Back to top

Gazette van Brugge 28/1/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Brussel 27 January Kauscp tier Volkstvcrtcgciinoord'gecs Zitting van dsn 25 January In doze zitting zyn verscheidene gewigtige vraagstukken op liet tapyt gekomen en de ministers hebben een aental be¬ loften gedaan namens het gouvernement De artikels van een eerste wetsontwerp vergunnende een bygcvoegd krediet aen het departement der builenlandsche zaken zyn gestemd geworden en de stemming over liet ge- heele is verschoven tot donderdag Een tweede wetsontwerp verleenende een bygevoegde krediet van 10,000 fr aen het zeilde departement is gestemd geworden Vervolgens beeft le algemeenc beraedslaging van den budjet der publieke wer¬ ken cenen aanvang genomen De belofte door Mr den minister van binnenlandsche za¬ ken gedaen van weldra een wetsontwerp voor te dragen ten einde het ongelukkig Vlaenderen krachtige hulp te bieden zal byzonderlvk welkom wezen Mr Frère heel'l beloofd zich te zullen overleveren tot het overzigt der tarieven van de vzeren wegen Het vraegsluk van Gualimala en liet nut der uitwyking over het algemeen is nauwel ks aengerack.t geworden boe- wel de kamer de vraeg van krediet voorden belgisehen kon sul te Gualimala verwerpende de oplossing van deze zaek op eenc nadecligc wyze sehynt vooraf beoordeeld te hebben Den heer Frère heeft onbewinpeld een vraegsluk acngevat wegens hetwelk men sints lang verklaringen vorderde' na- inelyk datgene waerom onzen yzeren weg meer kost en min¬ der opbrengt dan de spoorbanen van de omliggende landen Hierin moet de plaetselykc gesteldheid zooveel mogelyk in acht genomen worden By voorbeeld dezen yzeren weg heeft aenzienlyker kosten van daerstelling Ie wege gebragt dan renen anderen het materieel de brandstof' het handwerk zyn duurder in het eeneland dan in het andere men moet al deze omstandigheden doorgronden en ze in rekening bren- gen Er blyft veel te doen ter verbetering van bet bestuer onzer yzere banen echter zyn al de berispingen welke men tegen hetzelve voorbrengt niet gegrond en wel namclyk degene betreffende de evenredigheid tusschcn dc uitgaven Cn de in¬ komsten In 1835 bedroegen de onkosten G3 per cent van den op¬ brengst — in 1856 52 — in 1857 84 — in 1858,81 — in 1839 72 — in 1840 69 — in 1841 70 — in 1842 63 — in 1843 61 — in 1844 en 1845 51 — - in 1846 53 — iri 1847 65 — en indien men binnen dc palen des budjets blyft zal die evenredigheid van 60 p c.zyn in 18 48 Mr den minister beeft verscheidene omstandigheden aen- gchacld om te bewyzen dat geene vergelyking aengaende dc onkosten mogelyk is tusschcn dc belgische en vreemde vze- ren wegén Wat den tarief van het vervoer der reizigers betreft den minister denkt dat bet niet zoude geradig wezen dcnzelven gcvoeligl k te wyzigen echter is het niet even zoo met de tarieven van het vervoer der koopmanschappen Voor dit laetste blvft rr veel te doen Ziet hier zegde tot slot Mr den minister den voornamen basis van de door liet gouverne¬ ment ontworpen wyzigingen Den yzeren weg reglstreeks gennekbaer maken voor den handel zonder dat dezen tol bemiddelaars toevlugl te nemen liebbc De voorwaei'den en basis der tarieven zoo eenvoudig ma¬ ken dat alle de verzenders zelve nauwkeurig de berekening kunnen doen van de vervoerkosten Dc handelsbetrekkingen vergemakkelyken door pryzen die meer overeenstemmen met de wezenlyke exploitatie-kos¬ ten De regelmatigheid van den dienst zoodanig verzekeren dal den verzender vooraf weet hoeveel tyd zyne koopman¬ schappen zuilen noodig hebben om op hare bestemming te komen De internationale convention herzien op zulker wyze dat elk land eenebillykc wederkeeriglieid van voordeden geniet Aldus verhoopt Mr Frère den handel in het genot 'le zul¬ len stellen van alle de voordeden welke men van den yzeren weg verwachten mag Op voorstel van den beer Lejeunc beslist de kamer dat de uitleggingen van den minister en vooral de voorgebragte ta¬ bellen zullen gedrukt worden Den heer De Clippele verlangt lcvendiglyk dat den minis- degenc