Back to top

Gazette van Brugge 26/1/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■■H W 39 WBmmim familie waren blootgesteld aen den toorn van eenen dolzin- nigen om met 1 january laetstleden de banier van Ruines gepacht te hebben Dit schynt de beweegreden te zyn welke den moordenaer tot liet wanbedryfaenspoorde Isabella Deeot vrouw Macrtens is geboren omtrent Berden te Quaregnon en had den ouderdom van ongeveer 40 jaren bereikt Vooromtrent I 5 jaren had zy liaer gemeente verlaten om te gaen woonen by haren broeder pastoor te Rumens Zy kreeg er kennis aen den hovenier Macrtens niet wicn zy in den echt trad en twee kinderen won De Staets-Gazetie van Penissen meldt dat koning Frc- derik-Willem IV den Ronden Adelaer van 5« klas vergund heeft aen den baron Wappers bestierder der Koninglyke Akademie van Antwerpen — Uit A eist schryft men dat sedert een tiental dagen al- daertwec persoonen aen de gevolgen van koude en flauwte overleden zyn Dezer dagen vond eenen der wachters van den Noord¬ spoorweg omtrent Amiens acht-en-vrerlig leeuwerkrn waer- van aeht-en-twintig dood en twintig slechts verdwclmd schenen te wezen Waren zy tegen de yzerdraden van den clektriselien telegraphe gevlogen en door een gevolg der elec- triciteit neergeveld Voot twee dagen rustte een vogeltje op eenen der yzeren leiddraden liet viel dood voor de oogen van dèn baenw achter N 'ff F 85 F V F V A I I F X Het ambtelyk blad van Roomen van den 15 january meldt dat den kardinael Massimo minister van openbare werken den 1 1 january onverwachts in den ouderdom van 42 jaren overleden is — Den heer Livinus Von Hallen die na wylen Salomon Ileine den rykslen koopman was die Hamburg ooit bezeten had komt in laetst gemelde stad te overleden in den ouder¬ dom van 82 jaren een vermogen achterlatende van 12 mil¬ joen banks-marks eene weerde van 21 miljoen franks be-taende in grond-goederen gelegen in het hertogdom van Ilolstein en in renten op Frankryk Engeland en Oostenryk Den lieer Von Hallen was als wylen den heer Salomon Heine naer Hamburg gekomen over vyftigtal jaren zonder cenige fortuin en was zyne groote rykdonitnen geheel aen zvne werkzaemlieid en liandelspoculaticn verschuldigd inner was verre van zicli zoo als den heer Ileine door zyne iiiildadigheid te onderscheiden hy was integendeel van eene uiterste gespaerzacinheid Geheel het vermogen van den lieer You Hallen gaet naer zvnen ccnigen zoon over en twee kinderen zyner dochter over twee jaren overleden Brussel 25 january liaiacr der VoSSiwveï'iest'riuwwordSgiersi Zilliny van den 24 January De kamer heeft het wetsontwerp beraedsiaegd vergunnen¬ de een bygevoegde krediet van 160,172 fr 17 et voor het deparlemant derbuitenlandschezaken opliet dionstjaer 1847 Dilglobael krediët begrypt eene som van 10,000 Ir voor le¬ vering van kriiissen en linten van het Lcopoldsorder De middensektie stelde de verwerping van dit krediet voor zieli hierop stavende dat de mildheid waermede men de cerelee- lu ns van het order uitdeelde ver was van de vermeerdering te billy keil van het op den budget gebragtc cyfcr MM Dechamps en De T'Serelaes hebben willen bewyzen dal de bemerkingen der middensektie overdreven waren Den bietsten dezer redenaers heelt doen bemerken dal vele berispingen nopens het gebruik hetwelk men van hel Leo- poidsorder maektc hiervan voortkomen dat weinige persoo- iien'de echte statistiek kennen van de verleende eereteekens en iie beweegredens waeroni men deze vergunde Men heeft aen Mr den minister der huitenlandschc zaken aenbcvolen in liet belang der weerdigheid van het order en van liet gouvernement een merk wcerdig werk te doen afkondigen weik Mr De Chénedollé naer offieieele dokumentcn opgc- maekt heeft Dit werk wierd gesehreven op uilnoodigingvan het vorige ministerie De gevolgtrekkingen der middensektie nog