Back to top

Gazette van Brugge 26/1/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
F mierik Brandt oud 48 maenden overleden in de Kal- variebergstraet E 8 n° 20 Emmanuel Cliere kleermaker oud 64 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Helena Ver- caemer overleden in de Gravcnstraet E 9 n° 40 Adclaida Pedrotino kantwerkster oud 49 jaren gebo¬ ren en woonende le Brugge Oliebaenstraet F 8 n° 95 ongehuwd doclitervnn Dominicus,bv Maria Vcrbruage overleden in de Mariastraet C 9 n" 8 Anna P li lips kantwerkster oud 85 jaren geboren en woonende te Brugge Schacrestr B 4 n° 84 weduwe van Petrus Van de Voorde overleden inde Mariastraet C 9 n° 8 ' 23 Maria Bufkens winkelierster oud 80 jaren geboren te Assenede woonende le Brugge de I)e Blacre overleden in de Oöstmeersch € 4 n° 67 Antandus Parmentier werkman oud 40 jaren geboren te iehtegliem woonende te Moere ongehuwd zoon van Henricus by Maria Van Tornhout overleden in de Hooistraet B 7 n" 47 Sophia Fernande zonder beroep oud 85 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Ludovieus Hiercnsens overleden langst de Potteriereië F 8 n"28 D'beer Josephus Van Buylaere kunst-schilder oud 25 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van d'heer Franeiscus en van Joanna Trogh over¬ leden in de Zilverstraet D 20 n° 49 Aloisius Terreyn oud 13 maenden overleden Mortierstrael D 9 n° 50 Carolus De Soete oud 5 jaren 2 maenden overleden in de Klokstraet D 47 n" 22 Coleta Isselé kantwerkster oud 47 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Joannes Van den Berghe echtgenoote van Franeiscus Van den Kcrkliove overleden in de Carmcsstraet A 9 n° 22 Josephus Spisschaert werkman oud 50 jaren geboren en woonende te Brugge lange Rolwegstr A 6 n° 54 in huwelyk met Frederiea Martens overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Isabella Carton partikuliere oud 78 jaren geboren te Oedelem woonende le Brugge weduwe van Josephus overleden in de Jacobinessestraet C 14 n° 78 Colens 24 Josephus De Mey zonder beroep oud 77 jaren gebo¬ ren te Oostende woonende te Brugge weduwa'er van Maria Martinus ovei-1 in de Bouvenestr C 5 n° 55 Joanna Spyschaert zonder beroep oud 59 jaren geho- huwl,doch- overleden in ren te Kortryk woonende tc Brugge oug ter van Joannes by Francisca Millecain de Chartreuzinnestract C 20 n° 49 Rosalia Laureins zonder beroep oud 81 jaren 4 4 maen¬ den geboren te Venrue woonende te Brugge weduwe van Bernardus Van Doorne overleden in de Cliartreu- zinnestrael C 20 n° 49 Joannes Verriest woonende te Brue beke oud 60 jaren geboren en mulder j.ige echtgenoot van Maria Va i llavi r- overleden m de Pelersellicslrai t F 8 n" 87 Mathilda lie Bleeker kantwerkster oud 45 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge dochter van Joannes'' by Isabella Deras overleden in de Mariastraet C 9 n° 8* Anna Potlevyn kantwerkster oud 67 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Joseph Ingheis over¬ leden in de Mariastraet C 9 n° 8 Jacobus Ryckaert werkman oud 49 jaren geboren en woonende te Brugge in de Carmerslraet in huwelyke met Amelia Van den Abeele overleden in de Mariastr C 9 n- 8 Mynheer Amandtis Dosan bvzonderen 5 maenden geboren en woonende te Brugge ongehuwd oud 64 jaren ehuwc Janssens 25 46 00 zoon van u lieer Jacobus by Joulv Joanna overleden in de St Jacobslraet D 4 n° 8 Maria Deurwaerder oud 49 maenden overleden in liet Noord Ghislclhol E 44 n° 74 Eduardus Reyns oud 2 maenden overleden in de Olie- straet F 8 n° 95 Josephus Yperinan buidevetters-hulp oud 52 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Barbara Carette overleden iu de Ravenstraet C 13 n° 42 Ferdinandus Matthys werkman oud 27 jaren geboren te Adeghem woonende te Maldeghem echtgenoot van Amelia De Baere overleden in de Mariastr C 9 n" 8 Theresia Goigne oud 2 jaren overleden in de 'speei- mansstraet F 7 n° 43 Seraphinus Dunialin werkman oud 43 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Maria