Back to top

Gazette van Brugge 31/1/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Maenclag 31 January 1848 GAZETTE V A V BREGGE EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN I 'oor Staetkunde Koophandel en Letterkunde 0 \ A F II A N G K E L Y K II E Y D Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inscliryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-75 ct " Buyten Brugge vrachtvry » 6-25 » BRUUGE Algeuiecu Orcrzigt Er is meer spraek dan ooit van dc adcldomstitels en di- plomen in Belgien eene belasting op te leggen In de zitting van de kamer der representanten van 25 dezer is er ook kwestie van geweest Den heraldischeirraed moet zelfs een ontwerp van wet hebben opgemaekl op de volgende grond¬ slagen By het all veren van ieder diploom zou den titularis 500 irs te betalen hebben by de opvolging in eenen titel een successie-regt van 250 tot 2,000 frs eindclyk er zou eene nieuwe optelling onzer edele hooggeboren beerengedaen worden waerby eene evenredigde belasting zou worden gevorderd welke dadclyk 350 a 400,000 frs in dc staets- kas zou kunnen brengen ' De zitting van de kamer der gedeputeerden van Frankrvk van zaterdag heelt onder alle betrekkingen zeer belangrvk geweest Twee redenaers hebben geheel de zitting vervoïd Den heer Lamartinc heeft het plan der oppositie ontrold voor wat de buitenlandsehe staetkunde aengaet Den heer Guizot heelt de staetkunde door het gouvernement gevo'gd ondersteund en ofschoon die staetkunde door geheel Europa wel bekend is dc redevoering van den heer Guizot heeft niettemin de ulgemeene aendacht geboeid Dc debatten hebben byzondcrlyk over de zaken van Italien geloopen Den heer Guizot heeft eene belangryke daedzaek doen kennen van aerd om veel vooruitzichten te wyzigen Engeland vcrklaerd zicli met Oostenryk in zyne geschillen met Italien Engeland is voor de handhaving van den statu quo voor wat het grondgebied van Italien betreft Deze verklaring schyntecnige verlegenheid onder de oppositie verwekt te hebben Den heer Odilon-Barrot heeft gevraegd ol het mogelyk was inededeeling van dat stuk te ontvangen die een nieuw uitzicht acn de italiaensehe kwestie kwam te geven Den heer Guizot heeft geantwoord dat er hem maer alleen lezing van gedaen was geweest De tydingen uit het koningrvk van Beide-Sicilicn zvn de party des vooruitgaiigs voordeelig Den koning van Napels heeft besloten acn zyne onderdanen administratieve hervor¬ mingen te schenken gelyk acn deze waarmede den Paus den groot-hertog van I'oscanen en den koning Karel-Albert Men mag dus de ai definitief beschouwen zyne gedane redevoering klaer van Sardinien hun volk begiftigd hebben zelfmaking van Italien als algemeen e Den lieer Guizot heeft in _ _ D doen gevoelen dat dit al was wat dc liberale gematigde party wenschen kon Nopens het eoneordact dat men zcide tussclien Paus Pius IX en keizer Nikolaes te zyn gesloten geweest verkeert men nog in het onzekere en het wordt moeijelyk de wacr- hcid te onderscheiden Men had eerst gemeend alles te kunnen overeenbrengen vooronderstellende dat derussische ratificatie van het concordael door eenen buitengewoonen koerrier te Rooinen was aengebragt kort na het jongste DE ONGELUKKEN FAS EEXEli GELUKKIGE REUS VERVOLG EN EINDE Balthazar haeldc eene magtige som hy den bankier van de gemeenschap en begaf zich naer Parys alvvarr liy leefde als eenen edelman Zyne pracht en zyne gestalte boden zich eene onderlinge hulp het eene deed het andere gelden en den reus vond grooten byval Men mag ook zeggen dat Balthazar behalve zyne zeven voeten merk weerdig was van houding en gejaet Zyn hoofd twintig duimen boven het mensehelvk ■geslacht verheven onderscheidde zich door eene wondeiiv- ke schoonheid " De schriftidykc ontknooping der bruiloft maekte eenen zoo smerlelyken indruk op Dorothea dat zy eene week na- di n het hoold ncêrlegde om hetzelve nooit meer op te hef¬ fen Wed uw aer wordende erfde Balthazar de helft van 'l ver¬ mogen zyner vrouw Die fortuin was weldra verkw ist en als by in Engeiand terugkwaem had hy alles verloren Hy zocht te Londen naer eene andere dochter die levens met eene overgroote gestalte en met magtige schatten gekweld was toen hy uit Lincoln den volgenden brief ontving 11 Mynheer namens de notabelen der stad Lincoln en voornamelyk de leden der zoologische vereeniging heb ik de eer ued een voor de wetenschap hoogst gewigtig 'verzoek te laten geworden hetwelk gv zult onthalen met de belang¬ stelling die