Back to top

Gazette van Brugge 24/1/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
— t » zal verpligt zyn dezelve te ontschepen en tot het yoorjaer in pakhuizen op te sl.ien — Den winter heeft aenleiding gegeven tot cene tamcly- ke vermindering van liet reizen op den yzercn weg van West-Vlaenderen intusschen is men aen de eompngnie dier spöorbaen liet tot stand komen van eenen nieuwen handel verschuldigd in iedere statie bevindt zich een kolenmaga- zyn ten gevolge van welke deze brandstof eencn afslag van 23 p c heeft ondergacn — Eenige sterrekundigen 'voorspellen tegen het loopend jaei' 1848 de terugkomst cencr schoojie en groote komeet of steertster waervan de geschiedenis sehryvers ten jare 1264 gewacgden en welke Fabricius in 1336 zoude wedergezien hebben Deze ster zoude groot en met de blootc oog zigtbaer wezen — Eencn Pastoor van Mtlcon op Kerstdag prekende zeg¬ de onder anderen « De negen tiende eeuw vveerde broeders wordt gezegd eene eeuwvan licht te zyn Ik zal die bewering niet tegenspreken maer ik zal zeggen dat den duivelde keers houdt » — Op den avond van den 10 barste te Dassel by Frank¬ fort een brand uit ten gevolge waervan binnen weinige uren tyds 24 huizen eenegcheele stadswyk benevens ach¬ tergebouwen en schuren in de asch werden gelegd Men kun niet blusschen daer liet water in de spuijen bevroos Ouk te Kemnnlh by Bayreuth zyn op 14 dezer 190 gebouwen in de asch gelegd By het vertrek van den post was aen liet einde van den brand nog niet te denken daer alle samen¬ werking bad opgehouden en ieder op zich zelveu en de zy- lien bedacht was — Zaterdag avond is in de metaelgietery van den heer Cavé een jammerlyk onheil gebeurd Op bet oogenblik dat 40,000 pond yzer gloeijend kookte is in den smeltoven een spleet gekomen en het gesmolten metacl is langs dezelve beginnen uit tevlocijen Acht werklieden die zich niet spoe¬ dig genoeg hadden kunnen wegmaken zyn de voeten tot over de enkels verbrand Deze ongclakkigen zyn in decrly- ken start en incn vreest dat men hun de boenen zal moe¬ ten afzetten — Zoude men zulke yzingwekkende ongeluk¬ ken niet kunnen voorkomen in de yzergietpryen boven den vloer en vooral rondom de smiltovens eenen rooster aenleg- gende ter hoogte van eencn halven voet by voorbeeld vvacr- op de werklieden zouden stacn In '-geval het gesmolten me¬ tsel dan op de ecne of andere wyze kwam uit Ie loopen zoo zoude liet onder den rooster wegvloeijcn en de voeten der werklieden onaengeraekt laten — Dn tydingen van de kust van Guinea melden dat de inboorlingen derkust de bezetting in het deenscli fort Prind- senstcen hebben overvallen Na dat eenen franschen brick de bezetting cenen zwakken bystand verleend en daerop de kusten verlaten had kwam eencn deenschen briek onder kommando van den kapitein-luitenant Jominger en gaf zoo¬ danig vuer op de Negers dat zy moesten terugtrekken en de bezetting in het fort bevryd wierd — Onlangs gewaegde men van eene hvëna reizende bo¬ venop eene diligencieen die eenen groofen schrik verspreid¬ de in de afspanning te Toulouse alwaer liet publiek rytuig stil bleef Mogelyks is het 't zelfde dier dat dezer dagen het koffylmis Cuisinier tegenover de Pont-St Michel in rep en roer stelde Ziet hier wat men dicsaengaen'de meldt « Eenen officier wiens regiment onlangs overgekomen is uit Afrika wandelt gewoonelyk met eene jonge hvëna pon¬ der andere voorzorg