Back to top

Gazette van Brugge 28/1/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
het razende beest was acngnrigt wierd dadclyk hersteld H f lfden ov nd tlc tent geopend was voor liet publiek dat dan ook niet naliet door eene talryke opkomst zyne hulde aen den heer Dricsbuch voor zvnon betoonden moed te bewyzen I e ontsteltenis die deze gebeurtenis in de stad had veroorzaekt was zoo groot dat men voor iedere cun ei menagerie een stuk geschut had 'geplant om op den Vl "' r tL ' 8 evcn wanneer het hem ware gelukt den eir- uis \(i laten en dat de miiieie onder de wapenen ü;e- ■ornen was om elk wild heest dat uit de menagerie zoude willen ontsnappen te dooden Wat den armen William Kelly brtreTt dezen verkeerd in renen wanhopende toestand do afzetting van een zvner i ik n i- nooi zakelyk geoordeeld maer de operatie is nog nil t geschied daer de heelmeesters den lyder Ie zwak oor¬ beelden om de pyn te doorstaen Men zal zich een ge lacht van het buitengewoon get 1 merlydens binnen onze stad konnen maken wanneer 'men den echten slact der sterfgevallen zal kennen sedert den 1"«" dezer in het bureel van den burgerstand alhier overgegeven T ^r" ' M0 V ' r "° m ' n licl ' be,1 > «-ergistcren avond dag der ma ond jaminry tot 232 ^ d L ng0 " va " »«*scl«eidene gemeenten ten zuidwesten sad gelegen over de armoede en buitengewoone en r - ° en nuitenscw stufte lie er overal lieerscht zyn hertverscheurende moeten het V orst renste Iiert lot medelyden bewegen De geestelykherd en burcelen van weldadigheid dier arme go- meen en zyn verre huilen staet om aen zon vele drukkende r le de de noodige hutp en bystand te verleenen Op vele plaetsen au wv de geestelyken en geneesheeren na alles opgeofferd te hebben wat zy bezitten nog het slagtoffer van den 'tvnlm" W ° r ' C " ' n ' et bj ' 8taCn tk ' r ongelukken door oen t\ pfius aongedaen t»iv 'iT ' s lus dc ryke 011 hegoede zooveel mogclvk op- tewtkken om eene milde gunst lot verzachting der rampen dirrmngehikkigen te zenden Dat alle byeenkomsten en m" gadei ingen co leeten onder zich doen om tevens dat zy | c Icxinr v°" S |"'r '\ lC han Cl ' nen in dcsainen- iW n T C °" w''"k van liefdadigheid te doen natalie de gesticht mvan onderwys onder hunne professoren 'LnSe 1 Sn l 00ll '-' r doen *v?„s dat zy i lu i ' ' V r rr ' U< ' n ' aon lu,nnc Jepplingen dc licfda- ïi ' ' 1 ' lt P l |,f,ikwi - Het ware te wensehen dat men die do fcïff r l< f UP " d ' n Van - le dc ad -"«^„ n zag ZrniJl f 'T '," ' e5tcrs C " "verste die het voordeel hoor eV T S aen hunne onder- hooDge 1° koinrrm verschaffen Men weet voorslags dat de f 1 dl f iai'tste niet aen/.ienelyk zullen zvn mier het is aC1 ' Se — dal véle k ein jes^ Wfrc msèh ryvingslyst voor alle arme ongeluk deell IT" ' l ' Slepend hebben inaer.wv hebben geoor- cfft doel 'l'r vcc - st ' " by twee onzer collegas" reeds geopend dit doel konuen vernrllei en hebben de giften der T -npaguons onzer drukkery voor dc armen van Ardoye en Tl"e!t bedragende 25 francs j n hot bureel van den A ouve Kiste en Slamlaerd doen geworden «?en-djt < A VCld vo jdoening mogen wy onze lezers aenkondi- 7 M Pr ' a u' n'"' 0 " slai V J "0t d'lieer Gailliard door / M I rulcuk-W illein koning van Pruisen metecne goudc inedahe komt vereerd te worden als bewys van hoo-e Z- EE hc [ W ' k « ctitcld " tphémivkeè nrvgeoi.es ciooi gevoelden heer uitgegeven Het is reeds de tweede ouderscheiding welke onzen trdienptelykeu stadsgenoot in korten tyd komt te bekomen I Ecr ö lst «*cn lichtend is in de St Jacolis-kerk te Yper bet huwelyk gecelebreerd tusscheu den lieer Van den' Pecrcboom subslitiit van den prokureur des konings te ÏS Cn "'ik'^auw Alina Malou zuster van dengewezen H l Vr"i h,,a,u '"'"- I«> huwelvkszegen is door den heer kanon k Malou wiens benoeming tot coadjutor van den -i op va» Jruggc dagelyks verwacht wordt toegediend render vh T ' T de ^ ^onmic landslieden verkla- gevonden Den het' ¥" "f ,C " d °° d -" vroz ' n * be ^-n die « V I verloopenen nacht is eenender koudste e vy dezen wmter zullen aen te stippen hebben In den £„m e 0i ' " 7 iide koudc '-eedstol 10 graden 9 eraln ucblr "« 1 den Thermotcrlo vol en v - ï 1 iCn 'S Was dl '" «"ind min hevig en ■volgcnlvk de koude zoo byiende niet ° — f it Aamcn wordt gemeld da t de Macs aldaer op ver- Na dien zegeprael bad Balthazar nïHs~bcter7HTerriHi-n Eindelyk mógt hy'lmHoi^lHm ' bllïedeH 'hv t,,!r C ' T t ' slagen uitwisselen te-en gu neën Ï'IH ' ° ' VUISt " voor zulk ambacht genegeif de n'aluer had hem LuTeeH zame ne.gmgeil geschapen e„ dit was ook eene w V ze voor" een nienvv gevecht tegen eenen anderen boxer aen te vom e ' Ten overige hv nrvnrUn i cn tevjI1 ge" zakken schelde plaetsen toegevrozen is 't geen men aldaer sedert verscheide jaren niet heeft gezien indien bet vriesweder nog eenigedagen voorduerde die rivier zou geheel vervrozen vn ■Je bevaring aldaer is reeds sedert drv weken onderbroken - Het getal schepen gedurende f847 door de Sun I ge¬ baren heeft tot 21 556 heloopen getal de vorige jaren nooit bereikt Die buitengewoone beweging in de bevaring isbv- zonderlyk door de aenzienelyke vervoeringen van graen uit de haven der llaltische Zre toeteschryven geweest ~7 zat '' c Rosseel cn Vandenplas zal den dynsda» 8 fchruary voorliet hof van assisen van Bralmnd worden op" geroepen H t getal getuigen door het openbaer ministerie gedagvaerd om in die zaek gehoord te worden beloopt tot geen zestig Verscheidene hooge ambtenaren en leden van het diplomatisch korps hebben de vraeg toegestu-rd om voorbehoudene plaetsen in de zael van het hof van assisen de dagen der debatten te hebben — By koninglyk besluit van den 22 jnnunrvis d?" beer Ivo Terman commies-greffier by dcregtbank va„ eersten aen- vtTvH in' 1 '^' aV0 ' e b y ''''k'tlJank benoemd in veri.inging \an wylen den heer de Wvlge — Een koninglyk besluit vervat dat liet akemwn con¬ cours tusscheu de inrigtingci van middclhaï 'ond-nvys fffhum nVi 9 "I ■ j l " '" wd worden | at ilf | c | klasse/1 d< r humainteiten te hegmnen van de MVrde lot de Rheto- rua geroepen zullen worden om mede te din-en en da" er een spread concours voor de wiskunde zal pluris hebben — B.v koninglyk besluit van den 22 ianuarv zvn i i,,|,i' 1.' Voorzitter vandc regtbank van koophandel te BrÜé' den heer Vermoete-Fraeis koopman aldaer M ' 2." Regters bv dezelfde regtbank de beerrn -re tens Fr Perlau Vamlerheyden kooplieden aldaer ' LnVT " 3 Toevoegende regters by dezelfde regtbank de heeren- L Bidard en 1 Koels kooplieden ' " eercn - ingestebl':"^ k Va " dezclfdc da Steekcning zyn 1.» Als regtrrs by de regtbank van koophandel te Kort