liet verdient Gy zyt al te goedaerdig om verge¬ ten te hebben dat gy t,e Lincoln geboren zyt Het is de pllgt consistorie Maer zie hier liet Diariodi Roma van 15 january hetwelk ambtclyk logenstraft dat er ccnigc conventie van dien aerd tussclien de pauselyke regering en het russiscb bof zou zyn gesloten geweest Menis dierhalve gedwongen nieuwe uitleggingen af tewaehlen De Brugsche Maetschappy RUASTLÏEFDE door de Gazette van Gent lieoordeeld Het was eene aengoname eene genocgelyke uitspanning voor al de genen die zich op 23 en 24 dezer in den vlacm- schen schouwburg te Gent bevonden De looneelmaetscbap- py Kunstliefde van Brugge het hare willende bybrengen aen liet groote vlaemsehe jubelfeest der Fonteinistcn van Gent heelt zondag laetst op dc Houtlei in de zael van Rhetorika onze planken betreden niet liet sclioone drama Marie- Anna of eene vrouw ml de volksklas naer hctfranscli door den lieer Carrein en Brouwer en Craesbeek blyspcl met zang in een bedryl De maendag opvolgende trede zy op in den Schouwburg- Alinard met John of de luider van S Paulus drama in vvl bedryven voorafgegaen door een voorspel en Clara of de dochter van het regement blyspel met zang in een bedryf Deze tooneelstukken zyn reeds genoegzaem bekend om ons liet tjdvcrlics te sparen er eene ontleding van te ma¬ ken dit scliynt ons overtollig De lieer van Boekei de 011- afzettelyke de eeuwigdurende trombonnc van liet pertig Redackteurke uit bet seliotteilmizeki p dat men liet Vader¬ landerken noemt mag naer zyn achtjarige gewoonte zich hier mede belasten voor ons wy zullen ons alleenelyk be¬ palen niet liet overzicht der persooiiaedjen die de hoofd¬ rollen in deze beide vertooningi n vervuld hebben De lieer Carrein die de Rol van Romv in Marie-Anna vervulde heelt zich van zyne taek meesterlik gekweten wy vinden hein schier onberispelyk zyn spel is ongedwon¬ gen en los zyne spraek zuiver en eene soort van verlating die over geheel zyne houding ligt doet hem in die rol zoo zeer uitseliynen als ware liv er voor geschapen te vergeefs zou de recensent uil het Vaderlauderke op zyne tromhonue spelen en zyne nagelen scherpen om dc mannen van Brugge aenterande even als die van Antwerpen de rol van Romy zal hv niet verduisteren NI et niet min lof motten wy vanzv- ne bediening in den Luider van S Paulus spreken ofschoon dc ulst-ind tusschrn deze beide rollen oneindig is moeten wy bekennen dat hy onze verwachting volkomen beant¬ woord beeft lord Bedfort is w el geschetst gew orden Dit seliielyk overstappen van het volkskarakter tot dat van een hooggeplaetsl edelman heeft in den lieer Carrein onbeperkte hoedanigheden verraden die ons by veel tooiieel-maetschap- pyen ontbraken Nochtans moeten wy hem doen aeninerken dut lord Bedlort den onachtzame» gang van Reuiy hiel tee- nemael bad vergeten dien laisser-aller die grootendeels uit het zwakkig stappen ontstaet is in liet deftige vak zeer ge- van allen burger zoo veel mogelyk by te dragen in lietgene zyn land kan voordeelig zyn en die pligt mvnlieer kom ik by u inroepen in eene omstandigheid in welke gy ze zon¬ der eenigen onkost kunt volbrengen de stad Lincoln bezit een kostbare kabinet van natuerlykc historie ryk aen zeld- zaemlieden welke Londen liaer b.enydt Van lied mynheer hangt liet al die schatten te vermeerderen gy kunt zulks doen met uw ligchaem op te dragen aen de stad waer gy het daglicht ontwaerdet Gy nioogl verzekerd zyn dat uwe stad- genootcn uwe overblyfselt-n zullen behandelen met al de achting waerop gy moogt aenspraek' maken en dat uw ge- raemte eene eerzame placts vinden zal in eene byzondere kas en achter sierlv k geschikte ruiten Aldus zal uwen naein en uwe vermaerdheid van geslacht tot geslacht vereeuwigd zyn in ons museum U om een antwoord verzoekende eif u vooraf bedankende wensch ik dat de stad Lincoln slechts zoo laet mogelyk de erfenis zou mogen ontvangen welke gy liaer zult willen opdragen « Aenveerd mynheer de verzekering myner uitstekende hoogachliiig enz » Dien brief door den voorzitter der Akademie ondertee¬ kend vervoerde Balthazar in eenen geweldigen toorn Een onverwacht bezoek bragt hein tot bedaerdlieid 't was bet- gene van eenen kleinen grysaerd die hem zegde — Mynheer ik kom u deze vyftig guineën' aenbieden Ik vraeg daerom slechts uw bandtcckcn van onder op dit papier brekkig Wy durven ons vleijen dal de IieerCarrein die zy- nen toestand op het tooneel zoo zeer gevoelt zich ter ophel¬ dering zyner tooneelkundige waerde van