Back to top

Gazette van Brugge 28/1/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
'\ I $» 12 55 sle Jacr Vi'vda^ 28 January 1848 '•-* ■ 4 'C7A- ti ■ ■ ■ ■ " ' EN DER PROVINCIE WEST» VLAENDEREN Foor Staetkwnde Koophandel en Letterkunde ONAFIIANGKELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrjdag De in cliryvingsprys Voor Brugge 5 maenden fr 4-7;i ct Buy ten Brugge vrachtvry » G-25 » Alle pakken en brieven vraclilvry toe te zenden De aenkondigingen 2ü ccn timen den regel onder de vyf regels een frank BRUGGE Uïenieri «verzist Men leest in den Politique « Men verzekert dat liet gouvernement van België zich gereed maekt deze week cenen voorste van geldleening aen te bieden Hctisaen dezen maetregcl dat men de vcrwvdering uit het ministerie van den achtbaren heer Vcydt toesehryft Men verzekert dat de Sociélé Générale aen deze beslissing niet vreemd zoude zyn » Men berigt dat «Ie wets-voorstellen nopens de wvzigingen aen de commerciale en electorale wet te brengen deze week aen de kamer zullen aangeboden worden I)e kommissie van generaels en oversten gelast met de op¬ lossing van zekere vraagpunten opzichtelvk de algemecne verdediging van het land is woensdag voor de eerste mael onder hel voorzitterschap van den minister van oorlog ver¬ gaderd geweest Te Parys wrs men bevreesd dat de koophandel rampen die te Monlpellier en andere plaelsen uitgeborsten zyn hare te¬ rugwerking op den koophandel toestand der hoofdstad zou¬ den kennen hebben De redevoering in de kamer der gede¬ puteerden deze week door den heer Durnon minister van financiën uitgesproken heeft nochtans eenen^oeden indruk op de gemoederen der kapitalisten uitgeoeffend De gewigtige gebeurtenissen in Sicilian en de gene die in Napels zelve komen voortev allen hebben het fransch gou¬ vernement het besluit doen nemen een der sterkste stoom- booten zvner zeemagt voor de stad Napels te zenden Die beid met eene zekere heftigheid tegen de aanmatigingen der twee kabinetten om in de zaken van Zwitserland tusschen- tekomen verklaard en hebben die gelegenheid te baet genomen om tegen de aei igcn door den heer de Mon- talcmbrrt gedaen te protesteren De vergadeiing heeft eenpariglyk ter uitzondering van Nruchatel alleen in die zitting een adres aen liet leger ge¬ stemd Dal adres heeft den afgevcerdigden van Friburg gezegd zal dienen om de lasterende daadzaken te logenstraf¬ fen by den vreemden uitgestrooid hoofdstad was den 18 nog zeer kalm men vreesde noch voor den volkomen zegeuprael van den Sieiliaenselicn op¬ stand niet het gouvernement bevondt zich in staet sterke niagten tegen de zelve aftezenden maer zal dit koningryk altyd tegen eenen opstand koiincn worstelen die byna dage- Ivks vernieuwd wordt en waerin de gehcclc natie schynt deel te nemen Koning Karel-AIbert van Sardinië komt het effectief van zyn leger op SO 000 mannen te brengen 1 Brieven uil Romein date van den 18 january melden dat generuel Gabrielli oud-olficier by het fransch leger door den Paus tot minister van oorlog komt benoemd te worden Die benoeming van eenen werehlschcn persoon tot een mi¬ nisterie heeft eenen allcrvoordeeligsten indruk geluierd Indien wy mogen geloof hechten aen de tyding door hel blad el Comptemporaneo medegedeeld dc consulate of room- schen staatsraad zou den wensch uiten om de officieren van cene bekende bekwaemheid te zien geroepen worden om het pauzelyk leger te best neren Eene nota van Oostenryk in denzelfden zin van deze door het gouvernement van Frankryk opgesteld is den 22 january aen den zwitserschcn Vorort medegedeeld Er is besloten geworden beide deze notas naer liet onderzoek eener com¬ missie Ie verzenden die voorafgacrtdclyk een advies daerop zal uitbrengen Verschelde gedeputeerden hebben zieli ter dier gclegen- GRAEN1IANDEL By al dc d.uerte der levensmiddelen nu ongeveer een jacr geleden heelt een vraagpunt velen bezig gehouden nnine- lyk te weten of niet Legenstaende den overvloedigen oogst in vooruitzigt de granen aen den hoogen prys zouden bly- ven gedurende liet geheelejaer 1848 liet vracgpunt is in Frankryk op deze in Belgian op eene andere wyze opgelost liet uitwerksel dor beschermende wet is eerst in het einilc van octoher 1847 opgeschort geworden om dat men aen de daling geloofde Zulks is maer geweest in België niet 1848 omdat het behoud der liooge pryz.cn meer waerschynelyk scheen Welk is den uitslag van dit verschil zyn de prvzen