Back to top

Gazette van Brugge 24/1/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
gen of de Vlamingen het regt hebben in den wetstryd by koninklyk besluit van 28 nov 11 uitgeschreven voor liet vervaerdigen van een opera gedicht mêe te doen en — tveet gy wat de minister overecnige dagen heeft geantwoord — Neen en om reden ïk zal u dat eens in 'tbrecd uitleggen Sedert het verschynen van het manifest waer in zy de grieven der Vlamingen hebben opgesomd hebben zy de noodzakclykheid gevoeld in bet viaemsche gezelschap als t ware een verbond tussehen eenige viaemsche schryvers te sluiten zich zoo als de Franschen zeggen te coaliseeren om die dagbladen te ontmaskeren die onder den schyn van vlaemschgezindheid tweedragt in het kamp zaeijen en poo- gen het vaderlandse gebouw dat in Gent op stevige grond¬ vesten rust te onder mynen door af te keuren wat zydoor hunne zending als Vlaming gehouden zyn tc verdedigen — Pit verbond bestaet uit een tienlai letterkundigen publicisten die altyd en overal bet viaemsche grondbeginsel tegen zync aenvailers zullen weten te verdedigen Waer een vyand J!al te zien zyn gaet er een van hun op los en of de stryd hardnekkig is daér staet die verdediger der volksbelangen en achteruit — geen enkele voet — zoo moet het zyn — Vlaemsch Belgie begint te begrypen dat men door eenheid den geest van bet zuiden onverschillig onder welke vormen hy zich voordoet kan ncerslaen — Eer een jaer van hier worden er in alle steden der vlaemsehsprekende gewesten viaemsche gezelschappen in- gerigt die in betrekking met het eenlrael comité van Gent die zelfde geest van eenheid van verbroedering van vlaemschwording als een heiligdom zullen bewaren — Daer ligt onze magt onzen voortgang in — - Myn hriel wordt reeds tamelyk lang Mynheer de Opstel¬ ler Over die inrigting van viaemsche gezelschappen die tevens onderwys beschaving en vaderlandsche gevoelens by den volke onderhouden zal ik u by eene andere gelegenheid in het breede schryven — liet is den lezer eene nuttige zaek bekend te zyn met den gang dier beweging die de zcdelvke ontvoogding zvns lands ten doel beeft Aenvcerd Mynheer de Opsteller de verzekering van hoogachting en vriendschap van uw Correspondent E «"T igt — — De Waerheid over Zwitserland Den graef van Monlalembert Pair van Frankryk beeft in de Kamer der Pairs eene redevoering gehouden in welke hy den toestand van Zwitserland zonderlinge beeft overdreven en eene beklaegensweerdige partydigheid tegen het bondsleger en deszeis oversten heeft aen den dag gelegd De dagbladen die er maer op uit zyn om al wat liberael is in een hatelyk dag¬ licht te stellen hebben de redevoering in ixtenso medegedeeld Indien zy oupartydig zyn iets waervau zy tot dusverre weinig blyken hebben gegeven zullen zy de goedheid hebben ook de volgende extracten mede te deelen overgenomen uit eenen brief door den kolonel Huber Saladin die zync geneigdheid voor het gewezen Sonderbund niet verbergt aen een Parysch dag¬ blad geschreven " Den heer de Montalembert spreekt waerheid wanneer hy zegt Men heeft in Zwitserland nog tegen de Jesuieten noch voor noch tegen de kantons vryheid gestreden liyis waer 111 zvne verontweerdigiiig tegende godsdienstige onverdraegzaem- heid vau Waadland met reden doet hy opmerken de Euro- pesche gevaren in eene wereldburgers volsstrekking gelegen Maer hy heeft het mis wanneer hy zegt dat de maetschappe- lyke door de libcraele orde in Zwitserland verwonnen is Den artygeest verblindt zelfs zooverre