dan deze by eenen leiband te houdenn even als eenen hond Dien officier begeeft zich schier dage- lyks nlicr het kolïvhuis Cuisinier gezamentlvk met zynehyë- na wier zachtheid door de gewoone bezoekers wel gekend is Eergister had den officier verzuimd den leiband vast te maken aen eenen tafelpikkel zoo als hy het gewoon was De byëna eenigen stappen in de zael gedacn hebbende vond de kelderdeur open en ging beneden zonder dat men het gewaer wierd « Twee knechten spoelden flessclien in het dieptte van den kelder Vooreerst onlwaerden zy het dier niet maerdc byëna ongctwyfeld verschrikt door den klank der flessclien liet een geknor liooren hetwelk hunne aendacht boeide Op eens zagen zy hare oogen in liet duister schitteren de vrees vermande hun en spuedig ylden zy boven den trap niet nalatende van de val ncèr te laten ■c Zoo dra de byëna opgesloten was verkeerde zy in woe¬ de zy huilde en begon met klauwen en tanden de val aen te gryppen tot grooten schrik der aenwezigen die op de vlugl gingen ic Gelukkiglyk bevond den officier die reeds ongerust was wegens liet yerdwynen zyner hvëna zieli nog in liet koffyhuis Hy slaegde er in het dier tot bedaerdheid te bren¬ gen opende zelve de val en bragt zyne vreeswekkende ge¬ zellin terug zonder dat men over eenigtoeval te klagen had.» Antwerpen 22 January Overzigt der Koophandel van de week Kojfy Deze boon blyit redelyk goeden aftrek genieten aen min of meer gematigde piyzen In liet geheel zyn er I600 ba¬ len Brazil i5oo dito Java en 1 55 dito Costa Rica aen diver- sclie pryzen afgedaen Van Domingo is in de eerste hand niets aen de markt — Ruwe Suiker Zonder verandering Er zyn verkocht ii\o kisten witten Havana aen frs 34 8(4 a 35 i| 2 en 3ooo kisten blonden dito ordinaire a goed ordinaire maer beschadigd aen frs 'z4 ' [ *2 a 3o 3 1 j — Geraffineerde Sui¬ ker Zonder noemensweerdigeafFairen — Ryst Wy hebben den verkoop vermeld van 22711 en 55(2 vaten Carolina maer de pryzen zyn geheim gehouden De andere Rystsoorteii zonder omgang behalve dat eenige honderdc halen in openbare vei¬ ling vverden afgedaen — Fruit De omzettingen bepaalden zich tol 7 a 8oo kabassen Vygen De pryzen dezer vruchten zyn verbeterd doch degene der Korenten zyn veifliuwd — Cacao Een lo'je van 6o balen Guyaquil werd voor de ex- porlatie genomen — Z uidzeetraen 'Leer vast ten gevolge van onzen geringen voorraed — Oliën Hierin was eenige aenvracg too hectoliters Gallipoli en 3ooo kilog Palma wer¬ den afgedaen — Roet De aenvraeg voor dit vet is gering eenige lotjes iulandsch zyn voor de consumtie genomen ClracGi- eu Zneriiiniiricl De daling op de hinireulandsche Granen sehynl nog niet te willen ophouden de beste roode tarwe wordt aen ƒ ra 1 12 te koop geboden en de witte f 12 per 80 kilog — De Royye werd a e n ƒ 6 8(4 per 70 kilog verhandeld en blvft aen dezen prys verkrvgbaer — Garst gold ƒ j a 7 1 14 per hectoliter - — Haver staet op f 17 i|2 per 100 kilog Het spreekt van zelve dat dezen staet vau zaken de omzettingen in vreemde Granen belemmert ook worden dezelve allengs lv afslag be¬ komen maer niet genoegzaem in de consumtie den voorki ur te vi rkrygeu — De Ketle Zaden zyn stil maer zonder prys- verandering 11 Moor » die zynen heer Item in schertst gegeven had be¬ hield hy nog al eenige jaren Haydn trad in den dienst van prins Esterhazy als concert meester of tweeden maëstro Den eersten was