in Frankryk honger dan in België Volgens de denkwyze der vryhandolaci's moest dit zyn En toch in het prak tvk heb¬ ben wy eenen geheel tegen overgestelden uitslag In Frank¬ ryk zyn de niiildeipryzcn beneden die van België liet be- staende verschil is 2 a "5 fr per heet tarwe In liet Noorder¬ departement op de lachte markt van Arras zyn de prvzen' van de tarwe gevallen op 16 fr te Kamcryk 17 fr 55 Deze prvzen zvn reeds veel beneden de noodzakelyke pryzen om den landbouwer te vergelden De engelsclie oorlogsstoomboot Phlegeton beeft eene zen¬ ding verv uld by den sultan van Bruni zynde dezen van al de kleine dw ingelanden van Borneo den meest ontzienen door de Eiigelsehcn wegens zync onmiddelykc nabyheid by hunne nieuwe vestiging op Labnon Den kapitein Gray belast met de instruction zyner regering had liet liertelyk- ste ontbael van vvege den sultan en werd met liet gebrui- keiyk ceremonieel in liet paleis toegelaten Na een ucr on- dcrliouds waervan liet onderwerp niet gemeld wordt bragt men thee betel en eigarren van het land die monsterach¬ tig groot en dik zyn Deze eigarren worden gemaakt vanJa- vaenselicn tabak gerold in een blad van den palmboom Ni- pa en zyn 1 I[2 voet lang en ten minste 2 duim in door¬ snede Den sultan zelf deelt deze ververschingcn rond Z AI was gezeten op eenen vry hoogen porceleinen troon heb¬ bende den kapitein Gray aen zyne regter zyde en zyne dry zonen meer regts en links De ministers en de officieren van het hof bleven staen en naderden slechts den troon met den meesten eerbied door langs den grond te kruipen De Phle¬ geton was liet voorwerp dat des sultans en der bcwooners van Bruni meest aendaclit trok om dat dit schip geheel van yzer gebouwd was zynde een nictacl dat in dat land zeer boog geschat wordt l)en kapitein Gray heeft den sultan ou- De persoone* die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden [ aanzocht deze dags voor de verschyning van liet Blad te laten toekomen I der de band te kennen gegeven dat by zyne marine ge- mokkelyk niet zulk een vaertuig kon verryken indien liv lot de vriendscliappelyke bedoelingen van Engeland toetre¬ den wilde hetgeen zeggen wil dat men dc staten van Bru¬ ni geerne tegen eenen yzeren stoomboot zou willen ver¬ wisselen -=aM®GSS==- Schi'ikkeljk RicnagBric-looiieol Onlangs had er een bloedig toonccl placts te Philadelphia in de walnutsiraet Ten een ure namiddag begon william Kcliy den wachter van eenen olifant Columbus genaemd diens stal te maken en het noodige voor dc avond-voorstelling in gereedheid te brengen Den op dezen oogenblik onge- ketenden olifant wierd echter ongeduldig over dc zorgen die men hem bewees en trachtte buiten den stal te geraken Den wachter sprak hem aen maer ziende dat dit niet hielp bragt liy hem een slag met eenen stok toe liet beest wierd daerop woedend hief den ongelukkigcn met zynen smiid van den grond en slingerde hem by herhaling inde lucht Kellv viel eindclyk op een hok met twee afdeclingen waerin zieli eene hyena en eenen wolf bevonden den olifant liet niet af maer vermorzelde liet hok en wierp het met Kelly in de lucht de kooi viel onder liet nederkomen op den wachter zoodat hem daerdoor beide becncn gebroken wierden Den olifant trachtte alstocn in den circus tc gera¬ ken maer kon niet voortkomen aengezicn al dc banken waerop hy zyne poolen nederzette door de geweldige druk¬ king ineenzakten Men liet daerop een aental honden op hem los dio op deze soort van jagt afgerigt waren en bet beest w ierd op deze wyze genoodzaakt naer den stal terug te keeren De razernyvau den olifant was toen ten top gevoerd hy verbrak nog twee andere kooien doodde de apen die er in opgesloten waren en verjoeg een konyn van een zeldzae ras hetwelk in zyne vlugt door dc honden wierd Columbus deed daerop eene vernieuwde pooging om bui¬ ten den stal te geraken terwyl de hyena en den wolf in dien lussclientyd huilende in den circus rondliepen en van angst zoo zacht waren geworden dat men zonder tegenstand mees¬ ter van hun wierd Eindclyk wargdelic't den heer Driesbucli den beroemden beestentemmer bygestaen door don lieer Waring op levensgevaer midden in den stal cene kabel la spannen men bragt daerop den olifant met harpoenen ver¬ schillende wonden toe en dwong hein dc deur der menagerie die op dc Walnutstract uitkwam welke hy bezig was in doodgebeten te verlaten en weder in den stal terug te kce- stuk te breken ren