der andere menschcu Den tamboer-majoor Baltha¬ zar is eene uitzondering in het menschdyk geslacht ook moet hy op uitznndcrlyke wyze beoordeeld worden Den tamboer-majoor Balthazar die zeven voeten hoog is is niet eenen menseh maer een monster Dan gykunt hem slechts verwezen volgens eene tegen dc monsters geschreven wet En is die wet niet geschreven mynen klient moet het voor¬ deel van dit gebrek genieten Ergo hy zal vry wezen '...» En Baltliazar wierd vry verklaerd Zyne hooge gestalte die hem in 't verderf bad gestort redde hem Van den krygsdienst ontslagen zyude nam hy voor zich aen letteroefeningen over te leveren Engeland had oen ge¬ brek aen schryvcrs by de uilgevers was crue ruime plaels open en Balthazar schreef 't eerste deel eens romans waei'iu hy de hoofdrol speelde Hy wierd in deze werkzacm- heid gestoord door eenen heerlvken voorslag eene juffer hebbende eene inkomst van tien duizend ponden sterlings vroeg hem ten huwclyk Miss Dorothea scheen geschapen le zyn om Balthazar's vrouw tc worden In hare edelmoedigheid schonk dc natuer hacr.eene lengte van zes voet min eenen duim Veel liefheb¬ bers hadden hare hand betracht om hare fortuin maer raias Dorothea verachtte dc mannen die hacr in grootte niet trr der openbare werken zicli onledig boude met de zaek van den Denderspoorweg en de kanalisatie van den Dender ten einde de schade te voorkomen welke jacrlyks kanvoortsprui ten uit do overstrooming dezer rivier Mr De Decker denkt dat men zich zoude kunnen onledig houden met den Denderspoorweg echter beginnende met de scktievan Dendcrmonde nacr Aelst als de gunstigste voor het land over het algemeen Mr den minister is in cenige uitleggingen getreden in ant¬ woord op de bemerkingen der twee Vorige redenael's en heeft verklaerd dat het gouvernement voorgenomen heeft de borgstellingen niet weder te betalen aen de compagnien wel¬ ke bare verbindtcnissen niet volbragt hebben Mr den minister acht liet onnoodig thans de beraedslagin- gen aen e vangen nopens den spoorweg van Brussel naer Gent langst Aelst het gouvernement aangekondigd hebben¬ de dat het eerlang een byzonder wetsontwerp diesaengaende zal aenbieden Zitting van den 26 January De beraedslaging van den budjet der openbare werken is in deze zitting voortgezet en gesloten geworden Zy liep over hel algemeen aen op verbeteringen van minder aengclegcn- heid doch hebbende tot oogwit dó eene van dc ontvangsten te verhoogen de andere van de uitgaven tc verminderen in een woord om bet nut der yzeren spoorwegen te vergroo- ten in liet belang onzer handelsbetrekkingen FRANIvRYfv — Pahys 26 january Onder de rezigers den 24 te Marseille door de Sesostris overgebragt bevind zich den beer de Laroehe-Foueauld afgezant van Frankryk te Florencien met moeite ontscheept den lieer de Laroehe-Foueauld heeft den weg naer Parys g c- nomi'i aldarr wacrschynlvk geroepen 0111 den toestand van Toscanen le doen kennen — Den heer Cornudet zoon van den pair van dien naem is nacr Italien vertrokken gelast met depcehen voor de afgezanten van Frankryk te Rome en Napels — Den hertog van Nemours wilde zich naer Algerien b 'geven maer bet gouvernement verzette zich tegen die r is daer zy in de tegenwoordige omstandigheden onraad¬ zaam geacht wierd Daerop is besloten dal den prins en de prinses van Joinvillc een bezoek aen den hertog van Auma- le zouden gaen brengen Alle dagen ontvangt men op de Tuilerien eenen brief van den hertog van Anmale en men zegt dat den jongen prins ernstig klaegl over liet personeel dat by in Algerien vindt Tj'«3Isjgei siit StssEIcss De tyding van den opstand in Sicilian is volkomen beves¬ tigd maer men beeft " nog geene nadere byzonderbcden Men zegt dat dc expeditie naer dit eiland gezonden zich bevindt onder bevel van 'skonings broeder den graef d'Aquila De omwenteling welke te Palermo' is begonnen sehynt van alle builenspoorighcid vrv tg willen blyvcn Dc bevolking bivakkeert in de straten welke men geïllumineerd heeft en overal is eene proclamatie aangeplakt wacrby in strenge bewoordingen