Wener eenen man van groote verdienste Een jaer later stierf prins Antoon prins Nikolaes die zynen op¬ volger wierd was grooten - kenner van het muziek en zette Hay dn aen het hoofd van een groot orchcslcr De vol¬ gende anekdote is een bewys van de goedhartigheid waer- mede hy zyn ambt bediende Dert vorst had besloten al zvnc muziekanten Hay du alleen uitgezonderd te laten varen Het grootste gedeelte derzclvcn bestond uit huisvaders door dezen maatregel in hot ongeluk gestort Haydn was daer over bedroefd en nam zynen loevlugt tot eenen eigenaerdigen middel 0111 den vorst tol het houden van zyn orchëst te bewegen Hy stelde cene symphonic op waerin iedere afdeeling op dezelfde manier eindigde en wel zoodanig dat de toonen langzamerhand uitstierven en dat lederen muzikant den eenen na den anderen zyn notenpa¬ pier oprolde zyn licht uitblies en bedroefd henen ging Haynd alleen nog op zyne plaats gebleven buigde zich 'voor den prins en wilde van gelyken weg gaen toen Esterhazy die de roerende allegorie verstaen had gansch bewogen uit¬ riep 1 Haydn waer gaet gy dan alles blyft op den ouden vpet » Na de dood van den prins in liet jaer 1790 verliet II min de kapel die hy dertig jaren bestierd had Den kring z.ner bewonderaars vermeerderde gedurig en zynen naeni ver¬ breidde zich over gansch Europa Eene inuzick-maetsch appy Bbussei 23 januari/ De kamer der volksvertegenwoordigers heeft vrvdag en gisteren de beraadslaging over het koninglyk besluit belrek- kelv k de successie van den lieer Lauwers voortgezet en geëindigd Men heeft nog de kwestie voor wat de wettelyk- hcid van dat besluit aengaet betwist tevens dat er zieli een andere zeer belatigryke kwestie heeft aengeboden over den invloed die de gedachten en gevoelens door den minister van jüslicieuitgehragt in de samenleving moeten uitoeffenen In lie nieuwe discussie geopend door den heer Malou hebben de beeren Frere-Orbah de Decker Malou de Me- rode en de Iiaussy achtervolgens het woord genomen De hoeren Malou en De Decker hebben met veel kracht en geestdrift ten voordeele der volkomcnste vryheid voor de hyzondere liefdadigheid gepleit en hebben getracht te be¬ tonnen dat verre van de herstelling van liet oud regiem te willen zoo als den minister der openbare werken hen be¬ schuldigd zy alleen de volkoinene waermaking der grond- wettelyke waerborgen willen De beraadslaging heeft van beide kanten levendig geweest en de bewysredenen zyn er niet te kort gebleven Tot de beraedslaging der artikelen van het budjet der jus- tieie wederkeerende de kamer heeft de laatste kapitels zondi r belangryke discussion gestemd en zal maendag tot de definitive stemming overgaen TYDINGEN UYT SPANJE Men leest in el E spanol van den 11 January Meer dan vyftig duizend persoonen liggen thans te bed te Madrid uit hooide van de grippe Nogtans mag men de ziekte beschou¬ wen als reeds verminderende de gevallen die zich thans opdoen minder ernst opleverende — In weeTwil der bytendé koude -welke zieli den 9 dezer opdeed heeft de kóningin' dien 'dag fione wandeling in den- Prado gedaen IE M is slechts met den avond teruggekeerd — Den 12 heeft generael Esparlcro hertog van den Zege¬ praal en gewezen regent van Spanje een bezoek afgelegd aen den voorzitter van den raed der ministers aen den' mi¬ nister van- oorlog en aen den kapitein-generael des dist riks Den 15 heeft den senaat cene zitting