Back to top

Gazette van Brugge 26/1/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
maken van graef Accto die zich in het paleis van den engel- schen konsul ophield — Ecliter gelukte zulks niet « Op den dag zelve van het nacmfcest des konings tcrwyl het kanon ten teeken van vreugde bulderde wierden de groepen zoo dreigend dat de krygsoverheid meende het be¬ sluit te moeten nemen van de ruitery in het volk te moeten jagen Dan ontstond oenen yzingwekkenden strvd tussehen de soldaten en de volksmenigte De ruitery werd weggeslagen maer de versterking bygekomen zyndc rukte de ruitery nogmaels op tegen liet volk hetwelk op eenen oogenblik vvykte onder die wanhopende drukking « Echter wierd andermael eene worsteling met gunstige kansen voor de bevolking ondernomen en de ruitery blies den aftogt Van dan af was bet volk meester van het slag¬ veld De infanterie die in bel gevecht niet gewikkeld was kampeerde op oenigen afstand van de stad de ruitery voegde zich toe aen iiaer en op dezen oogenblik is er digt bv Pa¬ lermo een klein leger hetwelk ongetvvyfcld nat-r versterking uit Napels wacht om de stad te hernemen Wacrschynelyk zullen Ferdinand's generacis hierby ccnige bezigheid vinden «- Den 14 in den rnorgend heeft den koning van Napels het garnizoen van Noccra langs den spoorweg afgezonden en acht stoomschepen hebbende ongeveer tien duizend mannen aen boord zyn den zelfden dag mier Sicilien vertrokken * «< Maer liet is niet alleen Palermo hetwelk moet onder¬ worpen worden ook Messina is in de magt der opstande¬ lingen De inwooners bezetten daer de posten en hebben het Gonzagafort veroverd benevens de andere sterkten welke de stad over heerschen de troepen zyn in de citadel geweken « Het volk van Messina heeft het drykoleurig vaendel van Jtalien opgehyscht en onmiddelyk na den zegeprael eene burgerwacht ingcrigt Catana Syracusa en Trapani volgden bet voorbeeld van Palermo en Messina ook het platte land js in opstand Het is eene algtyneenc tcwapenlooping en de door liet gouvernement afgezondenc troepen zullen niet toe¬ reikend zyn om het volk te onderwerpen » Dp Tndépendance meldt dat do commissie gelast met het onderzoek en iiel voorbereiden van eenige politieke wetsont¬ werpen een einde heeft gesteld aen hare werkzaemheden I.uidens hetzelfde blad zoude de eommissie de volgende vy/igingen aen de gemeente- en kiezingswelten aengeno- men hebben 1° De burgemeesters zouden niet meer kieshaer zyn buiten de gemeenteraden maer wel onder de kandidaten door de provinciale deputation voorgesteld 2" De wet op de verdeeling der kieskollegien zoude inge¬ trokken worden 3" Kenen voorstel strekkende tot het beperken voor eenen duer van zes jaren des mandaets van geineentraedsheer is van de hand gewezen de ondervinding niet lu bbende doen blyken dat liet behoud des lermyns van acht jaren af te keuren is 4" Findelyk opzigtens' de toevoeging der kiezingsbe- kwaemheden na eene diepgrondige di.-éiissic zoude de eom¬ missie acnveerd hebben 's gouverneinents ontwerp vergun¬ nende het kiesregt aen alle de ter lysten van de jurés aenge- tcekende burgers van den oogenblik al dat zy zouden bewy- zen een cyns van 20 gul lens te betalen Het ministerieel blad voegt er bv de bevestiging te mogen logenstraffen van den Journal de Charleroi/ luid« ns welke den lieer Tielemans zich zoude verzet hebben tegen dit laetste ontwerp als zynde hetzelve strydig met de Constitutie Zaterdag 29 january om 3 uren en half's avonds gaet den gemeente raed alhier in publieke zitting vergaderen om over de volgende zaken aen liet order van den dag te be- rnedslagen 1.