bestreden door MM De Thcux en.De laCoste zyn verdedigd geworden door MM Del losse Verhacgen en Osy verslaggever zy zyn ten slotte van de hand gewezen door 34 stemmen tegen 28 Het ik geef twintig dukaten hestaende kabinet heeft mede gestemd met het voormalige en zelfs heeft Mr d'Hoffsehmidt een gevoelen betuigd dat meer in overeenstemming was met de denkwyzc van Mr Dechamps dan met degene der middensektie De discussie zal inde eerstvolgende zitting voortgezet wor¬ den nopens het laetste paragraphs van het gevraegde krediet tot het betalen van achterstellen van traktementen aen zeké¬ re konsuls verschuldigd FRANKRYK — Paiiys 24 january Ten gevoige der tydingen uit Sieilien gisteren te Parys toegekomen de ministers zyn in de Tuillery in raed verga¬ derd geweest en het bevel is gezonden naer den baron de Bussiores nieuw benoemden afgezant van Frankryk by het hof van Napels van zich onvërwyld naer zyn en post te be¬ geven Men verwacht zich dat Oostenryk troepen naer het koningryk der beide Sieilien gaet zenden ' — Petitiën tegen het ministerieel ontwérp betrekkelyk de postale hervorming worden met handteekens bekleed Allé die petitiën vrag „gen eene radicale hervorming Eergisteren heeft de beraedslaging over het adres eenen aenvang genomen Zie hier de eerste zinsneden van dit document Sire Sedert onze helste zitting heeft eenen gezegenden oogst de vrees doen verdwvnen en de rampen gelenigd waeronder ons vaderland gebukt ging Frankryk verdiende die gunst des He¬ mels oin zvnen inoed nog nooit was in dergelyke omstandig¬ heden de openbare rust en orde z.oo algemeen geliandhaefd ge¬ worden De bevolking heeft begrepen dal in liet vrye verkeer het meest afdoende geneesmiddel voor liaer lyden was gelegen Den onvermoeideu yver der byzondere liefdadigheid heeft de opofferingen uit de staetskas ondersteund Den handel met voor- zigligbeid gedreven heeft zich hier zoo al niet voor gevoelige nadeelen dan ten minste voor de slagen gevrywaerd die hem in andere Staten hebben getroffen Wy wenschen ons zeiven met Owe Majesteit geluk dat wy het einde dezer beproevin¬ gen naderen welker herinnering ons zal byblyven als die van eene geruststellende ondervinding en van eene heilzame waer- scluiwing De betrekkingen van liw gouvernement met al de vreemde mogendheden geven ons het vertrouwen dat den algemeenen vrede verzekerd is Wy hopen met u Sire dat de toenemende beschaving en vryheid overal tot stand zal komen zonder de hinneiilatidsche orde de oriafhanglykheid en de vriendscliap- pelyke betrekkingen der Staten te verstooren VVy slaen met medegevoel cn met onze wenschen desouvereinen en de volken van Italië gade die gemeeuschappelyk die nieuwe baeu met vooruilzorgende wyshcid bewandelen waeryau het doorluchtig hoofd der Christenheid hun het treffend en grootsch voorbeeld gegeven heeft Den burgeroorlog is by een bemind en naburig volk uitge¬ borsten Cw gouvernement had zich vcrstaèn met de gouver¬ nementen van Engeland Oostenryk Pruissen en Rusland om bet eene welwillende bemiddeling aen te bieden Zwitserland zal hopen wy erkennen dat bet door liet eerbiedigen van ieders regten en door de handhaving der grondslagen van het Zwitsersehe Staten -verbond liet geluk en de voorwaerden van veiligheid kan verzekeren welke Europa aen dat land Leeft willen waerborgen Getrouw aen de zaek van een edelacrdig volk herinnert Frankryk aen Europa de regten der Poolsche nationaliteit die door de traktaten zoo duidelyk zyn bepaeld De kamer hoopt dat de raaetregelen door onze regering in overeenstemming met die van de koningin van Groot-Brittanje genomen eindelyk zullen leiden tot herstel onzer handelsbetrek¬ kingen aen de oevers van do Plata-rivier Wy oogsten in Algerië de vruchten in van onze volherding van den onbezweken moed onzer krygslieden en van eenen door een uitstekend