Back to top

Gazette van Brugge 26/1/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
$° 11 55.^ Jaer Woensdag 28 January 1848 v VH • GAZETTE VM BRTGGE at < $ EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Foor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKIIEYD en Verschynt den Maendag Woensdag en Vrvdng scliryvingsprys — Voor Brugge 3 maenden l'r 4-75 ct » Buy ten Brugge Wachtvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vrachlvry toe te zenden | De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden ccnlimcn den regel onder de vyf I aenzoeht deze dags voor de versehyning van het Blad t« De aenkondigingen 25 regels een frank laten toekomen BRUGGE I Algemeen ©veezigt De beraedslaging over het ontwerp van adres is in de ka¬ mer der gedeputeerden van Frankryk eergisteren hernomen De debatten hebben over den landbouw en den toestand der financiën geloopen Er hcerscht cene volmackte rust in Algerië De tydingen uit Spanje zyn van geen belang De tydingen uit Zwitserland en llalien luiden heden zeer ernstig De eersten melden dat de Zwitsersche Landdag den 19 jauuary van Frankryk Oostenryk en Pruisscn eene eens¬ luidende nota beeft ontvangen en den zelfden dag heeft sir' Slrafford-Canning namens Engeland ook eene nota over¬ handigd Deze nota's stellen tusschen do vastlands-inogend- heden en Groot-Brittanje cene merkbare verdeeldheid deer wacr van men zich de aengelegenheid niet moet ontveinzen Het engelsche memorandum raedt den Landdag de gematigd¬ heid aen doch kent die vergadering het regt toe den Zwil- serschen Constitutie- of Bondsakt te herzien De dry vasl- Linds-mogendheden daerentegen willen den Landdag dit regt niet toekennen en zulks in bewoordingen welke eene gewapende tusschenkomst laten duchten De Claudestina geheime pers is te Roomen weder in volle werking en rigl voornamclyk hare pylen tegen de Jesuieten- orde Ook in de hoogerc kringen heersehl gisting en men wil nu Pontreinoli van Parma bcvryden aen hetwelk het zieii toch vrywillig heeft onderworpen Een door Slerbini hoofdredacteur van den Coulcmporaiteo opgesteld adres zal aen den Paus door acht medeleden van de Consultu over¬ handigd worden om Item het gevaer voor de zaek van llalien voor oogen te houden en op het vooruitrukken van ecu observatie korps van 50,000 man aen de Pó eo tegen Modena aen te dringen Dit lactste plan betreft voornamelyk generael Durandi die zelf nacr een kommandement uitziet Uit Weenen wordt geschreven dat een keizerlyk-koning- lyke proclamatie tot afkondiging naer Milanen isgezonden de jongste voorvallen aldaer hadden de langmoedigheid der kii/.erlvke regering uitgeput en hetschynt dat geheime inc- dedeelingen der autoriteiten aldaer eene wydvertakte sa¬ menzwering verkondigen tot welker onderdrukking nu alle krachten moeten gebezigd worden de veld marschalk graef Radetzkyzal met eene uitgebreide volmagt toegerust by volkomende gelegenheid krachtig tusschen beide treden Indien den lieer Veydt wezcnlyk het ministerie verlaet dan zal den reiszak van weldaden die hy aen Belgicn en zyn iozonderly k aen de Vlaenderen gedaen heeft zeer ligt EEM\ LIEFHEBBER De goederen waren digt by den dorpel opengestnpeld en den roeper riep niet luider stem de koopers byeen Ecni"e vuorbygangers bleven staen maer zoodra zy de' oogen op de te koop gestelde voorwerpen geslagen hadden vervorderden zy hunnen weg Zelfs den bcdelaer ging door zonder een afgunstig oog er op te werpen Den roeper door zvne ver- geefselie poogingen vermoeid zweeg en schudde het hoofd — Gy zult er dc kosten up toe leggen meester Caverdone zegde hy acneenen kleinen grysaerd welke naest hem stond ik vrees dat er in Rome niemand arm genoeg zy om de vod¬ den van Pclegrino's weduwe te koopen Alhetgenc daerstact zal u geen dry dukaten opbrengen — En den ongelukkige» is er my twaelf schuldig riep den ouden met zynen stok legen den grond stampende Twaelf dukaten Jacobo zoo waer als ik christen ben Het had meer kunnen z\n want ik stelde vertrouwen in haren man en