zekeren dag door de ant¬ woorden verstout by Judith gingen voor haer regt stond liet zy eenen luiden kreet ontglippen en viel in onmagt zv schreef hein vervolgens dat.zyn aenge/.igt en zynen geest haer zeeraengcnacm waren maer dat zyne gestalte haer verschrik¬ te en dat zy nooit zyne vrouw zoude wezen Dan als echten zoon van John Buil kreeg hy den spleen versniaedde alle andere heil dan hotgene van door echteban¬ den verknocht té zyn aen de vrouw welke by beminde en — ontmaekte zich van liet leven In zyn testament besprak hy dat de stad Lincoln zvneovr « blvfselen niet zoude erven Het proces onopgelost zynde zoo ontsnapte zyn lyk ook aen de veertien doktoors die hetzelve aen elkander betwisteden Hy moest dan ter aerde besteld worden te Westminster om den grond tc sparen deden zyn erfgenamen hem regt be¬ graven ■ - ü Pierre Dun ant - s
Gazette van Brugge 31/1/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item