alle aenranding der eigendommen wordt ver¬ boden Het sieiliaensche volk zou de constitutie van 1812 en de toetreding des konings lot ren italiaensch verbond vragen De meeste engelsclie kooplieden zouden zicli onderlusscben hebben ingescheept op een engelseli oorlogschip dat den dag zelve van den opstand voor Palermo zou zyn verschenen Eindelyk meldt men nog dat den hertog van Sarra-Capriola by Ferdinand in ongenade is gevallen den koning zou na¬ mclyk de vertoogen van dien minister moede zyn geworden en zou hem naer Rome hebben gezonden onder voorwend¬ sel van daer eene boodschap te volbrengen maer in die hoofdstad aangekomen zyndc zou by bevel gekregen hebben niet meer naer Napels terugtekceren • •— ENGELAND — Londen 24 January De meest vooropstaande party van liet jonge Ierland heeft zieli afgescheiden van die welke het dagb ad the Mation ver¬ tegenwoordigd en een nieuw dagblad opgerigt dat den titel draagt van United Irishman De volgende artikelen van de gcloofsbelydenis van dit blad zullen een denkbeeld geven van dc bedoelingen dezer nieuwe party « Elk vry man en elk die liet worden wil moot wapens hebben en zich oefenen in dcrzelyer behandeling Elke wettclvkc en constitutionnelc pooging in Ierland is foppery Ierland kan noch van het parlement noch van het engelseli gouvernement iets goeds verwachtten » — Den acrtsbisscliop van York bygcstacn door de bis— evenaerden eenen kleinen man kwam fuer voor als een batelyk en belageliclyk schepsel met afkeer had zy alle de prettendenten van minder dan zes voeten van de hand gewe¬ zen en daer geenen onder hun die zich aangeboden had— den het minumum bereikte van de hoogte welke zy vorder¬ de zoo was zy dochter gebleven tot den ouderdom van vyf- cn-dertig jaren Men sprak haer van Balthazer en haer hert klopte — Zicdaer den mandie ik verlang sprak zy cn terstond noodigdc zy den tainboer-majoor om onverwyld te komen naer het kasteel van Waterford waer zv woonde Balthazar die nu zynen tyd niet nuttiger kon gebruiken begaf zicli by haer Miss Dorotln a beminde hem zoodra zy hem zag ii 'T is wel zulken man welken ik altyd begeerde « riep zy uit Men baalde eenen notaris by en liet kontrakt wierd gesloten Miss Dorothea wilde trouwen onder het regiem der gemeenschap en de helft barer schatten aen haren man opdragen Tusschcn reuzen geschicds alles in 't groot Balthazar die ligt tevreden was verzette zieb geenszins tegen dien wil zvuer bruid Ten overige miss Dorothea was afzigtelyk genoeg om honderd duizend ponden sterlings noo¬ dig te hebben ten einde zulks tc verduiken Het huweiyk wierd gezegend schoppen van Chester en Worcester zougisteren den nieuwen Anglikaensclien bisschop van Manchester wyden maer op bet oogenblik dat de plegtigheid zou beginnen ontving liy een protesttcgcn dezelve gevestigd opliet bekend onzedelyk gedrag des nieuwen titularis en op de vervolgingen uit dien hoofde voor bet geregtsbof ingespannen Den nertsbisschop weigerde cellier het protest te aanvoerden en heeft dc wy- ding voltrokken — Men merkt in Ierland grnoter toebereidselen dan ooit op van persoonen tn al dc graefsebnppen om naer Amerika c gaen verhuizen Een groot deel dier landverhuizers bestact u it gegoede protestanten waervan velen geld bezitten DU1TSCI1LAND — Frankfort 25 january j Luidens eenen brief uit Weencn hebben de gezamentlyke kruidvcrwcrkers in alle provinciën van Oostcnrvk liet bevel ontvangen om in den loop van dezen winter in hunne werkhuizen alle -werkzaamheid tc ontwikkelen ten einde dc voorbanden amunitie voor de infanterie 52 millioeneri stuks patrooncn geheel om te werken — De regtbank van Berlyn heeft een zevenlicn-jarig meisje tot vier-en-twintig uren gevangzetting verwezen wegens net rooken van cigaren op stract — Den pruissisehen zeehandel minister Yon Rotber ont¬ ving by zyne onlangs gevierd 50-jarig diensljaerfeest van den baron M A Von Rothschild een brief van gclukwen- sching vergezeld van een kost baer zilveren theeservies ter weerde van 6000 frs Den heer Von Rother aerzclde dit ge¬ schenk acn