legerhoofd met roem gevoerden stryd den meest geducliten tegenstander van onze magt beeft zich onder¬ worpen Deze gebeurtenis waerdóor aen Frankryk de aeiistaeu- de verligting van een deel der bestaende lasten verzekerd wordt opent een nieuw tydperk voor onze vestiging in Afrika Uwen — Ja cn eener onzer beste kenners — Zou dien doek dan verdiensten hebben — Niet oninogelyk antwoórde Mr De Vionne met on- verschilligheyd het kan wel een Carraclic of een Tiliano zyn — Bv eenen kladschilder — • Waerom niet Vergeet gy dat men onlangs een Cor- regfo boven de deur van eenen' knopnioker beeft wederge- vonden — Dry dukaten hernam den roeper niemand meer — Vier dukaten riep den Jood — Aelit voor mv zegde Stella — Tien — Twaclf Nieuwe stylzwygehdhcid Israël vroeg om de scliildery van nader by te bezigtigen — Onnoodig schreeuwde Stella Tot hier toe had lord Pembroke dit alles zonder spreken nagezien Hy kwam eindelyk naderen zegde kortafmet dien loon van koelmoedige meerderheid welke het fortuin hare lievelingen mededeelt Vyftig dukaten De scliildery wendde zich tot hem — Het tafercel geldt ze niet mynheer merkte hy op Den Engelschman bezag hein ter zydc en schonk hem eenen trotschén grimlach — Goed goed vriend lief sprak hy men heeft geene verzameling van honderd duizend ponden sterlings zonder een weinig van de schilderkunst te kennen Gy had onge- t.wyfeid redenen meester Stella om dit stuk op te jagen Ho wel ik heb ook de myno — Rn zich tot den roeper keerende — Honderd dukaten riep hy en dat dit een einde heme welbeminden zoon zal zich vwy vertrouwen da erop ten Volle op eene weerdige wyze van zyne groofsche en moeijelyke taek kwylen Onder de leiding uwer regering zal hy door een gere¬ geld en waekzaeiü bestiler onze beerscbappy bevestigen Door de zegeningen des vredes ftioet he overwinning van dit land dal door kracht van wapenen aen Frankryk isgebiagt worden verzekert Sire terwyl gy u aen den dienst onzes vaderlands wydt met eenen moed die door niets zelfs niet door de slagen die u in Uwe dierbaerste betrekkingen treffen wordt ter neder geslagen terWyl gy uw leven en dat uwer kinderen toeWydt aen de be- hertiging van onze belangen en onze weerdigheid bevestigt gy dageiyks meer en meet' liet gebouw dat wy met u hebben op- gerigt reken op onze ondersteuning waer het de verdediging van dat gebouw zal geldeu De gisting die door vyandige of blinde hertstogtcn wordt verwekt zal wyken voor het opgeklaerdc oordeel van bet al¬ gemeen dat verlicht wordt door onze vrye beraedsla ginger en door de uiting van alle met de wet bestaenbare meeningen In eene constitutionele monarchie komt de samenwerking der groote staetsmagten alle hinderpalen tè boven en geeft de mid¬ delen aen de band om alle zedelyke en stoffelyke behoeften des lands te voorzien Door die samenwerking Sire zuilen wy de maetscbappel v ke orde en al hare grondslagen handhaven zullen wy de ojienbare vrybeden in bare mfeestmogelyke ont¬ wikkeling waerborgen Onze Gbarte van 18J0 door ons aen de volgende geslachten als een onsclierylbaei' goed acht er gela¬ ten zal huil het onscbathaerst erfdeel yèrzèk'ereu dat aen eenige natie kan ten deel vallen de vereeuignig van ÓJ'de èn vryheid — Lodewyk-PIiilips wicn het niet onbewust is welke geruchten de speculates over den staet zyner gezotidhehj uit- strooijen liet donderdag eenen zyner ministers ontbieden onder voorwendsel van met hem over -gcwlgtige zaken te spreken en gedurende twee achtervolgende uren wandelde hy met dezen minister heen cn weer in eene der groote gale- ryen van liet paleis der Tuileriën waerdoor den staetsmitn zoodanig vermoeid werd dat bv zvnen kouiiiglykeu mede- wandelaer moest om genade bidden Dit inag ten bewyze strekken van de kloeke gezondheid welke onze monarch nog steeds geniet De menigte stond verbaesd Al de oogen