Nnuwelyks was liy daer gekomen of men wist hem zy¬ ne pooten in den kabel te verwarren zoodat dit gevoegd by liet bloed dat uit zyne wonde stroomde en dc hevige py- nen die hyleed ten gevolge had dat zyne woede bedaerde en hy weder geheel lydzacin wierd Den heer Driesbucli hield toen voor de tegenwoordig zynde persooncn eene kleine aenspraek waerin hy verklaerde dal hy dezen dag als den roemvolsten van zyn leven beschouwde aengezicn hy er in geslaegd was eenen olifant te beteugelen De scliadedie door DE ONGELUKKEN VAN EENEN GELUKKIGEN REUS Niets is ongelukkiger dan grooter Ie zyn dan de andere menselicn tot bowys daervan laten wy een treffend voorbeeld volgen Balthazar Mackensfield tweeden zoon van eenen achtbaren koopman der stad Lincoln wierd van zyne tecdcrsie jeugd af tot den geeslelyken staet bestemd Den ouderdom van veertien jaren bereikt hebbende viel hy gevaerlyk ziek op den oogenblik dat hy ernstige studiën zoude aenvangen acht maenden lang bleef hy aen den rand van 't graf Als hy tic eerste mael van zvne ziekte opstond was hy meer dan vyftien duimen opgegroeid deze ongc- voort dat den jongen geweldig gestalte van zeven voeten mecne opwassing ging zoo Balthazar eerlang do wonderlykc verkregen had Van toen af was men hoogst bekommerd ten opzigle van dien grooten jongen die voor niets anders goed kon wezen dan lot voorwerp \an nieuwsgierigheid te dienen Bit hoof¬ de zyner gestalte kon hy in gorne deur meer geraken en de marlsclmppv was destyils zoo ingerigt dat den raus ner¬ gens in een puhli k amb op zyne placts kon wezen Baltha¬ zar begreep weldra dc nrlrïarliligliriil zyner gesteltenis Zynen vader stierf na zynen hand d te hebben zien vervallen ca zync kinderen een pa* schulden tot erfdeel achterlatende De broeders van Balthazar die slechts van gewoone gestalte waren vonden gemakkelvk een ambt den oudsten ging by liet zeewezen en den jongstcn trad in de kanloorcu der douanen twee plaetsen die aen Balthazar ontglipten den reus had nooit kunnen regt staen onder net dek eens vaer- luigs in de kantooren zoude liy de klerken al tc veel bezig gehouden hebben Niet wetende wat verrigten en op welke wyze de forluin wagen zoo leefde Balthazar twccjareii werkeloos tcLincoln alwaer zyne grootte tot verbazing der straetgapers en tot schrikbeeld aen de kinderen strekte Tol den leegden trap der armoede vervallen zynde was hy gedwongen allerlei listen uil te zoeken om te kunnen leven toen den intendant van gracf Willcrston hein op zekeren morgend honderd guiueën kwam aenbieden namens zynen meester Om dat geld te winnen moest liy zieli begeven naer liet kasteel van Westeinbury twee uren van Lincoln waer den graef een gezelschap van edellieden bad vcrecnigd Daer moest by een box-gevecht ondernemen tegen den beroemden boxer Da¬ vid Dick die over alle zy ne tegenstrevers gezegevierd heb¬ bende nieuwe lauweren wilde plukken bv de overwinning van eenen reus ter ^ praatte liet Balthazar genoeg aen pui toch niet ten achter te Aenzienlyke weddingen wierden aengegarn tegenheid van dit zonderling gevecht enden iutendent blyven Meer besprackt was dc ellende want zy ovcrhaelda hem hy ging naer Wcstembury en trad moedig in liet wor¬ stelperk Balthazar had kunst van vuistslagen bekend zich nooit in het boxen geoefend do uitte declon was hem volstrekt on- maer hy was twee ontzagelyko handen ryk die t' einden twee armen ter lengte eener ellc uitstaken en liy dacht dat zulks in t geval dat zich opdeed het voor- naemste was David kwam dan in "t by wezen van Goliath maer dezen mael had David geencn werp-riem Het grootste voordeel van Dick bestond in zyne buitengewoone vlugheid die alleen iets weerd was in de worsteling welke liv onder¬ nam Zoodra liet treken gegeven was snelde hy met ongc- meene vlugheid voorwaarts ontwyklë den schok van den reus en bragt hem aen de zyde eenen vervaerlyken slag toe Balthazar die nog nooit op zulke kermis vergast geworden was hief eenen kreet van sniert en razerny aen de wonde welke by kwam te ontvangen riep hein op zyne hoede en als den beliendigen boxer eene tweede mael uit kwam om hem in het aengezigt te slaen reikte den reus zynen sterkge- spierden arm uit greep Dick by de keel verhief hem tien voeten boven den grond e,n wierp hem geweldig in het zand waer den ongelukkigcn strydcr der zieltogend bleef ncer- liggen
Gazette van Brugge 28/1/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item