te nemen en vroeg den koning zeiven wat hy doen moest Neem dit servies antwoordde den koning cn moogt gy nog vele okshoofden thee in uwe gewoone boe¬ veelheden daaruit drinken » j Les médcciiis de Paris rccom- mandent contre cette affection Ie sikiup et la pate pectorale dei* \rÉ d'Arabie dont les proprietis efpcaces ont été officiellement con-j statees dans les liopilaux de ia capitale lorsque cette maladie éclata en 1837 Dépot lie Pectoraux de nafé cliez Mr Duclos- Boyaert pliarmacieua Bruges 841 9 BÜRGERLYKEN STA ET VAN BRUGGE^ Overledenen van den 25 lot den 27 january 25 Anna Aernoudt oud 12 weken overleden in de Weslmeersch C > 33 Anna Douche oud 3 jaren cn half overleden in de Bidderstrüct E 14 n" 31 Bermirdtis Dc Cock zondrr beroep oud 75 jaren en hall ge¬ boren en Mooneudc t.e Brugge weduwaer van Joanna Van Clev«'n overlelen in de St C «thari-iestraet C 12^ n° 12 JaeuUii Van Ren nglie spinette oud 63 jaren geboren te Poperiught» al ia< r wooiu-nde ongehuwd uochlrr van Joannes euvan iacoba C.irpecili r overleden in de Werkhuisstra ot C 14 po i 10 I\lari.i Van Braec hel spinette oud 20 jaren geboren tc Sint L uidviis woonendete iMaldeghern ongehuwd clochler van Siutott e V» van Isabella -Do Brabanderc overleden in de Maria sUaet C 9 n° H Fra neiscus \Y 'iUcvrongel dienstbode oud 42 jaren geboren to Vindei h.mte Oost-Vlaenderen wooncode te Brug je Noord- z m-'slraet ongelui wl zoon va«> Christianus by Maria Devriese overleden in do iVLinastiMCt C 9 n°8 26 Mathilda Smidis werkvrouw oud 43 jaren geboren teS*ochm f w oonnende te Brugge weduwe van Joannes Florin overleden in d»' Smedcslr.iet i 14 n° 1 1 Petrus VI a es timmerman oud 82 jaren geboren te Meulebehe wooiiCiide le Brugge in de Frercn IV i inurstraet wednwaer van Eabi'lla Bulcke overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Jacobus Van Geriecbten curassieT by bet depot van bet eers'e regiment cuiassier^ in garnizoen te Brugge oud -JÖ jaren 10 m.ieiidei gclioren t«- Lier provincie Antwerpen aldaer woo- neude o ngebuwd zoon van J "Sepbus by Clara A an Otzclaer overleden in de St Joorisslraet E7 n u 27 Maiia l.agi'avi- ré /.onder beroep oud 83 jaren 7 maenden ge¬ boren te Brussel wooncode te Brugge ongehuwd - dochter van Jacobus by Joanna Canlinol ovériedeu in de Cbartreuzinne- Straet C 20 n° 49 Petras Balbaert wcver ond 27 jaren en half geboren en woo¬ ncode të Brugge ongehuwd zoon van Thomas by Joanna Bevaert overleden iii de öoy vaertstraet B 19 n° 43 27 Anna Lievcns kant-werkster oud 64 jaren genuien to E'C.Ioq v ponende te B uggc onjjehuwii dogt< T van Joannes by Cathu- rina Van Vooren oj erledeo in de Mariastraet C 9 n° 8 Franeisi us Van den Bus.-cbe werkman oud 4S jaren geboren en woonende le Oedelein weduwaer van lsab< lla Van Dieren- d«nick ov.-ileden in de Mooislraet B 8 n° 47 Amandus Cbristiaens werkman oud 39 j «ren geboren 1e Wvnghene woo i» nde le Oosle mp ecblgenoot van Isabella Knoeka'rt overleden in de lluoistraet ^ B 8 n° 47 9 G' boorten In den avond der bruiloft wachtte de eebtgenoote met een kniscli ongeffSld nacr den echtgenoot maer eene onvoor¬ ziene teleurstelling kwam als eenen bliksemslag milady Mackensficld treffen in plaets van hem te zien komen ontving zy eenen brief behelzende i Lieve Vriendin « Gy begeert een erf man van uwe grootte gy hebt dien Ik gaf mv over aen eene toegenegenheid waerin ik deelde maer ernstige en diepgrondig'.' overwegingen hebben mv overtuigd dat wy onder het zelfde dak niet mogen woonerf Tyd ens uwen langdurigen doCbterstaet hebt gy al onheilen der grootheid moeten onder inden even als ik — beden¬ kende dat wy zoudeu kunnen kinderen verwekken die ons gelvken sidderde ik Waerom óngelukkigen voortbrengen O ni bel te doen zoude men moeten eene batclykc eigenlief' de koesteren Daeracn zal ik nooit pligtig worden cu ilV vertrek Vacrwel nooyl zult gy mv wederzien Uu en rampzaligen echtgenoot Balthazar Makensfield » [ Vervolg en einde per naest 3
Gazette van Brugge 28/1/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item