leverde hein zyn schifdertuig zonder scherp te reke¬ nen Hoe kon ik denken dal hy zou gestorven zyn zonder ni v te voldoen Ik ben te goed te vertrouwend Gv ziet wat dien ongeluk kigen kladder my tot pand gelaten heeft wat lompen eene vrouw en vier kinderen Men kan noch de vrouw noch de kinderen verkoope» en de vodd m naer uw zeggen zyn geen dry dukaten weerd Hoe ongelukkig Jacobo zyn de arme lieden welke iets bezitten ieder plukt en bedriegt ze Den roeper zag om — Spreekt zoo luid niet zegde hy de weduwe staet ach¬ ter u met hare kleinen en gy weet zy is moedig zy zou het Verat cene verwyting ncmcu Doelt üct is de Scifuld niet Van — Alen zal zich nogtans herinneren dat voor zyne komst I tot liet ministerie den heer Veydt met den heer Rogier de Vlacnderen doorliepen en overal de nauwgezetste inlichtin¬ gen namen omtrent den ongelukkigen toestand van spinners en wevers en omtrent de lasten in het algemeen die meest op de ingezetenen drukten Een ieder had dan de oogen op die twee volksvrienden gevestigd hunne komst tot het be¬ wind werd al zoo zeer verlangt als de gene van cenen ver¬ losser immers zy werden beschouwd als den Messias van de diep ellendige landbewooners Wel nu die heeren zyn tot liet gezag gekomen en den heer Veydt is er reeds vol van hy verlaet hetzelve — Wat heeft hv nu gedaen wat nut heeft hy uit zvne omreis getrokken — Volstrekt niets Der- halven nogmaels comcdic IN DIRECTE BELASTINGEN •rgely kenden xtuet der ontvangsten voor hel jaer 1847 mei die van hel jaer 1840 BH DRAG DEIt ONTVANGSTEN Douanenreglen Zout-aecyiis Wyn-acey ns Uitlands geuever Inlands id Bieren en azyneu Sniker-aceviis Kwittancie-zegels Cireul permission Waerb van goud en Verscheid e oulvaiigste Registratie Greffie Hypotheken Successiercglen Zegelregteu Boeten Watertolïen Barreelregten Posteryen Spoorweg zilv n Sis 1847 10,908,1 19 00 3,604,6 I 6-58 2,559.554-26 202,629-04 2,870,1 10-27 5,516,520-52 1,414.329-85 4,541-51 700-70 127,562-07 22,925,47 10,694,004-41 501,580-15 1 735,407-90 0,026,455-08 3,061,003-23 220,003-04 3,504,393-04 1 890,240-91 3,61 8,500-00 14,639,098-00 a» ï«.s« 11,129,571-22 4,068,1 I 4-00 1,985,558-30 173,973-87 3,323,489-88 0,318,294-02 2,845,579-59 5,470-08 852-09 140,704-71 18,986-84 10,581,350-98 51 2,308-03 1,753,721-80 5,083,000-08 3,058,015-22 155,359-54 2,974,977-95 1 862,009-90 3,510,148-33 15,572,575-03 Pclegrimo ndien de koorts hein heeft weg gevoerd Neen maer het is toch zyne schuld van voor twaelf dukaten goed te hebben gekocht — Hy had u bctaeld indien hy had blyven leven — Dat geloof ik wel — Waerover klaegt gy dan - Wat waerover ik klaeg zegde den grysaerd gestoord wel omdat hy het noodige niet nagelaten heeft om zyne schuld te voldoen zie juist daer hoe gy arme lieden be- stact gy ondersteunt elkander tegen ons Denkt gy dat den grafmaker allen die hy ter aerde besteld van hunne ver- bindtenisscn ontslaet 1 Den roeper schokschouderde — He goeden God zegde hy de eerlykheid der arme lieden hangt niet altvd van hen af maer ook oen weinig van de Voorzienigheid Zy kunnen niet anders dan met hunnen arbeid betalen en wanneer God hun de gezondheid beneemt bh ft iiy voor hen verantwoordelyk Het kan wel zyn mees¬ ter Caverdone dat gy met die twaelf dukaten uwe plaets in den hemel be'taelt Den kleinen grysaerd scheen ootslicht — Dryf den spot niet met de hejligc zaken Jacobo zegde hy strenglvk en houdt u bezig met de kalanten byeen te roepen in plaets van den vrvgeest uit te hangen Jacobo gehoorzamende griinlagcliende terwyl Caverdone tot den buisracd naderde om nog eens te berekenen hoeveel hy er zou van trekken Overigens hetzy de arme weduwe des kladschilders deze samensprèek niét gehoord had hetzy zy er zich weinig om bekreunde zy behield hetzelfdegclaet dezelfde houding Ter aerde gezeten niet verre van den dorpel omarmde zy twee Totael fr 75,515,017-09 73,458,588-24 De uitkomst der bovenstaende tahelle is vrv gunstig daer dezelve teil slotte eene vermeerdering van 50,429 fr aen- duidt De verminderingen hebben