Back to top

Gazette van Brugge 28/1/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
bekendmaking en Les Membres lu Ccrclc du Commerce et de l'lndustrie a Bruges soul invités a se réuniren assemblee générale dimancbe prochaiu s0 du courant a six hcnres du soir au local de la socielc Op bet Buytengoed van Mr LOUIS VAN HELLE in de Elocmendale-straet te liccrnem 4,000 A3dc9scZ20029s«e B arikx-PCantsocncn 1 "8 e a " ■' ' ü ' 3 voeten dienstig voor Dreven te bc- planten enz Ï ÏT Ei TE PrlCHTEÜ cm in gebruyker van te komen met 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE Jfc e " W- *4-88-43 C G 80-0-0 R Land — sas en ve!te Gars te Couckelaérc en Keyem lnatisin luier van Pieter Carbeneï u Ü r U d „ C0 " d "' C " zich e adresseren by den Notaris DELPLACE te Biugge TI oogstra et Te I 3 och te ii Een UUYS dienende voor Ziiversmidts- Winkel staende in de Geldmuut-straet sectie I 21 22 te Brugge lactstbe- woond door M me Hanssens-Vau De Walle Zicli te adresseren by den Notaris J CLAEflUQUDT in de Hoog-straet te brugge Changement de ISomiciie J DOQMAMT-PLYSON Cliarpciiticr Meiniisn 5 cl CoHstniclm* d'Escaillicrs cn ons genres Ayant dcmcuré Place saint Jean demcurc actuellement Marelie-aux-OEufs N° GO k Bruges < La COMMISSION MÉBICALE PROVINCIALE prévieut i ccux que la cliose concerne que sa procbatnc séancé* générale est fixée audundi 21 février 1848 Les personnes qui dé- " silent suhir l examen dcSage-Femme doivent se présenter « au morns buit jours d'avance chez Ie secrétaire munies « des pieces justifica lives de leurs études » Pa r ordonnance Le Secrétaire DE MEERSSMAN Lc Président I)E MEYER \ VENMTIEW Maendag 31 january 1848 om 12 neren te St Michiels goed 1 illeghem voor inheien barons Lebailly-De Tillegliem hy kasteel tegen den Tbouroutscben steenweg ÏOO' koopen extra schoone en zwaere Bcuke eiifine Oirae Boomen / Donderdag 3 february om 12 neren te Sf Andries aen d hofstede van Jacob Kindt voor mevr baronnesse Mortier 80 koopen extra schoone Eyke Be.ke en Castagne Boomen ' 20 dito Sparre Persen mits 4000 groene Maste Ru'sscben Maendag 7 dito orn 12 neren te St Michiels en Lopliem ° 111 *« bosscben van mber De Coninck 2"in de Chartreuse»' voor d heer Sion 3" op d'hofstcden van J.-B e Linnens en Van De Walle 60 koopen zwaere Eyke en Essche Boomen y ^ Heldingen eu Fasecl en eene groote partie droo^e onoey-Bussehcn ' A ° Woensdag 9 dito om 12 neren 1° te Dndzeéle ten ver¬ zoeke van sicur Cousscmaeker 2" te Coolkerke op d'hofst den van Frans De Clerck en Jan Wcntyn in profyte van mheren Henry Van Severer en Pieter De Melgar 80 'koopen schoone Eyke Oline Abeele Essche Achtkante Populiere Wilge cu Keerselaere Hoornen cn 1000 drooge Snm y llusschen Iletaelbaer by L VAD N l E ü LVEN HU YZE lc Brugge openbare viBiP ' Doorliet ministerie cn onder de direr ie vimdcii Kola ris IIATSE e ZcdelgliMn Maendag 31 january 1848 om een ucimiamiddag te Ze- delghem in profyte van den edelen heer burggrael' De Croeser- De Bergcs van 60 koopen Eyken Abeelen en Wilgen Boomen Donderdag 3 february 1848 om een uer namiddag te Ze- liem o d hofsledc SamersvelcL compeierende den ridder De Burbure-De Weezembeck te Antwerpen van 73 koopen Kyk.cn Beuken cn Abeele Boomen Dynsdag o february 1848 om 11 turen voormiddag te Snelleghem in de hosscher van de Burgerlyke Hospitalen te Brugge van GO koopen Eyken en Beuke Boomen Dynsdag 22 february 1848 om 1 I uren voormiddag te Zedelghem en Snelleghem r„ dezelve Vloei mbosschen van 120 koopen Sparre Perssen als Kepers Gordyueu Hoppe Stop Dedten Boon-Perssen 4000 Sparre Busschen ' Men vergaderd t'rlkens aen Koop Een en voor de twee laetste op t bolstedeken van Prefer Van Gbelder cn in de Aroune ^ VErVDITIErV Maendag 31 january 1848 om twaelf uren teSysseele ten verzoeke en in profyte van