ryk n de herren Vaudale-de Rykere Buse-van Ys eisten B Danneel kooplieden aldaer - " ' 2." Toevoegende rrgters de heeren Deselée-Vandermev- e " "• Verhrugghcn kooplieden t c Kortryk - In den nacht van 18 tot 19 dezer zvn er boos wi- ten binnengedrongen ten huize dergenaemdeJnslina Meerscliaert jonge dochter te Vracene land van Wars Uit eene k is hebben zy eene s,,m van 475 frs genomen na de vrouw 'oow aen eenen stoel gebonden te hebben De on- g ukkige werd m dezen toestand den 19 'smorgens door de „ buren gevonden zv verklaarde dat twee onbekende ner- soonen de misdaed begaen hadden — In d m loop der dry laetste maenden waren er teParvs verscheidene dienstboden weggezonden uit een huis in de ünnersiteUstraet on Ier verdenking van Iislige diefstallen ten nadeele hunner meesters te hebben gepleegd - maer ondenks dc vlvngste navorsd ingen had men dén 'echten ader niet kunnen ontdekken Thans is deze hekend en zie hier wat er gebeurd was Omtrent het midden van 'iuly jongstleden hadden e echtelingen X welke een vertrek op dc derde verdieping bewoonden hun vvfiari- doehlerken een bevallig kind maer bv ongeluk doofstom van huiten ' waer het tot dusverre gewoond had bv zich genomen Dit' térmfftH Z r bb1 i S ' lrek ' was zecl ' schrander en rnuftig om zieli door gebaerden te doen verstaen • door blvalli S l,,,id was het de lieveling var c ve schillcnde bewooners van het huis geworden ook d ' ro w nljfmeón toen het arme kind tegen het einde van december aen eene korte ziekte overleed Zon la- den eersten keer na de dood van liner dochterken opende de zTsneMmet '""'i" Welkc ' ha ° rki " d K™nlyk P ' 'oOC' 1 bergde en men oordeele over hare verbaesd- énnn' | t0 ''" "'■ di ° |,s,c e " do,,k ' rs te kas on Ier nen hoop lapjes eene menigte kostbare voorwerpen zoo els ringen armbanden brochen koffylepels zyden beur¬ zen gouden en zilveren munten ontdekte De on-eb kki-e moeder zich alsdan herinnerende de dievervcn over welke de geburen klaegden twyfeldc „iel of dezelve waren door het diep betreurde kindje bedreven hetwelk van liet ei- -n- omsregt geen juist denkbeeld kon hebben Zv ver-aderde dadel vk al de persnonen welke het een en ander din- ver¬ mist hadden gal ieder weder hetgeen hem toekwam en giug vei volgens bare verklaring by den kommissaris doen - i e jjcuven is eene nieuwe soort van bedelaersop-estaen Een jongen wandcld de slad rond met eene flesch vol water* zorgende luer of daer te-en te löopen ten einde deïlesch tè smm aui vuilfljcn waren Vnl n i" 0 ® 0ntvan b'«" stoot en zync betere kansen ' k ° n hy wacblcn na ^ nccrlac" bvw g ° f WiMJcrston die David Dick's t:"e' e l h Ge:it£ d van 't e-er int - i o'ruc net schoonste regiment werven Tv'f mClS 0,tt f b ««- 2 Balthazar \,n stacn Het leurde dan niet'luigof d en rH "f- f"f° Ude kennis meteenen aenvalligen sei-eant"' dfc liem ontbyt vergaste niet was er te kort" zelfs'niet'd t ° P ' n fransehe wynen maer ais Balthazar J s morgei ontwHcSc cï vanonder de tafel kwam gekropen bood men hem een glansryk uniform en eenen langen stok met zilveren appel Wat béd uit zulks riep by uit Dat beduidt dat kleermaker Stephen den nacht heeft oorgebragt met u dat kleed te maken liet grootste dat ooit voor het engelscli leger gesneden wierd en dat gy het terstond moet aentrekken 0/ — Waerom — Om dat liet