gehouden Den toe¬ loop aldaar was groot daer men w ist dat generaal Espartero den eed zoude afleggen Nog was het vro g als reeds de pu¬ blieke en voorbehouden tribunen opgepropt waren Na do opening der zitting is den hertog van den Zegepraal binnen de zael gekomen en heeft hy den eed afgelegd Op de uit- noodiging des hertogs van Raylen is hy zieli gaen zetten' nc- vens hem Den voorzitter van den raed heeft lezing gegeven van het verslag des kapiteins-generael van Catalonien verklarende dat de opstandelingen die liet land doorliepen gansch ver¬ dwenen zyn en dat de rust in liet land hersteld is Na deze voorlezing is de zitting gesloten en tot den inaemiag verscho¬ ven geweest Na het slot der zitting is den voorzitter van den raed gé¬ neraal Espartero te gemoet geguen De hertogen van Valen- cien en van den zegenprael hebben eenigen tyd elkanders handen gedrukt en men heeft bemerkt dat een vricndelyk gesprek tusschen hun eenen aanvang genomen had Den hertog van den zegenprael was in 't zwart gekleed tot alle decoration de plaet en het ketentje des orders van Karei Hl dragende By liet uitkomen der senateurs uit het paleis bevond zich ecne talryke volksmenigte voor hetzelve vereenigd Den ge¬ nerael is uitgekomen gezamentlvk met zynen oud-aide-de- carnp Mr Ventura Barnistequi Op zynen doortogt ontdek¬ te liet volk zieli het hoofd en den generael kon slechts moeijelyk zyn rytuyg bereiken zoo groot was hot gedrang Geenen enkelen vivat wierd aengchcven maer als 's gene¬ raels rytuig vertrok groote men hem andermael Den gene- nerael groette weder met de hand In de kamer der gedeputeerden heeft de discussie golóo- peu op het wetsonwerp aengaende de bruggen en wegen T.ulhisrn uil Itaiien Luidens brieven uit Rooiheii heeft den russischen gezant Butenieff by den Paus plegtig gehoor gehad en den HrVader overhandigd de ratificatie vau keizer Nikolaes van liet con- cordaet of conventie in augusty 1847 betrekkelyk de katho- lvke kerk in Rusland gesloten Z H moet zyn leedwezen betuigd hebben dal deze gewiglige en voldoende mededee- ling niet vroeger was geschied want dat hy ze geerne in het jongste consistorie aen de kardinalen zou hebben mede¬ gedeeld Zie hier de Iwofd bepalingen van het bedooldo eoncordaed Voortaen zal Rusland zeven Katholykc bis¬ dommen bevatten Mohilow met titel van aertsbisdom Wilna Kalisch Minsk Lausk Zitamir Kaminiek en Cherson Dit laotste is eenen nieuwen stoel De bisschoppen en suffraganten worden in Rusland en Polen benoemd tel¬ kenmale na voorafgaende overeenkomet tusschen den keizer en den Paus waerop dezen hen de kerkelvke weerdigheid zal schenken De leiding der geestelvke aengelegenheden is geheel overgelaten aen den bisschop de medeleden der consisloria zyn geestelyken die door den bisschop met toe¬ stemming der regering benoemd worden Onderwys leer en tucht in de seminarien worden volgens de voorschriften van het concilium van Trcnte aen de leiding en hetopzicht van de bisschoppen opgedragen De pastoors worden door de bisschoppen met goedkueriiig der regering benoemd Nu wederzydsche ratificatie zal dauelyk tot de benoeming dei- bisschoppen worden overgegaen BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelijken van den 21 January Amandus Pauwels loodgieter met Joanna Bonne kantw Joannes Depiere kleermaker met Maria Maene kantw Antonius Bousson werkman met Rosalia Dewaele kantw Petrus