Mahieu overleden in de Viscbpacnstraet C 42 n" 61 Geboorten « La COMMISSION MÉDICALE PROVINCIALE prévient « ceux que la chose concerne que sa prochaine séance générale «est fixée au lundi 24 février 1848 Les personnes qui dé- « sirent subir Fexamen deSage-Femme doivent se présentei « au moins huit jours d'avance cbez le secrétaire munies « des pieces justificative* de leurs études » Le Président Par ordonnance LE MEYER Le Secrétaire DE MEEIISSMAN Zaterdag 29 january 4848 estaniiuet den Gouden Arend weduwe van Ignatius BEKENDMAKINGEN I V'i 111 HAY TE PACHTEY iiu uit om in gehruyker van te komen niet 1 October 1848 Eeue goede eu welgelegene IIOFSTEDE en II 34-85-45 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans iu luier van Pieter Carbone2 Voor de Conditiën zich te adresseren DELi'LACE le Biugge Hoogstraet by den Notaris mms ten 5 uren namiddag in de Munteplaets te Rrngge ten overstaen van den hter vrederegter van liet 1° kanton Brugge doorliet ambt van M.'"J CLAERHÜUDT Notaris te Brugge zal er overgaen worden tot de DEFINITIVE TOEWYZING van I wee IIUYZEN nevens elkander staende op de Groote- Markt D 24 n°' 10 eu 9 Bewoond door joufv Richard en d'beer Pepers Separatelyk ingesteld J0.000 francs By accumulatie gebragt ter som van 4 1,800 francs Boom-Venditien IK Te Oedelem DYNSDAG 4 februari 's middags tenprofite van mevrouwc douaiiière Van Den Wouwere mejoufvrouw Beaucourt en den notaris Colens te Brugge op d'hofstede gebruikt door d'lir 1de en andere by de plaets eu aeu de katiune vvyk Oostveld van 92 merkweerdigc Eiken- Beuken- Keirslaer- Canadas- Abeelen- Wilgen en Esschcu meest al zuivere Eiken waer onder 1 molenas C Te O os team p WOENSDAG 2 feh rtiari 1 ure nanoen by het Beverhouts- veld ten behoeve vau mevrouvve douairière Van Deu Wouwere mejoulvrouw Beaucourt sieurs VanLe Kerckhove- Veiplaneke Dobhelaere eu Brouckaert van ©SS KUOi'ElV grooteen beste Eiken- Canadas- Italiaeuders- Oims- eti YV il gen dik van tol 8 voelen De vergadering in d'herberg 't Lekkerken IK Te Oedelem 1)1 ASDAG 8 februari 's middags ten profile van mevrouwe de douaiiière Van Den Wouwere en mejoufvrouw Beaucourt op d hofsteden gebruikt door J Vau Bellegliem eu andere op den Berg en aeu 't Vliegende Peerd van 9® KOOPEN zware Eiken- Canadas- Abeelen eu 1 Olm van 9 1 [2 vo.len dik deu schooustcn der streek Onder de directie van de Zaekwaerneuiers MAÜOE en V AIS Rh VB ROL CK te Ooslcamp £2 De algemeene Maelschappy tot aenmoedigiug van deu krvgs- dieust onder dc bescherming van Z M den koning waer- vau de eeuigste Agenten in de provincie West-Vlaeudereu zyn De heereu lngliels-Dc Tilly te Brugge a Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghem « Parel zaekvvaeruemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende n Van Deu Bergli gemeente- secretaris te Thielt « Joos-Verscbaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aènvéerden aeu de voorzieningskas dooi haer geojieud om de jongelingen door liet lot getroflèn hunne vervanging iu de nationale milicie te vergemakkeiyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van -alien miliciaen aeu de voorwaer- deo die de bovengenaemde Agenten aeu de belanghebbende zul¬ len doen kennen BRLXELLES M -1 E TSC HAPPY RAN ALGEMEENE ASSU- RAN TIEN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd hg kaninglgk heslugt van ljung 1830 GeveMigd te Reiifewel De Maetscliappy verzekert tegen den brand en liet vuer des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premien Het beloop der schade word dadeiyk na dat dezelve gere¬ geld is comptaut betaeld De verbintenissen der Mactscliappv zyn gewaerborgd door een kapitael vau meer dan vi er miliioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Lange-reye tvyk E 15 W 0 20 UI SI II OP I I II j I 7 f dV ' col ' ces d'oi-anges amères TONIQUE ANTI-NERVEÜX en régnlarisant les J O I SS U I L A n\J h U fouctious de Pestoinac et des intestins délruit ^ tmotm u a — e la dissenterie les