op verscheidene artikels fr 0,188,923-83 ct bedragen maer de vermeerderingen I beloopen te samen lot 3,245,553 fr terwyl in al de omlig¬ gende landen de ontvangsten des bietsten jaers beneden dio van liet vorige waren ' De verminderingen laten zich daerenboven natuerlykc oorzaken uitleg door gansch Nieuwe» oi)«tand i» ftlrilien hetgene volgt Een byvoegsel acn het blad le Suil van Marseille vervat Napels 14 januarv a Den sloompaketboot Vésuve uit Palermo overgekomen brengt de tyding mede van cenen algemeenen opstand den 12 dezer in alle de steden van Sicilië» ontstaen li Te Palermo was de verbittering zoo groot dat de juffers ziedend water en meubelen uit de vensters wierpen op de dragonders die het volk uiteendreven Dertig duizend gewa¬ pende burgers van Palermo hebben de troepen uit de stad gejacgd na dezelve groole verliezen te hebben doen onder- gaen De troepen zyn er in geslaegd zich te vertrekken naer Monte-Reale ii Men verzekert dat de linie-infantcrie niet wilde deel nemen aen bet gevecht ii Den koning beeft by het vernemen dezer tyding zulk cene geweldige beweging van bet bloed naer bet hoofd on- dergaen dat men hem terstond beeft moeten bloed laten maer dien avond zelve nog beeft hy vyf duizend linie-solda¬ ten doen tc scheep gaen op negen sloombooteii die terstond vertrokken zyn naer Sicilië» ii Den 12 nacmfccst des konings van Napels toen 7 M in het San Carlo schouwburg in zyne logie verscheen hebben eenige hovelingen getracht den koning tc doen toejuichen Een gefluit uit alle de logie» en uit liet parterre volgde dacrop ii Alen zegt dat den koning zvnen zoon in arrest heeft doen zetten om dat dezen zoude gevraegd hebben dat iiy eenige conccssien aen bet volk zoude vergunnen » — Den Semaphore van den 20 van zyne zyde vervat de volgende byzondcrlicden nopens de gebeurtenissen li Sicilië» is in opstand Van den 8 dezer af wist men te Palermo dat den koning geene concessien zoude doen Het volk doorliep de straten in tairyke en dreigende groepen De polieie was verschrikt en in de hoop van den storm te be¬ zwoeren welke scheen tc zullen uitbersten kwam zv op de gedachte van in den nacht van den 9 lot 10 in hechten s te zetten de invloedhebbende persooncn welke op 25 20 en 27 november met zoo veel moeite er in geslaegd waren de ver¬ bittering der volksmenigte tc stillen en rampzalige gevechten te voorkomen Het is aldus dat zy poogde zich meester te omtrent gelykjarige kinderen welke met hare ontbonden liairlokken speelden en elkander dezelfde betwistten een derde rolde zich aen hare voeten om en de oudste vlocht al zingende eenige stroohalmen die hy aen zyne wieg ontrukt had ineen Het gezigt van de weduwe was bedaerd geene tranen in bare oogen g eene zuchten op hare lippen Het was cene onderwerping smertelyker dan bet klagen en dreigender dan de wanhoop die droevige verlating van ziebzelven welke ons inliet leven doet voortwandclen gelyk cenen veroordeel¬ den naer de pyn bank zonder onzekerheid zonder voorzorg hyna onverschillig om dat den uitslag onvermydelyk en ze¬ ker is Oodertusscben was er den roeper in gelukt eenige nieuws¬ gierigen rond het te koopen gestelde te scharen Naaping behcerscht dc mensehen gelyk de aentrekkingskragt de din¬ gen liet is dezelfde wet Nieuwe voorby gangers kwamen op hunne beurt en bleven staen om dat er andere stonden waer er over ecnen oogenblikgecnen incnsch was zyn emu eene menigte Niemand kocht maer allen zagen zonder te weten waerom Dc nieuwsgierigheid der anderen maektedo hunne gaende Dc steeds aengroeijende seliaer verhinderde den doorgang aen twee edellieden — Wat is er gaende vroeg den oudsten met dien onvoo- gelyken hoogmoed welke menigen Engelschman op het vas¬ te land kenhaer maekt — Waren wy in ons goede Parys milord hernam den anderen op dien welbekenden gedwongen salcttoon die eenen Fransehinan in de vier werelddeeléh verraedt zoo gaf j ik u ten antwoordt dat er een groenselwyf haren man af-
Gazette van Brugge 26/1/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item