waren op mylord Pembroke gerigt de arme weduwe aenzag liet voor eenen droom en meester Caverdone Jachtte hertelyk in zynen vuist terwyl hy zvnen bril afvacgde Den roeper naer dry keer en een liooger gebod afgevraegd te hebben wees mylord liet schilderstuk toe Meester Stella had alles wel nagezien en liet den Engelsch¬ man honderd dukaten betalen — Gy waert geenen mededinger verwagtende meester sprak den laetsten al schimpende — Vergeef my mylord antwoordde Stella dit was myne hoop — Iloe dat — Ik had uw gesprek met dien jonker gehoord Ik wist dat te arin om twaelf dukaten aen de weduwe van Pelegrino te geven gy nogtans ryk genoeg waert om tachentig duizend franken voor eenen Poussin te geven en te dwingen een behoefte te verzachten ik ben er in gelukt u eene goede daed te doen verrigten met er de gedaente van eenen goeden koop aen te geven Wanneer ik met dry dukaten begon was ik zeker datgy meer zoudt geboden hebben — Alzoo is de schildering — De zes paoli niet woerd waervoorzy is ingezet mylord Mr De Vionne schitterde van lacglien — Het is onmogelyk riep den Engelschman uit indien het zoo ware zou er my meester Stella rekening van te ge¬ ven hebben — Van de honderd dukaten Gewigtig Ingeval mylord de scliildery niet bad opgejaegd had ik ze gekocht niet om-een meessterstuk te bezitten iriacr om eene goede herinnering mger it> myu hert te- Lebben Iudi.cn mylord Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende RI GELENDE Markten A ntwerpen Arlori Brugge Brussel Geiul Hussel l • Luvk I du ven • Bergen • IS a men » l'olael Midrtenprvs B URGER L Y KEN STAET VAN BRUGGE Huwelyk van dun 25 january Mynheer Antonius-Franciscus West doctor by het 7* regi¬ ment van linie in garnizoen te Brugge met Joufv Maria Ballet zonder beroep Overledenen van den 22 lot den 25 january 22 Anna Cassier breidstcr oud 66 jaren geboren te Beerst woonende te Brugge ongehuwd dochter van Petrus by Maria De Schepper overleden in de Mana- straet C 9 n° 8 Petrus Cuppens oud 9 maenden overleden in de kal- variebergstraet E 8 n° 20 Cai'olus üewitte werkman oud 54 jaren geboren te Elseghem woonende te Gysolbrechteghcm weduwaer van Coleta Hanckaert overleden in de St Nieolaesstr C l n° 72 zich beklaegt dat men hem eene almoes beeft weten at te perssen en zoo hy in 't geheel niet over honderd dukaten kan beschikken ten voordecle eener ongelukkige kan by my zyne weldaed overlaten — Zachtjens riep Vionne ^ ik neem dezelve zoo hy mv ze wil afstacn Dit is eene les niet waer meester Stella Gy hebt ons willen toonen dat wy staatslieden de kunst hoogachten zonder ze te verstaen en mild zyn om onze gril¬ len te voldoen tnaer karig om onze piigten te k wvten — Hclaes rnynhcer zegilo Stella niet slechts gy inner alle menschen zyn aldus Onze neigingen worden meest ge¬ breken wy minnen meesterstukken niet oin anderen aen ons genot te laten doelen maer om ze te verbergen en de¬ zelve in eenen lioek opeen testapelen even als eenen vrek zvne schatten verbergt en begraeft Onze liefdevoorde kunst is niet een gevolg der liefde voor het nienschdom welk tiet behoorde te zyn neen het is eene dwaasheid die wy koes¬ teren Schilders of kunslminnaers wy verkiezen allen eenen bestoven doek boven een gelaat dat ons toelacht Auams zonen zvn bovenal zelfzuchtig en zelfzucht maekt ze tot wreedaerds — Gy spreekt niet slecht meester zegt Vionne gedwon¬ gen en om u te doen zien dat het zaed niet op de stecneu is gevallen neem dit voor uwen gunsteling Hy reikte den schilder eene beurs toe die aengenomen En ik behoud het schilderstuk voegde er lord Pem- bl °- DoTrnfer^mylord zegde Stella sclienkhct eene placts in uwe verzameling - het zal u aen een vertroost huisgezin doen gedenken zulke hardenking is welyeu Raphaétwcerd
Gazette van Brugge 26/1/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item