deze geringe ge¬ breken zal weten te genezen De heer Stadsbader dié voor ons niet nieuw is en wiens tooiieclkunde sints lang in Gent voordeelig staet aengetee- kend vervulde de rol van Bertrand in Marie-Anna en van John in den Luider van S Paulus In deze beide rollen beeft hy zieli doen onderscheiden door eene onderhoudende ge¬ pastheid en gcvocgzaemlieid in zyn spel De aen hellingen zyner stem zyn beduidend en zyn aenblik statig doch wenschten wy dat deze lieer zieli wat min door het kunstma¬ tige liet wegslepen Hy herinncre zich dat deeenvoudige na- tuer alleen het dramatisch tooneel moet kenschetsen De rollen van lord Rielieinond in het voorspel en van lord Henri Bedfort in liet drama de Luider van S Paulus heb¬ ben in den jongen tooneeilist Van de Water eenen kundigea yveraer ontmoet zvn spel is edel en vol vuer Vooral in het weinige dat lord Richmond te zeggen had heeft liy den aen- scbouwcr uitermate wel bevallen zyne uitdrukking van her¬ innering Iydcn en vreugd by het terugvinden van zvne ge¬ liefde Clara was aendoenelyk slechts hebben wy aentestip- pen dat hy zieli moet trachten der gewoonte te ontdoen van by liet eindigen van ieder zinsnede dit zuchtend en snikkend geluid dat liy door liet inademen der lucht doet liooren Alen mag dit wel eemnael lyden doch eene onafgebrokene herhaling is gebrekkig en scliynt te zeer gemackt Daer-en- boven zal dc beer Van de Water ons niet ten kwade duiden indien wy hem nog zullen doen aeninerken dat hy al te veel gemak toont op liet tooneel de studie laet zich teveel uit¬ seliynen zyne stappen komen ons als geteld voren en bv tyde zoude men zeggen door de ligtheid van zyncn gang dat by op eenen rekaclitigen grond gael De heer Cocogne die in den Luider de rol van Albinus vervulde kan men wanneer er kwestie is van bet tooneel zonder partydigheid niet vergeten liy is eene uitstekende persooiiaedjen in wien tot de geringste beweging toe den gunsteling van Mclponieen toont Manhaftig en fier in hou¬ ding en spraek doet by zieli nog onderscheiden door iets natuerlyks dat geheel zyn spel omvat en schoon hem de ge¬ woonte van het tooneel nog grootelyks ontbreekt kan men zieli over zyne eigenschappen niet bedriegen in hem ligt liet zaed van een schoon talent dat hy door de studiën moet doen bloeijen De lieer die de rol van Geneesheer in Marie-An¬ na en lord Weston in den Luider speelde is een zeer goede jongen Maer liet was mevrouw Ch May die dc rol van Marie- Anna vervulde eene dier rare persooiiaedjen waer het pu¬ bliek op liet eerste gezicht van wordtvooringenomen Groot wel gebouwen lief en levendig van gelaet kloek aenge- naem en helder van spraek zyn reeds zoodanige begaeldhe- den die de aenschouwer by liaer tooneel-in trede gedwongen is toelejuichen en hoe zeer nog zyn deze voordeden in cven- " J * — —u i urn » — My n lieer is waerschynelyk woekeraeren wil my eenen wisselbrief doen onderteekenen Het zy dan zoo Voor hoe lang en mits welken intrest geeft gy my die som in leening zeg het maer vry — Zonder intrest en voor eenen volstrekt onbepaeldi n tyd — Spreek duidelyker — Niets is geniakkclvker Ik wil uwen persoon koopen — - lloc zou men nogmaals van my eenen tamboer-majoor willen maken — Neen geenszins Ik wil u niet levend maer wel dood koopen Ik ben doktoor en zoude eens met liet snymesin de band de verbazende ontwikkeling uwer buitengewoone gestalte willen naergaen — Dan is liet eene andere zaek Alaer mvnlieer nau- welyks ben ik dertig jaren oud en gy scliynt wel eenen dub¬ belen ouderdom bereikt te hebben Volgens de wetten der nattier zult gy eerder dan ik bet graf ten buit gegeven zyn Hoc zoudt gy my dan ontleden — Wel mynheer de wonderbare menschen van uw reuzen-dach leven zoo lang met dan de andere — Wel zeer wel uwe tael is hoogst vertroostend Alaer Balthazar verkocht zich toch mits vyftig guineën — Wat hebt gy nu gedaen riep eenen zyner vrienden thans verkeert gy in een grootcr gevaer dan den miljoenaris die zyn verinogen oplyfrent geplaetst heeft Hier hebt gy te¬ gen u het dubbele belang van de baetzucht en van de weten- Tl " ik li "■■ 1' I 1 i£fsïï 'l O ' • Q j è- m O \c 1 töflf Alle pakken en brieven vrachlvry toe te zenden | De persoonen die Bekendmakingen te piaetsen hebben worden De aenkondigingen 25 cenlimen den Tegel onder de vyf i aenzocht deze dags voor de verscliyning van het Blad ta j regels een frank I laten toekomen mm
Gazette van Brugge 31/1/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item