° Verslag op de reclamation door de beenhouwers ge- dacn en de vermindering der stadsregten op het vleeseh 2." Idem betrekkelyk de acnmoediging der kantennyver- hcid 3." Voorstel tot het verlcencn van medalien aen de indus¬ triëlen die zich by de laetste plaets gehad hebbende tentoonstelling te Brussel onderscheiden hebben ju «» i w i iww— " w ii rrin i if ii f > ' - r « nw u 1 » w i w rost of dat er eenen hond in het water verzopen wordt — Het is van minder belang mynheer voegde eenen Jood grimlachende bier tussehen — Wat is 't dan — Den geringen huisraed van eenen pas overledenen kladschilder welken meester Caverdonc doet verknopen — Meester Caverdonc wie is dat — Eenen koopman mynheer welken u verwen aen ma¬ tigen prvs zal leveren — Ziet gv ons voor schilders aen snauwde hem den En- gelscbman toe — Voorwaer dien Jood is wel te gemeen voegde den Fransehman er bv gy moet weten schurk dat gy aen lord Pembroke en den lieer de Vionne spreekt Blydschap rees op het aengezigt van den Jood — - Lord Pembroke riep hy den ryken liefhebber der schilderkunst — Juist — Ha mylord ik ontmoet u van pas ik heb stukken van al de meesters van Spanje en Italian Den Engclscbman sloeg eenen blik op hem — Hoe is uwen naem — Israël — li a Ha men had mv inderdaed uwen naem opgege¬ ven men zegt dat gy eenen slimmen vos zvt die tegen ko¬ per üi-koopt en tegen goud eer-koapt Hebt gy er van Pous- sin — Dry mynheer r* Van Crespi — Verscheidcrie — En \au De-nuuquin 4." Verslag over de vraeg lot betaling van renten door dc fabriek dor catbedrale gedaen 5." Supplementaire crediet voor den berg van bermhertig- heul 6." Benoeming van eenen sergeant van policie 7.° Benoeming voor de leden der hospicen en bureel van weldadigheid Na langen tvd geen teeken van leven meer te hebben ge¬ geven de kopstukken der meetings zyn zondag wederom te Gent verschenen en hebben eene meeting in de herberg Jar din de Flore gehouden waerin de maer al te bcfaemde Spilliionrn Joltrond Ivats en Pellerin aen bet hoofd waren Er zvn verselieide redevoeringen uitgesproken waerby de vermindering van liet leger is gevraegd en de financiële aristocratie lievig mingevallen is geworden Een lid heelt zich gedurende die redevoering zooverre verstout van luid op te schreeuwen dat men de ryken moest vermoorden Het is misschien om dit zoo veel te gemakkelvker te konncn doen dat de bazen der meetings dc vermindering van bet leger vragen Wy ook verlangen de vermindering van bel leger maer wy vragen die Vermindering alleen met oogwit om eene verligting in de belastingen te bekomen waaronder ons land zoo zeer gebukt gaet De aenslookers der meetings heb¬ ben wacrschynelyk den oogenblik der algemeene ellende waerin de werkende klasse verkeerd te baet willen nemen otn wederom te verschenen en hunne snoode poogingen te herbeginnen niaer wy houden ons overtuigd dat ofschoon onze arme bevolking vele lvd de predikatiën der meetings- bazen op hacr geen invloed uitoeffenen zal zy weet dat die mannen maer in troebel water konu n vissehen De maetscbappy Kunstliefde van Brugge heeft zondag te Gent bare beurt van optreding in de jubel-vertooning der maetscbappy Rbetorika komen vervullen De l'acrn die deze maetscbappy in de looncclkundigc wee- reld geniet en de veelvuldige lauweren die deszelfs leden afzond erlyk alom bebaeld hebben had een ieder genoopt dit gezelschap in vcrcCiiigd toonce Ie zien en het is bewe¬ zen dat incn geenzins in zyne verwachting bedrogen is geweest Om zich meer onbepaeld voor bet publiek te vertooncn had de maetseliappv besloten eene openbare vertooning op maendag in leu Minarils-scbouwburg te geven Deze ge¬ dachte die voor liefhebbers eene zware onderneming was getuigt van den onbegrensde vver Maer op een oogenblik «lat men te Genteenen samenloop beeft van buitengewoone talenten in zang en looneelkunsl vreesden wy dat de wel- willenbeid van de brugschc maetscbappy niet met den ge- wensebtcn Inval zou gepaerd gegaen hebben dat is dat de vertooning geen genoegzaam getal bezoekers zou gevonden hebben Dit is dan ook zoo geweest Maer dit doet niets af aen bet talent der leden van Kunstliefde die getoond heb¬ ben dat een volkomen begrip der