elf ueren is en dat dc parade te midda- liegint ° En daer Balthazar verdere uitleggingen vroeg liet men hem een papier zien waerop zyn handteeken stond cn dan begreep hv tusscheu de tien eerste de tien volgende daegs Ie voren geledigde flesschen zynen naem geteekend te hebben onder een krv-s-en-agement Het was eene dwaesheid maer daerop was er niet meer terug te komen en Baltha¬ zar wierd tamboer-majoor by het 10 regeinent infanterie JNauwelyks zwaeide hy een tiental maenden den maelstok voor iet roefelend orkest of zyn regemeiit bevonil zieh in s a-order voorden wand Daer hy eene hool'dshoogtc boven gaiischzyn legerkorps uitstak diende hy natuerlyker vvyzc tot mikpunt ook ontving hy van de eerste 4osbr«nding al vier kogels in zync barren muts doen barsten Dan stelt hy het op een kermen kwansuis als haddc hv eene pint olie verloren wacrvoor hem t'lmis een pa v slagen te wachten staet De mee^oogende voorjy ganders geien hy wyze van schadeloosstelling ecuen hoop centen aen den slinnnen en doorlrapten straet bengel die zich we-- maekt cn op eene andere plaels met eene andere flescli dezeltde grap gaet spelen Men leest in de Augsburger Zeitung By gelegenheid van het overlyden der prinses Adelaide van Orleans is weder het bestaen van een morganatisch hu¬ welyk tusschen liaer en den generael Athnlin ter spraek -e- koiiicn Dit gerucht berust op eene dwaling en eenen kor- respondent der Allgemeine Zeitung verluidt liet volgende betreffende de omstandigheden onder welke liet val.-ch gerucht van een zoodanig huwelyk is ontslacn Het was in i e maend juny van het jaer 1837 toen op zekeren avond bv gesloten deuren in de St Rochuskerk een huvvclvk wierd ingezegend waerby de koningin der Fransehen tegenwoor- V S ' P ae l> s bierna verspreidde zieh het gerucht dat prin¬ ses Adelaide met generael Athnlin in liet huwelyk was gelre¬ den en dat dit huwelyk vvclstacnshalve in stilte was voltrok¬ ken De zaek komt hierop néér Generael Athnlin had reeds voor de jul v-revolutie uit zyn vaderland hy is uit den Elsas een beeldschoon meisje medegebragt dat hv in eene der eerste kostscholen te Parys eene goede opvoeding liet seven en welke later zync minnares wierd De nmiw-ezelte koningin der Franschen daervan onderrigt vcrklaerde dat zy nooit zou dulden dat den eersten adjudant des konin-s in liaer hol het er-erh k voorbeeld van eene onwettige verldnd- tenis zou geven Hare Majesteit wist ic bewerken dat aen generael Alhahn den keus wierd gelaten om o!' zyne minnares te trouwen of het hof te verlaten Den generael verkoos het eerste Ten einde overtuigd te zyn dat Athnlin am haren wil voldaen had vvoondde de koningin in persoon de inze¬ gening van het huwelyk hy de omstandigheid verbonden met dc geheimzinnigheid waerinede deze zaek behandeld w ierd gaf tot dc dwaling aenlciding dat de koningin bv het huwelyk van hare eigene schoonzuster met generac'l Albalni tegenwoordig geweest was Uii— _____ ZEEK A H ■ £ X Den Belgischen dry.nastbark Providence kapitein Dama- 'eres van Rio-Janeïro naer Antwerpen is op 20 ïanuarv met een waterlek en verlies van zeilen te Cowes ingestoven — Den Engelsehen drymastbgrk Idulia kapitein jhon Kielt van iVw-Ca.stle naer Bordeaux Mauricius cn Calcutta is in den nacht van 17 lot 18 jamiary op de kost van Arvc/t met man en muis