Back to top

Gazette van Brugge 24/1/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Overledenen van den 19 tot den 22 January 19 Maria Fransoo oud 3 raaenden en half overleden in de Schaerestract B 7 n" 23 Joannes Florin werkman oud 69 jaren geboren en woonendc te Brugge echtgenoot van Mathilda Smidts overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Joannes-Baptista Lambert werkman oud 74 jaren geboren te Parys woonende te Maldeghem weduwacr van Barbara Boes overleden in de Mariastraet C 9 n" 8 ' 1 lieresia Chrisliaens kantwerkster oud 30 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge Racmstracl n"44 on¬ gehuwd dochter van Franciscus by Isabella Callewaert overleden in de Mariastraet C 9 n" 8 51 Maria Messens kantwerkster oud 21 jaren en half geboren en woonende te Brugge ongehuwd doehter van Philippus by Thercsia Laloup overleden in dc Lange Raemstraet D 14 n° 43 Amelia Callemeyn dienstmeid oud 39 jaren geboren te Brugge woonende te St Andrics ongehuwd doch¬ ter verdere inlichtingen onbekend overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Henricus Blomtrock werkman oud 47 jaren geboren te Breedene woonende tc Brugge echtgenoot van Anna Baekelant overleden in de Blokstraet E 7 n° 47 Sophia-Joanna Op den Wynekel religieuse in het kloos¬ ter der Maricolen in deze stad oud 64 jaren geboren te Kortryk woonende tc Brugge dochter van Frcderik en van Anna-Maria Ovyn overleden in den Oudcnzak D 6 n" 39 22 Franciscus Bourgonjon kleermaker oud 47 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge echtgenoot van Maria Van Acker overleden in de Carmersstraet F 3 n° 41 8 Geboorten BEKENDMAKING EN « La COMMISSION MÉDICALE PROVINCIALE prévient 'i ceux que la chose concerne que sa prochame séance générale "est ixée au lundi 21 février 1848 Les personnes qui dé- « siren t subir l'examen dcSage-Femme doivent se présentei « au rooins liuit jours d'avance chez le secrétaire ninnies * des pieces justificative» de leurs études » Le Président Par ordonnance DE MEYER Le Secrétaire DE MEERSSMAN Changement de Domicile J DÖOMAMT-PLYSON Charpentier Meimïsicr p Constructeur d'Escaillicrs on ons gpnpcs Aynnt demeuré Place saint Jean demeure actuellement 9 Mnrché-aux-OEufs N° 60 Bruges ÏESSS9SIS9 vapi 50 Konpta allerschoonsts EN T-RONKHAIR TE OOSTCAMP By het Beverhoutsveld en d'Assebrouksche- Mcersschen Woensdag 26january 1848 ten 12 uren 's middags in de bosscheu genaemd de Braederyks behoorende den edelen heer ridder Charles De Scbieter-Caprycke groot-gi oudeygenaer te Gent zal men ten verzoeke en in profyte van gcmclden heer verkooper 30 Koopen allerschoonste TAILLIE-HOUT en HAIR VAN TRONKEN zeer dienstig voor kuypers bakkers en strael- perssen De vergaderinge op liet hof van den boschwachter Pieter Ruyghe Allen onbekenden kooper moet borge stellen Op gewoone Conditiën en tyd van betaling In d'aenstaende maend february zullen alle d'Eyken Es- schen Wilgen en Beuke Boomeu in de gemelde bosschen staende verkocht worden GROOTE TE MOER KEKKE ~~~ 3 WYK SCHEEWEGHE Op woensdag 26january 1848 om 1 uer namiddag ten behoeve van jonkheer Guido Arents grondeygenaer te Brugge van 60 Koopen zware en langstammige Bokke Boomen 20 dito dito Eyken en Esschen Boomen De vergadering ter herberg Scheewege Op tyd van betaling ten kantoore van den Notaris COLENS te Mocrkerke Boom-YemlUiei A Te Oost camp DYNSDAG 23 Januari 1848 1 ure nanoen op d' hofstede gebruikt door d'hr J D'Hoore by Mo.er- brugge van SS KOOPEN zware Cauadas- Erken- Wilgen- en Populieren beste soort B Te Oedelem DYNSDAG 1 februari 's middags ten profrte van mevrouwe douairière Van Den Wouwere mejoufvrouw Beaucourt en den notaris Colens te Brugge op d'bofstede gebruikt door