gesteltenissen eene geootc ervarenheid van bet tooneel en eene volle kennis van tael ben eigen zyn De beide vertooningen die zy bier gegeven hebben waren nogtans zeer vcrschillig van aert Den zondag vertoonde zy eene drama getiteld Marie-Anna of de vrouw uit de volks¬ klasse dat dóór een bestuerlid der maetscbappy den beer Carrein uit het fransch vertaald is gevolgd door bet lui¬ mig blvspel Brouwer en Grasheek Den maendag gaven zy bet gemoedelyk tooneelspel John of den luider van S Paul gevolgd door Clara of de dochter van het royement Men ziet bet dot «Ie taek zwner was echter is zy in beide vertooningen met dit gemak «lie den bedreven kunstenaer kenschetst gedragen en zyn de namen van mevrouwen Mav en van Maele en van de heeren Stadsbader Carrein Coucogne van de Wateren anderen met geestdrift begroet \_Gazelte van Gent.~\ — Een koninglyk besluit van 13 january verleent voor den duer van twee jaren de zes beurzen van 1,000 lr inge¬ steld by art 23 der wet van 28 september 1835 nopens bet hooger onderwys aen de volgende heeren J F Bouvier geneesheer te Namen E Van Dromme idem te Brugge A Retsin idem te Gend Ch Simons advokact te Maes- — Nacr keus — Uw adres Den Jood zegde het Tcrwyl lord Pembroke liet aenscbreef begon men den ver¬ koop met eene wieg Geen enkel gebod wierd er gegeven den Fransehman deed dit opmerken — Meester Caverdone zal moeite hebben om aen zyn ga¬ rant te komen zegde den Jood — Heeft by veel tc goed — Twaelf dukaten mynheer — En dé weduwe heeft zich deze niet kunnen verschaffen Neen Zy is dan zonder vrienden — Dit huisgezin was zoo arm zegde Israël by wyze van opheldering — Twaelf dukaten herhaelde Mr De Vionne Bcgrypt gy mylord hoe men leven kan als het op twaelf dukaten aenkomt — Het volk is zonder noodwendigheden merkte mylord op — Het is wel gelukkig ik verteer jaerlyks dry mael hon¬ derd duizend franken en ontbreek alles Schoon ik myne bosschendoe afkappen myne renten verkoop myne jaer- wedde doe verhoogen kan ik nooit twee honderd louisen voor handen hebben — 11e 1 wie kan er heden bestaen mynheer Ik die u spreek ik heb zes duizend guineen vooraf op myne inkom¬ sten moeten opnemen — Den adeldom is niet toereikend meer mylord zy moet als den burgerstand gerekend worden het is vernede¬ rend zoo ik rykcr was zou ik deze ongelukkige hare twaelf tricht Al Leclicvin idem te Doornyk Fr Andries dok- tooi- inde wetenschappen te Mechelcn Deze beurzen zyn toegekend- aen de titularissen met last van de vreemde gestichten te bezoeken alwacr respektievc- lyk uitgeoefend wordt bet onderwys van de geneeskunde de regtenende wetenschappen tydens de ju-en 1848 en 1849 — By besluit de dato 15 january heeft den gemeente¬ raad van Couture St Germain Brabant andermael zyhen sekretaris in zyn ambt geschort en afgesteld dit besluit is genomen ter meerderheid van vier stemmen tegen dry Onder de overwegingen waerop «Ie afstelling gestaafd is bemerkt men de weigering door den secretaris gedaen om zich te gedragen ingevolge de onderrigtingen van den racd in de zittingen van 4 en 7 january laatstleden — Men weet dat onlangs een aantal raadsleden van Cou¬ ture St Germain wegens afstelling van den zelfden secreta¬ ris voor bet bof van assisen van Brabant gedagvaard doch vrygesproken zyn " — De Zelden Rus t van den heer Erkens is dezer dagen te Oostende aangekomen met eene lading stokvisch van Bergen Eene golf slingerde eenen man van boord en eene tweede zonderling genoeg voerde hem weder aen boord terug zonder dat hy eeóig letsel bekomen had — Men schryfl uit Thieit ' Van den 1 lol den 22 january telde men te Tliielt 4Gsterf- gevallcn en 9 geboorten Hel is uitsluitelvk onder de arme bevolking dat.de sterfte blyft voortduren De zieken bevin¬ den zich bi de mtterste ellende De priesters vinden ze op een handvol stroo uitgestrekt er is geene tafel om de heilige va¬ ten er op te plaatsen zelfs vindt men er