vergaen 14 man op 17 zyn omgekomen waer- ondcr den kapitein en den stuerman — Den kapitein Scott ovir den Amerikaenschen drymaster Adrian bevelvoerende' te Havre van Monhile acngekomen heeft gedurende zvnen overlegt den kapitein en equipa-ie gered van het Ameri- kaensch schip Concord kapitein Seudder van Liverpool nau Boston bestemd Deze ongelukkig m nog op 400 rmlen van hunne bestemmingspinets zynde hadden zich genóod- zaekt gezien hun schip te verlaten dat dreigde alle oo-en- bhkken e zinken en zy bevonden'zich in de groote sïom gcduienile eenen zwaren storm wanneer den kapitein Scott' limine semen bemerkt hebbende hen aen zyn boord beeft opgenomen — Men schryft van Konstantniopel 5january dat het slecht weder voortduerde en reeds tot talrvke ram¬ pen aenlciding heeft gegeven De turksche brik Eflechia ^api ein Vrtgh'ino die teCostanza tarwe voor Konstantinopei geladen had is tolael verongelukt Dc russische brik Victor apitein Theodasio van Odessa komende met bloem heeft te Media schipbreub geleden De russische -oëlct Hermaan kapitein Luidt van oen Donau naer Antwerpen is met de pompen in werking te Konstantinopei aengekomm en moet om te repareren zync lading aen wal brengen Verscheidene andere seliepen zyn vergaen wacrvan de namen onbekend zyn — Najaden kapitein Voss van Brrdiansky naer Ant- werpen is op 2o January met verlies van zeilen en gekkneu fok mast te Piynioulli binnengeloopcn — Men schrvft van sch'cHh J Ja " Ua 'fi ° e NcplU " me " d '" kl ondlT Pi'uissi- S(-hc vlag is op 8 dezer te Funzic eiland Fetlar ver-aen De equipagie zal waerseliynlyk verdronken zin - De en¬ ge sche brik Eagle kapitein Scott die in december laetsf- ' II te G las S ww e,;n e lading yzer voor Gharentc had in-e- nomen is op 18 januarv op de hoogte van Sariin-nes verongelukt — Freundschafl kapitein Bugge van "Ar¬ changel naer Marseille is op 28 november op de hoogte vim SÜ" cq p " ai0 vc "" cn ' """ r ■ I Zo ° ■' z ° Sprak ' iy ' ik wil d< ' n v ' a '"l dat voordeel niet laten en hy zette zieh op den huik om niet meer -roo ter voor te komen dan de anderen D Die houding verwierf hem berispingen van wege zvne opperhoofden en Balthazar in zvne eigenheide bezeerd verliet zyn korps Hy kwam te Lincoln om er het vreedzaeu burger even te hernemen toen hy aengeljouden en voor eenen krygsraed gedagvaerd wierd Den kapitein die het ambt var openbaer ministerie ver¬ vulde ging geerne als bcspraekten rede naer door tot slot zyiis requ.sitoru.in ze-de gy « dat den tamboer-majoor Bal¬ thazar in weerwil zyner hooge gestalte toch niet hoven dc wetten kon reiken » Die hewysreden wierd zoo we] oot- hael.l dat den kapitein in zeer goede luim kwam cn aen zyne gevolgtrekkingen komende met aendoening den be¬ schuldigden aen de goedertierenheid zyner regters aenhe- vool Den advokaet van Balthazar legde van zyne zyde eene tot dus verre ongehoorde welsprekenheid aen den !a- My n heeren zegde hy onder anderen hy hebt het re-t met om Engeland van een zyner wonderen te bcroovcn » Dc wet welke gy inroept wierd niet gemaekt voor won¬ deren In liet zedelyke zoo als in het natucrivke is mvnen kli ent van eene byzondcrc bouwing Zyn Vernuft zy,,o hcrlstogtcu zync denkbeelden hebben nielis -géiiiecns mét'
Gazette van Brugge 28/1/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item