Verhaegen werkman met Barbara Raeman naeister Doininicus Van H.oeke timmerman met Sophia De Cloedl winkelierster weduwe van Joseph Naert Huwelyk van dm 22 jamrary Louis-Joseph Stuhbe kleermaker met Anna-Theresia Van Pouillie kantwerkster die zich te Londen gevormdhad noodde hem uit om daer heen te komen en beloofde hem voor twaelf zittingen de som van 2,400 p sterl Haydn begaf zich 'iaer Londen en schreef zes nieuwe symphonien voor de muziekfeesten van Hanover-Square eiken adagio eiken andante moest her- haeld worden en niets staet gelyk met den geestdrift vvaer- mede men de kompositien begroette Terug gekeerd daer Ween en schreef hy « de Schepping » Den byval er van was zoo groot dat alle groote steden er zich mede bezig hielden de kunstenaers van het Groot Ope¬ ra te Parys nadatde Schepping aldaer uitgevoerd was,stuer- den aen Haydn eenen brief van erkentenis waerop hy zeer bescheiden antwoordde In de concerten der straet Cléry,te Parys wierd zyn borstbeeld bekroond en hetzelfde jaer wierd hy als eerelid van de fransche Akademie benoemd Haydn was goed en openhertig opregt eo braef geëerd en bemind van allen die hem kenden Te midden van zyne schoonste zegevieringen inliet volle der eerbetuigingen die alle steden van Europa hem liet toekomen vergat gy nooyt het kleine huis waerin hy geboren wierd Hy begaf zieh alle jaren in zyn dorp en vergaderde daer al zyne bloedverwanten op een fatniliemael Als de leest ten einde was gaf hy elkeen een geldgeschenk en noodigde hen uit voor het naestc jaer Ily noemde deze byeenkomst c den dag zyner grootte » Van zyne vrouw zullen wy hier niet gewagen het schynt dat zv weinige gedeugen heeft hetzy genoeg te weten dat hy zicii van liaer liet scheiden om voiie rust te genieten voor zyn werk Wy zullen al zyne werke n hier niet opnoemen alleen by uitstek zyn oratorio « de Vier Jaergetyden » en « de Zeven Woorden van den Verlosser aen 't kruys » Haydn stierf den 31 mey 1809 Den oorlog tusschen Frankryk en Oostenryk verhoestte zyne dood hy hield niet op daervan te spreken en dikwyls zong hy met eene zwak¬ ke gebrokene stem iiet volkslied « God behoudde Frans den keizer » — Men moet het aen die kommervolle tv den tocschryven dat de inwooricrs van Weenen zyne stoffélyke ovcrblvfsels schier in 't vergeten lieten Itoukomm zyn bes¬ ten leerling wilde als hy in 1815 naer Weenen kwam het graf van zynen meester dien hy als eenen vader geëerd en bemind had bezoeken Het gelukte hem met moeite hetzel¬ ve te ontdekken dewyl geenen zerk het te kennen gaf Reu- komm wilde de vergetelheid zyner landgenooten herstellen en het eenen grafsteen maken waerop men eenen raedsel- achtigen canon van Haydn's kompositie liet kappen met de woorden non totus moriar niet alles zal sterven Haydn is het die den eersten aen liet instrument-muzick die onaf hanglykheid gaf welke rtoch Italieiïs nog üuitseli- lands groote meesters hetzelve hadden kunnen verleencn zyne symphonien kunnen en zullen door hare bekoorlyk- heid luimigheid en eigenaerdige levendigheid altyd tegen¬ hangers blyven van die van Mozart en Beethoven alhoe¬ wel heide ketsten het veld van 't muziek weder uitge¬ breid iiehben Haydn was zoo niet den schepper der sviu- phonie toch den eersten die ze tot bare ware hoogte op¬ voerde K F Si naer den volkskalender van Gubilz
Gazette van Brugge 24/1/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item