d'hr 1de en andere by de plaets en aen de katiime wyk Oostveld vaD 9'ï KOOI'liN merkweerdigc Eiken- Beuken- Keirslaer- Canadas- Abeclen- Wilgen en Esschen meest al zuivere Eiken vvaei' ouder 1 molenas C Te Oostcamp WOENSDAG 2 februari 1 ure nanoen by het Beverhouts¬ veld ten behoeve van mevrouwe douairière Van Den Wouwere mejoufvrouw Beaucourt sieurs Van De Kerckhove-Verpianeke Dobbelaere en Brouckaert van OW KOOPEN grooteen beste Eiken- Canadas- Italiaenders- OJras- en Wilgen dik van 3 tot 8 voeten De vergadering in d'berberg 't Lekkerken I Te Oedelem DYNSDAG 8 februari 's middags tenprofite van mevrouwe de douairière Van Den Wouwere en mejoufvrouw Beaucourt op d hofsteden gebruikt door J Van Bellegbem en andere op den Berg en aen '« Vliegende Peerd van 90 KOOP-EN zware Eiken- Canadas- Abeelen en 1 Olm van 9 1 [2 voeten dik den schoonsten der streek Onder de directie van de Zaekwaerneuters MADOE en V AIS RET BROUCK te Oostcamp Boom-Veiiditien onder de directie van clen Notaris HU Y Gil E BA E/tT te Handzaeme t m W 1." Den 2 7 january 1848 te Westcapelle op d hofsteden gebruykt door Andreas Beuselynk en Jan Vermeire digte 't Dorp 70 koopen BOOMEN ten meerderen deele grootc Esschen Abeele en Olms 2." Dyusdag 1 february 1848 te Handzaeme op de hofstede gebruykt door Alexander De Beuckelaere noord by 't Dorp 80 koopen 3." Donderdag 3 iehruary te Couckelaere op de hofstede gebruykt door Francis Macrtens noordwest by 't Dorp langst de straete naer Zande 102 koopen 4.° Vrydag 4 february te Cortemarck op de schaep- hofstede gebruykt door de weduwe Slembrouck langst de Iiandzaeme-straet 112 koopen 3." Den 7 february te Reniugbe op 't hofstedeken bewoond door Karei Depoorter 20 koopen 6.° Den 8 february te Stavele op de hofstede Eversam wyck Elsendamme 61 koopen extraordinaire Eyken Boomen en Abeelen 7." Den 9 february te Iloogstade op de hofstede en landen gebruykt door Jacob Plaetevoet en vidua Rooryck 90 koopen 8." Oen 10 february te Kernrad op eene weyde gebruykt door Bonaventura Maliieu 70 koopen 9." Den 11 february le üickebusch op de hofsteden ge¬ bruykt door Bona venture Maliieu en vidua Dchem 157 koopen 10.° Maendag 21 february te Handzaeme op de hofsteden gebruykt door Joseph Belaeter en Jan Dewulf 49 koopen 1 1 ° Dynsdag 22 february te Couckelaere op de hofstede gebruykt door de weduwe en kinders Vanaelst 63 koopen En 12.» Vrydag 25 february te Cortemarck op de hofstede gebruykt door vidua Joans Van Thuyne 83 koopen Alle om prompt ten 12 uren 's middags te beginnen en bree¬ der by afbellen vermeld By uytscheyding van Bedryf VERKOOP AEN PMS VAN FACTIRE De weduwe AVANZO woonende in bet Breydel-straetje B 16 N." 1 te Brugge heeft de eer bet publiek kenbaer te maken dat zy de koopwaren Jiaer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen ptys van facture bestaende in nieuwe en oude printen en Gravuren inbladereu en geëiicadreerd Litbograpbien Zantjes Acrdryks-kaerten Atlassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werktuygen Barometers Thermometers Liqueur-SchaU'eri Aerdbollen Compassen Graphometers Koleuren Pinceelen Crayons Pennernessen alle soorten van lukt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor Portretten in miniature ware Napelsche Snaren Chocolat van Venetien Schryfpennen Pypen Dominos Schaek en Lolospelen Bretellen Beursen Ëau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheyde andere artikels te lang m te melden N B De Printen en Lithographien worden verkocht met eeue vermindering van vjftig ten honderd UÏT El HAND TE PACHTEN Qtn in gebruykervan te komen met I October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H §4-38-43 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Couckelaere en Keyern Thans in huer van Pieter Carbonez > Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Biugge lloogstraet Te Dachten Een HUYS dienende voor Zilvcrsraidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge bietst be¬ woond door M.