bet edel verstand van dien ooghartigen mau dat hy geen woord achting vind voor de mannen die in den slechten tyd over hun land niet hebben gewanhoopt en dal by de legerhoofden van het Zwitsersch verbond verwart met degenen wier haet zy moedig hebben getrotseerd en wier baldadigheden zy hebben beteugeld 1 Ja men mag het luide zeggen nimmer heeft den geesel van den burgerkryg minder verwoesting en bloedvergietingen aeh ter zich gesleept Den afgeveerdigden van Neuburg on- wraekbare getuige heeft zyne slem by degene der andere af¬ geveerdigden vereenigd in de officie] e akten van achtingen vol¬ doening aen het bondsleger gegeven Zie hier het extiakt uit eenen brief welken den generael Dufour my den 81 december jongsleden uit Bern schreef schuld was Ily zou wederom in zyn en vroegeren onzekeren toestand zyn vervallan waeracn by zich met groote moeite en arbeid ontrokken had indienden pruikmaker Keiler hem niet wooning on tafel aengeboden bad Dezen had hem in de kerk hooren zingen en was van zyne stem en van zyne me¬ thode ingenomen geworden hy behandelde den jongman even als eenen zoon Haydn vcrvojgde gedurende zvn ver- blyf by Keller met meer yver dan ooit zvne studiën- eerst komponeerde liy kleine sonaten de pianoforte 't geen hein weinig geld opbragt by schreef walselien en duitsche dan¬ sen voor gezelsebapsballcn eindelvk komponeerde hy eene serenade voor dry instrumenten welke hy en zyne vrienden s avonds in do verscheidene wyken van Weenen uitvoerden Den bestierder van ilen iternthuertlior-schouwburg Ber- nardone Kurz genaemd had eene zeer sclioonc vrouw • Haydn en zyne vrienden misten niet zich onder zync ven¬ ster te begeven en er de serenade uit te voeren Als Ber- riardonc bet bekoorlyk muziek hoorde wilde hy weten wie daervnn den verveerdiger was hy kwam naer beneden op de straet en vroeg wie dat stuk gemaekt had — Ik ant- woorde haydn — Zoo jong Men moet immers toch eens beginnen ik heb myne krachten willen beproeven Al- Ierbest will gy my een opera komponceren — Waerom niet maer ik heb liet nog nooit beproefd — Ik zal het u wvzen volgt my Haydn trok met hem in zync woonst en kwam met een tok Is terug die bet opschrift < de Hinkende duivel » droc °P era wier< i opgesteld eu kwam op liet tooneel Maer li Zekere dagbladen hebben bet Zwitserscbe leger wrcedelyk a gelasterd Ik moet u zeggen op dat gy het zoudt weten ii dat men het kwaed zeer vergroot heeft — Dat dry vierden ii der wanorden gepleegd zyn door aen het leger vreemde lie— « den welke in Fryburg en Lucern geslopen zyn om er par¬ it tikuliere wraek te oefenen te Lucern hebben zy op verre na ii zooveel kwaed niet gedaen als te Fryburg om dat wy ver- ii wittigd waren én er orde hebben aengesteld Nochtans is i Lucern stormenderhand ingenomen geweest — Dat het klein it getal pachthoeven door de troepen verbrand zulks gedurende ii liet gevecht is geweest of ten gevolge van onvoorzigtige ii uittartingen of dog onvoorzigtiger aenvallen — Dat er in ii de kleinere kantons niet alleen geene wanorden hebben plaets n gehad maer de inwooners en onze soldaten leven er in de ii beste vriendschap en verstandhouding « Dezen vertrouwelyken brief welken ik op my neme af te kondigen als de getuigenis van het bevoegdstc en geloofweer- digsten man ontslaen my van alle loftuiting » Ik begeer geenzins de weêrwraekoefeningen te verregt- veerdigen tegen de leden der oude gouvernementen de krygs- overstcn en de klooster ordeu in de groote kantons van het Sonderbund en byzonder te