Mevrouw Baronnes Pecsteeu- Van Maldegbem 96 koopen scboone zware Eyke Achtkante en Bokke en 40 koopen Eyke ten verzoeke van d'erfgenameu Coene Dyusdag 1 february te Sinte-Kruys wyk Vyve ten ver¬ zoeke van F raus üombreebt Koeyeu Menagie-Goed llooy eu Strooy Donderdag 3 february te Sinte Kruys Damme en Syssecle om ell uren buvten de Kruyspoort ten verzoeke van Jonker De Ci ombrugghe-Custis en 'Mynheer \ an Moere 70 koopen Olme Abeele en Bokke 30 koopen Taillle eu Reuliugen Maendag 1 4 february te Sint-Andries ten verzoeke van Mher de 1 Espée vau Messen 60 koopen Eyke Boo men Dynsdag -13 february te Zuyenkerke in de Katlerogge 1 0 Kali-Koeyeu en Vcersen Woensdag 23 february te Beernern op liet hofstedeken gebui kt door de kinders De Uoose 4 Koeybeesteu Boeren- Ualam en Menagie-Goed Betaelbaer by HYP GILLIODTS Open bare V erkooping VAN Ssueyland en Grms TE EWOCEE DEI DiiriV E IOEWYZING zonder uytslel op zaterdag 5 febiuaiy 1848 om 3 ureu namiddag inliet stadhuys te Di'iigge J II 18-76-70 C ZAEYLAND en GRAS in den Hazegras- I I J '""''t-'Lkende van den Paulusdykvaerd tot aen den Zee- polderdyk palende aen MM Eng Lippensen Peirs te Geut In gcbruyke by Ui Vin Landscliote mits fr 1339-13 ct tot 1 October 1849 boven dc Jasten ' Staet maer op 33 000 francs Voor de Veybugs-Conditie zich te adresseren by dc Nota- Tntïï n j ROO te Brugge eu FELIX VAN GA1LLIL te Uo-tende I Te Oedelem DYNSDAG 8 februari 's middags tenprofite van mevrouwe de douairière Van Den Wouwere en Dicjotifyrouw Beaucourt op d'hofsteden gebruikt door J Van Bcllegbem en andere on den Berg en aen 't Vliegende Peerd van 3kD5kS®I',N zware Eiken- Cauadas- Abeelen en 1 Olm van 9 1 [2 voi'tcn dik den scboonsten der streek Onder de directie van de Zaekwaernemers MA DOE cn il\ RE VBROUCK te Ocstcamp KOOP II A ND EL Axtwfrpex 27 january Granen De ilaline is v om K eg^r li gedurende de • - • o week eindigende den 22 january zy is geweest ^an i3centimen op de larwe en 33 op deRogge wier g middelde pry zen bepaeld z.yn op lis 21-07 e " f f s 1 3 '\ 3 — Koloniale Goederen Ter uitzo mining van den verkoop van 1000 balen Brazil-Koffy aen diveiscbe pry zen hebben wy geeue meldingswoerdige za¬ ken vernomen Markt van Vcurnc van den 28 januarv Mlddenprys der jraue j.er zak van 1-15 lil,-,- T we fr 87-00 a 20 -uu i-c I.ogse Ir 17 5o a 15-35 e -iecstc fr I8-#,i a 17-50 e llavcr ir i^-ÜU a 12-50 c.* liooneu fj- 17-0 a 10 50 ' Rousselaere 2o january Koolzned-olie il 4i-e0 tot 0 00 hJ tmllle van 48 stoopen Ii„- ohefl liö 00 tot 00-00 e - Koeken van kmilzae.i Ir IS nu tot 10 lm van linzacit tr 84-0 tot 83- Ode 100 kilos — 77 vv 27 0 Mot 31-00 rogge Ir IU.O0 tot 19-75 cl in ver tl 00 tot 't8-5il booiien Ir 80-00 tot28-0o ct den z.il van 150 liters '' Kortryk 24 ja nuary De koolzaed-olie is vnkochi 11 4i tol *3 i|- lin-olie fl 30 tot 35 lp' ra mom lil 11 38 de tonne van 48 stoojien olretto olie lis lol 1 1 rit nes '.lfii h' cloliler Prvs uer granm I e we fr 18 16 cl roode tcrwe fr 17-94 cl roijge ir 12- 16 Cl Haver fr 8 70 et lei hectoliter Pryzen der Granen Oliën cn Koeken te Bysscl van den 25 january GHÖOTE ÏESKöOHreEIï VAN buitengewoone zware iangstammige Eiken Esse hen en Populieren BOOMEN ï ü § a fi i' - i if ui iii i a I RA VCÏES IIUYGHE Ontvanger-Administrateur te lÉpS' ' ll ' e - V " S ' zal °P woensdag 16 february 1848 des middags jtusl te koop acubieden 130 koopen buiten- | gewooue zuivere en zware Eiken met eenige Esschen en I Popuoeren Boomen alle staende in onderscheidene -- p -bosschen te St Laureyus toebei ooreude aen den weledelen heer Pieter De Melgaei-Coppieters „te Brugge en jufvrouw Ai torna Van Damme te St Laureyus Men zal teu gemeideu dage eu uer m de Kruiskcns-straet vergaderen Maendag 21 february 1848 ook van 's middags juist 120 koopen zware Iangstammige