™ 0 Hanssens-V r an De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERI10UDT in de Hoog-straet te Brugge ZEE-TY DINGEN OOSTENDE 24 January Aenkomsten van den 21 en 22 january Den Belgischen horkir Zelden Rust kapitein De Goede van Bergen met stokvj^h de eogelsche male Widyenn van Doever met de kórrespornleulic eu i3 passagieis den bollaiul- scben bom kap Keus van Scbeveningcn met bating een engelscbe male van Dotver met de kor rrspoudentie eu i4 passagiers Uitgevaren De belgiscbe galjoot Joseph kap Van den Bergbe naer Liverpool met ballast de Belgische male Ville de Bruges naer Doever met de korrespouderitie en i3 passagiers den bollaudscben bom Zeven Gezusters kap Rog naer Scbe- veningen met ballast bet engelsch stoomschip Triton ka pit Taylor naer Londen met diVersche goederen 28 passagieis cn 1 1 peerdeu de belgiscbe male Ville d'Ostende naer Doe¬ ver met de korrespondentie en 14 passagiers Wissel-Cours vnn Parys van den 22 january 3 |> »|o 33 llrci'llibiJl li 7T 00 8 [)."[" 15 miert 1 16 30 Cours van Amsterdam van den 21 january Werkeiv l.e seliiiitl 04 op» Amorlisatie-Svndikaet 84 1 8 Handel Maelsehappv tfll 5|8 — — Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 21 january Soorten Koolzaed OEiiliette ld g smack Lyneaed Canieiine Kempzaad OHÜN de hectoliter 83 00 k 86 00 00 110 a 00 Oil 00 nil a «0 Oil 84 35 a III 00 no no a oo on no no a on on GRANBN KOEK KM tie hectoliter lc In hi on 34 00 a 37 00 39 mi a 30 1)0 IK III a on On 34 III & 36 III 3n III a 30 00 no no it on nil 10 25 A 16 75 16 1)0 a I« 50 ■ ■(I no a li.» Ill an Oil a 31 50 17 5' a no 00 10 50 a 00 nu Pryzen der Granen op de Markt van Gend van den 21 january Witte Tcrwe Ii 2 » 88 ct par hecolitcr Itoode Terwe « 111-94 « « Rogge a IC 113 « a Geerst a I 1 03 « « Boekweit 11-83 < « Haver «9 III t a Aerdappeleo « 7-HO « « Den lie.'tolt « den zak Pryzen der Granen op do Markt van Brugge vnn den 22 january Aknwvzikc BOïvïtLHKi ii nsaaoai Ir ct Terwe 769 19-51 Rogge 280 13 59 Boekweit 17 11-27 Haver 36 9-09 Geerste 634 lt-64 Boonen 12 13-00 Aerdappelen 75 7 81 PIIYS VAN HET BROOD — W it Brood I r 0-45 ct Half wit Ir 0-35ct Mei agie-Brood fr 0-35 cl Roggen Brood fr 0 30 ct Masteleio Brood fr 11-23 ct idle by He kilogr — i 2 5ia38aa r —■ — Vertrek-uren van den Y zeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 urcn 33 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Boornyk Ryssel Dendermonde Mecbelen Brussel Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten 1 ure 3 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 30 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacbt-treyn — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 min en ten 3 uren 43 min Tusscheu Brugge en Gend alle de konvooyen blyven staen te Aeltre eu Landeghem te Bloemendaele blyven al de kon¬ vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 43 minaten Tusscheu Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasscbtndaele tc Jabbeko blyven alle de konvooyen staen behalve bet gene dat van Brugge vertrekt ten 11 uren Y zeren Weg van Van Brugge naer Kortryk Ten 3 u 30 min 's morg » 8 a 00 • » » 1 » 20 ii namid » 4 i' 35 a 's avonds West - Vlaenderen Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 's morg 7 12 4 45 25 45 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge — Drukkcry van L.-B Uehksboopt op d'Eyormarkt
Gazette van Brugge 24/1/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item