maladies uerveuses les gastrites serneiit la debilitation abrège les convalescences 8 fr le flacon la constipation guérit la diarrliée gastialgies ré tab it la digestion prévient la iangueiir le dépéris- contrefafoiis en éxigeaut les cachet Ou évitera le et signature Laroze Se truuve dans toutes les bonnes pharmacies de Cliarleroy Bruxelles Huy Moos Touruay Liège Verviers Binche Namur Stavciot Auvers Beaumont Poperingue Belaisgryk Berigt VAN DEN Yzcrcii Weg* IN HET GROOT HERTOGDOM VAN DADEY van 64 ülüjoenoii 846,060 franes Verdeeld in pryzen van 110.000 francs 85 000 francs 75 000 francs eu zoo voorts tot 90 francs dit alles volgens plan De Actiën en Plans over deze leening zyn te bekomen bu den Zaekwaernemer DE FRANCE in de Sint-Jooris-straet sectie E 48 N.° 21 te Brugge altvaer men alle inlichting diesivegens kan bekomen 4 actie voor 5 francs 6 « « 25 « 1 4 « « 50 m 80 « « 100 « De aenstaende trekking zal plaets hebben den 29 icljruarius 4848 en behelst 40 serieu van 50 pryzen ieder dus 2000 wininnde nummers die door deu bank in specieii zullen be¬ taeld worden Het Ovende kapitein 2i pass.i- L EE- 1 Y DINGEN GOS i EN DE 26 January A enhu nisten van den 22 tot 25 january engtisch stoomschip Sir Edward Banks n van Londen met dl vet sclie goederen en „ giers de bclgisclie male Rille de Bruges van Doe ver met de koi respond- nue en i3 passagiers de hollandscbe koff Handel kap Beussin van OslenisoëV met hout als byleggei bestemd voor Holland de belgische male Rille d'Os/ende van Doever met 6 passagiiès een engelsche male van Doever met de kor- respoudeutie eu i5 passagiers Uitgevaren De belgische sloep Dart kap Gore nncr Ramsgate met 1-7 passagiers ileri hollainlseln n bi in Twee G uurtjes sticiiiian Keus naer Scheveningcn met ballast de engelsche male Widgeon naer Doever mi t de korresponilentie en 9 passameis- de engelsche male Violet naer Doever met de koi respondents en 16 passagiers nog een engelsche male naer Doever met de korrespoudeiitie eu t i passagiers Vertrek-uren van den Yzeren Weg VAN BRUGGE r Ten 7 ren minuten 's morgeus naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Meclieieu Brussel' Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken | Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 uie 30 mui naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel" Parys nacht-treyn — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende ' VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 42 uren 30 min en ten 3 uren 45 min Tusschen Brugge eu Gend alle de konvooyen bl V veu sta'en te Aeltre eu Landeghem te Bloemeudaele blyven al de kon¬ vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasscliendaele tc Jabheke blyven alle de 'konvooyen staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 4 4 uren Yzeren Weg van Ran Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min 's morg * 8 » 00 »> i» » 4 ii 20 » namid 4 ii 35 » 's avonds West- Vlaenderen Ran Kortryk naer Brugge I en 5 uren 30 min 's morg » 7 i> 45 „ n » 12 » 25 r 4 n 45 ii 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thoiirout Lichterveide Gits Beveren Ilousselaere Iseghem en Ingelmuustcr Wissel-Cours van Parys van den 24 january 3 j °[o 22 december Ir 73 50 5 p 15 maert 115 90 Cours van Amsterdam van den 22 january VVerkelv ke schuld 54 3jl(j Amortisalie-S\ ndikaet • 84 1 g Hand'] Maelscbappy 161 3j4 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 22 january Soorten Koolzaert Oliilliette lil g sniaek l.ynzaeil Caineiine Kempzattl IU1KN lie hectoliter 8> 50 h 85 25 00 00 a 00 00 on on a no no 84 25 a 00 00 00 1)0 a 00 00 00 00 a 00 111 GBANSN tie hectoliter 24 10 & 27 00 Z9 10 a 30 00 00 00 a no 00 24 01 k 20 00 20 00 a 23 00 00 00 a oil 00 de lo kt'oyr 10 25 a 10 00 a 10 75 10 50 oil DO a On 00 20 Oil a 17 50 a 16 5(1 a 21 60 00 00 00 nu Brugge --Drukker van L.-B Herreboudt op d'CyWWfKt
Gazette van Brugge 26/1/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item