Eiken Esschen en Populieren Boomen staende in verscliillige bosscheu den voornoemden heer De Melgaei en jufvrouw Vau Damme tocbehooreude gelegen te M Laureyus b 5 Bovengenoemde bosscben zullen allen uitgeroeid worden Meti zal vergaderen by Celiebrugge aen den Rekput N B Gemelde Boomen door hunne zwaerte en lenette kunnen dienen voor molenassen staken pes.els alsmede voor kuipt s vv agenmakers timmermans en alle andere zware werken Om de veelheid der koopen zal men Telken dage van des middags juist begmneu ö Men voorzie zicli van goeden gekenden borg Eoom-Venditien B Te Oedelem DYNSDAG I februan 's middags tenprofite van mevrouwe douaiuere Van Den Wouwere mejoufvronw Beaucourt en den notaris Lolens te Brugge op d'hofstede gebruikt door d'lir Idc en andere by de plaets en aen dc katinne wyk Oostvcld van 02 KOOPEN merkweerdigc Eiken- Beuken- Keirslaer- w "r « A 'T b ' tU e " raeest al zu ivere Eiken waei ouder 1 molenas- C Te Oostcamp Vv OENSDAG 2 februari I ure nanoen by bet Beverhouts- veld en behoeve van mevrouwe douairière Van Den Wouwere mejou vrouw Beaucourt sieurs Vau De Kerckhove-Verplaneke Dobbelaere en Brouckaert van 0 ®° G'-oote en beste Eiken- Canadas- Italiaenders- Olras- eu Wilgen dik van 3 tot 8 voeten De vergadering iu d'herberg 't Lekkerken Soorten Koolzaed OMi Niette Li g smack l.YDzaed Ccimeiine Kempzaed W isscl-Cours A nn Parys van den 26 january 3 j °|o 22 decenibi r tr 74 u 5 p 15 inaeit llö 10 Cours \an Amsterdam van den 2o january \\ erk«*I \ kc sci «J a Aniorlisatie-S\ mlikaet UaDih] Maelsrhappv 54 0 1H1 3 4 L E E - T Y I 1 N G E n7 " OOSJ EN DL 28 january Aenhomsten van den 26 en 27 january Eene engeische in.de van Doevcr met de korrespóndentie eu i3 passagiers den jiruissischen schooner Emma Elise k m Ba uk er met tarwe het engelse stoomschip Triton kapitein iaylor van Londen met divcsche goede «■„ passages de belgische male V ille de Bruges van Doevei n t de kor es- jjoudentie en a3 passngiers Uitgevaren liet engelscL stoomschip Sir Etlward Banks kap Ovenden naer Londen met diversche goederen e„ 8 passagiers de en- ■ g-lsche male Widgeon naer Doever m t de korrespondentie en 9 passagieis den helgischeii schooner Commerce kapit 'SWelgh naer St Ulns niel ballast en 7 passagiers de eu- g else he male Princess Alice naer Doever met de korrespon- deiilic cn 5o passagiers " fgr- - — Vertrek- uren rem den Yzeren Wen VAN BRUGGE J ' Ten 7 uren 33 minuten 's morgens naer Oostende Ge id Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Bmseel' Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken ' Keulen eu I'arys — Ten 11 uren naer Oostende Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk leu 2 me 50 mm naer Oostende — Ten 4 uren 20 min' naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel' I arys nacbt-treyn — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende ' VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 50 min en ten 3 uren 43 min Tusschen Brugge eu Gend alle de kouvoovcn blyven sta'en te Aeltre en Landeghem te Blocmeudaele blyven al de kon- yooyen staen behalve het gene dat vau Gend vertrekt ten 9 40 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plassclundaele te Jabbeke blyven alle de konvooyen staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten \ ] uren Y zei en d eej rein etil—Vlctenderen Van Brugge naer Kortryk len 3 u 50 min 's morg » 8 5 09 a » » 1 » 20 » namid 85 avonds V an Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min ' s morg • 7 11 43 a „ a 12 i> 25 a > 4 a 45 11 's avonds Staende te Lopliem Zedelghem Thourout Lichlervcltle Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunsler ' Brugge -Drukkcry van L.-B Hebrewwdt op d'E vermarkt
Gazette van Brugge 28/1/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item