Fryburg Men vergunne my alleenlyk dezelve in weinige woorden te verklaren De nieuwe gouvernementen dipr kantons bestaeu gcdeeltelyk uit weder¬ gekeerde vlugtelingen en staatsgevangenen hun invloed in het eerste oogenblik was natuerlyk hunne wrok was niet minder Onder hun bevonden zich mannen die niets anders willen dan hunne kantons met wyze vorderingen en vryzinnige verlich¬ ting te begiftigen naer het voorbeeld der andere bondsstaten Maer daer zyn er ook die de verbittering van gevangzitting en ballingschap medebragten Tegen hun was de doodstraf en twintig a zestien jaer gevangzitting uitgesproken met derzelver gevolgen van oorlogskosten en inbeslagneming van goederen » Is de gematigheid mogelyk wanneer de fortuin der om¬ wenteling de landsregering in handen van zulke mannen werpt Den invloed der boudskommissarissen is raeermaels verzoenend geweest doch minder krachtig dan degene der krygsoversten eene vertooning van den heer Kern aen de regeering van Lu¬ cern is onder anderen eervol opgemerkt geweest » De verdryving der zusters van S Viucentius de-Paula en belastingen de kloosters opgelegd moesten in de gansebe wereld pynelyk weergalmen Zie hier wat er gebticrd is ik herhael het ik verschoon niets ik vertel alleenlyk a De regering van Fryburg zich vestigende op de wettigheid welke dolievigste partyen des noods in liaer belang weten in te roepen beschouwde de kloosters sedert 1815 in het kanton gesticht als niet gesteld onder de bescherming van art 12 der hondsakte en vereenigde daeroin al degene van die in het ver- hannings dekreet tegen de Jesuieten Wat aengaet de oorlogs- contrijbutiën men beseft dat men zich in een arm land tot de ryksten rigt Dit was het geval niet voor de regeringsleden eu de zoo hard behandelde militairen te Fryburg maer reeds' is het hatelykste van den maetregel gewyzigd door eene gedwon- geuc toelating van rekjameu voor de regjbanken De meeste kloosters zyn ryk uitgenomen die der bedel -ordëiis ii S Bernardsklooster onder anderen bezit voor verschei¬ dene millioenen grondgoederen in Piëmont en Zwitserland De contributie over dit klooster gelegd zal het niet verhinderen zyne godvruchtige herbergzaembeid jegens de reizigers even als voorheen uit te oefenen Den heer de Montalembert mag deswege volkomen gerust zyn Een uit Walliserlaiid terugge¬ komen persoon verzekert dat het onmogelyk is eene enkele daed van geweidof plundering tegen de kloosters van dit kan¬ ton uit te oefenen de moniken van S Bernards zyn in de woouing welke zy vrywillig verlaten hadden teruggeroepen De reklamen der Walliserkloosters betreffen voornamelyk het besluit van den grooten raed aen des Pausen bekrachtiging voorgelegd besluit waerby de kerkelyke vryheden worden in¬ getrokken en de gebeele geestelykheid in het crimineel en het civiel voor de regtbanken strafbaer maekt welk wettenbeheer in 1843 door een concordaet in Piëmont is ingevoerd en daer- enboven in Oostenryk en al de landen van Europa in voege is Hecrschcnde ziekten In liet laetste Bulletin van bet Geneeskundig Genootschap van Gent vindt men de volgende nariglen omtrent de heerschende ziekten ii De maend december was over het algemeen vochtig — den tekst hield voor dien tyd mishagelyke zinspelingen in en i de Hinkende duivel » wierd naer dc derde vertooning verboden — Door zyne eerste beproeving aengewekt ging hy voort zich me de kompositie op te houden In zyn zes- en twintigste jaer bad Haydn zich reeds eenen genoegzamen roem door zyne kennissen verworven