geenen stoel en den gecstelyken is vcrpligt van neer te knielen en zich te buigen over «Ion stervenden om by dezen zyn heilig minis¬ terie uit tc oefenen iu den heerd is niet eenen spran kei vuer te vinden Ziet hier eene veel beduidende dnedzaek de verpestende ziekte verklaart zich in eene armoedige hut man vrouwen een kind zvn er van aengedaen De vrouw sterft liaer lvk blvft vier-en-lwintig uren op bet stroo liggen nevens don overlevenden Eiudt-lyk komen twee kinderen bel ecncvan veertien en bet andere van twaelf jaren zoo als zy kunnen het lvk hunner moeder weghalen zy voeren bel op eenen kruiwagen naer de stad en brengen liet aen den ingang der kerk Duizend mael gezegend zy dan liet milde hert dat ontroerd is by bet vernemen vim zulk een bitter lyden Te Pitthcm eene naburige gemeente telde men op den zelfden datum 32 sterfgevallen te Ardove 30 In dit laetste dorp zyn twee vvcrige onderpastoors MM lermotteen Crupelant den zelfden dag gevaerlyk ziek gevallen van den typhus Hunne dood zoude eene 'echte ramp wezen voor deze onge¬ lukkige gemeente Mr Tennottc dien zoo vernuftigeri dan yverigen en onvermoeijelyken gecstelyken beeft aen ontel¬ bare werklieden eene broodwinning weten te bezorgen On¬ langs bad het gouvernement hem eene vercerende belooaing vergund Den 21 january hebben te Thieit 6 sterfgevallen plaets ge¬ had tengevolge van welkeer 17 behoeftige weezen meer zyn — Eene behoeftige vrouw welke sedert eenigen tyd dé nachten doorbragt onder een dak digt by den molen van den beer Vandenbossehc op de Bylokevest te Gend is maendag rnorgend dood gevonden geworden zy was by nachtc over¬ leden aen de gevolgen van honger en koude — Ziet liii r de cyfers der soumissien ingeleverd voor de aanbesteding der derde afdeeling van helkariael van Zclzate dewelke den 19 dezer plaets gehad heeft Mr Kelelaere 430,000 fr Mr Hertog 415,000 fr Mr De Vinek 390,000 lr Mr Willems 381,000 fr Mr Dickschen 370,000 fr Mr Vanderhelst 553.000 fr Bouleliier 350,000 fr -- Het bestek bedroeg 383.000 fr — Men meldt dat te Rumes gepleegde moord nog een ge¬ val van helmauvais gré is hetwelk omstreeks Doornyk zulke diepe wortelen geschoten heeft Men weet dat liet mauvais gré eene wraakneming is welke door eenen aen dc deur ga¬ zetten hur.er uitgeoefend wordt op den persoon of den eigen¬ dom van den pachter die hem vervangt Verscheidene schrikwekkende voorbeelden hebben de kwael verzacht zon¬ der dezelve ganseh uil te roeien Den heer Maertens en zyne dukaten toewerpen maer het spel heeft my in den grond geholpen Even als de verzamelingen liet my deden Begrypt gy dat ik in dezen oogenblik aen eenen schelm van Rotterdam vyftig duizend kroonen voorde zeven sacramenten van Pous- sin bied en bet geweigerd wordt Ik zal genoodzaakt zyn tot tachentig duizend te «aen en misschien daerbóven Den Jood luisterde gretig tóe en beloofde zich de over¬ dreven lief hebbcry des Engelschmans niette verwacrloozen maer een weinig verder gaf nog iemand aandacht op het ge¬ sprek der vreemdelingen Het was eenen man van middel- matigen ouderdom in 't zwart gekleed en welken niets op- merkclyks bezat dan eenen slimmen vurigen blik Eenen grimlach was op zyne lippen gerezen toen by de edellieden de armoede des adels bad hooren betreuren Op dit oogen¬ blik stelde den roeper een bestoven en berookt tafereel tc koop — Er zyn dus se.bilderyen vroeg lord Pembroke lag- chende Het een of ander uithangbord dat den beer aen do vingers heeft moeten houden zegde Mr De Vionne Zes poali schreeuwde den roeper Hy vindt gewis geenen kooper tegen dien prys Er ontstond eene stilde Ik geef dry ducatcn zegde eensklaps den man in 't zwart gekleed Een gcdruisch doorliep de menigte — Dry dueatcn herhaelde den Jood verbacsd "Wie is dien man vroeg mylord — Het is meester Stella ïnynhccr Den s.chlldot ■
Gazette van Brugge 26/1/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item