Den graef Mortsin nam hem tot zich By dezen boorde prins Antoon Esterliazy eene symphonic van Haydn en bad den graef dat hy hem den muzikant voor zyne kapel zoude overlaten Haydn ver¬ heugde zich over deze verandering Den vorst was kenner en hertstogtelyken vereerder van bet muziek hy hield een talryk en uitgelezen orcliester Onder zulke bescherming kon Haydn zyne talenten zoo goed vormen als zich zeiven vereerd zien OndciTussche verliepen er verscheidene maenden zonder dat er spraek was van zyne intrede by den vorst tc doen zy wierd eindelyk op eene byzondere wyze bewerkt Maestro Friedberg eenen vriend en hoogschatter van Haydn woon¬ de by den vorst Zoo wel als zynen vriend over de vertra¬ ging die deze onderging bedroeft bewoog hy Haydn om I eene syniphonie te schryven die wecrdiglyk in Eisenstadt op den geboortedag van den prins zou kunnen uitgevoerd worden Haydn deed liet Den dag der uitvoering komt aen den prins zet zich naer j zyne gewoonte omgeven van den hofstoet in zynen armstoel en Friedberg verdeelt de partyen dier kompositie Nauwc- lyks hebben de muzikanten de helft van den eersten allegro gespeeld als den prins hun onderbreekt om uaer den op- i By den aen va ng der maend blies den vrind gedurende dry achtereenvolgende dagen uit bet zuiden en onmiddelyk nadien \ verklaerde zich de grippe in deze stad Aldus verwezen Ijkten zich onze vooruitzigten der verledene maend De ziekte liep spoedig voort en liet getal der lieden welke van de grippe aen- gedaen wierden is aenzicnelyk geweest Echter was de ziekte uitnemende eenvoudig zy had tot kenkmerk den schielyken inval der teekens eeiier min of meer hevige ontsteking der luchtscheppende longvallcn vergezeld van koorts gcw-eldige lioofdpyn en ontsteltenis der spieren De zoo wy veimeeneu over 't algemeen gevolgde behandeling bestond in het overvloe¬ dig gebruik van zweetverwekkende dranken Gewoonlvk ver¬ dween de ziekte na verloop van eenen of twee dagen behahe eenen ligten hoest die soms tamelyk lang duert vooral in geval den zieken zich te vroeg aen de koude lucht blootsteld i In de gevallen van wederspannigheid wierd het poeijer van Dover meermalen met goed gevolg gebruikt « De bykomeode kwalen bestonden meestendeels uit long- aendoening ook ontmoeteden wy eenige gevallen van gewel¬ dig pleuris ii Ten zeiven tyde dat de grippe zich binnen onze maren opdeed bragt de typhus-kwael hier hare laetste slagen toe De ziekte is dan iu menigvuldigheid verminderd doch schynt niet in geweld afgenomen te zyn De grootere aengelegenheid daar¬ uit voortgevloeid voor het tweede tydperk welke wy reeds ill de maend november aengeduid hebben is in deze maend nog toegenomen Dit is ten minsten hetgene schynt te blyken uit de daedzaken wrlke wy bv onze confraters inzamelden Twee mael bevonden wy ons in de gelegenheid de typhnskoorts waer te nemen met eene zeer ernstige doch gelukkiglyk* zeer zeld- zaem bykomende kwael den trismus of stuipachtige byeen- rekking der kaekebeenen weldra gevolgd van eene echte dood¬ kramp wy hebben vernomen dat onze confraters twee gelyk- soor'.ige gevallen bemerkt hebben ii Onze inlichtingen hebben ons daerenboven doen blyken dat er onder de in liet kraern zvnde vrouwen zicli in ongc- meene male een zeker getal gevallen opgedaen bebbeu welke ramspoedige gevolgen hadden » BETALING DER MILITAIRE LOGEMENTEN Burgemeester en schepenen der stad Brugge verwittigen de inwoonders dat te rekenen van den 20 tot den 31 dezer maend de betaling der billetter van de Militaire Logementen die plaets hebben gehad tot den vierden dezer loopende maend zal gedaen worden aen eiken inwoonder die zvn eigen logement billet ter betaling zal aenbieden en niet aen persooncn die voor andere logeren in den bureau der Loge¬ menten paspoorten en patenten Blinden Ezelstraet E 2 n" 1 nevens liet stadhuis — Den Koning en de Koningin zyn gisteren langs den yzeren weg door onze stad getrokken naer Oostende rei¬ zende van waer zy in poste naer Cales zyn gereden om in die zeehave voor Doiivres intescbepen Den overtogt vaal Cales naer Douvres geschied in twee uren HH MM moeten te Douvres met een bvzonderen trein langs den yzeren wc» naer Londen voortreizen Men zegt dat hunne "afwezigheid maer van korten duer zal zyn — Bv koninklyk besluit van 14 dezer wordt d'heer B Eeekman ontvanger van den briefpost te Doornyk in dezelve hoedanigheid naer Kortryk geroepen en den lieer F Brauwcr ontvanger te Kortryk naer Doornvk — Men leest in bet Journal du Commerce d'Anvpes i' Men berigt ons op eene stellige wyze dat den achtbaren heer Veydt zyn ontslag als minister van financien aen den Koning overhandigd heeft « — Den 10 december is de stad Uleaburg in Finland door eenen verscbrikkelykcn zeevloed bezocht geweest In minder dan vyftien uren zyn de golven tot vier-en-twintig voet bo¬ ven het gewoon peil gestegen Verscheidene vacrluigen zyn in de stad tot op do markt gedreven De oorzaken van dezen springvloed en liet beloop der verliezen worden niet opge¬ geven — In de haven van Rybensk gelegen aen de samen¬ vloeiing van de Rykenska en dc Wolga bevinden zie li thans door het ys opgehouden 427 vaertuigen geladen met gra¬ nen en naer Petersburg bestemd Ten einde de ladingen dier vaertuigen te behouden welke uit 300,000 schepels meel 200,000 schepels tarwe en 228,000 schepels rogge bestaen steller van een zoo schoon muziek te vragen Friedberg laet uit eenen hoek der zael den aldaer verstokenen sidderen¬ den ILiydn tc voorschyn komen By dcszelfs aenblik roept den prins Wat dezen moor Haydn bad geen byzonder wit vel Wclaen moor gy zult in 't vervolg in mynen dienst zyn lloe licet gy — Josef Ilaydn — Maer dan zvt gy al¬ reeds van de mvnen waerom heb ik u nooit bier gezien - De bloodlieid van den jongen komponist belette lieni te ant¬ woorden maer den prins trok hem zelfs uit zync verlegen¬ heid Ga en kleed u zoo als liet aen uwen rang toekomt ik wil u in dezen staet niet meer zien Gy moet een nieuw kleed hebben eene pruik met krollen en eenen halskracg met rooden opslag maer de kraeg moet byzonder zeer boog zyn op dat uwe gestalte eenigzins in evenredigheid konie met uwe bekwaemheid Ga heen men zal u alles geven wat gy van noodc hebt Op die wyze kleeden zich de knnstenaers van dien tyd wanneer liet muziek nog als eene wetenschap niet als een ambacht uitgeoefend en beschouwd wierd Haydn nacrdicn hy de hand van den prins bad gekust trok zich weer achteruit in eenen hoek en bcklocg alleen dat by zyn schoon hair moest gnen wegsteken en de hupsche jon- gclingskleeding die hy geernc droeg moest afleggen Den volgenden dag moest hy zich in fyne modische Ueedcrcn aen den prins voorstellen Hy bad daermede een zoo gedwon¬ gen wezen dat by het lachen der omstaenders opwekte Later als zyne aengrociende verinaerdheid hein de achting tan den vorst meer en meer toetrok veroorloofde dezen hem zyuo vorige kieederen op nieuw te dragen uiacr dcu byuaera
Gazette van Brugge 24/1/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item